29 Kasım 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26361

TEBLİĞ

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığından:

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNDE 2006 YILINDA UYGULANAN

ÜCRETLERDE ARTIŞ YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/3)

 

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları (haklarında özelleştirme kararı alınanlar dahil) ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu bankalarında (15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanuna tabi bankalar hariç) çalışan kapsam dışı ve sözleşmeli personel ile bu kuruluşlar ve iştiraklerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerine 2006 Yılında uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin 8/5/2006 tarihli ve 2006/T-17 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı kapsamındaki personelin mevcut ücretlerinde artış yapılmasına ilişkin 10/11/2006 tarihli ve 2006/T-32 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ilişiktedir.

             Tebliğ olunur.

 

YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

 

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Devlet Personel Başkanlığının 4/10/2006 tarih ve 20332 sayılı yazısı dikkate alınarak; Kamu Personel ücretlerinde %2,32 oranında artış yapılmasına ilişkin 15/9/2006 tarihli ve 2006/10971 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde; 1/7/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 8/5/2006 tarihli ve 2006/T-17 sayılı Kurul Kararı kapsamında bulunan sözleşmeli ve kapsam dışı personel ile yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim ve tasfiye kurulu üyeleri ile denetçilerin de mevcut ücretlerinde %2,32 oranında artış yapılmasına ve bu Kararın 9 uncu maddesinde yer alan 80 YTL ek ödemenin 82,5 YTL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir.