18 Kasım 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26350

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/30)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1– (1) Güney Kore, Çin Halk Cumhuriyeti, Malezya, Tayland ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli 54.07 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan “sentetik filamentten mensucat” için, 02/06/2006 tarih ve 26186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/13 sayılı Tebliğ ile değişik  13/02/2002 tarih ve 24670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ (2002/2 sayılı Tebliğ) ile ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı vergi uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

(2) 13/07/2006 tarihli ve 26227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/19 sayılı Tebliğ ile mülga, 30/12/2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/30 sayılı Tebliğ ile dampinge karşı önleme tabi olan bazı ürünlerin belirli ülkeler menşeli ithalatı söz konusu dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı yönünde ciddi şüphe bulunduğundan dolayı takip altına alınmıştır.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/30 sayılı Tebliğ kapsamında Filipinler menşeli 54.07 GTP’da yer alan “sentetik filamentten mensucat” için talep edilen “İthalatçı Beyanlarının” incelenmesi ve yürütülen çalışmalar sonucunda önlemin etkisiz kılındığı yönünde şüphenin giderilememesi üzerine, Filipinler menşeli ithalata yönelik olarak 08/06/2006 tarih ve 26192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/15 sayılı Tebliğ ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu  Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarih ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

 

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, Türkiye’ye ihracat yaptığı belirlenen firmalar arasında adresleri belirlenebilen Fortune Integrated Textile Mills Inc., Phil Sae Jin Inc. ve Ding Hai İthalat ve İhracat Ltd Şti. firmalarına soru formları gönderilmiştir.

(2) Söz konusu soru formunun bir örneği soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye ihracatını gerçekleştiren firmalara iletilmek üzere Filipinler’in Ankara’daki Büyükelçiliğine   de gönderilmiştir.

(3) Taraflara, soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

(4) Söz konusu firmalardan yalnızca Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması soru formunu yanıtlayacağı yönündeki iradesini bildirmiş ve söz konusu firmadan süresi içinde soru formuna yanıt alınmıştır. Soru formunda tespit edilen eksiklikler adı geçen firmaya bildirilmiş ve bunların tamamlanması için imkan tanınmıştır. Söz konusu eksikliklere ilişkin yanıt talep edilen süre dışında alınmıştır.

(5) Phil Sae Jin Inc. firması ise soru formunu yanıtlayacağı yönündeki niyetini bildirmemiştir. Adı geçen firma soru formunu kendisine tanınan sürenin dışında yanıtlamıştır. Söz konusu firmaya soru formuna yanıtlarının geç alındığı ve yanıtlarında soruşturmanın yürütülmesi ile tamamlanmasına yönelik önemli eksiklikler bulunduğu bildirilmiş olup firmaya açıklama yapma imkanı tanınmıştır. Anılan firmadan alınan açıklama üzerine söz konusu firmaya yerinde doğrulama soruşturmasından önce olmak üzere eksiklerini tamamlaması için bir imkan daha tanınmıştır.

(6) Soru formuna yukarıda anılan firmalar dışında herhangi bir yanıt alınmamıştır.

 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

MADDE 4- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine ve soruşturmaya konu firmalara soruşturma açılış Tebliği ile iddiaların gizli olmayan özeti gönderilmiştir.

(2) Yönetmeliğin 25 inci maddesi çerçevesinde, nihai karara esas teşkil eder nitelikteki bilgi ve bulguları içeren nihai bildirim; soruşturmaya konu Filipinler’de yerleşik ihracatçılara ve bu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine iletilerek, görüş bildirmeleri için makul süre tanınmıştır.

(3) İlgili taraflar “Nihai Bildirim”e ilişkin herhangi bir görüş bildirmemişlerdir.

(4) Tarafların bu konuda bir talepleri olmadığından dolayı dinleme toplantısı gerçekleştirilmemiştir.

(5) Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili nesnel görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı belgeleri sunma imkanı verilmiş ve söz konusu görüşlerden nesnel olanları ile belgeler değerlendirilmiştir.

 

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5- (1) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan Fortune Integrated Textile Mills Inc. ve Phil Sae Jin Inc. firmaları nezdinde Filipinler’de yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.

 

İnceleme dönemi

MADDE 6- (1) Soruşturma kapsamında 01/01/2002-31/05/2006 dönemi için önlemlerin etkisiz kılınması sonucunu doğuracak işlemler örnekleme yoluyla incelenmiştir.

