29 Aralık 2006 CUMA - Mükerrer

Resmî Gazete

Sayı : 26391

KANUN

2005 MALÎ YILI KATMA BÜTÇELİ İDARELER

KESİN HESAP KANUNU

 

             Kanun No. 5567                                                                                                 Kabul Tarihi : 26/12/2006

             Gider bütçesi

             MADDE 1 – (1) Katma bütçeli idarelerin 2005 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 14.581.457.259,81 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

             Gelir bütçesi

             MADDE 2 – (1) Katma bütçeli idarelerin 2005 Malî Yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 14.651.595.019,31 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

             Denge

             MADDE 3 – (1) 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 70.137.759,50 Yeni Türk Lirası gelir fazlası meydana gelmiştir.

             Tamamlayıcı ödenek

             MADDE 4 – (1) Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 35.527.363,33 Yeni Türk Lirası ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

             Devredilen ödenek

             MADDE 5 – (1) 2005 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 18.611.160,47 Yeni Türk Liralık şartlı bağış ve özel gelirlere ait ödenek ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

             İptal edilen ödenek

             MADDE 6 – (1) Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 1.077.157.141,11 Yeni Türk Liralık ödenek iptal edilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

28/12/2006

 

Bu kanunun cetvelleri 29/12/2006  tarihli Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.