2 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26364

YÖNETMELİK

Başbakanlıktan:

BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ

UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YETERLİK SINAVLARININ USUL VE ESASLARI

HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı giriş sınavı ile Avrupa Birliği Uzmanlığı yeterlik sınavının usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik bakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşlarda çalıştırılacak Avrupa Birliği Uzman Yardımcıları ve Avrupa Birliği Uzmanlarını kapsar.

             (2) İlgili teşkilat kanunları veya kanun hükmünde kararnameleri ile Başbakanlığa bağlı iken 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine göre bakanlıklara bağlanan kurumlar bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1989 tarihli ve 367 sayılı Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Birliğiyle İlgili Birimler Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Giriş Sınavı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını,

             b) Giriş Sınavı Kurulu: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulunu,

             c) Kurum: Bakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşları,

             ç) Uzman: Avrupa Birliği Uzmanını,

             d) Uzman Yardımcısı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcısını,

             e) Yeterlik Sınavı: Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınavını,

             f) Yeterlik Sınav Kurulu: Avrupa Birliği Uzmanlığı Yeterlik Sınav Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığına Giriş

             Uzman yardımcılığı giriş sınavı

             MADDE 5 – (1) Kurumlarda çalıştırılacak uzman yardımcıları yılda iki defadan fazla olmamak üzere açılacak Giriş Sınavı ile alınır.

             Giriş sınavı duyurusu

             MADDE 6 – (1) Giriş Sınavına başvuru şartları, sınav konuları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru evrakının temin edileceği yer, başvuru yeri, gerek görülmesi halinde öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava kaç kişinin çağrılacağı, atanacak uzman yardımcısı sayısı, başvuruda istenen belgeler ile gerekli görülen diğer şartlar, üniversitelerin mezuniyet dönemleri dikkate alınarak, sınav tarihinden en az bir ay önce, Türkiye genelinde yayımlanan yüksek tirajlı günlük gazetelerden en az birinde, Resmî Gazete’de ve kurumlarca elektronik ortamda ilan edilir.

             Başvuru şartları

             MADDE 7 – (1) Giriş Sınavına başvurmak isteyenlerde aşağıdaki şartlar aranır:

             a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

             b) Kurumların görev alanı ile ilgili en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

             c) Sınavın yapıldığı yılın ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak.

             ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, başvuru ilanında belirtilen asgari puanı almış olmak.

             d) Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından 70 puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

             e) Kurumlarca ilan edilen diğer özel şartları taşımak.

             Başvuruda istenen belgeler

             MADDE 8 – (1) Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylardan; İş Talep Formu, 2 adet vesikalık fotoğraf, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi ile Yabancı Dil Belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenir. Adaylar, Sözlü Sınava girmeden önce kendi el yazısı ile yazılmış, anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığını ve hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği öz geçmişini vermek zorundadır.

             (2) Giriş Sınavında başarılı olan adaylardan, atama yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği.

             b) Sabıkasının bulunmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde alınmış belgenin aslı.

             (3) Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

             Başvuru şekli ve yeri

             MADDE 9 – (1) Giriş Sınavına başvuru, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde elektronik ortamda yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

             Sınav ön hazırlık çalışmaları

             MADDE 10 – (1) Kurumların insan kaynakları birimi öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek sınava gireceklerin listesini hazırlar.

             Sınav kimlik belgesi ve sınavın yapılacağı yer

             MADDE 11 – (1) Giriş Sınavı şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınav yeri ve tarihi Sınav Kimlik Belgesinde belirtilir. Sınav Kimlik Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz.

             (2) Giriş Sınavı Ankara’da yapılır.

             Giriş sınavı kurulu

             MADDE 12 – (1) Giriş Sınavı Kurulu, bakanlıklarda bakanın, Başbakanlık bağlı kuruluşlarında ise üst yöneticinin onayı ile belirlenecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca dört yedek üye belirlenir. Giriş Sınavı Kurulu başkanı ve üyeleri, biri Avrupa Birliği birim amiri olmak üzere Daire Başkanı ve daha üst seviyedeki yöneticiler ile Avrupa Birliği Uzmanları arasından seçilir. Ayrıca yüksek öğretim kurumlarının ilgili dallarında görev yapan öğretim üyeleri de Giriş Sınavı Kurulu üyesi seçilebilir.

             Giriş sınavı

             MADDE 13 – (1) Giriş Sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı yapılabilir. Giriş Sınavı, Giriş Sınav Kurulu tarafından yapılır. Kurumlar yazılı sınavı klasik veya test usulünde Milli Eğitim Bakanlığına veya üniversitelere yaptırabilir.

             (2) Yazılı sınav yapılması halinde başarı notu yüz puan üzerinden en az yetmiştir. Giriş Sınav Kurulu veya sınavı yapan kurum sınav sorularını hazırlar, sınavı yapar cevaplarını değerlendirir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava çağrılır.

             (3) Giriş Sınavının sadece sözlü sınavdan oluşması halinde, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere çağrılır.

             (4) Giriş Sınavı Kurulu üyeleri sözlü sınavda adayın, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sözlü sınavda değerlendirme yüz puan üzerinden yapılır. Giriş Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılır. Sınav sonuçları sınavı takip eden en geç üç gün içinde Giriş Sınav Kurulu Başkanı tarafından insan kaynakları ile ilgili birime yazılı olarak bildirilir. Gerek görüldüğünde, alınacak uzman yardımcısı sayısının 1/5’inden fazla olmamak kaydıyla yedek liste de belirlenebilir.

             (5) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday, giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Asıl listedeki adaylardan atama olmadığı takdirde, atama yapılmayan kadrolara, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

             Sonuçların duyurulması

             MADDE 14 – (1) İnsan kaynakları birimi sınavın nihai sonucunu kendisine bildirildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde ilan eder. Sınav sonuçları, kazanan adayların adresine ayrıca yazılı olarak bildirilir.

             Uzman yardımcılığına atama

             MADDE 15 – (1) Giriş Sınavını kazananlar Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

             Yeterlik sınavı

             MADDE 16 – (1) Yeterlik Sınavı, sırasıyla tez değerlendirme, sözlü savunma ve yabancı dil aşamaları olmak üzere üç aşamadan oluşur.

             Yeterlik sınav kurulu

             MADDE 17 – (1) Yeterlik Sınavı Kurulu, insan kaynakları biriminin önerisi ile bakanlıklarda bakanın, Başbakanlık bağlı kuruluşlarında üst yöneticinin onayı ile belirlenen bir başkan ve dört üyeden oluşur. Üyelerden biri Avrupa Birliği birim amiridir. Ayrıca dört yedek üye seçilir. Yeterlik Sınavı Kurulu başkanı ve üyeleri, Daire Başkanlığı ve daha üst seviyedeki yöneticileri ile Avrupa Birliği Uzmanları arasından seçilir. Yüksek öğretim kurumu öğretim üyeleri arasından da Yeterlik Sınav Kurulu üyesi seçilebilir.

             Tez konusunun belirlenmesi

             MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı adaylıkta geçen süre dahil iki yılı tamamlayınca insan kaynakları biriminin çağrısı üzerine üç farklı tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek birim amirine bildirir. Birim amiri tez konularını, insan kaynakları birimine bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirir. Tez konuları insan kaynakları birimi tarafından, biri Avrupa Birliği birimi amiri olmak üzere, ana hizmet birim amirleri ve Avrupa Birliği Uzmanları arasından üst yöneticinin onayı ile oluşturulacak dört kişilik Danışma Komisyonunun onayına sunulur.

             (2) Üç tez konusundan biri Danışma Komisyonu tarafından uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin konusu olarak belirlenir. Uygun bulunan tez konusu uzman yardımcısına insan kaynakları birimince tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

             (3) Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Danışma Komisyonu tarafından, uzman yardımcısı için 12 nci maddede belirtilen kişilerden tez danışmanı belirlenir. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde, tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden de, kurumlarının muvafakati ile tez danışmanı belirlenebilir. Uzman yardımcısı tezlerini tez danışmanının rehberliğinde hazırlar.

             Tez hazırlanmasına ilişkin esaslar

             MADDE 19 – (1) Uzman yardımcısı, tez danışmanının kendisine bildirildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde bir tez projesi hazırlar. Birim amirleri tez projesini, tez danışmanının görüşü ile birlikte bir hafta içerisinde insan kaynakları birimine gönderir. Tez projeleri insan kaynakları birimi tarafından, tez danışmanının görüşü ile birlikte Danışma Komisyonunun onayına sunulur. Uygun bulunması halinde bu durum uzman yardımcısına tebliğ edilir. Tez projesinde, tez konusu olan çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı ve varsa ekleri hakkında bilgiler yer alır.

             (2) Tez danışmanı, tezlerin teslim edildiği tarihe kadar, rehberlik ettikleri tez hakkındaki görüşlerini ve uzman yardımcısının çalışmasını bir rapor halinde insan kaynakları birimine sunar. Bu raporlar insan kaynakları birimi tarafından Yeterlik Sınav Kuruluna gönderilir.

             (3) Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir.

             (4) Uzman yardımcısı tez projesi ve tezlerini, kurumlarınca hazırlanacak yönergede belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlar.

             Tez hazırlama süresi ve tezin teslimi

             MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde tezini, birim amiri aracılığıyla, insan kaynakları birimine teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen uzman yardımcısına, talebi, danışmanının görüşü ve birim amirinin teklifi üzerine insan kaynakları birimince zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilebilir.

             Tez değerlendirme

             MADDE 21 – (1) Yeterlik Sınavının her bir aşamasında değerlendirme, Yeterlik Sınav Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

             Tez düzeltme

             MADDE 22 – (1) Tez değerlendirme aşamasında tezi yeterli bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. Uzman yardımcısı ikinci hakkını, Yeterlik Sınav Kurulu tarafından hazırlanacak raporu dikkate alarak, sonuçların ilanından itibaren üç ay içerisinde, daha önceden hazırlamış olduğu tezi düzelterek kullanır.

             (2) Sözlü savunma aşamasında başarısız olanlara üç aydan az olmamak üzere bir yıl içinde ikinci bir hak verilir.

             Yabancı Dil

             MADDE 23 – (1) Tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşamasında başarılı olan Uzman Yardımcısı Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından en az 90 puan alması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeyi, tez değerlendirmesi ve sözlü savunma aşama sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde ibraz etmesi şartıyla yabancı dil aşamasından başarılı olmuş sayılır.

             Başarısızlık hali

             MADDE 24 – (1) Uzman Yardımcısı Yeterlik Sınavında aşağıdaki hallerde başarısız sayılır.

             a) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tez konusunu bildirmemek.

             b) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde tezini teslim etmemek.

             c) Tez değerlendirme aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.

             ç) Sözlü savunma aşamasında ikinci hakkında da başarılı olamamak.

             d) Yabancı dil belgesini ibraz etmemek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 Uzmanlığa Atanma

             Atama şartları

             MADDE 25 – (1) Avrupa Birliği Uzmanlığına atanabilmek için;

             a) Uzman yardımcısı olarak ücretsiz izin, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler katılmaksızın, en az üç yıl çalışmış olmak,

             b) Son üç yıl olumlu sicil almış olmak,

             c) Yeterlik Sınavında başarılı olmak

             şarttır. Bu şartları yerine getiren uzman yardımcısı 23 üncü maddede belirtilen belgeyi ibraz ettiği tarih itibariyle Avrupa Birliği Uzmanı kadrosuna atanır.

             Başka kadroya atanma

             MADDE 26 – (1) Yeterlik Sınavında başarılı olamayan uzman yardımcısı durumuna uygun başka bir kadroya atanır.

             Yeniden atanma

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Avrupa Birliği Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra kurumdaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması şartıyla Avrupa Birliği Uzmanlığına atanabilirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 28 – (1) 16/11/1989 tarihli ve 20344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Topluluğu Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlık Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Mevcut uzman yardımcıları

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

             Yürürlük

             MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini bakanlıklarda bakan, Başbakanlık bağlı kuruluşlarında bağlı bakan yürütür.