 

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

 

Genel

MADDE 7- (1) Önlemlerin etkisiz kılınması soruşturması açılmasını müteakip Fortune Integrated Textile Mills Inc. ve Phil Sae Jin Inc. ile Ding Hai İthalat ve İhracat Ltd Şti. firmalarına soru formları gönderilmiştir. Söz konusu soru formu ve kapak yazısında soruşturmaya ilişkin bilgi talep edilmiş ve bu bilgilere kaynak teşkil eden firma kayıtlarının yerinde doğrulama soruşturmasıyla inceleneceği ve doğrulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, soru formlarının iletildiği yazıda yerinde doğrulama soruşturmasının planlandığı tarih belirtilmiş;  bu çerçevede  soru formuna cevap verme ve yerinde doğrulama soruşturmasını kabul etme yönündeki iradenin bildirilmesi istenmiştir.

(2) Soru formuna cevap veren firmalara yerinde doğrulama soruşturması takvimi iletilerek söz konusu firmaların teyidi alınmıştır. Daha sonra ise yerinde doğrulama soruşturması sırasında istenebilecek ve ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere ilişkin yazı ilgili firmalara iletilmiştir. Öte yandan, bağlı alt kuruluşların bildirilmesi istenmiş eğer böyle bir durum varsa bu firmaların kayıtlarının da doğrulama amacıyla inceleneceği ayrıca belirtilmiştir. Diğer taraftan, soru formuna cevap hazırlayan ilgili personelin yerinde doğrulama soruşturması sırasında hazır bulunmasının önemine değinilmiştir.  Bu çerçevede soru formuna cevap veren firmalar yerinde doğrulama soruşturmasının aksamadan tam olarak yürütülebilmesi amacıyla yapılacak işlemler konusunda tam ve açık bir şekilde bilgilendirilmişlerdir. 

(3) Ayrıca, soru formuna verilen cevaplardan yanlış veya hatalı olduğu düşünülen noktalar var ise bunların  Filipinler’de yapılacak yerinde doğrulama soruşturması öncesinde düzeltilmesi ya da tamamlanmasına  da olanak sağlanmıştır.     

(4) Öte yandan, yerinde doğrulama soruşturması esnasında soru formuna verilen yanıtların doğrulanamaması halinde olumlu ya da olumsuz eldeki en iyi verilerin kullanılacağı adı geçen firmalara bildirilmiştir.

 

Fortune Integrated Textile Mills Inc. Firması

MADDE 8-  (1) Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması soruşturmanın açılmasını müteakip iş birliğinde bulunacağı yönünde niyetini bildirmiş yerinde doğrulama soruşturması takvimini de kabul etmiştir. Ayrıca, adı geçen firma öngörülen soruşturma programını teyit etmiş ve bunun üzerine yerinde doğrulama soruşturması sırasında incelemeye esas bilgi ve belgelerin hazır bulundurulması gerektiği ilgili firmaya bildirilmiştir.

                (2) Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması soru formuna vermiş olduğu cevapta ilişkili veya bağlı bir kuruluşu olup olmadığı yönündeki soruya FITM Corporation firmasının kendisine bağlı alt kuruluşu olduğunu belirtmiş ve FITM Corporation firmasının Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması adına hammadde alışından ve bitmiş ürünün satışından sorumlu olduğunu belirtmiştir. Bunun üzerine  Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasının tüm hammadde alış ve Türkiye’ye satışları dahil ürün satışından sorumlu olduğu için  FITM Corporation firmasının belge, defter ve kayıtlarının da doğrulamaya tabi tutulacağı bildirilmiş, bu amaçla yerinde doğrulama soruşturması öncesinde karşı tarafın teyidi aranmıştır. Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması soru formuna vermiş olduğu ek cevap yazısında FITM Corporation firmasının belge, defter ve kayıtlarının da doğrulama amacıyla incelenebileceğini belirtmiştir. Bunun üzerine FITM Corporation firmasının belge, defter ve kayıtlarının yerinde doğrulama sırasında hazır bulundurulması talebi yinelenmiştir. Aynı yazıda soru formuna verilen cevaplarda hatalı olan bir nokta varsa bununda yerinde doğrulama başlamadan önce değiştirilebilmesi ya da tamamlanması için bir imkan daha tanındığı belirtilmiştir. Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması bu çerçevede herhangi bir girişimde bulunmamıştır.

