30 Kasım 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26362

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS,

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde öğrenci kayıtları, eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

             b) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

             c) Fakülte: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı fakülteleri,

             ç) Yüksekokul: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine bağlı yüksekokullar ve meslek yüksekokullarını,

             d) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,

             e) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,

             f) Senato: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Senatosunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kayıt, Programlar, Ücretler, Hazırlık, Öğrenim Süresi ve Dersler

             Üniversiteye kayıt

             MADDE 4 – (1) Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına girme hakkı kazanan öğrenci adayı, Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen süre içinde kaydını yaptırır. Süresi içinde kaydını yaptırmayanlar haklarını kaybederler.

             Program yaptırma

             MADDE 5 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenci, her dönem başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenim ücretini yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde alacağı dersleri belirler ve programını kendisi yaptırır. İlgili yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenciler programlarını ders alma-bırakma günlerinde yaptırabilirler. Öğrenci programına, öncelikle başarısız olduğu veya almadığı alt sınıf derslerini alır.  Önkoşullular hariç,  sonraki dönem programlarından ders alınabilir.

             (2) Öğrenci, haftalık toplam en az 15 ve en çok 22 kredilik ders alabilir.

             Öğrenim ücreti

             MADDE 6 – (1) Öğrenciler her öğretim yılında, belirlenen miktarda ve zamanda öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretini belirlenen taksitler ve süreler içerisinde ödemeyen öğrencinin ders programları yapılmaz.

             Yabancı dil hazırlık sınıfı programı

             MADDE 7 – (1) Öğrenciler, Üniversiteye ilk kayıttan hemen sonra ilan edilen tarih ve saatte yabancı dilde yeterlik ve seviye tespit sınavlarına girerler.

             (2) Yabancı dil yeterlik sınavını başaranlar ya da 2/9/2006 tarihli ve 26277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yabancı dilden muaf olanlar, kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Diğerleri, yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

             Türkçe hazırlık

             MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil düzeyi yeterli görülmeyenler Türkçe hazırlık sınıfına, yabancı dili yeterli görülmeyenler yabancı dil hazırlık sınıfına veya her ikisine birlikte devam ederler.

             Eğitim-öğretim dönemleri

             MADDE 9 – (1) Akademik yıl; güz, bahar ve yaz olmak üzere üç dönemden oluşur. Bir dönem, sınav süreleri dâhil en az onbeş haftadır. Senato gerekli gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Haftalık ders programları Cumartesi günlerini de içerecek şekilde yapılır.

             Öğrenim süresi

             MADDE 10 – (1) Öğrenciler; iki yıllık ön lisans programları en çok dört, dört yıllık lisans programları en çok yedi, beş yıllık lisans programları ise en çok sekiz yılda tamamlanmak zorundadırlar. Yabancı dil ve/veya Türkçe hazırlık sınıfında geçen ve bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen süreler bu süreye dâhil değildir. Ayrıca mezun olabilmek için ilgili programın tüm derslerinden başarılı olduğu ya da başarılı sayıldığı halde genel akademik not ortalaması 2,00’ın altında olduğu için mezun olamayan öğrencilere; genel akademik not ortalamasını yükseltmek üzere, son dört dönemde aldığı dersler için sınırsız sınav hakkı tanınır, ancak bu öğrenciler öğrenim ücretlerini öderler. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim süresinden sayılır. 

             (2) Azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciler için, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

             Öğrenim programları

             MADDE 11 – (1) Ortak zorunlu dersler dışında, dört yıllık öğrenim programları; en az 128, meslek yüksekokulu programları ise en az 64 kredilik dersi ve Senatonun belirlediği dönemler kadar ortak eğitim uygulamasını kapsar.

             (2) Öğrenim programı; teorik dersler ve seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışması,  uluslararası öğrenci değişimi, saha uygulaması, okul uygulamaları, ortak eğitim ve benzeri uygulamalardan oluşur. Hangi dersler için uygulama yapılacağı veya hangi uygulamaların ders sayılacağı, ilgili kurulların önerileri üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

             Öğrenci danışmanlığı

             MADDE 12 – (1) İlgili birim başkanı, her öğrenci için bir danışman görevlendirir. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanın onayı ile yapılır. Danışman; öğrenciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çözümünde kendisine yardımcı olur ve her öğrenci için bir izleme dosyası tutar.

             Dersler

             MADDE 13 – (1) Kredili ve kredisiz derslerin; zorunlu, seçmeli, önkoşullu ve ortak zorunlu oldukları öğrenim programlarında belirtilir. Bir kredi; haftada bir saatlik teorik dersin, 1–3 saatlik seminerin, 2–4 saatlik laboratuar (atölye veya klinik) çalışmasının ve benzeri uygulamaların karşılığını ifade eder.

