30 Kasım 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26362

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez ve bölge müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

             Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine ilişkin esaslar

             MADDE 4 – (1) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin disiplin amirleri EK-1 ve EK-2’de yer alan cetvelde gösterilmiştir.

             Yönetmelikte yer almayan hükümler

             MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından; 657sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 6 – (1) 1/6/1994 tarihli ve 21947 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

 

 

EK-1

I- MERKEZ TEŞKİLATI

BİRİMİ

UNVANI

DİSİPLİN AMİRİ

ÜST DİSİPLİN AMİRİ

BAŞKANLIK

Başkan

Devlet Bakanı

-

Müdür

Başkan

-

Büro Personeli

Müdür

Başkan

Eğitim ve Araştırma
Merkezi Müdürü

Başkan

-

Eğitim ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü Personeli

Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü

Başkan

İstatistik Müşaviri

Başkan

-

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

-

Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği Personeli

Basın ve Halkla
İlişkiler Müşaviri

Başkan

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

Başkan Yardımcılığı emrinde
Görevli Personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

-

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

Hukuk Müşavirliğinde Görevli Diğer Personeli

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

Daire Başkanlığı emrinde
Görevli Personel

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Müdür,  Grup Sorumlusu,(1) Ayniyat Saymanı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Müdür,
Grup Sorumlusu(1)

Daire Başkanı

KURUM TABİPLİĞİ

Daire Tabibi, Diş Tabibi

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Diğer Personel

Daire Tabibi

Daire Başkanı

DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

İşletme Müdürü

Başkan Yardımcısı

Başkan

Döner Sermaye İşletmesi
Personeli

İşletme Müdürü

Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

II- TAŞRA TEŞKİLATI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müdürü

Vali

Başkan

Şube Müdürü, Grup Sorumlusu, (1)
Araştırmacı

Bölge Müdürü

Vali

Diğer Personel

Şube Müdürü,
Grup Sorumlusu(1)

Bölge Müdürü

                                            1

 

(1)   10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 21 inci maddesi çerçevesinde oluşturulması halinde.