8 Aralık 2006 Tarihli ve 26370 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5559 Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2006/11195 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Tacikistan Cumhuriyeti Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Nezdinde Standardizasyon, Metroloji, Belgelendirme ve Ticari Denetim Ajansı (TADJIKSTANDARD) Arasında İmzalanan “İşbirliği Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

2006/11223 Türk-Rus Ortak Ulaştırma Komisyonu VIII.Dönem Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/11202 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

2006/11203 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2006/11239 Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Her Derece ve Türdeki Eğitim ve Öğretim Kurumları ile Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

2006/11248 Ulusal Tarım Stratejisi Doğrultusunda Tarımsal Destek Ödemelerine ve Sürdürülebilir Çiftçi Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/11264 Bazı Alanların Turizm Merkezi, Bazı Alanların Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

2006/11265 Samsun İlinde Bulunan Bazı Alanların “Yenileme Alanı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Beşir ATALAY’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— İçişleri Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2006/11240 Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

2006/11249 Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği

2006/11254 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2006/11269  Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/3)

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/20)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2005/9, K: 2005/95 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)

— Anayasa Mahkemesinin E: 2003/55, K: 2006/88 Sayılı Kararı (1/3/1926 Tarihli ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapan, 9/7/1953 Tarihli ve 6123 Sayılı Kanun ile İlgili)