21 Ekim 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26326

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     5490 Sayılı Kanunun

                            Uygulanması

GENELGE

2006/33

             İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce MERNİS Projesi çerçevesinde, tüm vatandaşlarımızın nüfus kayıtları bilgisayar ortamına aktarılmış ve her vatandaşımıza birer "Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası" verilmiştir.

             Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, ilk aşamada bu numaraların nüfus cüzdanları ve nüfus kayıt örneklerinde yer alması öngörülmüş; aynı zamanda, her vatandaşımızın kendi kimlik numarasını internet üzerinden öğrenebilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Diğer taraftan, hizmete sunulan Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) ile kamu kurum ve kuruluşlarına MERNİS veri tabanına erişebilme ve bu sayede kendi bilgisayar kayıtlarında yer alan nüfus bilgilerini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgilerini de içerecek şekilde güncelleyip kullanabilme imkanı sağlanmıştır.

             5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 29/4/2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

             Mezkur Kanunun 47’nci maddesinde "Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır." hükümleri bulunmaktadır.

             Aynı Kanunun geçici 1’inci maddesinde "Kurumlar ve tüzel kişiler bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde mevzuatlarını bu Kanun hükümlerine uygun hale getirerek işlemlerinde kimlik numarasını kullanmak zorundadırlar" hükmü bulunmaktadır.

             Bu nedenle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının kendi bilgisayar ortamlarında tuttukları kişi bilgilerini, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da içerir şekilde güncellemeleri veya ilk defa elektronik ortama kaydedilecek bilgilerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını da istemeleri gerekmektedir.

             Bu genelgenin yayım tarihinden sonra geliştirilecek kamu bilişim projelerindeki kişi bilgileri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına dayalı ve çevrimiçi (online) olarak MERNİS sisteminden alınacak biçimde tasarlanacaktır.

             Ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşları, ellerinde mevcut bulunan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi tanıtıcı belgelerin tükenmesini takiben, kişiler adına düzenlenecek her tür belgede Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer vereceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer almadığı kayıt, form, belge düzenlenmeyecektir.

             Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından beklenen yararların elde edilebilmesi, düzenlenen her belgede Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının yer alması ve sistemli bir biçimde yaygınlaştırılmasıyla mümkün olacaktır.

             Bu genelgenin uygulanmasında ortaya çıkacak tüm sorunlar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile temasa geçilerek alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılacaktır.

             20/6/2002 tarihli ve 2002/22 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

                                                                                                                  RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                              Başbakan