16 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26405

YÖNETMELİK

                Başbakanlıktan:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç        

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından oluşturulan destek programları kapsamında, gerçek ve tüzel kişilerin bilimsel ve teknolojik bilgiyi ürüne, sürece, yönteme veya sisteme dönüştürme aşamalarında yapacağı, teknoloji ve yenilik odaklı araştırma, geliştirme, iyileştirme, işbirliği ve kümeleşme faaliyetlerine ilişkin proje önerilerinin değerlendirilmesi, bu kişilere ait kuruluşların projelerinin geri ödemesiz olarak desteklenerek izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın katma değer yaratan Türkiye’de yerleşik kuruluşların, araştırma-teknoloji geliştirme, teknoloji yönetimi ve yenilik konularında uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlamak için;

             a) Proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin,

             b) Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetlerinin,

             c) Araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik alanlarında girişimcilik faaliyetlerinin,

             ç) Araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı bilinçlendirme faaliyetlerinin,

             d) Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin,

             e) Uluslararası ortaklı olarak da ( a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen faaliyetlerin, desteklenmesine ilişkin teknoloji ve yenilik destek programlarını kapsar.

             (2) Üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmaya yönelik ya da araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı bilinçlendirme faaliyetleri için, bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan destek programlarında üniversiteler ve araştırma kurumları da desteklenebilir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;              

             a) Bilim Kurulu: 278 sayılı Kanunda tanımlanan TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

             b) Destek başvurusu: Dönemsel teknik kazanımları, gerçekleştirilen çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleşmelerini, planlanandan sapmaları ve nedenlerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, talep edilen değişiklikleri, benzeri bilgileri ve programın uygulama esaslarına göre hazırlanan mali rapor veya yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporunu içeren dokümanı,

             c) Destek kapsamı: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunan öneri başvurusunun değerlendirmeler neticesinde kabul edilen faaliyetlerin destek çerçevesini,

             ç) Desteklemeye esas harcama tutarı: Destekleme oranının uygulanacağı, destek başvurusunun dönemsel değerlendirilmesi neticesinde kabul edilen harcama ve gider kalemlerine ilişkin toplam tutarı,

             d) Destek tutarı: Desteklemeye esas harcama tutarına belli kriter ve kurallar çerçevesinde dönemsel olarak belirlenen destek oranının uygulanması sonucunda hesaplanan meblağı,

             e) Dönem: İlgili destek programının uygulama esaslarında aksi tanımlanmadıkça, takvim yılı içerisinde iki dönem tanımlanmış olup, birinci dönem 1 Ocak – 30 Haziran ve ikinci dönem 1 Temmuz – 31 Aralık tarih aralığında kalan süreleri,

             f) Hakem/panelist: Öneri başvurusunu değerlendirmek üzere TÜBİTAK tarafından atanan ve değerlendirmesini ilgili destek programının uygulama esasları çerçevesinde yapan uzman kişiyi,

             g) İzleyici: Destek ile ilgili faaliyetleri, dönemler itibariyle incelemek üzere TÜBİTAK tarafından atanan, değerlendirmesini ilgili destek programının uygulama esasları çerçevesinde yapan uzman kişiyi,

             ğ) Kuruluş yetkilisi: Kuruluşu en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi,

             h) Kuruluş: Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olan Türkiye’de yerleşik işletmeler ile üniversiteler ve araştırma kurumlarını,

