19 Ekim 2006 Tarihli ve 26324 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/11033 Bazı Alanların Turizm Merkezi Olarak İlan Edilmesi ve Daha Önce İlan Edilmiş Bazı Turizm Merkezi Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

2006/11036 Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Karar

2006/11052 Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere Esas Teşkil Etmek Üzere, Her Türlü Uyuşturucu Maddenin Birim Miktarı İçin Uygulanacak Sabit Rakamların Tespit Edilmesine İlişkin 23/3/2005 Tarihli ve 2005/8647 Sayılı Kararnamenin Eki Karar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ekli Karar

2006/11053 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Düzce İlinde İnşa Edilen 50 Adet Boş İşyerinin Huzurevi Binası Olarak Kullanılması Amacıyla Düzce İl Özel İdaresine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

2006/11063 Ankara İli Nallıhan İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

2006/11070 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

2006/11085 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2006/11105   2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

2006/11106 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının, 2007 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptali Hakkında Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Başbakanlık, Devlet Bakanlığı, Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2006/11058  Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

— İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası  Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