10 Ocak 2007 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26399

TEBLİĞLER

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/1)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

8517.18.00.00.19

Diğerleri

5,00

8517.70.90.00.19

Yalnız birleştirilmiş olanlar

2,30

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 5 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/9 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer. 

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 Dilekçe ve Taahhütname:

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil no.’su:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Adet:

Değeri:

FOB:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 
EK II

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/2)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in Ek I’inde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 10 çift veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 16/1/2004 tarihli ve 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/1 sayılı Tebliğ, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer. 

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/ Çift)

6401.10.10.00.00

 Yüzü kauçuktan olanlar

11

6401.10.90.00.00

 Yüzü plastik maddeden olanlar

8,4

6401.92.10.00.00

 Yüzü kauçuktan olanlar

15

6401.92.90.00.00

 Yüzü plastik maddeden olanlar

11

6401.99.00.00.00

 Diğerleri

11

6402.12.10.00.00

 Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları 

22

6402.12.90.00.00

 Kar sörfü için ayakkabılar

22

6402.19.00.00.00

 Diğerleri

10,8

6402.20.00.00.00

 Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar

6

6402.91.10.00.00

 Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

12

6402.91.90.00.00

 Diğerleri

9

6402.99.05.00.00

 Koruyucu metal burun ile mücehhez olanlar

12

6402.99.10.00.00

 Yüzü kauçuktan olanlar

12

6402.99.31.00.00

 Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

9

6402.99.39.00.00

 Diğerleri

6

6402.99.50.00.00

 Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar

6

6402.99.91.00.00

 İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar

7,2

6402.99.93.00.00

 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar

9

6402.99.96.00.00

 Erkekler için

9

6402.99.98.00.00

 Kadınlar için

9

6403.12.00.00.00

 Kayak ayakkabıları, kuzey disiplini kayak ayakkabıları ve kar sörfü için ayakkabılar

25

6403.19.00.00.00

 Diğerleri

14,4

6403.20.00.00.00

 Dış tabanı tabii köseleden ve yüzü ayağın üstünden geçip baş parmağa dolanan deri bir şeritten olan ayakkabılar