             ı) Mali rapor: Dönemsel olarak hazırlanıp, kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan, sağlanan desteğe ilişkin gider formları, belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan ve gerektiğinde yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı,

             i) Öncelikli alan: Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar çerçevesinde, projelerin desteklenmesi sırasında öncelik veya ilave destek verilmek üzere TÜBİTAK’ça belirlenen alanları,

             j) Öneri başvurusu: Destek için başvurulan projenin, konu ve amaçları, başarı ölçütleri, bilimsel ve teknolojik niteliği, iş-zaman planı, projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, yaratılacak katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgiler ile tahmini maliyet formlarını içeren dokümanı,

             k) Proje: Bir ürün, süreç, hizmet geliştirmek ya da sonuç elde etmek için üstlenilmiş, başarı ölçütleri ve hedefleri tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında ve belirli miktarda kaynakla gerçekleştirilen faaliyetler bütününü,

             l) Proje mali sorumlusu: Projeye ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların, gider belgelerinin ve maliyet hesaplarının doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan kuruluş yetkilisi ve diğer ilgililerle birlikte sorumlu olan ve kuruluşta çalışan kişiyi,

             m) Proje yürütücüsü: Destek için başvurulan projenin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, harcama ve giderlerin desteklenen projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan, kuruluş yetkilisi adına yazışmaları yapan kişiyi,

             n) Sonuç raporu: Sağlanan desteğin sona erdiği dönemde, sonuçların, çıktıların yarattığı katma değeri ve ulusal kazanımları gösteren dokümanı,

             o) Sözleşme: TÜBİTAK ve kuruluş arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ile diğer hususların belirlendiği yazılı anlaşmayı,

             ö) Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat, makine ve malzemeleri geliştirebilme bilgisini,

             p) Teknoloji ve yenilik destek programları: Bu Yönetmeliğin amaç ve kapsamında belirtilen çerçevede TÜBİTAK tarafından oluşturulan ve bu Yönetmelikte kısaca destek programları veya program olarak anılan destek programlarını,

             r) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

             s) Yeminli mali müşavir: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

             ş) Yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu: Kuruluşa ait mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilerek tasdik edilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan raporu,

             t) Yenilik: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinliği,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı

             Destek oranı, süresi ve başvuru tarihleri

             MADDE 5 – (1) Destek programları çerçevesinde desteklenmesine karar verilen projelere ilişkin harcamalara uygulanan en yüksek destek oranı, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından belirlenir.

             (2) Destek oranı, süresi, başvuru tarihleri, kapsamı ile kuruluşlara verilecek destek tutarlarına ilişkin kısıtlamalar ilgili programın uygulama esaslarında yayımlanır.

             Desteklenecek harcama ve gider kalemleri

             MADDE 6 – (1) Destek programları kapsamında, genel olarak aşağıdaki harcama ve gider kalemleri desteklenebilir ve bunlara ilişkin açıklamalar ilgili programın uygulama esaslarında belirtilir.

             a) Personel giderleri,

             b) Seyahat giderleri,

             c) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

             ç) Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,

             d) Ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler,

             e) Malzeme ve sarf giderleri.

             (2) Yukarıda belirtilenlere ek olarak, destek programına özgü farklı harcama ve giderlerin desteklendiği durumlarda, bunlara ilişkin açıklamalar ilgili programın uygulama esaslarında belirtilir. Aynı şekilde desteklenmeyen giderler ve desteklenen harcama ve giderlere uygulanacak kısıtlamalar ilgili destek programının uygulama esaslarında belirlenir.

             Kamudan alınan diğer geri ödemesiz destekler

             MADDE 7 – (1) Kamu kaynaklarından, Avrupa Birliği Çerçeve Programları ve benzeri uluslararası kamu menşeili kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler öneri ve destek başvurularında belirtilir. Kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler, desteğin alındığı gidere yönelik olan harcamalardan düşülerek desteklenmeye esas harcama tutarı belirlenir. Uluslararası kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz desteklerde ise toplam destekleme oranı uluslararası anlaşmaların gerektirdiği en yüksek destek oranı ile sınırlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programa Başvuru, Değerlendirme ve Sözleşme Yapılması

             Öneri başvurusu

             MADDE 8 – (1) Öneri başvuruları, ilgili programın uygulama esaslarında belirlenen başvuru kural ve usullerine uygun olarak yapılır. Aksi belirtilmedikçe öneri başvuruları için tarih kısıtlaması yoktur. Kuruluşlar ilgili programın uygulama esaslarında belirtilmiş ise, ortak başvuruda bulunabilirler.

