13 Ocak 2007 CUMARTESİ - Mükerrer

Resmî Gazete

Sayı : 26402

2007 YILI YATIRIM PROGRAMI

19 EKİM 2006 GÜN VE 26324 SAYILI RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANAN

16 EKİM 2006 GÜN VE 2006/11105 SAYILI 2007 YILI PROGRAMININ

UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR

BAKANLAR KURULU KARARI EKİDİR

 

             2007 Yılı Yatırım Programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2007-2009 Orta Vadeli Programında ve 2007 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

             2007 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

             Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi ile proje tutarı, 2006 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2007 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

             1999 yılı içinde yaşanan deprem felaketi neticesinde ortaya çıkan hasarların telafisine yönelik olarak programa alınan projeler, proje adının sonuna Marmara Depremi ifadesine karşılık gelmek üzere "MD" kısaltması eklenerek, diğer doğal afet projeleri ise "DA" kısaltmasıyla gösterilmeye devam edilmiştir. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "YHGP" ve "ZBK" kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamına giren yatırım projeleri "e-DTR", Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamına giren yatırım projeleri "BTS" kısaltması ile gösterilmiştir.

             2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan sermaye ödeneklerine, Tasarının yasalaşması sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından yapılan değişiklikle ilave edilen ve Yatırım Programıyla ilişkilendirilmesi gereken 24.430 Bin YTL'lik Genel ve Özel Bütçe yatırım ödeneği yatırımlara ilave edilmiştir. Ayrıca, TBMM tarafından bazı kuruluşların yatırım ödenek tavanlarını değiştirmeyecek şekilde bütçe tertipleri arasında aktarmalar yapılmış, T-Cetveline muhtelif kaynaklardan karşılanmak üzere muhtelif taşıtlar ilave   edilmiştir.   Söz   konusu   değişiklikler,   2007   Yılı   Yatırım   Programı   ile ilişkilendirilmiş olup, Yatırım Programında yer alan projelerin parametreleri söz konusu değişiklikleri kapsamaktadır.

             Kuruluşların 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.

             Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2007 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.

             5565 sayılı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 2.000.000 Bin YTL, Belediyelerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (BELDES) kapsamında nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin altyapı ihtiyaçları için ilgili belediyelere kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.09-1-07.1 tertibinde 300.000 YTL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenekler Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödeneklerin il ve belediye bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usûller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır. Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2006/11105 sayılı 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir.

             2007 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2007 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin YTL" bazında verilmiştir. 2007 yılı ortalama program kuru; 1 ABD Doları = 1,5400 YTL ve 1 Euro =1,9712 YTL olarak dikkate alınmıştır.

 

Devamı İçin Tıklayınız