(3) Öte yandan, Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasında yürütülen yerinde doğrulama soruşturmasında adı geçen firma yöneticisi aynı zamanda FITM Corporation firmasının da yöneticisi olduğunu ve FITM Corporation firmasını kendisinin temsil ettiğini beyan etmiştir.

(4) Buna karşılık, Fortune Integrated Textile Mills Inc. tarafından yerinde doğrulama soruşturması sırasında FITM Corporation firmasının daha önce incelenebileceği bildirilen Türkiye’ye satışlarına ilişkin kayıtların incelenmesine imkan sağlanmamıştır. Söz konusu red cevabı yazılı olarak iki firmanın ayrı bir yapısı olduğu gerekçesi ile de bildirilmiştir. Ancak, soru formlarına verilen cevaplarda yer alan iki firmaya ait kuruluş sözleşmelerinin incelenmesinden, sorumlu kişi olarak Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması adına imzası bulunan şahsın FITM Corporation firmasının en büyük hissedarı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca,  Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasına ait kayıtların bir bölümünün FITM Corporation firması adresinde yer aldığı soru formu cevabında da yer almaktadır. Gerek daha önceki açıklamalar gerekse yapılacak yerinde doğrulama soruşturmalarını teyit eden yanıtlarla çelişki doğuran bu durum sonucunda incelemeye konu firmalarca Türkiye’ye yapılan satışlara ilişkin doğrulama gerçekleştirilememiştir.

(5) Diğer taraftan Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasının soru formuna verdiği cevapta 2005 yılına ait hammadde hesabında beyan ettiği iplik alışı ile 2005 mizanından hesaplanan iplik alışı arasında önemli fark tespit edilmiştir. Buna ek olarak, hammadde alışlarına ait beş kayıdın madde kayıt sırasına göre bulunmaları gereken ayrıntılı hesap defterinde yer almadığı belirlenmiştir. Her iki kayıt arasındaki fark ve dolayısıyla soru formuna verilen cevap incelemeye konu firma tarafından izah edilememiştir. Öte yandan, yukarıda açıklandığı gibi FITM Corporation firmasının kayıtlarına erişim imkanı sağlanmadığından incelemeye konu firmanın hammadde alışları doğrulanamamıştır.

(6) Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasına ait 2005 yılına ait dokuma iş emri raporları ile Fortune Integrated Textile Mills Inc. ve FITM Corporation firmalarına ait 2006 üretim stok raporları temin edilmemiştir. Bu bağlamda, anılan dönemlere ilişkin üretim ve stok değerleri doğrulanamamıştır.

(7) Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasının soru formuna verdiği cevapta yer alan 2003-2004 yılları arasında gerçekleştirilen Türkiye satışlarına ait faturalardaki bazı ürün kodlarının yine aynı dönem için verilen firmanın tüm üretimine ilişkin ürün kod listesinde yer almadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda, 2003-2004 yılları arası Türkiye’ye satış faturalarında yer alıp da firma listesinde yer almayan kodlara ait dokuma iş emirlerinin inceleme konusu  firmanın aynı dönemdeki tüm üretimine ilişkin dokuma iş emirleri dosyasında da yer almadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan, Fortune Integrated Textile Mills Inc. ve FITM Corporation firmalarının aynı durumdaki ürün kodlarını sadece 2006 yılı için bilgisayar ortamında sakladığı belirtilmiştir. Aynı bilgisayarda yer alan söz konusu bilgilerin yalnızca ekran bilgisinin takip edilmesine olanak sağlanmış ancak anılan incelemede bahse konu ürün kodlarının ham kumaş stok kayıtlarında da bulunmadığı tespit edilmiştir.

(8) Buna ek olarak Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasının 2003, 2004 ve 2005 yıllarında önemli ölçüde arttığı beyan edilen üretimine karşın, elektrik sarfiyatının anılan yıllarda  üretimin tersine düştüğü  tespit edilmiştir. Söz konusu durum firma tarafından yalnızca verimlilik artışı olarak izah edilmekle beraber hiçbir destekleyici bilgi ve belge sunulmamıştır. Buna ek olarak, firma üretim ve satışlarına ilişkin verilerin doğrulanmasına imkan tanınmadığından söz konusu izahın geçerli kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu bağlamda, firma ürün kod listesinde yer almayan ürünlerin Türkiye’ye satış faturalarında da yer alması, incelemeye konu firmanın kendi üretimi olmayan ancak başka kaynaklardan temin ettiği  ürünleri Türkiye’ye sevk ettiğine işaret etmektedir.