16,8

6403.40.00.00.11

 Dış tabanı tabi köseleden ayakkabılar

22

6403.40.00.00.12

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden ayakkabılar

17

6403.40.00.00.13

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden ayakkabılar

14

6403.51.05.00.00

 İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

10

6403.51.11.00.00

 24 cm. den az olanlar

13,2

6403.51.15.00.00

 Erkekler için

24

6403.51.19.00.00

 Kadınlar için

24

6403.51.91.00.00

 24 cm. den az olanlar

20

6403.51.95.00.00

 Erkekler için

32

6403.51.99.00.00

 Kadınlar için

32

6403.59.05.00.00

 İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

10

6403.59.11.00.00

 Tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar

23

6403.59.31.00.00

 24 cm. den az olanlar

17

6403.59.35.00.00

 Erkekler için

23

6403.59.39.00.00

 Kadınlar için

23

6403.59.50.00.11

 Erkekler için

14

6403.59.50.00.12

 Kadınlar için

14

6403.59.50.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

10

6403.59.91.00.00

 24 cm. den az olanlar

15

6403.59.95.00.00

 Erkekler için

18

6403.59.99.00.00

 Kadınlar için

18

6403.91.05.00.00

 İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

10

6403.91.11.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

12

6403.91.11.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

11

6403.91.13.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

21

6403.91.13.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

18

6403.91.16.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

20

6403.91.16.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

15

6403.91.18.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

20

6403.91.18.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

14,4

6403.91.91.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

16,8

6403.91.91.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

14,4

6403.91.93.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

21,6

6403.91.93.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

20,4

6403.91.96.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

21,6

6403.91.96.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

20,4

6403.91.98.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

20,4

6403.91.98.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

18

6403.99.05.00.00

 İç tabanı olmayan, ahşap mesnet veya platform üzerine yapılmış olanlar

10

6403.99.11.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

22,8

6403.99.11.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

19,2

6403.99.31.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden  olanlar

15,6

6403.99.31.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

12,

6403.99.33.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

24

6403.99.33.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

20,4

6403.99.36.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

24

6403.99.36.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

20,4

6403.99.38.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

18

6403.99.38.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

14

6403.99.50.00.11

 Erkekler için

11

6403.99.50.00.12

 Kadınlar için

11

6403.99.50.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

7

6403.99.91.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

10

6403.99.91.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

10

6403.99.93.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

24

6403.99.93.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

15

6403.99.96.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

18

6403.99.96.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

15

6403.99.98.00.11

 Dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

18

6403.99.98.00.12

 Dış tabanı kauçuk veya suni plastik maddelerden olanlar

16

6404.11.00.00.11

 Spor ayakkabıları

8,5

6404.11.00.00.19

 Diğerleri

8,5

6404.19.10.00.11

 Erkekler için

6

6404.19.10.00.12

 Kadınlar için

6

6404.19.10.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

5

6404.19.90.00.11

 Erkekler için

7,5

6404.19.90.00.12

 Kadınlar için

7,5

6404.19.90.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

5

6404.20.10.00.11

 Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

15

6404.20.10.00.12

 Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

12

6404.20.10.00.13

 Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden olanlar

15

6404.20.10.00.14

 Kadınlar için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

12

6404.20.10.00.15

 Çocuk ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

8,5

6404.20.10.00.16

 Çocuk ve bebekler  için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

7,5

6404.20.90.00.11

 Erkekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

21

6404.20.90.00.12

 Erkekler için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

14

6404.20.90.00.13

 Kadınlar için dış tabanı tabii köseleden olanlar

21

6404.20.90.00.14

 Kadınlar için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden olanlar

17

6404.20.90.00.15

 Çocuk ve bebekler için dış tabanı tabii köseleden olanlar

12

6404.20.90.00.16

 Çocuk ve bebekler  için dış tabanı terkip yolu ile elde edilen köseleden

8,5

6404.20.90.00.17

 Erkekler, kadınlar ve çocuklar için bale ayakkabıları

17

6405.10.00.00.11

 Erkekler için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

15

6405.10.00.00.12

 Erkekler için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

12

6405.10.00.00.13

 Erkekler için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

12

6405.10.00.00.14

 Erkekler için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

9

6405.10.00.00.15

 Kadınlar için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

14,4

6405.10.00.00.16

 Kadınlar için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

12

6405.10.00.00.17

 Kadınlar için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

10

6405.10.00.00.18

 Kadınlar için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

10

6405.10.00.00.21

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap ve yüzü tabii deriden olanlar

8

640510.00.00.22

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan ve yüzü tabii deriden olanlar

6

6405.10.00.00.23

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

6

6405.10.00.00.24

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan ve yüzü terkip yolu ile elde edilen deriden olanlar

6

6405.20.10.00.11

 Erkekler için dış tabanı ahşap olanlar

9

6405.20.10.00.12

 Erkekler için dış tabanı mantardan olanlar

8

6405.20.10.00.13

 Kadınlar için dış tabanı ahşap olanlar

9

6405.20.10.00.14

 Kadınlar için dış tabanı mantardan olanlar

8

6405.20.10.00.15

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı ahşap olanlar

8

6405.20.10.00.16

 Çocuklar ve bebekler için dış tabanı mantardan olanlar

5

6405.20.91.00.11

 Erkekler için

8

6405.20.91.00.12

 Kadınlar için

8

6405.20.91.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

6

6405.20.99.00.11

 Erkekler için

12

6405.20.99.00.12

 Kadınlar için

12

6405.20.99.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

6

6405.90.10.00.11

 Erkekler için

10,8

6405.90.10.00.12

 Kadınlar için

10,8

6405.90.10.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

7,2

6405.90.90.00.11

 Erkekler için

10,8

6405.90.90.00.12

 Kadınlar için

10,8

6405.90.90.00.13

 Çocuklar ve bebekler için

7,2

 


 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil no.’su:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Çift:

Değeri:

FOB:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 
EK III

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/3)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife istatistik  pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in EK I’inde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

(3) Gözetim uygulaması kapsamındaki ürünler için Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından gümrük beyannamelerinin tescilinde aranmak üzere düzenlenmiş geçerli bir İthal Lisansı ibraz edilmesi durumunda ayrıca gözetim belgesi aranmaz.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas  teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 25595 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/11 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer. 

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

7013.10.00.10.00

 Sofra ve mutfak işleri için olanlar

2.500

7013.10.00.90.00

 Diğerleri

2.500

7013.22.10.00.00

 El imali olanlar

5.000

7013.22.90.00.00

 Makina imali olanlar

4.000

7013.28.10.00.00

 El imali olanlar

1.000

7013.28.90.00.00

 Makina imali olanlar

700

7013.33.11.00.00

 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

6.500

7013.33.19.00.00

 Diğerleri

5.000

7013.33.91.00.00

 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

4.500

7013.33.99.00.00

 Diğerleri

4.000

7013.37.10.00.00

 Sertleştirilmiş camdan olanlar

900

7013.37.51.00.00

 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

1.200

7013.37.59.00.00

 Diğerleri

1.000

7013.37.91.00.00

 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış

800

7013.37.99.00.00

 Diğerleri

700

7013.41.10.00.00

 El imali olanlar

4.500

7013.41.90.00.00

 Makina imali olanlar

4.000

7013.42.00.00.00

 00 C ile 300 0C'ler arasındaki ısıda doğrusal genleşme katsayısı  5x10-6/Kelvini geçmeyen (ısıya dayanıklı) camdan olanlar

1.500

7013.49.10.00.00

 Sertleştirilmiş camdan olanlar

900

7013.49.91.00.00

 El imali olanlar

1.200

7013.49.99.00.00

 Makina imali olanlar

700

7013.91.10.00.00

 El imali olanlar

5.500

7013.91.90.00.00

 Makina imali olanlar

4.500

7013.99.00.00.00

 Diğerleri

700

* Ton: Brüt ağırlık

 


 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

                Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı :

 

Adresi :

 

Tel:

Faks:

E-posta:

 

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

 

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil no.’su:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Kg: ve Adet

Değeri:

FOB:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 
EK III

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/4)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in EK I’inde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 50 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2003/17 sayılı Tebliğ, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

7323.10.00.00.00

 

Demir veya Çelik yünü; sünger ve temizleme veya parlatmada kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri

2,5

7323.91.00.00.00

 

Dökme demirden olanlar (emaye yapılmamış)

6

7323.92.00.00.00

 

Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış)

6

7323.93.10.00.00

 

Sofrada kullanılan eşya

8

7323.93.90.00.00

 

Diğerleri

8

7323.94.10.00.00

 

Sofrada kullanılan eşya

7

7323.94.90.00.00

 

Diğerleri

7

7323.99.10.00.00

 

Sofrada kullanılan eşya

7

7323.99.91.00.00

 

Verniklenmiş veya boyanmış

7

7323.99.99.00.00

 

Diğerleri

7

8215.10.20.00.11

 

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

8215.10.20.00.19

 

Diğerleri

20

8215.10.30.00.00

 

Paslanmaz çelikten olanlar

8

8215.10.80.00.00

 

Diğerleri

20

8215.20.10.00.00

 

Paslanmaz çelikten olanlar

8

8215.20.90.00.00

 

Diğerleri

8

8215.91.00.10.00

 

Adi metallerden saplar

8

8215.91.00.90.11

 

Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar

20

8215.91.00.90.19

 

Diğerleri

20

8215.99.10.10.00

 

Adi metallerden saplar

7

8215.99.10.90.00

 

Diğerleri

8

8215.99.90.10.00

Adi metallerden saplar

7

8215.99.90.90.00

Diğerleri

8

                      * Kg: Brüt ağırlık.


 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil no.’su:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Kilogram(Brüt):

Değeri:

FOB:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 

 

EK III

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/5)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 10 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 4/10/2004 tarihli ve 25603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/13 sayılı Tebliğ, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer. 

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/ Ton*)

9503.00.10

Üç tekerlekli bisikletler, skuturlar, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar; oyuncak bebekler için arabalar

5.000

9503.00.21

Oyuncak bebekler

4.000

9503.00.29

Aksam, parça ve aksesuarlar

4.000

9503.00.30

Elektrikli trenler (rayları, işaretleri ve diğer aksesuarı dahil);birleştirilecek türden küçültülmüş modeller

6.000

9503.00.35

Plastik maddelerden olanlar

6.000

9503.00.39

Diğer maddelerden olanlar

6.000

9503.00.41

İçleri doldurulmuş olanlar

7.000

9503.00.49

Diğerleri

7.000

9503.00.55

Oyuncak müzik alet ve cihazları

7.000

9503.00.61

Ahşap olanlar

7.000

9503.00.69

Diğerleri

5.000

9503.00.70

Diğer oyuncaklar (takım veya set halinde olanlar)

5.000

9503.00.75

Plastik maddelerden olanlar

8.000

9503.00.79

Diğer maddelerden olanlar

10.000

9503.00.81

Oyuncak silahlar

15.000

9503.00.85

Kalıplanarak elde edilen minyatür metal modeller

7.000

9503.00.95

Plastik maddelerden olanlar

5.000

9503.00.99

Diğerleri

7.000

* Ton: Brüt ağırlık

 


 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı :

 

Adresi :

 

Tel:

Faks:

E-posta:

 

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

 

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil no.’su:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTP (8 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Kg:

Değeri:

FOB:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 

 

EK III

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/6)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife istatistik  pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in EK’I inde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 10 adet veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 18/4/2004 tarihli ve 25437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin 2004/6 sayılı Tebliğ, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Adet)

8509.40.00.00.12

Mikserler

10

8509.40.00.00.14

Meyve ve sebze presleri

10

8509.40.00.00.15

Komple setler

15

8509.40.00.00.19

Diğerleri

15

8516.10.11.00.00

Anında su ısıtıcılar

10

8516.10.19.00.00

Diğerleri

10

8516.10.90.00.00

Daldırma tipi ısıtıcılar

10

8516.31.10.00.00

Kurutma başlıkları

10

8516.31.90.00.00

Diğerleri

10

8516.40.10.00.00

Buharlı ütüler

15

8516.60.70.00.00

Izgaralar ve kızartma cihazları

15

8516.60.90.00.11

Tost makinaları

15

8516.60.90.00.19

Diğerleri

15

8516.71.00.00.00

Kahve veya çay yapmaya mahsus cihazlar

15

8516.72.00.00.00

Ekmek kızartma makinaları

10

8516.79.70.00.00

Diğerleri

10

 


 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı :

 

Adresi :

 

Tel:

Faks:

E-posta:

 

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

 

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil no.’su:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Adet:

Değeri:

FOB:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 

 

EK III

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir)

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/7)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

8518.21.00.00.00

Kabinine monte edilmiş tek hoparlör

4.500

8518.22.00.00.00

Aynı kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler

5.000

8518.29.95.00.00

Diğerleri

4.000

8518.90.00.50.00

Hoparlörlere ait olanlar

3.500

           * Ton: Brüt ağırlık

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan 25 Kg. ve 50 adetten (her iki koşulu birden sağlayarak) veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/16 sayılı Tebliğ, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer. 

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 Dilekçe ve Taahhütname:

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/7 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı :

 

Adresi :

 

Tel:

Faks:

E-posta:

 

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

 

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil no.’su:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Ton ve adet:

Değeri:

FOB:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 

 

EK II

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/8)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in Ek I’inde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 25 Kg. ve 50 adet veya daha az miktarda (her iki koşulu birden sağlayarak) yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 15/3/2005 tarihli ve 25756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/6 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

4202.11.10.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

21

4202.11.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

21

4202.11.10.00.13

Rugandan olanlar

21

4202.11.90.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

18

4202.11.90.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

18

4202.11.90.00.13

Rugandan olanlar

18

4202.12.11.00.00

Evrak çantaları,okul çantaları ve benzeri mahfazalar

15

4202.12.19.00.00

Diğerleri

7

4202.12.50.00.00

Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar

7

4202.12.91.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

11

4202.12.91.90.00

Diğerleri

11

4202.12.99.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

7

4202.12.99.90.00

Diğerleri

7

4202.19.10.00.00

Alüminyumdan olanlar

15

4202.19.90.10.00

Ahşaptan veya nikelden olanlar

15

4202.19.90.30.00

Dökme demir ,demir veya çelikten veya çinkodan olanlar

15

4202.19.90.50.00

Bakırdan olanlar

15

4202.19.90.90.00

Diğerleri

15

4202.21.00.00.00

Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar

23

4202.22.10.00.00

Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

15

4202.22.90.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

13

4202.22.90.90.00

Diğerleri

13

4202.29.00.00.00

Diğerleri

13

4202.31.00.00.00

Dış yüzleri tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden veya rugandan olanlar

