25 Kasım 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26357

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (28) ve (35) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (20) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“28) Sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) satışı, iletim ve dağıtımı: Doğal gazın kuyubaşı, ulusal iletim şebekesi veya şehir içi dağıtım sisteminden satın alınıp sıkıştırılması, basınçlı kaplara doldurulması ve satılması; sıkıştırılmış haldeki doğal gazın şehirler arasındaki özel vasıtalarla taşınması, CNG satış istasyonlarından temin edilen sıkıştırılmış doğal gazın iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satılması faaliyetlerini,”

“35) Tedarikçi: Serbest tüketicilere, toptan satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine ve CNG satış şirketlerine doğal gaz satan ithalatçı şirketleri, toptan satış şirketleri ve üretim şirketlerini,”

MADDE 2-Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tüzel kişiler piyasada faaliyet göstermek üzere lisans almak için; EK-1’de yer alan “Lisans Başvuru Dilekçesi” ve EK-2’deki “Taahhütname” ile birlikte, EK-3’de istenilen bilgi, belge ve taahhütnameleri eksiksiz olarak ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur. Lisans başvurusu için hazırlanan dosyaya konulan belgeler, bir nüsha olarak düzenlenir ve tek bir başvuru dosyası sunulur. Aynı anda birden fazla lisans başvurusunda bulunulması halinde, başvuru kapsamında talep edilen bilgi ve belgelerin aslı veya tasdikli suretleri lisans başvurusu dosyalarından birine konulabilir ve diğer dosyalar bu belgelerin aslına uygunluğunun lisans başvurusunda bulunan tüzel kişi tarafından belirtildiği fotokopiler ile düzenlenebilir. Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişinin daha önce bir lisans başvuru dosyası olması ilgiliyi, gerekli belgeleri öngörülen biçimde vermekten muaf kılmaz.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum yaptığı inceleme ve değerlendirmede ilgili lisans türüne göre temel olarak aşağıdaki hususları göz önünde bulundurur;

a)İlgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk,

b)Tüketici haklarının korunması ile rekabetin ve piyasanın gelişimine olan etki,

c)Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının mali gücü ve finansman kaynakları,

d)Başvuruda bulunan tüzel kişinin ve/veya ortaklarının; varsa, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki deneyim ve performansı.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibi tüzel kişiye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde yazılı olarak bildirilir

MADDE 5-Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b)İlgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların tadil gerektirmesi,”

“Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.Ayrıca,

a)Tüm lisanslar için maddi hatalardan kaynaklanan tadiller,

b)CNG ve iletim (LNG) lisanslarında yer alan bu Yönetmeliğin Ek-4’ün (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan hükümlere ilişkin tadiller ile CNG (satış) lisanslarında tesis adresinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadiller hariç CNG ve iletim (LNG) lisanslarında yapılacak diğer tüm tadiller,

Doğal Gaz Piyasası Uygulama Dairesi Başkanlığı tarafından  sonuçlandırılır.  Daire Başkanlığınca yapılacak olan tadillerde, Kurum tarafından bildirimin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla lisans tadil edilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.”    

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İthalatçı şirketler, ithal yoluyla ve yurt içinden temin ettikleri doğal gazı yurt içinde toptan satış şirketlerine,ihracatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine, CNG satış şirketlerine ve serbest tüketicilere satış sözleşmesi ile devredebilecekleri gibi ihracat lisansı almak kaydıyla yurt dışına da pazarlayabilir. Ancak, ihracatçı şirketlere yapılan devir, ithalatçı şirketin lisans kapsamındaki taahhütlerini ortadan kaldırmaz.”

“İthalatçı şirketler, EK-3 ün 10 uncu maddesinin (a) bendinin (v) numaralı alt bendinde belirtilen hususlardaki değişiklikler ile ithalat sözleşmelerinde veya temditlerinde yer alan ve sistemin güvenliğini ilgilendiren yükümlülüklerini Kuruma bildirir ve yapmış oldukları bütün ithalat sözleşmelerine ait Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri Kuruma verir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İletim şirketleri, yapacakları yatırımlarda transit doğal gaz iletim taleplerini de dikkate alır. Bu amaçla, hazırlanan yatırım programları, diğer mevzuatın gerektirdiği onaylar alındıktan sonra en geç 30 gün içerisinde onaylanmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, lisans sahibinin transit doğal gaz iletim taleplerini de dikkate alarak hazırladığı ulusal iletim şebekesi yatırım programlarını, iki ay içerisinde inceleyerek onaylar veya görüş ve önerilerini iletim şirketine bildirir. İletim şirketleri, yatırım programlarında Kurum tarafından yapılan önerileri de dikkate alır ve bu görüş ve öneriler doğrultusunda revize ettiği yatırım programlarını Kurula tekrar sunar. Yatırım programlarının onaylanmasını müteakip iletim şirketinin lisansı onaylanan yatırım programlarına göre gerekiyorsa tadil edilir. Kurul tarafından onaylanmayan yatırım programları uygulamaya konulmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Toptan satış lisansı sahibi tüzel kişi, satın aldığı doğal gazı yurt genelindeki, ihracatçı şirketlere, serbest tüketicilere, CNG satış şirketlerine, ithalatçı şirketlere, dağıtım şirketlerine ve diğer toptan satış şirketlerine satabilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi  aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b)Sıkıştırılmış haldeki doğal gazın özel vasıtalarla şehirler arasında taşınması, CNG satış istasyonlarından temin edilen sıkıştırılmış doğal gazın iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satışı,”

MADDE 10-Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (6) numaralı alt bendi ile yedinci fıkrası  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Tüzel kişinin ticaret siciline tescil edildiğine ilişkin başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesi ile tescilin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter onaylı nüshaları”

“2)Tüzel kişilikte yüzde on veya üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerce, Kanun hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya üzerinde pay sahibi olmadıklarını gösterir beyanname”

“6)Tüzel kişiliğin ve varsa tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğe ait Ek-3’ün 4 üncü maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler”

“Bu madde ile getirilen yükümlülükler, 6326 sayılı Petrol Kanununa göre arama ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketleri hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde ve ilgili lisanslarında yer alır.”

MADDE 11-Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 12-Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan  Ek-2’nin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnceleme değerlendirme sürecinde lisans başvurumuzdan vazgeçtiğimiz  veya Kurum tarafından yapılacak inceleme değerlendirme sonucu lisans talebimiz reddedildiği takdirde, lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödediğimiz tutarın Kurum tarafından irad kaydedileceğini ve bu konuda bir hak ve tazminat talep etmeyeceğimizi,”

MADDE 13-Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3, Ek-2’deki şekilde  değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ün sonuna aşağıdaki  fıkra eklenmiştir.

“6326 sayılı Petrol Kanununa göre arama ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketlerine bu  Ek’in (b) ve (g) bendleri uygulanmaz. Ancak, söz konusu şirketler, lisansın verildiği tarihten itibaren başlamak üzere her yıl 31 Aralık günü itibariyle mevcut %5 ve üzerinde pay sahibi ortaklarının isim ve adreslerini gösteren bir listeyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna vermekle yükümlüdür.” 

MADDE 15-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

EK-1

 

“EK-1

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

 

T.C.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

BAŞKANLIĞINA

 

Aşağıda belirtilen doğal gaz piyasası faaliyeti için ……. yıl süreyle lisans almayı talep etmekteyiz .

 

Lisans başvurumuzun kabulünü ve tüzel kişiliğimize lisans verilmesini arz ederiz.

 

Ek : (EK-2’deki taahhütname ve EK-3’de belirtilen belgeler eklenecektir.)

                                              

 

Tüzel Kişiyi Temsile Yetkili Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı

İmza

Kaşe

Tarih

 

 

 

 

İletim Lisansı

 

İletim (LNG)

 

 

 

 

 

İthalat Lisansı

 

 

 

 

 

 

 

Toptan Satış Lisansı

 

 

 

 

 

 

 

Depolama Lisansı

 

 

 

 

 

Dağıtım Lisansı

 

 

 

 

 

Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) Lisansı;

 

 

CNG Satış Lisansı

 

CNG İletim ve Dağıtım Lisansı

 

 

 

İhracat Lisansı

 

 

Tüzel kişinin ticaret ünvanı

:

Tüzel kişinin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğu il

:

Tüzel kişinin ticaret sicil numarası

:

Bağlı bulunulan vergi dairesi ve sicil numarası

:

Tüzel kişinin tebligat adresi

:

Telefon

:

Faks

:

e-posta

:

                                                                                                                                                    “

 

EK-2

 

“EK-3

TÜZEL KİŞİLERİN LİSANS BAŞVURUSUNDA SUNMALARI GEREKEN

BİLGİ VE BELGELER

 

1-Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahısların yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı suretleri

2- Tüzel kişinin bağlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, başvuru tarihinden önceki son bir ay içinde alınan sicil kayıt belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

3-Tüzel kişilik anasözleşmesinin, tüm tadiller işlenmiş son halinin, Ticaret Sicili Memurluğunca veya noter tarafından tasdiklenmiş bir nüshası veya tüzel kişilik anasözleşmesinin ve tadillerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin aslı veya noter onaylı nüshaları,

4- Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin  pay oran ve tutarlarının  belirlenmesini teminen; tüzel kişiliğin, tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan tüzel kişilerin ve tüzel kişi ortağın yönetim veya denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde söz konusu tüzel kişiliğin,

a) Ortaklık pay oran ve tutarlarını ortaya koyan şema ile tüzel kişilikte varsa imtiyazlı payları gösteren  listeler,

b)Sermaye paylarıyla birlikte en son ortaklık yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslı veya noter onaylı veya ticaret odası onaylı sureti ya da Ticaret Sicili Memurluğunca onaylanmış tescil evrakı ya da Ticaret Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi  veya noter onaylı sureti,

5- Tüzel kişilikte yüzde on ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin; taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, basit veya nitelikli zimmet, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçları işlemediği; istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymediğini gösterir, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,

6- Tüzel kişiliğin ve tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan pay sahibi olan tüzel kişi ortakların mali durumunu gösteren Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi Dairesi tarafından onaylanmış son üç yıllık (üç yıldan az süredir faaliyette bulunan şirketlerin kuruluş tarihinden itibaren) bilanço ve gelir tabloları,

7- Tüzel kişilikte yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek kişilerin, ilgili mevzuat hükümlerine göre lisansları iptal edilen tüzel kişilerde doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 10 veya daha fazla pay sahibi olmadıklarına dair gerçek kişilerce verilecek beyanname,

8- Tüzel kişinin ve/veya ortaklarının varsa yurt içi ve yurt dışındaki piyasa deneyimi,

9- Tüzel kişinin iştiraklerine ve bunların faaliyetlerine ilişkin bilgiler, (şirketin iştirakinin olmaması durumunda şirketimizin iştiraki yoktur şeklinde beyanda bulunulması gerekmektedir.)

10- Faaliyet türlerine göre aşağıdaki konulara ilişkin bilgi, belge ve taahhütnameler,

a) İthalat lisansı için:

i) Doğal gaz arz emniyetinin temini için ithal edilecek doğal gazın kaynağı, rezervi, üretim tesisleri ve iletim sistemi hakkında kesin bilgi ve garanti,

ii) Talep edilen lisans için öngörülen süre boyunca, her takvim yılı için ithal edilecek doğal gaz miktarları ve bu gazın kimden satın alınacağı,

iii) Her takvim yılı için ithal edilecek doğal gaz miktarının yüzde onu (%10) kadar bir miktarın ulusal topraklarda depolanması imkanına sahip olunmasına ilişkin kira sözleşmeleri veya beş yıl içerisinde yurt içinde bu miktarlar için depolama imkanlarının sağlanacağına dair depolama faaliyeti yapacak tüzel kişilerle yapılmış ön sözleşmeler veya bu tüzel kişilerden alınmış taahhütnameler.

iv) Ulusal iletim sisteminin gelişmesine ve güvenliğine katkıda bulunabilme yeterliliğine sahip olduğunu, bu amaçla ekonomik yeterliliği ölçüsünde, sistemin gelişmesini gerçekleştirecek tüzel kişilerin yatırımlarına makul ölçüde ekonomik destek sağlayacağına dair beyanı,

v) Yapacakları ve yaptıkları ithalat sözleşmelerinde yer alan sözleşme süreleri ve süre uzatımları, doğal gaz özellikleri (kimyasal kompozisyon, üst ısıl değer vb.) sınır değerleri ile öngörülen yıllık ve mevsimlik ithalat miktarlarına ilişkin bilgi ve belgeler,

b) İletim lisansı için:

1)Boru hattı şebekesi vasıtasıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyeti için;

i) Yer ve güzergahları gösteren uygun ölçekli harita,

ii) Tasarım ve işletme kapasitesi,

iii) Tasarım ve maksimum işletme basıncı,

iv) Ölçüm, kontrol ve veri edinme sistemleri,

v) Kompresör istasyonları yeri ve kapasitesi

vi) Telekomünikasyon sistemi,

vii) Tesis ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

2) Taşıma vasıtalarıyla gerçekleştirilecek iletim faaliyeti için;

i) Taşıma vasıtalarının sayısı ve tasarım kapasitesi (m³ ),

ii) Taşıma vasıtalarının işletme basıncı (bar),

ix) Tesis, taşıma vasıtaları ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname,

c) Depolama lisansı için:

1)Sıvılaştırılmış doğal gaz depolama tesisinde yapılacak depolama faaliyeti için;

i) Tesise ilişkin pafta, ada ve parsel numaraları ile tesisin  tam adresi

ii)Depolama kapasitesi (m³ sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG))

iii)Tank sayısı ve kapasitesi (m³ sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG))

iv) Gönderme kapasitesi (m³/saat)

v) Gönderme basıncı (bar)

vi)Depolama tesisinin yerini ve yerleşimini gösteren uygun ölçekli plan

vii)Telekomünikasyon sistemi,

viii)Ölçüm, kontrol ve veri edinme sistemleri,

ix)Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin eşgüdümlü ve güvenli bir tarzda işletilmesine yardımcı olacak şekilde idare edeceklerinin ve sistem elverişli olduğu takdirde, tarafsız ve eşit bir şekilde hizmet sunacaklarına ilişkin taahhüdü

2)Yeraltı doğal gaz depolama tesisinde yapılacak depolama faaliyeti için;

i) Tesise ilişkin pafta, ada ve parsel numaraları ile tesisin  tam adresi

ii)Toplam depolama kapasitesi (m³ )

iii)Enjeksiyon ve yeniden üretim kapasitesi (m³/gün)

iv)Depolama, enjeksiyon ve yeniden üretim basıncı (bar)

v)Depolama tesisinin yerini ve yerleşimini gösteren uygun ölçekli plan

vi)Telekomünikasyon sistemi,

vii)Ölçüm, kontrol ve veri edinme sistemleri,

viii)Tasarrufları altında bulunacak depolama kapasitelerinin tümünü sistemin eşgüdümlü ve güvenli bir tarzda işletilmesine yardımcı olacak şekilde idare edeceklerinin ve sistem elverişli olduğu takdirde, tarafsız ve eşit bir şekilde hizmet sunacaklarına ilişkin taahhüdü

d) Toptan satış lisansı için:

1)Tedarikçilerden temin edilen doğal gazın toptan satış faaliyeti için;

 i)Doğal gazı nereden temin edeceği ve hangi taşıma koşulları ile satışı gerçekleştireceğine dair bilgi ve belgeler

ii)Sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacı ile gerekli depolama kapasitesine sahip olduğunu göstermek için; depolama şirketleri ile imzaladığı kira sözleşmeleri veya gerekli depolama kapasitelerine sahip olacağına dair ön sözleşmeleri veya bu husustaki taahhütnameleri,