             (2) Bunlardan;

             a) Zorunlu dersler: Öğrencinin almak ve başarmak zorunda olduğu dersleri,

             b) Seçmeli dersler: Öğrencinin isteği de göz önünde tutularak ilgili bölümce kararlaştırılan dersleri,

             c) Önkoşullu dersler: Bir dersin alınabilmesi için başarılı olunması gereken dersleri,

             ç) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini

             ifade eder.

             Program değişikliği

             MADDE 14 – (1) Öğrenci her dönemin başında, akademik takvimde belirtilen süre içinde danışmanıyla birlikte programında değişiklik yapabilir.

             Derslere devam

             MADDE 15 – (1) Öğrenci, kuramsal (teorik) derslerin %70’ine ve uygulama derslerinin % 80’ine devam etmek zorundadır. Aksi takdirde ilgili dersten başarısız sayılır. Devamsızlık sınırını aşan öğrencilerin durumu, genel sınavlardan bir hafta önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

             Ders muafiyetleri

             MADDE 16 – (1) Fakülte/yüksekokula ilk kez kayıt yaptıran öğrenci; ilk iki hafta içinde (ders alma-bırakma günlerine kadar) daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. İlgili bölüm, muaf sayılan derslerin kredisini belirler ve ilgili yönetim kurulunda karara bağlanır. Belirlenen krediler, öğrencinin kazandığı toplam krediye eklenir; almış olduğu notlar ise, öğrencinin ders dökümünde (M) harfi ile gösterilir ve akademik not ortalamalarına dahil edilmez.

             Değişim programları

             MADDE 17 – (1) Yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerle Üniversite arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Seçilecek öğrencilerin; genel akademik not ortalamasının en az 3,00 olması ve üçüncü veya dördüncü öğrenim yılında bulunması gerekir. Değişim programları, bir veya iki dönemi kapsayabilir. Öğrencinin alacağı dersler ve ortak eğitim uygulamalarının karşılıkları, ilgili birimin görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Öğrencinin başarısı danışmanı tarafından izlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar, Başarı Değerlendirmesi, Çift Anadal ve

Yandal Programları, Mezuniyet ve Diploma

             Sınavlar

             MADDE 18 – (1) Üniversitede; kısa sınav, ara sınav, genel sınav ve mazeret sınavı olmak üzere dört tür sınav yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Kısa sınav dışındaki sınav tarihleri ilgili bölümlerce ilan edilir. Pazar günleri de sınav yapılabilir.

             (2) Her ders için en az bir ara sınav yapılır.

             (3) Ara sınav,  genel sınav ve mazeret sınavlarının sonuçları sınavı izleyen yedi gün içinde ilan edilir.

             (4) Geçerli mazeretleri nedeniyle ara ve genel sınavlara giremeyenlere, ilgili yönetim kurullarınca mazeret sınavı hakkı verilir.

             Notlara itiraz

             MADDE 19 – (1) Öğrenci, notların ilanından itibaren yedi işgünü içinde dilekçeyle bölüm başkanlığına maddi hata için itiraz edebilir. Not değişiklikleri, ilgili öğretim üyesi ve bölümün görüşleri doğrultusunda ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne gönderilir.

             Ders başarı notu

             MADDE 20 – (1) Ders başarı notu; dönem içinde yapılan kısa ve ara sınavların, ödevlerin, uygulamalı çalışmaların ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir. Sınavların ve uygulamalı çalışmaların ders başarı notu içerisindeki ağırlığını öğretim sorumlusu belirler ve her dönem başında öğrencilere duyurur.

             (2) Değerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden  sayısal karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:

             a) Notlar           AA         BA           BB          CB           CC         DC            DD        FF

             Katsayı             4,00        3,50          3,00        2,50         2,00       1,50           1,00       0,00

             Sayısal            90-100     85-89        75-84      70-74       60-69     55-59         50-54     0-49

             Karşılığı

             b) Ayrıca, aşağıdaki harf notlarından;

             1) G: Kredisiz derslerden geçti,

             2) K: Kredisiz derslerden kaldı,

             3) U: Devamsızlık dolayısıyla başarısız,

             4) H: İlgili yönetim kurulu tarafından geçerli görülen mazeretinden dolayı genel sınava giremeyen öğrenciler için verilen not,

             5) M: Muaf,

             6) E: Bir dersin genel sınavına girmiş, ancak zorunlu sebeplerle dönem içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere verilen not

          olarak tanımlanır. Yukarıdaki harf notlarından (E) notunu alan öğrenci eksiğini, genel sınav dönemi başından itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde, öğrencinin o ders için başarı notunun hesaplanmasında dönem içi çalışmalarının değeri takdir edilerek ders başarı notu verilir.

             c) Bir dersten başarılı sayılmak için; AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve G notlarından birini almak gerekir. FF, U ve K notu alan öğrenciler başarısız sayılır.

