28 Aralık 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26390

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ YURTDIŞINDAKİ KAPSAMA DAHİL

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARIYLA ORTAK EĞİTİM VE ÖĞRETİM

PROGRAMLARI TESİSİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ve diğer kuruluşlarla işbirliği tesis ederek önlisans, lisans ve lisans üstü programlarında yürütecekleri uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, uluslararası ortak eğitim ve öğretim programlarının öğrenci girişi, müfredat, sınav ve değerlendirme, devam, izin, azami süreler, mezuniyet şartları, verilecek diplomalar ve eğitim ücretleri ile eğitimle ilgili diğer ücretlere ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (d) bendi ile 50 nci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Öğrenci : Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde yürütülen programlara kayıt yaptıran kişiyi,

             b) Yükseköğretim Kurumları : 2547 sayılı Kanuna tabi yükseköğretim kurumlarını, ortak program yürütülmesine engel bulunmayan yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarını ve diğer eğitim kuruluşlarını

              ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Ortak Programlar

Amaç, Yükseköğretim Kurulu Onayı, Öğrenci Kabulü, Ücretler,

Eğitim Süreleri ve Diplomalar

             Ortak programların amacı

             MADDE 5 – (1) Türkiye’deki yükseköğretim kurumları yurt dışındaki kapsama dahil yükseköğretim kurumlarıyla birlikte yürütmek üzere önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak programlar tesis edebilirler. Bu programlar, iki kurum arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin en üstün akademik standartlarda eğitim ve öğretim almalarına imkan vermek amacını taşır.

             Yükseköğretim Kurulu onayı

             MADDE 6 – (1) Ortak programlar, ortak programı yürütecek kurum/kuruluşlar arasında, bu Yönetmelik hükümleri ile uyumlu bir protokol yapılıp Yükseköğretim Kurulunun onayı alındıktan sonra başlatılır.

             Ortak programlara öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Ortak programlara öğrenciler, ilgili kurum/kuruluşların öğrenci kabulünde uyguladıkları asgari koşullara uyularak kabul edilir. Türk vatandaşı öğrencilerden, ön lisans ve lisans programları için ÖSS’ye girmek ve tercihleri arasında yer vererek ortak programa yerleşecek kadar ilgili puan türünde başarılı olmak koşulu aranır. Buna ek olarak, yurtdışı kurumun kabul koşullarının sağlanması da gerekir. Yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilecek öğrencilerin de her iki kurum/kuruluşun asgari kabul koşullarını sağlamaları gerekir.

             (2) Ortak programa Türk vatandaşı olmayan öğrencilerin kabulünde aranacak koşullar da Ortak Program Protokolünde belirtilir. Türk üniversitelerine yabancı uyruklu öğrenci kabulünde uygulanan SAT veya benzeri uluslararası sınav puanı veya Uluslararası Bakalorya, Abitur gibi ortaöğretim mezuniyet derecesi ortak programlara yabancı öğrenci kabulünde de uygulanır. Bu kriterlerin asgari düzeyleri hususunda Yükseköğretim Kurulunun onayı alınır.

             Eğitim-öğretim ücreti

             MADDE 8 – (1) Ortak programlarda eğitim ücrete tabidir. Bu ücretin kapsadığı hizmetler ve giriş yılından sonraki yıllarda yapılması öngörülen yıllık artış oranları belirlenip ilgili taraflarca kılavuz, broşür ve internet yolu ile ilan edilir. Devlet üniversitelerinde öğrencilerden alınacak yurtiçi öğrenim ücretleri, ortak eğitim kapsamındaki programların eşdeğeri ya da benzeri ikinci öğretim programları için Bakanlar Kurulunca belirlenen ikinci öğretim ücretlerinin üç katını geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşun önerisiyle Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Vakıf üniversiteleri öğrencilerinden alınacak yurtiçi eğitim ücretlerini kendi usulleri ile belirlerler. İşbirliği yapılan yurtdışı kurumun öğrenim ücretleri ise ilgili kurum tarafından belirlenir. Belirlenen ücretler; Yükseköğretim Kurumunun ilgili hesabında toplanır. Toplanan ücretlerden yurtdışına gönderilecek öğrenim ücreti tutarı hiçbir kesintiye tabi tutulmaksızın ilgili kurumun hesabına aktarılır. Öğrencinin, yurtdışındaki kurumda geçireceği sürelerde yapacağı eğitim ücreti dışındaki harcamalarının tahmini tutarı da önceden ilan edilir.

