29 Aralık 2006 CUMA - Mükerrer

Resmî Gazete

Sayı : 26391

KANUN

2005 MALÎ YILI KESİN HESAP KANUNU

 

             Kanun No. 5566                                                                                                 Kabul Tarihi : 26/12/2006

             Gider bütçesi

             MADDE 1 – (1) Genel bütçeli dairelerin 2005 Malî Yılı giderleri, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 143.685.760.918,84 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

             Gelir bütçesi

             MADDE 2 – (1) Genel bütçenin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 135.756.182.408,81 Yeni Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir.

             Nazım gelir ve gider

             MADDE 3 – (1) 13.198.137.460,60 Yeni Türk Lirası nazım gelir tahsil edilmiş ve aynı miktar gider yapılmıştır.

             Denge

             MADDE 4 – (1) 1 inci maddede yazılı giderler ile 2 nci maddede yazılı gelirler arasında 7.929.578.510,03 Yeni Türk Lirası gider fazlası meydana gelmiştir.

             Tamamlayıcı ödenek

             MADDE 5 – (1)  Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı 4.033.399.666,58 Yeni Türk Lirası ödenek üstü gideri karşılamak üzere, aynı tutarda tamamlayıcı ödenek kabul edilmiştir.

             Devredilen ödenek

             MADDE 6 – (1) 2005 Malî Yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlarla devrine izin verilen 50.409.476,13 Yeni Türk Lirası özel ödenek, ertesi yıla ödenek kaydedilmek üzere devredilmiştir.

             İptal edilen ödenek

             MADDE 7 – (1) Bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili sütununda kayıtlı bulunan ve yılı içinde kullanılanlar ile devredilenler dışında kalan 19.847.283.916,54 Yeni Türk Lirası ödenek iptal edilmiştir.

             Devlet borçları

             MADDE 8 – (1) 2005 yılında Devlet iç ve dış borçları ile Hazine garantilerinin uygulama sonuçları aşağıda gösterilmiştir:

             a) Kısa vadeli Devlet iç borcu 17.817.596.024,00 Yeni Türk Lirası, orta ve uzun vadeli Devlet iç borcu 226.964.261.125,81 Yeni Türk Lirası olmak üzere, toplam 244.781.857.149,81 Yeni Türk Lirası Devlet iç borcu,

             b) 87.206.799.881,08 Yeni Türk Lirası Devlet dış borcu,

             c) 8.190.364.733,19 Yeni Türk Lirası Hazine garantili borç,

             mevcuttur.

             Yürürlük

             MADDE 9 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 10 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

28/12/2006

 

Bu kanunun cetvelleri 29/12/2006  tarihli Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.