29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11198

             Ekli “Sel Afetinde Zarar Gören Çiftçilere Hububat Tohumluğu ve Küçükbaş Damızlık Hayvan Hibe Edilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 17/11/2006 tarihli 59180 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/11/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                   M. AYDIN

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                    M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                 M. H. GÜLER

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman Bakanı V.

 

SEL AFETİNDE ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE HUBUBAT TOHUMLUĞU VE

KÜÇÜKBAŞ DAMIZLIK HAYVAN HİBE EDİLMESİNE

İLİŞKİN KARAR

 

             Görevlendirme

             MADDE 1 – (1) 15/9/2006-20/11/2006 tarihleri arasında sel afetine maruz kalan illerde meydana gelen veya gelebilecek hasarlar nedeniyle zarar gören ve bu durumları hasar  tespit komisyonlarınca belirlenen çiftçilerin kayıplarının telafisini teminen, en fazla 18.700 ton buğday tohumluğu ve 2.600 ton arpa tohumluğu ile 3.700 küçükbaş damızlık hayvanı söz konusu illerde valiliklerin tespit ettiği koordinasyon merkezlerine teslim etmeye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) görevli kılınmıştır.

             Teslimat

             MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirlenen miktarlardaki tohumluk ile damızlık küçükbaş hayvanlar, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının talebi üzerine, ilgili valiliklerin tespit ettiği koordinasyon merkezlerine TİGEM tarafından teslim edilecektir.

             Görev zararı

             MADDE 3 – (1) TİGEM’in bu görevle ilgili olarak yaptığı ve/veya yapacağı her türlü iş ve işlemlerden kaynaklanan mal bedeli, nakliye, sigorta ve görevli personel giderleri ile diğer her türlü giderler görev zararı sayılır ve Hazinece karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 5 – (1) Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan müştereken yürütür.