             Akademik not ortalaması

             MADDE 21 – (1) Başarı notu; dönem akademik not ortalaması ve genel akademik not ortalaması ile belirlenir. Bir dersin ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile alınan notun katsayısının çarpımı sonucunda elde edilir.

             (2) Dönem akademik not ortalaması; o dönemdeki derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

             (3) Genel akademik not ortalaması ise; öğrencinin bütün derslerden aldığı son notlara göre hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yandal ve çift anadal dersleri akademik not ortalamasında dikkate alınmaz.

             Başarılı öğrenciler

             MADDE 22 – (1) Dönem ve genel akademik not ortalamaları en az 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Herhangi bir dönemde en az on beş kredilik ders alan ve başaran, dönem akademik not ortalaması 3,00–3,49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3,50 ve daha fazla olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılır ve kendilerine durumlarını belirten bir belge verilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 23 – (1) (FF), (U) ve (K) notu alınan dersler, açıldıkları ilk dönemde tekrarlanır. Derslerin çakışması halinde biri alınmayabilir. Öğrenci, tekrarlamak zorunda olduğu bir dersi, açıldığı halde üst üste iki dönem/yıl almazsa Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (2) Genel akademik not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri danışmanlarının onayı ile tekrarlayabilirler.

             Yandal programları

             MADDE 24 – (1) Lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kayıt yaptırılabilir. Yandal programı; ilgili birimin isteği, fakülte/yüksekokul kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile açılır ve konuyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

             Çift anadal programı

             MADDE 25 – (1) Anadal lisans programı öğrencileri, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere eğitim görebilirler.  Bu öğrencilerin,  her iki anadalın da ders ve ortak eğitim uygulaması şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Çift anadal programı ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

             Mezuniyet ve diploma

             MADDE 26 – (1) Öğrencinin, mezun olabilmesi ve kayıtlı olduğu programa göre ön lisans ya da lisans diploması almaya hak kazanabilmesi için;

             a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve ortak eğitim uygulamalarını, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlaması,            

             b) Programın gerektirdiği en az krediyi alması,

             c) En az 2,00 genel akademik not ortalamasını tutturması,

             ç) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmemiş olması

             gerekir.

             (2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             İlişik kesme

             MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde öğrenimini tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ayrıca, bu Yönetmelikte öngörülen eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmaksızın öğrencinin;

             a) İki dönem kaydını üst üste yenilememesi,

             b) Başarısız olduğu dersi gerekçesiz olarak açıldığı iki dönem üst üste programına  almaması,

             c) Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olması,

             ç) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi

             durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Mazeretler

             MADDE 28 – (1) Mazeretini kanıtlayıcı belgelerle bir hafta içinde bildiren öğrencilerin durumu ilgili yönetim kurulunca karara bağlanır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

             İzinler

             MADDE 29 – (1) Öğrencilere; sağlık, ekonomik nedenler, yurtdışında eğitim ve benzeri durumlarda bir yıla kadar izin verilebilir. Bu öğrencilerden öğrenim ücretinin yarısı alınır. İzni onaylanan ve mali yükümlülüğünü yerine getiren öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu dersler programından silinir.

             Yatay ve dikey geçişler

             MADDE 30 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye yatay geçişler; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan ve 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır. Dikey geçişlerde ise; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan ve 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite içinden veya dışından, ortak eğitim programları uygulanmayan bölümlerden ortak eğitim programı uygulanan bölümlere yapılan yatay ve dikey geçişlerde; öğrencinin, mezuniyet için o bölümün ortak eğitim şartını yerine getirmiş olması gerekir.

             Özel öğrenciler

             MADDE 31 –  (1) Özel öğrenciler, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kendilerine her yarıyıl en fazla üç derse dışardan katılma izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrencilerin başvuruları, alabilecekleri dersler ve ders saati toplamı ilgili bölüm başkanlığının görüşü alınarak yüksekokul veya fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır. Özel öğrencilere diploma, unvan ve kredi verilmez. Ancak, devam ve başarı durumlarını gösteren bir belge verilebilir.

             (2) Özel öğrenciler katıldıkları derslerin kredileri esas alınarak Üniversite tarafından ilan edilen esaslara göre öğrenim ücretini öderler.

             Ücretler ve burslar

             MADDE 32 – (1) Dönem, dersler, sınavlar, öğrenim ücretleri ve burslar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir.

             Disiplin işleri

             MADDE 33 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Tebligat

             MADDE 34 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdiği adrese iadeli-taahhütlü olarak yapılır.

             (2) Adresini değiştiren ve bunu Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bildirmeyen ya da yanlış ve eksik adres veren öğrencilerin ilk adreslerine yapılan tebligat geçerli sayılır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat,  Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 36 – (1) 16/2/2005 tarihli ve 25729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.