2)Üretilen doğal gazın toptan satış faaliyeti için;

i)Üretim sahalarının isimleri, adresi ve arama ve/veya işletme ruhsatları,

ii)Üretilen doğal gazın hangi taşıma koşulları ile satışının gerçekleştirileceğine dair bilgi ve belgeler

iii) Sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacı ile gerekli depolama kapasitesine sahip olduğunu göstermek için; depolama şirketleri ile imzaladığı kira sözleşmeleri veya gerekli depolama kapasitelerine sahip olacağına dair ön sözleşmeleri veya müşterilerine mevsimlik, günlük ve saatlik esneklik limitleri dahilinde doğal gaz sunumunu sağlamak ve sistemin emniyetli bir şekilde işlemesine yardımcı olmak amacıyla üretim tesislerini kullanacaklarını ve bu amaçla üretim şirketi olarak üretim tesislerinde yeterli depolama kapasitesine sahip olduklarına dair beyan ve bu hususlarda gerekli tüm tedbirleri alacaklarına dair taahhütleri,

e) Dağıtım lisansı için;

Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtilen bilgi, belge ve taahhütnameler,

f) CNG lisansı için:

1)CNG lisansı (satış) için;

i)Tesise ilişkin pafta, ada ve parsel numaraları ile tesisin tam adresi,

ii)Doğal gazın nereden temin edildiği,

iii)Tesisin giriş ve sıkıştırma basıncı (bar),

iv)Tesisin tasarım kapasitesi (m3/saat),

v)CNG satış faaliyetine ilişkin tesis ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname.

2)CNG lisansı (iletim ve dağıtım) için;

i)Taşıma araçlarının sayısı ve tasarım kapasitesi (m³/araç ve tüp sayısı/araç olarak)

ii)CNG iletim ve dağıtım faaliyetine ilişkin tesis, taşıma araçları  ve ekipmanların Doğal Gaz Piyasası Tesisler Yönetmeliği’nde belirtilen standartlara uygun ve güvenli olacağını garanti edeceğini ihtiva eden bir taahhütname.

g) İhracat lisansı;

i) Doğal gazı hangi ülkeye ve hangi taşıma vasıtaları ile ihraç edeceğine dair bilgi,

ii) Transit hatları işleten iletim şirketleri hariç, ihraç nedeniyle sistemin işleyişini ve ülke ihtiyacını aksatmayacağına ve ayrıca sistemin emniyetini ihlal ettiği durumlarda, meydana gelen zarar ve ziyanı tazmin edeceğine ve bu hususta meydana gelebilecek zarar ve ziyanı karşılamak üzere zorunlu sigorta yapacağına ilişkin taahhüdü,

Not:1- Lisans başvurusunda bulunan şirketin (yabancı şirket şubeleri dahil)  ya da ortaklarının yabancı şirket veya yabancı uyruklu olması halinde, bu EK’te yer alan bilgi ve belgelerin muadilleri istenir. Yabancı ortaklara ilişkin olarak yurt dışından temin edilecek belgeler, ilgili ülkenin yetkili makamlarınca veya Türkiye'nin söz konusu ülkedeki konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan “Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi” hükümlerine uygun biçimde düzenlenir ve gerek görülmesi halinde belgelerin yeminli tercüme bürolarınca yapılmış veya noter onaylı tercümeleri başvuruya eklenir.

2-Kamu tüzel kişilerin lisans başvurularında sadece, bu EK’in 1 ve 10 uncu maddesinde ilgili lisans için öngörülen bilgi ve belgeler talep edilir.

3- CNG lisans başvurularında bu Ek’in 6 ncı maddesindeki bilgi ve belgeler istenmez.

4-6326 sayılı Petrol Kanununa göre arama ve işletme ruhsatları bulunan ve Türkiye’de yurt dışındaki merkezlerinin şubeleri olarak üretim faaliyetinde bulunan üretim şirketlerinin  toptan satış lisans başvurularında,  bu Ek’in 5, 7 inci  maddeleri ile 4 üncü maddenin (b) bendinde  öngörülen bilgi ve belgeler talep edilmez.”