2 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26364

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Kuzey Kore’ye Yönelik Yaptırımlar.

 

GENELGE

2006/36

 

             Birleşmiş MilletlerGüvenlikKonseyi, 14 Ekim 2006 tarihinde aldığı 1718 sayılı kararla, 9 Ekim 2006 tarihinde nükleer deneme gerçekleştiren Kore Demokratik HalkCumhuriyeti’ne (Kuzey Kore) tüm BM üyeleri tarafından yaptırım uygulanmasını hükme bağlamıştır.

             Ülkemiz açısından da bağlayıcı niteliği bulunan Kararın tüm ilgili kuruluşlarımız tarafından uygulanması ve yapılan işlemlerden 90 gün içinde Dışişleri Bakanlığı’na bilgi verilmesi gerekmektedir.

             Bu itibarla, ikinci bir talimata kadar;

             1.a) İlgili kurumlarımız, Kore Demokratik HalkCumhuriyeti’ne (KuzeyKore) doğrudan ya da dolaylı olarak, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinden ya da Türk vatandaşları aracılığıyla ya da Türkiye Cumhuriyeti bayraklı gemi ve uçaklarla ve Türkiye ya da başka bir ülkeden hareket etsin etmesin, aşağıdaki malzemelerin tedarik, satış ve transferini önleyecektir:

             i. BM Konvansiyonel SilahlarKayıt Sistemi’nde tanımlandığı biçimiyle; her türlü muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, yüksek kalibre topçu sistemleri, savaş uçakları, saldırı helikopterleri, savaş gemileri, füzeler ya da füze sistemleri; yedek parça dahil bunlarla ilgili malzemeler; ayrıca BM Güvenlik Konseyi ya da 1718 sayılı BM GüvenlikKonseyi Kararının 12. maddesi uyarınca kurulacak Denetleme Komitesi tarafından belirlenen malzemeler.

             ii. 1718 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı belgesinin kabulünden başlayarak 14 gün içinde S/2006/816 sayılı belgede yer alan listeyi dikkate alarak anılan Komite’nin değişiklik ya da ekleme yapmaması durumunda, BM Güvenlik Konseyinin S/2006/814 ve S/2006/815 sayılı belgelerindeki listelerde kayıtlı tüm araç, gereç, mallar ve teknolojiler; ayrıca Kuzey Kore’nin nükleer programı, balistik füze programı ya da başka kitle imha silahları programlarına katkıda bulunabileceği Güvenlik Konseyi ya da Komite tarafından değerlendirilecek madde, araç, gereç, mallar ya da teknolojiler.

             iii. Lüks mallar

             b) BM Güvenlik Konseyinin 1718 sayılı Kararının, Kuzey Kore’den, yukarıdaki (a) i ve (a) ii maddelerinde kayıtlı tüm malzemenin dışsatımına son vermesi talebi çerçevesinde; ilgili kurumlarımız, Kuzey Kore’den Türk vatandaşları aracılığıyla ya da Türkiye Cumhuriyeti bayraklı gemi ve uçaklarla ve Kuzey Kore ya da başka bir ülkeden hareket etsin etmesin söz konusu malzemenin tedarikini önleyecektir.

             c) İlgili kurumlarımız; Kuzey Kore’ye Türk vatandaşları aracılığıyla ya da Türkiye’den ve KuzeyKore’den bu ülke vatandaşları aracılığıyla ya da bu ülkeden (a) i ve (a) ii maddelerinde kayıtlı malzemelerin tedariki, üretimi, bakımı ya da kullanımına ilişkin teknik eğitim, kılavuzluk, hizmet ya da yardım aktarılmasını önleyecektir.

             d) İlgili kurumlarımız; Kuzey Kore’nin nükleer programı, diğer kitle imha silahlarına ilişkin programları ve balistik füze programlarında çalıştığı ya da diğer yasadışı faaliyetler dahil, bunlara destek verdiği Komite veya Güvenlik Konseyi tarafından belirlenen gerçek/tüzel kişiliklerce, ya da kendi adlarına veya kendi kararlarıyla hareket eden gerçek/tüzel kişilerce doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olunan ya da kontrol edilen, 1718 sayılı BMGüvenlik Konseyi Kararının kabul edildiği 14 Ekim 2006 tarihinde ve bu tarihten sonra Türkiye’de bulunan mali fonları, diğer mali varlıkları ve ekonomik kaynakları, ilgili yasal uygulamalarımız çerçevesinde derhal donduracak ve herhangi bir fonun, mali varlığın ya da ekonomik kaynağın Türk vatandaşlarınca ya da Türkiye sınırları içinde bulunan gerçek/tüzel kişilerce, bu maddede kayıtlı gerçek/tüzel kişilere ya da bunların yararına tahsis edilmesini engeleyecektir.

             e) İlgili kurumlarımız, Kuzey Kore’nin nükleer programı, balistik füze programı ve diğer kitle imha silahı programlarıyla bağlantılı KuzeyKore politikalarından, bunlara destek ve teşvik dahil, sorumlu olduğu BM GüvenlikKonseyi ya da Komite tarafından belirlenen kişilerin ve bunların aile bireylerinin Türkiye’ye girişini ya da Türkiye’den geçişini, Türk vatandaşlarının Türkiye’ye girişinin engellenmesinin sözkonusu olacağı durumlar hariç, önlemek için gerekli önlemleri alacaktır.

             f) Yukarıda kayıtlı hususların uygulanmasını ve böylece nükleer, kimyasal ya da biyolojik silahların, bunların fırlatma araçlarının ve bunlara ilişkin malzemenin yasadışı kaçakçılığının önlenmesini sağlamak amacıyla, ilgili kurumlarımız; uluslar arası hukuk ve ilgili mevzuatımız çerçevesinde KuzeyKore’ye giden ya da bu ülkeden gelen kargonun denetimini yapacaktır.

             2. Mali ya da diğer varlıklar ve kaynaklara ilişkin olarak 1. maddenin (d) bendinde kayıtlı hususlar, aşağıdaki kalemler için geçerli olmayacaktır:

             a) Sözkonusu fonlara, diğer mali varlıklara ve ekonomik kaynaklara erişimin sağlanması niyeti Komite’ye bildirildikten sonra ve bu bildirimden başlayarak 5 iş günü içinde Komite tarafından olumsuz görüş beyan edilmemesi durumunda; yiyecek maddeleri, kira ya da ipotek, ilaç ve tıbbi bakım, vergi, sigorta ödemeleri ve belediye hizmetleri harçları için yapılacak ödemeler dahil temel gereksinim haracamaları, münhasıran profesyonel ücretlerin ödenmesi ve yasal hizmetlerin tedarikinden kaynaklanan masrafların karşılanmasına ilişkin haracamalar, ulusal mevzuat çerçevesinde dondurulmuş fonlar, diğer mali varlıklar ve ekonomik kaynakların saklanması ya da idamesine ilişkin ücret ve hizmet harçlarına ilişkin ödemeler.

             b) Komite’ye bildirilmesi ve Komite’nin onayı alınması koşuluyla, olağanüstü bir durumla ilgili olduğu değerlendirilen harcamalar.

             c) Hukuki, idari ya da keyfi haciz ya da hükme bağlı durumlarda fonlar, diğer mali varlıklar ve ekonomik kaynaklar; söz konusu haczin ve hükmün BMGüvenlik Konseyinin 1718 sayılı kararının kabul edildiği 14 Ekim tarihinden önce karara bağlanması ve 1. maddenin (d) bendinde kayıtlı kişilere ya da BM GüvenlikKonseyi/Komite tarafından belirlenmiş ya da ilgili devletler tarafından bildirilmiş herhangi gerçek ya da tüzel kişiye yarar sağlamaması koşuluyla, bu gibi hüküm ve hacizlerin yerine getirilmesi için kullanılabilir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                  RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                          Başbakan