8 Kasım 2006 Tarihli ve 26340 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5553 Tohumculuk Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/11133 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 1 inci Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Dış Alım ve Satış Miktarı Ölçüsünün 2007 Yılından İtibaren Sıfıra İndirilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

— Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Gazi Üniversitesi İleri Malzeme ve Boya Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— Okan Üniversitesi Kuruluş ve Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

— Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2000/34, K: 2005/91 Sayılı Kararı (22/3/2000 Tarihli ve 4551 Sayılı Kanun ile İlgili)