36

4202.32.10.00.00

Plastik madde yapraklarından yapılmış olanlar

18

4202.32.90.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan olanlar

18

4202.32.90.90.00

Diğerleri

18

4202.39.00.10.00

Alüminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar

15

4202.39.00.20.00

Ahşap olanlar

15

4202.39.00.30.00

Bakırdan olanlar

15

4202.39.00.40.00

Nikelden olanlar

15

4202.39.00.50.00

İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar

15

4202.39.00.60.00

İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar

15

4202.39.00.90.00

Diğerleri

15

4202.91.10.00.11

Tabii deri ve köseleden olanlar

19

4202.91.10.00.12

Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar

19

4202.91.10.00.13

Rugandan olanlar

19

4202.91.80.00.00

Diğerleri

19

4202.92.11.00.00

Seyahat çantaları, tuvalet çantaları, sırt çantaları, spor çantaları

15

4202.92.15.00.00

Müzik aletleri mahfazaları

13

4202.92.19.00.00

Diğerleri

13

4202.92.91.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar

15

4202.92.91.90.00

Diğerleri

15

4202.92.98.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan ve mensucattan olanlar

15

4202.92.98.90.00

Diğerleri

15

4202.99.00.10.00

Alüminyumdan, dökme demir veya çelikten veya çinkodan olanlar

15

4202.99.00.20.00

Ahşap olanlar

15

4202.99.00.30.00

Bakırdan olanlar

15

4202.99.00.40.00

Nikelden olanlar

15

4202.99.00.50.00

İşlenmiş bağa, sedef, fildişi, kemik, her nevi boynuz, mercan (tabii veya aglomere edilmiş) ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddelerden olanlar

15

4202.99.00.60.00

İşlenmiş yontulmaya elverişli bitkisel ve mineral maddelerden olanlar

15

4202.99.00.90.00

Diğerleri

15

 


 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

Tarih: ..../.../....

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/8 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

200...

200...

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi/T.C. Kimlik Numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİLER(Birden fazla GTİP için başvurulması halinde bu bölüm her GTİP için ayrı ayrı doldurulacaktır)

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe Ülke:

Sevk Ülkesi:

Miktarı:

Kg (Net/Brüt):

Değeri:

FOB:

Adet/Metrekare/Çift/Diğer :

(İstatistiki birim bazında miktarı)

CIF:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 

 

EK III

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirküleri ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aslı verilmeli, değişmediği sürece sonraki başvurularda fotokopisi verilebilir.)

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari fatura. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (net/brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

4- Aşağıdaki Madde Bilgi Formu ve ithal edilecek maddelere ait katalog veya resim.

 

İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİ FORMU*

 

1- ÜRETİCİ BİLGİSİ

Unvan

 

Adres

 

Telefon; Faks

 

E-mail; Web

 

2- İHRACATÇI BİLGİSİ

Unvan

 

Adres

 

Telefon; Faks

 

E-mail; Web

 

3- MADDE BİLGİSİ*

Maddenin Adı

 

Maddenin Modeli (Art No.)

 

Maddenin Üretim Tarihi

 

Maddenin Ebadı

 

Maddenin Birim Ağırlığı

 

4- KULLANILAN MALZEMELER**

Adı

Çeşidi ve/veya Niteliği

Kullanılan Miktar

Değer

Dış yüzey (Kumaş, Plastik, vb.)

 

 

 

Fermuar

 

 

 

Kolon

 

 

 

Astar

 

 

 

İp

 

 

 

Sünger

 

 

 

Diğer (Kilit, Toka, vb.)

