29 Aralık 2006 Tarihli ve 26391 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/11441 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/11442 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/11449 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 10/12/2003 Tarihli ve 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/11450 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Şehitlerin Dul ve Yetimlerine Ait Brüt 200 m2’yi Geçmeyen Tek Meskenin Bina Vergisi Oranının 2007 ve Müteakip Yıllar İçin Sıfıra İndirilmesine İlişkin Karar

2006/11462 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2006/11463 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Spor Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (70/220/AT)

— Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

— Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi Farmakovijilans ve Klinik  Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

— İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2007/2)

— Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2007/3)

— Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (No: 2007/4)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2004/21 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/2 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/8)

— Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/9)

— Oyuncakların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/10)

— Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)

— Kozmetik Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/12)

— Deterjan Ürünlerinin İthalatta Bildirim Esaslarını Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/13)

— Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/14)

— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2007 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2006 Tarihli ve 2006/100 Sayılı Kararı

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/12/2006 Tarihli ve 2006/102 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

— Yargıtay 2. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait 4 Adet Karar