29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

YARGITAY KARARLARI

             Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

             Esas No                   : 2006/6048

             Karar No                : 2006/14440

             İncelenen Kararın    :

             Mahkemesi              : Alanya 3.A.H.(Aile) Mahkemesi

             Tarihi                       : 7.6.2005

             Numarası                 : 2005/246-2005/228

             Davacı                     : Emine Erdem

             Davalı                      : Yaşar Erdem ve Zahide Erdem

             Dava Türü               : Evlat Edinmeye İzin

             Temyiz Eden           : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

             Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

             4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 308. maddesinde "evlat edinilenin, evlat edinenden enaz on sekiz yaş küçük olması şarttır" hükmü mevcuttur.

             1933 doğumlu olan davacı Emine Erdem ile 1.11.1949 doğumlu evlat edinilmek istenen Yaşar Erdem arasındaki yaş farkının on sekiz yıldan az olduğu dikkate alınmadan Türk Medeni Kanununun 308. maddesine aykırı olarak davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

             Diğer taraftan, aynı Kanunun evlat edinme kararı vermeden önce evlat edinen dinlendikten sonra karar verileceği belirtilmiştir. (MK. m.316) Açıklanan husus üzerinde durulmaması usul ve yasaya aykırıdır.

             SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 30.10.2006

—— • ——

             Yargıtay 2. Hukuk Dairesinden:

             Esas No                   : 2006/6051

             Karar No                : 2006/14442

             İncelenen Kararın    :

             Mahkemesi              : Düziçi S.H.

             Tarihi                       : 5.11.1999

             Numarası                 : 1999/159 -1999/183

             Davacı                     : Baddal Güzel

             Davalı                      : Ummuhanı Güzel ve Mustafa Güzel

             Dava Türü               : Evlat Edinme

             Temyiz Eden           : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

             Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

             4722 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.

             Türk Kanunu Medenisinin 253. maddesinde "evlat edinme hakkı en az otuzbeş yaşında olup da nesebi sahih füruu bulunmayanlara münhasırdır. Evlat edinen kimsenin evlatlıktan enaz onsekiz yaş büyük olması şarttır." yazılıdır.

             Davacının 12.12.1986 doğumlu Adem isminde nesebi sahih çocuğu olduğu nüfus kayıt örneği ve doğum tutanağı fotokopisinden anlaşılmaktadır.

             Mahkemece, nesebi sahih çocuğu bulunan davacı tarafından açılan davanın, evlat edinme şartları oluşmadığından reddine karar verilmesi gerekirken kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

             SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 30.10.2006