 

 

 

TOPLAM DEĞER

 

 

 

 

 

 

 

* Bu Form eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu Forma maddenin resmi eklenebilir.

** Bu kısım her bir model için ayrı ayrı doldurulmalıdır.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/9)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in Ek I’inde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 150 Kg. veya daha az miktarda (her iki koşulu birden sağlayarak) yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK II’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK III’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’de belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 17/6/2006 tarihli ve 26201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/12 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 


 

EK I

GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINAN EŞYA LİSTESİ

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg*)

9401.30

Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus

 döner koltuk ve sandalyeler

5

9401.40

Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus

mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)

5

9401.51

Hint kamışı veya bambudan olanlar

7

9401.59

Diğerleri

7

9401.61

İçleri doldurulmuş olanlar

7

9401.69

Diğerleri

7

9401.71

İçleri doldurulmuş olanlar

7

9401.79

Diğerleri

6

9401.80

Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

6

9401.90.30

Ahşap olanlar

3

9401.90.80.00.19

Diğerleri

4

9403.20.80.90.00

Diğerleri

5

9403.60

Diğer ahşap mobilyalar

3

9403.81

Hint kamışı veya bambudan olanlar

5

9403.89

Diğerleri

5

9403.90.10

Metalden olanlar

5

                           * Kg: Brüt ağırlık


 

EK II

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname :

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Unvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi Numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları)

200...

200...

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Unvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi Dairesi:

Vergi/T.C. Kimlik Numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İTHAL EDİLECEK MADDEYE AİT BİLGİLER(Birden fazla GTİP için başvurulması halinde bu bölüm her GTİP için ayrı ayrı doldurulacaktır)

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe Ülke:

Sevk Ülkesi:

Miktarı:

Kg (Net/Brüt):

Değeri:

FOB:

Adet/Metrekare/Çift/Diğer :

(İstatistiki birim bazında miktarı)

CIF:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Unvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 

 
EK III

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/10)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Kg.*)

8504.31.29.00.00

Diğerleri

30

9030.33.10.90.00

Yalnız voltmetreler ve ampermetreler

50

9030.39.00.19.00

Yalnız voltmetreler ve ampermetreler

100

                     * Kg.:Brüt ağırlık.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 15 Kg. veya 50 adet veya bunlardan daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 29/7/2005 tarihli ve 25890 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/15 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.


 

 

EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

 Dilekçe ve Taahhütname:

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/10 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı :

 

Adresi :

 

Tel:

Faks:

E-posta:

 

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

 

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi/T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil no.’su:

İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Miktarı:

Adet ve Kg.:

Değeri:

FOB:

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı/Ünvanı:

Adresi:

Ülkesi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Internet sitesi:


 

 

EK II

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname.

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın sureti. (3 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).

3- Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti.

—— • ——

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/11)

 

                Kapsam

                MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.P.

Eşya Tanımı

Birim CIF Kıymet

(ABD Doları/Ton*)

 

9018.31

 

Şırıngalar (iğneli olsun olmasın)

7.000

                * Ton.:Brüt ağırlık.

 

                Gözetim uygulaması

                MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

                (2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 100 Kg. veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, CIF kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

 

                Başvuru

                MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan "Gözetim Belgesi Başvuru Formu"nun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalat Genel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

                (2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

 

                Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

                MADDE 4 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır.

                (2) Gözetim belgesi, Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen kıymetler Gümrük Kanunu'nun "Eşyanın Gümrük Kıymeti"ne ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

                (3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

                (4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 5 – (1) 29/1/2005 tarihli ve 25711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

                Yürürlük

                MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer. 

 

                Yürütme

                MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 


EK I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU 

               Tarih: ..../.../....

 

T.C. BAŞBAKANLIK

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

Dilekçe ve Taahhütname:

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen ürünlere ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/11 sayılı Tebliğ çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgeleri (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

Bilgileri ve gereği arz olunur.

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı :

 

Adresi :

 

Tel:

Faks:

E-posta:

 

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

 

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalatın toplam CIF tutarı (Gözetim uygulaması kapsamında olmayan maddeler de dahil) (ABD Doları)

200...

200...

 

 

 

 

Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu: