30 Kasım 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26362

YÖNETMELİK

             Devlet Bakanlığından:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI

 SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez ve bölge müdürlüklerinde görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personelin sicil amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Merkez ve bölge müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Sicil amirleri

             MADDE 4 – (1) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının Merkez ve bölge müdürlüklerinde sicil amirleri hizmet özellikleri göz önünde bulundurularak EK-1 ve EK-2’de yer alan cetvelde gösterilmiştir.

             Yönetmelikte yer almayan hükümler

             MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 6 – (1) 1/6/1994 tarihli ve 21947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE  7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ CETVELİ

 

 

 

 

EK-1

I- MERKEZ TEŞKİLATI

BİRİMİ

UNVANI

I. SİCİL
AMİRİ

II. SİCİL
AMİRİ

III. SİCİL
AMİRİ

BAŞKANLIK

Başkan

Devlet Bakanı

-

-

Müdür

Başkan

-

-

Büro Personeli

Müdür

Başkan

-

Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü

Başkan

-

-

Eğitim ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü Personeli

Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü

Başkan

-

İstatistik Müşaviri

Başkan

-

-

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

-

-

Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliği Personeli

Basın ve Halkla
İlişkiler Müşaviri

Başkan

-

BAŞKAN YARDIMCILIĞI

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

-

Başkan Yardımcılığı emrinde
Görevli Personel

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

-

-

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

-

Hukuk Müşavirliğinde Görevli Diğer Personeli

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

DAİRE BAŞKANLIKLARI

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

Daire Başkanlığı emrinde
Görevli Personel

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

Müdür, Grup Sorumlusu,(1) 

Ayniyat Saymanı

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

Diğer Personel

Müdür,
Grup Sorumlusu(1)

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

KURUM TABİPLİĞİ

Daire Tabibi, Diş Tabibi

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkan

Diğer Personel

Daire Tabibi

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

İşletme Müdürü

Başkan Yardımcısı

Başkan

-

Döner Sermaye İşletmesi
Personeli

İşletme Müdürü

Başkan Yardımcısı

Başkan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

II- TAŞRA TEŞKİLATI

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Müdürü

Vali

Başkan

-

Şube Müdürü, Grup Sorumlusu, (1)
Araştırmacı

Bölge Müdürü

Vali

Başkan 

Diğer Personel

Şube Müdürü,
Grup Sorumlusu(1)

Bölge Müdürü

Vali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            1

 

(1)   10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 21 inci maddesi çerçevesinde oluşturulması halinde.