(9) Diğer taraftan, hammadde alım ve satımlarında incelemeye konu muhasebe kayıtları ve bu kayıtlara temel belgelerde bazı tutarsızlıklar tespit edilmiştir.

(10) Öte yandan Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması daha önceden muhtelif şekillerde hazır olması istenilen ve yerinde doğrulama sırasında talep edilen bazı belgeleri hiç vermemiş ya da soruşturmanın akışını aksatacak şekilde geç vermiştir. Bu durum firma yetkilisinin imzalı yazısı ile de sabittir. Firmanın bu tutumu nedeniyle soruşturmanın yürütülmesi engellenmiş ve doğrulanamayan unsurlar ortaya çıkmıştır.

(11) Bu çerçevede, yerinde doğrulama soruşturması sırasında Fortune Integrated Textile Mills Inc. firması makul bir süre içinde hem gerekli bilgileri vermeyi reddettiği hem de bu bilgileri inceleme sırasında başka şekillerde vermeyip soruşturmayı engellediğinden ve soru formu cevapları ile firma kayıtları arasında önemli tutarsızlıklar bulunması nedeniyle eldeki mevcut veriler çerçevesinde belirlemeler yapılmıştır. Bu durumun nihai bildirim ile aktarıldığı inceleme konusu firma herhangi bir itirazda bulunmamıştır.

(12) Bu çerçevede, Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasının Türkiye ile üçüncü bir ülke arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinin değiştirilmesi yoluyla yürürlükteki dampinge karşı verginin iyileştirici etkisinin azaltılmasına veya bertaraf edilmesine yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.

  

Phil Sae Jin Inc. Firması

MADDE 9- (1) Phil Sae Jin Inc. firması soruşturmanın açılmasını müteakip gönderilen yazıda, soruşturma kapsamında soru formuna yanıt verme ve yanıtlarda yer alan verilerin doğrulanmasını amaçlayan yerinde doğrulama soruşturmasını kabul etme yönündeki niyetini süresi içinde beyan etmemiş, soru formuna olan cevabını ise süresi dışında ve eksik biçimde göndermiştir. Bu durum firmaya bildirilmiş ve açıklama istenmiştir. Firmanın cevabı üzerine firmanın verilerinin doğrulanabilmesi amacıyla adı geçen firma soruşturma kapsamına alınmıştır.

(2) Phil Sae Jin Inc. firmasında yürütülen yerinde doğrulama soruşturmasında, soru formuna verilen cevapta şirketin üretim tesisi olarak beyan edilen adrese ait kira sözleşmesinde yapılan incelemede söz konusu adreste yer alan binanın depo olarak başka bir firmaya kiraya verildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Phil Sae Jin Inc. firması soru formunda bağlantılı firmasının bulunmadığını yazılı olarak beyan etmiştir. Buna karşılık, inceleme sırasında kira sözleşmesinde adı geçen firmanın   Phil Sae Jin Inc.’in bağlantılı kuruluşu olduğu ve tesisin kira sözleşmesine uygun olarak bir depo  özelliklerine sahip olduğu görülmüştür. 

(3) Soru formuna verilen cevapta mevcut olduğu belirtilen dokuma tezgahlarının satın alımına ilişkin fatura örnekleri istenmiş, ancak firma tarafından söz konusu fatura örnekleri ibraz edilmemiştir. Öte yandan, 2000-2004 yılları arasında makine ve ekipman hesabı bulunmayan mali tablolarda söz konusu makinalar için ayrılan amortisman giderleri kaydının da bulunmadığı görülmüştür. Öte yandan, firma beyanı makina adedinin Filipinler makamları nezdinde soruşturma öncesi yapılan incelemede alınan cevaptan farklı olduğu anlaşılmıştır. Ancak, üretim tesisi olarak gösterilen yerde dokuma işleminde kullanılmayan çok daha az sayıda çalışmaz durumda dokuma tezgahı tespit edilmiştir.  Bu tesiste olduğu belirtilen diğer dokuma makinalarına ait tesbit/söküm izinin de bulunmadığı görülmüştür. Bilahare eksik olan makinaların bazılarının dairesel örme makinası olduğu belirtilmişse de bunlara ait zeminde bulunulması gereken izlerinde olmadığı tespit edilmiştir. Zaten dairesel örme makinasının ürettiği mamulün  soruşturma konusu üründen farklı olduğu bilinmektedir. Diğer taraftan bu tesiste dokuma hazırlık safhasını oluşturan çözgü çekme ve taharlamanın yapıldığı bir alan veya makine de bulunmamaktadır. Bunların nerede olduğu sorusuna firma yetkilileri çözgü ipliğinin levende sarılı halde doğrudan G.Kore’den, atkı ipliğinin ise Çin Halk Cumhuriyeti’nden ithal edildiği şeklinde cevap vermişlerdir. Ancak buna ilişkin herhangi bir kanıt sunulmamıştır.     