             Öğrenim ücretini ödeme usulü

             MADDE 9 – (1) Öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit eğitim öğretim yılı başında kayıt veya kayıt yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci dönemin başında kayıt yenilenirken ödenir.

             Öğretim ücretlerinin kullanımı

             MADDE 10 – (1) Devlet üniversitelerinde, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerden alınan yurtiçi öğrenim ücretleri, en geç ilgili ayın sonuna kadar özel bütçeye gelir kaydedilmek üzere aktarılır. Aktarılan bu miktar ödenek kaydedilirken %30’undan az olmamak kaydıyla üniversite yönetim kurulunca belirlenecek bir miktarı projenin yürütülmesine ilişkin her türlü gider ile üniversitenin mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere ayrılır. Bu programda fiilen ders veren öğretim elemanlarına kalan tutardan ödenecek ek ders ücreti 11/10/1983 tarihli 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 11 inci maddesi (son fıkrasının ilk cümlesi hariç) hükümleri dikkate alınarak maddenin dördüncü fıkrasında profesör unvanlı öğretim üyeleri için belirlenen ek ders ücretinin 10 katını, sınav ücreti ise aynı maddede öngörülen sınav ücretinin 5 katını geçmemek üzere unvanlar ve öğretim elemanlarının programdaki performansları göz önünde tutularak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

             (2) Vakıf üniversitelerinde, bu programlarda öğrenim gören öğrencilerden alınan yurtiçi öğrenim ücretleri Üniversite bütçesine aktarılır.

             Burslar

             MADDE 11 – (1) Ortak lisans ve önlisans programlarına; her yıl Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenerek Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından kabul edilen "ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile öğrencilere duyurulan kriter ve toplam sayının %30 unu geçmemek kaydıyla belirlenen kontenjanlar çerçevesinde, öğrenci seçme sınavlarındaki başarıları esas alınarak öğrenim ücretlerinden kısmi ya da tam, muaf tutulma şeklinde öğrencilere karşılıksız başarı bursu verilebilir. Burslu kontenjana yerleştirilen öğrencilere verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşuluyla programının ve hazırlık okulunun normal süresini kapsar.

             Eğitim süreleri

             MADDE 12 – (1) Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora ortak programlarının süreleri, Türk Üniversitelerindeki benzer programların sürelerinden daha az olamaz. Ortak programın, ilgili kurum/kuruluşlarda geçirilecek asgari süreleri ve bu sürelerin geçirileceği dönemler ile toplam süre protokolde belirtilir.

             Yabancı dil

             MADDE 13 – (1) Ortak programlar İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birinde verilir. Öğrencilerin ortak programda öğrenimlerine başlayabilmeleri için o dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekir. Dil seviyesini tespit eden TOEFL gibi uluslararası bir dil sınavı ile bu sınavda alınması gerekli asgari puan protokolde belirtilir. Ortak programların bu diller dışında başka bir yabancı dille verilebilmesi için Yükseköğretim Kurulunun onayı gereklidir. Bu durumda da eğitimin verileceği yabancı dilin yeterli düzeyde bilindiğini ölçen bir uluslararası sınav ile bu sınavdan alınması gereken asgari puan, protokolde belirtilir. Yabancı dil bilgisi yetersiz olan öğrenciler, ilgili Türk üniversitesinin yabancı dil hazırlık okulunda yabancı dil koşulunu sağlayıncaya kadar yoğun dil eğitimi alırlar. Yoğun dil eğitimi için azami iki yıl süre verilir. Azami sürenin sonunda yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler, ÖSS puanına ve tercihine göre ÖSYM tarafından Türkiye’deki Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarından birine yerleştirilebilirler.

             Vize

             MADDE 14 – (1) Ortak programlara kabul edilen öğrenciler yabancı ülkede eğitim görmek için o ülkenin vize uygulamaları çerçevesinde vize almakla yükümlüdürler.

             (2) Ortak program yürüten kurum/kuruluşların program koordinatörleri, vize başvurularında öğrencilere yardımcı olurlar.

             Akademik başarısızlık

             MADDE 15 – (1) Akademik başarısızlık ve başka bir nedenle taraf kurum/kuruluşlardan herhangi birisiyle ilişiği kesilen bir öğrencinin, uluslararası ortak programla ve ilgili kurum/kuruluşlarla da ilişiği kesilir.

             Diploma

             MADDE 16 – (1) Bir Türk üniversitesi ile bir yabancı üniversitenin birlikte yürütecekleri bir ortak uluslararası program; önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde olabilir. Bu programda, her iki kurumun akademik gereklerini başarı ile yerine getiren bir öğrenciye, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma veya her iki üniversitenin ortak hazırladığı tek bir diploma verilir. Diplomalarda yer alacak ibareler taraflar arasında imzalanan protokollerde açıkça belirtilir. Öğrenciler, çift veya ortak diplomaya yönelik uluslararası ortak programın her iki kurumdaki akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uluslararası Ortak Programların İşleyişi

Müfredat, Not Sistemleri, Azami Süreler, İzinler ve Yatay Geçiş

             Müfredat

             MADDE 17 – (1) Uluslararası ortak programın müfredatı; müfredatı oluşturan ders, laboratuar, uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı yürüten kuruluşlar arasındaki bölüşümü iki kuruluş arasındaki protokolde belirtilir.

             Not sistemleri

             MADDE 18 – (1) Uluslararası ortak programı yürüten tarafların kendi programlarında uyguladıkları not sistemleri ve başarı koşulları ayrı ayrı tanımlanır. Taraf kurumlardan birinde başarısız olunabilecek derslerin ve diğer etkinliklerin nasıl ve taraflardan hangisinde telafi edilebileceğinin ve ortak programda genel not ortalamasının ne şekilde hesaplanacağının esas ve usulleri de belirtilir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için her iki kurumun asgari akademik koşullarını sağlaması ve ayrıca programın tümüne ait akademik gerekleri de yerine getirmesi esastır.

             Azami süreler

             MADDE 19 – (1) Uluslararası ortak programların azami süreleri;

             a) Normal süresi iki akademik yıl olan önlisans programlarında dört  akademik yıl,

             b) Normal süresi üç akademik yıl olan lisans programlarında altı akademik yıl,

             c) Normal süresi dört akademik yıl olan lisans programlarında yedi akademik yıl,

             ç) Normal süresi iki akademik yıl olan yüksek lisans (master) programlarında üç akademik yıl,

             d) Normal süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört, lisans derecesi ile kabul edilenler için beş akademik yıl olan doktora programlarında ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı, lisans derecesi ile kabul edilenler için yedi akademik yıldır.

             İzinler

             MADDE 20 – (1) Zorunlu nedenlerle ve belgelenmek koşulu ile öğrenciye her iki tarafın mutabakatı ile bir yarıyıl veya bir akademik yıl izin verilebilir. İzinde geçen süre azami öğretim süresinden sayılmaz. Öğrenim süresi boyunca kullanılabilecek toplam izin süresi, normal öğretim süresinin yarısından fazla olamaz.

             Disiplin hükümleri

             MADDE 21 – (1) Öğrenciler eğitim için bulundukları kurumun disiplin yönetmeliğine tabi olur.

             Yatay geçiş

             MADDE 22 – (1) Bir uluslararası ortak programa kabul edilmiş olmak, öğrenciye Türk veya diğer ülkedeki üniversitenin bir başka programına veya çift diplomaya yönelik diğer programlarına yatay geçiş hakkı vermez. Bir uluslararası ortak programdan başka bir programa veya başka bir programdan uluslararası ortak programa yatay geçiş, taraf kurum/kuruluşların yürürlükte olan yatay geçiş mevzuatına uygun şekilde yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Uygulanacak diğer hükümler

             MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda uluslararası ortak programı yürüten kurum/kuruluşların kendi mevzuatları ile Yükseköğretim ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.