29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11199

             15/9/2006-20/11/2006 tarihleri arasında meydana gelen sel felaketi nedeniyle zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T. C.Ziraat Bankası A. Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 17/11/2006 tarihli ve 59179 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                       M. AYDIN

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                     M. H. GÜLER

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı              Çevre ve Orman Bakanı V.

 

20/11/2006 TARİHLİ VE 2006/11199 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             Ertelemeye ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 1 – (1) 15/9/2006-20/11/2006 tarihleri arasında sel felaketine maruz kalan illerde faaliyet gösteren ve tabii afet sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları ve seraları toplam olarak en az % 20 oranında zarar gören ve bu durumları il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından kullandırılan ve 30/11/2006 tarihi itibariyle (bu tarih dahil)  vadesi henüz gelmemiş veya vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan tarımsal kredi borçları 1/12/2006 tarihi itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle, bu tarihten itibaren bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelenir.

             (2) 15/9/2006-20/11/2006 tarihleri arasında sel felaketine maruz kalan illerde faaliyet gösteren ve tabii afet sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları ve seraları toplam olarak en az % 20 oranında zarar gören ve bu durumları il/ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 30/11/2006 tarihi itibariyle (bu tarih dahil)  Banka ve TKK’nın Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı ve/veya kayıtlı olması gereken tarımsal kredi borçları bulunan üreticilerin bu borçları (yeniden yapılandırılanlar dahil) 1/12/2006 tarihinden itibaren bir yıl süre ile faizsiz olarak ertelenir.

             Ödemeye ilişkin usul ve esaslar

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında faizsiz ertelenen dönem için Bankanın uğrayacağı gelir kayıpları, Bankanın uyguladığı kredi konuları itibarıyla  cari tarımsal kredi faiz oranı ile tarımsal kredi cari temerrüt faiz oranları esas alınarak hesaplanır ve bu amaçla Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten, Müsteşarlıkça Bankaya avans olarak erteleme süresi sonunda ödenir.

             (2) Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında  faizsiz ertelenen dönem için TKK’nın uğrayacağı gelir kayıpları, TKK’nın uyguladığı kredi konuları itibarıyla  cari tarımsal kredi faiz oranı ile tarımsal kredi cari temerrüt faiz oranları esas alınarak hesaplanır ve bu amaçla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten, anılan Bakanlıkça TKK’ya avans olarak erteleme süresi sonunda ödenir.

             İnceleme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında Bankaya yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine ve Banka kayıtlarında esas alınır. Uygulamanın sona ermesini mütea-kiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini, faizsiz olarak Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

             (2) Bu Karar kapsamında TKK’ya yapılan avans ödemeleri ve diğer işlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulunca yapılan inceleme neticesinde kesin gelir kaybı tespit edilir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları TKK ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı kayıtlarında esas alınır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini,  faizsiz olarak  Tarım ve Köyişleri Bakanının onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

             Yasal takip ve erteleme işlemleri

             MADDE 4 – (1) Ertelenen krediler nedeniyle; kredi borçluları, müşterek borçlular ve müteselsil kefiller ve sair borçla ilgililer hakkında başlatılmış bulunan yasal takip işlemleri karar tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın durur ve bu süre içerisinde yeni takip başlatılmaz.

             (2) Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

             (3) Ertelenen krediler vadelerinde tahsil olunur. Vadelerinde tahsil edilemeyen alacaklar Banka ve TKK  mevzuatına göre muacceliyet kesbeder. Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarında kayıtlı alacaklar hakkında herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın yasal takibata Banka ve TKK mevzuatına göre devam edilir, Bu alacaklara muacceliyet tarihinden itibaren tarımsal kredi temerrüt faizi uygulanır.

             Diğer mevzuat

             MADDE 5 - (1) Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK  mevzuatı uygulanır.

             Müracaat süresi

             MADDE 6 – (1) Üreticilerin, borçlu bulundukları Banka ve TKK’ya erteleme için müracaat süresi, bu Kararın yayımı tarihinden  itibaren 3 aydır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Kararın Bankaya ilişkin hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan, TKK’ya ilişkin hükümlerini ise Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.