(4)  Phil Sae Jin Inc. firması tarafından soru formuna verilen cevapta Türkiye’ye satılan malın üretiminde kullanılmak üzere hammadde olarak  iplik tedarik edildiği belirtildiği halde, talep edilmiş olmasına rağmen iplik alımına ilişkin hiçbir fatura ibraz edilmemiş ve herhangi bir kayda da rastlanmamıştır.

(5)  Phil Sae Jin Inc. tarafından soru formuna verilen cevapta belirtilen üretim miktarı, yine kendisince yerinde doğrulama esnasında temin edilen ve 2005 yılı üretiminin yer aldığı günlük kumaş üretimi beyanı genel toplamının yaklaşık olarak on katıdır. Buna rağmen, soru formunda verilen üretim rakamı ile 2005 yılına ait olduğu iddia edilen üretim raporu kayıtları çerçevesinde elde edilebilen en yüksek üretim miktarı arasındaki farkı açıklayabilecek herhangi bir izahat yapılmamış ya da kanıt sunulmamıştır. Ayrıca bu dönem için hiçbir fason üretim kaydına da rastlanamamıştır. Öte yandan, muhasebe kayıtlarının firma tarafından sağlanmaması nedeniyle söz konusu üretim bilgilerinin mevcudiyetinin firmanın muhasebe kayıtları çerçevesinden doğrulanması mümkün olmamıştır.

(6)  Diğer taraftan Türkiye’de yerleşik meslek kuruluşlarından alınan verilere dayanılarak yapılan hesaplamada yerinde doğrulama esnasında Phil Sae Jin Inc. firması tarafından üretim tesisi olarak adlandırılan binada gösterilen tezgahlardan sadece birinin yıllık elektrik sarfiyatının, yine aynı firma tarafından verilen ve yıllık elektrik tüketimini gösteren belgede yer alan harcamanın yaklaşık iki katı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, firmanın ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin başka kaynaklardan temin edildiğine ilişkin herhangi bir veri alınmamış ve firma tarafından duruma yerinde doğrulama soruşturması sırasında bu kapsamda bir açıklama getirilmemiştir. Bu durum, Phil Sae Jin Inc. tarafından yerinde doğrulama soruşturması sırasında gösterilen tezgahların 2005 yılı içerisinde iddia edildiği şekilde çalıştırılmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla firmanın ne soru formuna vermiş olduğu cevaptaki üretim miktarının ne de bunun onda biri nispetinde olan ve 2005 yılı günlük üretim raporu toplamı olabilecek üretim miktarının bu elektrik sarfiyatı ile yapılmış olmasına imkan bulunmadığı anlaşılmaktadır. Soru formu eklerinde yer alan 2005 yılı üretim raporunda beyan edilen üretim miktarı ile gerçek elektrik sarfiyatlarına istinaden hesaplanan üretim miktarı arasındaki farklılık Phil Sae Jin Inc. firmasının iddia ettiği şekliyle üretim faaliyetinde bulunmadığına işaret etmektedir.

(7)  Öte yandan, adı geçen firmanın soru formuna verdiği yanıtta 2005 yılında imalatını yaptığını iddia ettiği üretiminin tamamını Türkiye’ye ihraç ettiğine dair beyan yer almaktadır. Ancak, gerek hammadde alımlarına ilişkin herhangi bir kayıt sunulmaması ve üretim kayıtlarındaki tutarsızlık ve yetersizliklerin bulunması, gerekse üretimde ihtiyaç duyulan temel enerji ihtiyacı dikkate alındığında söz konusu üretimin gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır.

 (8)  Phil Sae Jin Inc. Firmasına ait “2002 Yılı İş Emirleri” dosyası incelendiğinde Türkiye’den talep edilen önlem konusu ürünün Güney Kore’den karşılandığı ve bu talebe ilişkin miktar ve değerin Güney Kore’den Filipinler’e sevk edilen ürünle tamamen uyumlu olduğu belirlenmiştir.

