25 Kasım 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26357

YÖNETMELİK

             Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 28/1/1982 tarihli ve 17588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 2 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “İlgili yasa ve yönetmelik hükümleriyle öngörülen şartlar dışında; doçentliğe atama ile profesörlüğe yükseltme ve atamalarda ilan edilen bir kadroya başvurabilmek için yükseköğretim kurumları tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan asgari kriterleri ve varsa üniversite ya da yüksek teknoloji enstitüsü senatoları tarafından belirlenen ilave kriterleri sağlamak zorunludur. Yardımcı doçentlik ile diğer akademik kadrolara yükseltme, atama ve uzatmalarda kriterler doğrudan yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.Ayrıca yardımcı doçent adaylarının yabancı dilden senatolarca belirlenen ve 5/9/2006 tarihli ve 26280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öğretim elemanları için belirlenen taban puanından az olmayan bir puan almaları zorunludur.”

             “Üniversitelerin ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenecek olan, yükseltilme ve atanma jürilerinde görev yapacak öğretim üyelerinin, bu Yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri sağlamış olmalarına veya ulusal-uluslararası bilimsel düzeydeki çalışmalarıyla alanlarında temayüz etmiş olmalarına özen gösterilir.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.