             Değerlendirme

             MADDE 9 – (1) Öneri başvurularının değerlendirilmesi, içerik ve biçime göre yapılan ön değerlendirme sonrasında, gerektiğinde başvurunun ilgili olduğu teknoloji alanlarındaki hakemlerden görüş alınarak TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılır. Sonuca ilişkin karar ilgili taraflara bildirilir. Değerlendirme süreçlerine ilişkin bilgiler ilgili programın uygulama esaslarında belirtilir.

             Sözleşme yapılması

             MADDE 10 – (1) Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin olarak ilgili programların gerektirdiği durumlarda kuruluşlarla TÜBİTAK arasında sözleşme yapılır. Sözleşme giderleri kuruluş tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destekleme, İzleme, Değişiklik Bildirimi, Durdurma ve Devir İşlemleri

             İzleme

             MADDE 11 – (1) Desteklenen projelerle ilgili gerçekleşmeler için destek başvurusu, ilgili programın uygulama esaslarında belirlenen kural ve usullere uygun olarak kuruluş tarafından yapılır. TÜBİTAK, bu teknik ve mali gerçekleşmeleri uzmanları ve gerektiğinde izleyici aracılığıyla izleyip inceleyerek ilgili programın uygulama esasları kapsamında sonuçlandırır.

             Değişiklik bildirimi

             MADDE 12 – (1) Değişiklik talepleri, ilgili programın uygulama esaslarında belirlenen başvuru kural ve usullerine uygun olarak yapılır. Programlar kapsamında desteklenen projelerle ile ilgili kapsam, süre, bütçe ve idari konularda gerekçeli olarak sunulan değişiklik talepleri, TÜBİTAK tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Değişiklik bildirimlerine ilişkin değerlendirme süreçleri ilgili programın uygulama esaslarında belirtilir.

             Tamamlanan projeler için destek sürecinin sonlandırılması

             MADDE 13 – (1) Kuruluşun, ilgili destek programının uygulama esaslarında belirtilen kural ve usullere uygun olarak hazırladığı sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından değerlendirilerek destek süreci sonlandırılır.

             Destek sürecinin durdurulması, geçici durdurma ve yürürlükten kaldırma

             MADDE 14 – (1) Destek sürecinin durdurulması, geçici durdurma ve yürürlükten kaldırmaya yönelik hususlar, ilgili destek programının uygulama esaslarında belirlenir.

             Projenin devredilmesi

             MADDE 15 – (1) İlgili programın uygulama esaslarında aksi belirtilmedikçe kuruluşlar, desteklenmesi uygun görülen projelerini, gerekçelerini de belirterek başka kuruluşa devredebilir. Devretmeye ilişkin hususlar, ilgili destek programının uygulama esaslarında belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Belgelendirme, Denetim ve Ödeme İşlemleri

             Mali inceleme, denetim ve tasdik

             MADDE 16 – (1) Harcama ve gider belgelerinin tarihi ve düzenlenmesine, mali raporların inceleme, denetim ve tasdik edilmesine, destek öncesi ve sonrası mali denetim yetkisine ve denetimin sonuçlandırılmasına yönelik hususlar, ilgili destek programının uygulama esaslarında belirlenir.

             (2) Mali raporların inceleme, denetim ve tasdikinin yeminli mali müşavirler tarafından yapılacağı destek programları, TÜBİTAK tarafından belirlenir. Bu programlarda, yeminli mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme ve tasdik raporu TÜBİTAK tarafından uygunluğu incelendikten sonra işleme alınır.

             Transfer ve ön ödeme

             MADDE 17 – (1) Kuruluşlara, ilgili destek programları kapsamında desteklenen projelerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla, uygulama esaslarında belirtilen hususlar dahilinde ve projenin tahmini ödeme planı çerçevesinde TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle projeye ilişkin tutarların kuruluş hesaplarına transfer işlemi yapılabilir.

             (2) Kuruluşlara, ilgili destek programları kapsamında desteklenen projelerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla, uygulama esaslarında belirtilen hususlar dahilinde ön ödeme yapılabilir.

             Ödeme

             MADDE 18 – (1) Desteklenen projeler çerçevesinde gerçekleşen harcama ve giderlerin değerlendirilmesi sonucu desteklemeye esas harcama tutarı ve destek oranı belirlenir, hesaplanan destek tutarı kuruluşun TÜBİTAK’a bildirdiği banka hesabına yatırılır.

             Haksız veya fazla ödeme

             MADDE 19 – (1) Kuruluşlar tarafından sahte mali belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının TÜBİTAK tarafından tespiti halinde kuruluşa yapılan ödemeler, kuruluştan 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

             (2) Kuruluşa yukarıda belirtilen hususların dışında fazla ödemenin yapılması durumunda;

             a) Fazla ödenen tutar, kuruluşun TÜBİTAK’tan herhangi bir alacağından faizsiz olarak mahsup edilir, varsa kalan tutar TÜBİTAK tarafından kuruluşa bildirilmesini müteakiben bir ay içerisinde, TÜBİTAK’a iade edilir.

             b) Kuruluşun TÜBİTAK’tan herhangi bir alacağının olmaması halinde, fazla ödenen tutar TÜBİTAK tarafından kuruluşa bildirilmesini müteakiben bir ay içerisinde, TÜBİTAK’a iade edilir.

             c) Fazla ödenen veya mahsuplaşma sonrasında kalan tutarın bir ay içerisinde TÜBİTAK’a iade edilmemesi durumunda, yapılan fazla ödeme, 6183 sayılı Kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

             (3) Yeminli mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin 6183 sayılı Kanun kapsamında geri alınması sürecinde yeminli mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

 Çeşitli ve Son Hükümler

             Hakem, izleyici ve yeminli mali müşavir ücretleri

             MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programlarının değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan hakem ve izleyicilerin ücretleri ve karşılanacak giderleri TÜBİTAK tarafından belirlenir ve ödenir. Yeminli mali müşavir ücretleri ilgili programın uygulama esaslarında aksi belirtilmedikçe kuruluşlarca karşılanır.

             Sorumluluklar

             MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programlarında;

             a) Kuruluş; Desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen uygulama esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden tüzel kişilik olarak,

             b) Kuruluş yetkilisi; Desteklenen projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen uygulama esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden,

             c) Proje yürütücüsü; Desteklenen projelerin değerlendirme ve izleme aşamalarında gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projelerin bilimsel ve teknik olarak yürütülmesinden, TÜBİTAK’a gerekli bilgi akışının sağlanmasından, harcama ve giderlerin proje gereklerine uygunluğundan kuruluş yetkilisi adına,

             ç) Proje mali sorumlusu; desteklenen projelere ilişkin mali raporların proje yürütücüsü ile birlikte destek kapsamına uygun olarak hazırlanmasından, harcamaların ve gider belgeleri ile maliyet hesaplarının doğruluğundan ve mali mevzuata uygunluğundan,

             d) Yeminli mali müşavir; kanunen kendisine verilen sorumluluklar çerçevesinde, programlar kapsamında desteklenen projelere ilişkin harcamaların ve gider belgelerinin mali mevzuata uygunluğundan, maliyet hesaplarının doğruluğundan,

             sorumludur.

             (2) Diğer sorumlular ve sorumluluklar, ilgili programların uygulama esaslarında belirlenir.

             Gizlilik

             MADDE 22 – (1) Destek programlarına yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, kuruluşa ait "ticari gizli bilgi" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

             (2) 3568 sayılı Kanun, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlar TÜBİTAK desteklerinden yararlanamazlar ve destek kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.