                (9)  2005 ve 2006 yıllarına ait söz konusu iş emirleri dosyasının bulunmadığı firma yetkililerince belirtilmiştir. 2005 yılına ait bulunabilen kayıtlar üzerinde yapılan incelemede ise Phil Sae Jin Inc. firmasının Çin Halk Cumhuriyeti menşeli önlem konusu ürünleri Filipinler menşeli  olarak göstererek Türkiye’ye ihraç ettiği tespit edilmiştir.

(10) Soru formuna süresi içinde cevap vermeyen Phil Sae Jin Inc. yerinde doğrulama soruşturması öncesinde açıkça belirtilen belge, hesap ve defterleri yerinde doğrulama esnasında hazır bulundurmamış, bu tür belge, hesap ve defterlerin sunulması ya çok gecikmiş ya da hiç gerçekleşmemiştir. Bu çerçevede, Phil Sae Jin Inc. firması makul bir süre içinde hem gerekli bilgileri vermeyi reddetmiş, hem de bu bilgileri başka şekillerde vermemiş ve soruşturmayı engellemek yolunu tercih etmiştir.

(11) Bu kapsamda, yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bulgular çerçevesinde Phil Sae Jin Inc. firmasının kendi üretimi olmayan ancak önleme konu ülkeler (Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti) menşeli ürünleri Türkiye’ye ihraç ettiği konusunda belirlemeler yapılmıştır. Bu durumun nihai bildirim ile aktarıldığı inceleme konusu firma herhangi bir itirazda bulunmamıştır.

(12) Bu çerçevede, Phil Sae Jin Inc. firmasının Türkiye ile üçüncü bir ülke arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinin değiştirilmesi yoluyla yürürlükteki dampinge karşı verginin iyileştirici etkisinin azaltılmasına veya bertaraf edilmesine yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 10-  (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma neticesinde, soruşturma kapsamında firmalardan alınan cevapların soruşturmaya konu firmaların işbirliğinde bulunmayan tutumu nedeniyle, yerinde doğrulama sırasında doğrulanması her aşamada mümkün olmamıştır. Bu bağlamda, yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu firmaların soru formlarına verdikleri cevaplarda önemli tutarsızlıklar, çelişkiler ile yanıltıcı bir çok unsurun varlığı belirlenmiştir.

(2) Yerinde doğrulama soruşturması sırasında soruşturmanın yürütülmesini engelleyen ve soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye satışları ile üretimine ilişkin verileri doğrulayamayan Fortune Integrated Textile Mills Inc. firmasının önlemi etkisiz kıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Phil Sae Jin Inc. firmasının ise Güney Kore ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ilgili ürünü Filipinler üzerinden Filipinler menşeli gibi göstererek Türkiye’ye ihraç ettiği ve bu yolla ticaretin gerçekleştirilme şeklini değiştirerek önlemleri etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

(3) Yukarıdaki tespitler, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile üçüncü bir ülke arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini göstermektedir. Bu durum, dampinge karşı vergiye tabi ülkeler menşeli eşyanın herhangi bir değişiklik yapılmaksızın ve söz konusu önleme tabi olmaksızın Filipinler üzerinden Türkiye pazarına girmesini sağlamakta; bu yolla dampinge karşı verginin beklenen etkisinin azalmasına veya ortadan kalkmasına ve böylece kesin önlemin yerli sanayi üzerindeki zararın giderilmesine yönelik iyileştirici etkisinin zaafa uğramasına neden olmaktadır.

 

Karar

MADDE 11-  (1) Yukarıdaki maddelerde yer alan hususlar çerçevesinde, önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’ın onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ konusu Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşya için uygulanan CIF bedelin %70,44’ü nispetindeki en yüksek dampinge karşı vergi oranı, mezkur Tebliğ kapsamı eşyanın Filipinler menşeli ve/veya Filipinler çıkışlı olanlarının Türkiye’ye ithalatında da geçerli olacak şekilde genişletilerek yürürlüğe konulmuştur.

 

Uygulama

MADDE 12- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde belirtilen Filipinler menşeli ve/veya Filipinler çıkışlı olan eşyanın Türkiye’ye ithalatında, CIF bedelin %70,44’ü oranında dampinge karşı vergiyi tahsil ederler.  

 

Yürürlük

MADDE 13-  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 
Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.