19 Kasım 2006 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26351

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

Karar Sayısı : 2006/11171

             Ülkemiz tarafından 21 Eylül 1988 tarihinde imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5422 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan nükleer enerji alanında üçüncü taraf sorumluluğuna dair ekli “Viyana ve Paris Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Ortak Protokol”un onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 18/9/2006 tarihli ve HUMŞ/337320 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/9/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

        Recep Tayyip ERDOĞAN

                      Başbakan

                 K.UNAKITAN                                  A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

      Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

                  A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

                   Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                      C. ÇİÇEK                                        A. AKSU                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

                   Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                      H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

              Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                                       M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                    A. COŞKUN

                             Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                       M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                  O. PEPE

                        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

VİYANA VE PARİS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA

İLİŞKİN ORTAK PROTOKOL

 

             Akit Taraflar,

             Nükleer Hasara İlişkin Hukuki Sorumluluk Hakkındaki 21 Mayıs 1963 tarihli Viyana Sözleşmesiyle ilgili olarak;

             28 Ocak 1964 tarihli Ek Protokol ve 16 Kasım 1982 tarihli Protokol tarafından değiştirildiği şekliyle, Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair 29 Temmuz 1960 tarihli Paris Sözleşmesiyle ilgili olarak;

             Viyana Sözleşmesi ile Paris Sözleşmesinin esas bakımından benzer olduklarını ve halihazırda her iki Sözleşmeye de taraf olan herhangi bir Devlet bulunmadığını gözönünde bulundurarak;

             Sözleşmelerden birine diğer Sözleşme taraflarının katılmasının, bir nükleer kazaya iki Sözleşmenin de aynı anda uygulanmasından doğacak zorluklara yol açacağından emin olarak ve

             Her iki Sözleşmenin kapsamında ortaya konulan nükleer hasarla ilgili hukuki sorumluluk hakkındaki özel rejimin yararlarını karşılıklı olarak genişleterek Viyana Sözleşmesi ile Paris Sözleşmesi arasında bir bağ kurmayı ve bir nükleer kazada her iki Sözleşmenin eşzamanlı olarak uygulanmasından kaynaklanacak ihtilafları ortadan kaldırmayı isteyerek;

             Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

 

Madde I

             Bu Protokolde:

             a) "Viyana Sözleşmesi", 21 Mayıs 1963 tarihli Nükleer Hasara İlişkin Hukuki Sorumluluk Hakkında Viyana Sözleşmesi ve Viyana Sözleşmesinde, işbu Protokolün tarafı olan bir Akit Taraf için yürürlükte olan herhangi bir değişikliği ifade eder;

             b) "Paris Sözleşmesi", 29 Temmuz 1960 tarihli Nükleer Enerji Sahasında Hukuki Mesuliyete Dair Paris Sözleşmesi ve Paris Sözleşmesinde, işbu Protokolün Tarafı olan bir Akit Taraf için yürürlükte olan herhangi bir değişikliği ifade eder.

 

Madde II

             Bu Protokolün amaçları doğrultusunda;

             a) Viyana Sözleşmesine Taraf olan bir ülkede bulunan bir nükleer tesis işleteni, Paris Sözleşmesi ve işbu Protokolün ikisine birden Taraf olan ülkede meydana gelen nükleer hasardan, Viyana Sözleşmesine göre sorumludur;

             b) Paris Sözleşmesine Taraf olan bir ülkede bulunan bir nükleer tesis işleteni, Viyana Sözleşmesi ve işbu Protokolün ikisine birden Taraf olan ülkede meydana gelen nükleer hasardan, Paris Sözleşmesine göre sorumludur.

 

Madde III

             1. Viyana Sözleşmesi veya Paris Sözleşmesinden herhangi birisi, bir nükleer kazaya diğerini hariç bırakacak şekilde uygulanır.

             2. Bir nükleer tesiste nükleer bir kaza meydana gelmesi halinde uygulanacak Sözleşme, nükleer tesisin topraklarında bulunduğu Devletin taraf olduğu Sözleşmedir.

             3. Bir nükleer tesisin dışında ve nükleer maddenin taşınması sırasında meydana gelen bir nükleer kazada uygulanacak Sözleşme, işletenin, ya Viyana Sözleşmesinin II. maddesinin (b) ve (c) fıkrası ya da Paris Sözleşmesinin 4. maddesinin (a) ve (b) fıkralarına göre sorumlu olacağı nükleer tesisin topraklarında bulunduğu Devletin taraf olduğu Sözleşmedir.

 

Madde IV

             1. Viyana Sözleşmesinin I'den XV'e kadar olan maddeleri, Paris Sözleşmesine taraf olan işbu Protokolün Akit Tarafları ile ilgili olarak, aynen Viyana Sözleşmesinin tarafları arasında uygulandığı şekilde uygulanacaktır.

             2. Paris Sözleşmesinin l'den 14'e kadar olan maddeleri, Viyana Sözleşmesine taraf olan işbu Protokolün Akit Tarafları ile ilgili olarak, aynen Paris Sözleşmesi tarafları arasında uygulandığı şekilde uygulanacaktır.

 

Madde V

             Bu Protokol, 21 Eylül 1988 tarihinden itibaren yürürlüğe girme tarihine kadar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının Merkezinde, Viyana Sözleşmesi veya Paris Sözleşmesinden herhangi birini imzalamış, onaylamış veya katılmış olan tüm Devletlerin, imzasına açık tutulacaktır.

 

Madde VI

             1. Bu Protokol, onaylamaya, kabule, uygun bulmaya veya katılıma tabidir. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri yalnızca Viyana Sözleşmesi veya Paris Sözleşmesinden herhangi birinin tarafı olan Devletlerden kabul edilecektir. Bu Protokolü imzalamamış olan herhangi bir Devlet bu Protokole katılabilir.

             2. Onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma belgeleri, bu maddede tevdi makamı olarak tayin edilen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürüne tevdi edilecektir.

 

Madde VII

             1. Bu Protokol, Viyana Sözleşmesine taraf olan en az beş Devlet ile Paris Sözleşmesine taraf olan en az beş Devlet tarafından onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma belgeleri tevdi edildikten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. Yukarıda sözü edilen belgeler tevdi edildikten sonra bu Protokolü onaylayan, kabul eden, uygun bulan veya katılan her Devlet için, bu Protokolü onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma belgeleri tevdi edildikten üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

             2. Bu Protokol, Viyana Sözleşmesi ile Paris Sözleşmesinin her ikisi de yürürlükte olduğu sürece yürürlükte kalacaktır.

 

Madde VIII

             1. Akit Taraflardan herhangi biri, tevdi makamına yazılı bildirimde bulunarak bu protokolü feshedebilir.

             2. Protokolün feshi, bildirimin tevdi makamı tarafından alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde yürürlüğe girecektir.

 

Madde IX

             1. Viyana Sözleşmesine veya Paris Sözleşmesine taraf olmayı sonlandıran Akit Taraf, bu Sözleşmenin uygulanmasına son verdiğini ve çekilmenin etki doğuracağı tarihi tevdi makamına bildirir.

             2. İşbu Protokolün uygulanması Paris Sözleşmesinin veya Viyana Sözleşmesinin uygulanmasına son veren Akit Taraf için, çekilmenin etki doğurduğu tarihte sona erer.

 

Madde X

             Tevdi makamı, Akit Taraflar ile Paris Sözleşmesi ve Viyana Sözleşmesi arasındaki ilişki hakkındaki Konferansa davetli Devletlerin yanı sıra, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreterini, aşağıdaki konularla ilgili olarak derhal bilgilendirecektir:

             a) Bu Protokoldeki her bir imza;

             b) Bu Protokolle ilgili bir onaylama, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi edilmesi;

             c) Bu Protokolün yürürlüğe girmesi;

             d) Herhangi bir fesih ve

             e) Madde IX'la ilgili olarak alınan herhangi bir bilgi.

 

Madde XI

             Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca orjinal metinleri eşit derecede geçerli olan işbu Protokolün aslı, onaylanmış suretlerini Akit Taraflar ile Paris Sözleşmesi ve Viyana Sözleşmesi arasındaki ilişki hakkındaki Konferansa davetli Devletlerin yanı sıra, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Genel Sekreterine gönderecek olan tevdi makamına tevdi edilecektir.

             Yukarıdaki hükümler muvacehesinde Hükümetleri tarafından yetkilendirilmiş aşağıda imzası bulunanlar işbu Protokolü imzalamışlardır.

             Viyana'da yirmi bir Eylül bin dokuz yüz seksen sekiz tarihinde yapılmıştır.

 

Bu andlaşmanın Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca  dillerdeki metinleri 19/11/2006 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.