             Destek programlarının uygulama esasları

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programlarının teknik, mali ve idari kurallarını ve süreçlere ilişkin bilgileri içeren uygulama esasları, her bir destek programı için hazırlanır ve Bilim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

             Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen destek programları çerçevesinde desteklenen projelerin yürütülmesi aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınai mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar sözleşme ile düzenlenir ve bu şekilde kuruluşa devredilebilir.

             Satın alma, mülkiyet, muhasebe ve ödeme işlemleri

             MADDE 25 – (1) Kuruluşlar, destek programları çerçevesinde desteklenen projeler kapsamında yapacakları satın almaları kendi mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde gerçekleştirirler. Bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülen programlar kapsamında alımı desteklenen alet/teçhizat/yazılım, malzeme ve sistemlerin mülkiyeti kuruluşa aittir.

             (2) Kuruluşlar, desteklenen proje kapsamında yapacakları harcamalara ilişkin muhasebe ve ödeme işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirirler.

             Belgelerin saklanması ve destek sonrası denetim

             MADDE 26 – (1) Kuruluşlar, gider belgeleri ve ekleri de bulunan mali raporun bir örneğini istenildiğinde ibraz etmek üzere genel hükümler çerçevesinde muhafaza eder.

             (2) Destek programları kapsamında kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen harcamalara istinaden TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler, TÜBİTAK’ın tabi olduğu denetim mevzuatı çerçevesinde denetlenir. Desteklerden faydalanan kuruluşlar, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmek ve gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

             Diğer kurum/kuruluşlarla birlikte yürütülen destek programları

             MADDE 27 – (1) TÜBİTAK, diğer kurum ve kuruluşlar ile birlikte teknoloji ve yenilik odaklı projelere ortak destek verebilir, yeni destek programları oluşturabilir. Bununla ilgili destekleme ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar söz konusu kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokol ile belirlenir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 28 – (1) Teknoloji ve yenilik destek programlarının yürütülmesinde, bu Yönetmelikte ve TÜBİTAK mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde, Bilim Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde uygulama yapılır. Ancak, TÜBİTAK’ın diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüttüğü destek programlarında, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlara ilişkin olarak söz konusu kurum/kuruluşlarla TÜBİTAK arasında imzalanan protokol hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 29 – (1) 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Tebliğ ve bu Yönetmelik arasındaki uyuşmazlık halleri

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunca hazırlanan 98/10 Sıra No’lu Ar-Ge Yardımına İlişkin Tebliğ ve yürürlükten kaldırılan 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik uyarınca yürütülen Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) uygulamasında, söz konusu Tebliğ hükümleri yeniden düzenleninceye kadar, Tebliğ ile bu Yönetmelik arasındaki uyuşmazlık halleri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında imzalanan protokollere göre düzenlenir.

             Teknik ve Mali Kılavuz ile Protokolün geçerlilik süresi

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yürürlükten kaldırılan 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik kapsamında desteklenmekte olan projeler hakkında, bu Yönetmelik kapsamında uygulama esasları yürürlüğe konuluncaya ve TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında yeni bir protokol düzenlenene kadar, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin teknik ve mali kılavuzu ile 1/8/2005 tarihli Dış Ticaret Müsteşarlığı – TÜBİTAK arasında imzalanan Protokol ve tadilleri uygulanmaya devam edilir.

             Ortak yürütülen programlar, başvurular ve desteklenen projelerin devamlılığı

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yürürlükten kaldırılan 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Sanayi Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik ile Teknik ve Mali Kılavuz kapsamında TÜBİTAK tarafından diğer kurum/kuruluşlar ile birlikte ortak yürütülen destek programlarına başvurular ve desteklenmekte olan projeler hakkında bu Yönetmelik ve ilgili programın uygulama esasları uygulanır. Ancak, yürürlükten kaldırılan Yönetmelik kapsamında bulunan projelerin değerlendirme, izleme, sonuçlandırma süreçlerinde devam eden işlem ve ödemelerde kuruluşun hak kaybına uğramamasını sağlayacak hüküm ve kararlar uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.