17 Ekim 2006 Tarihli ve 26322 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5551 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/11083  4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere,  2006 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının 18/10/2006 Tarihinde Ödenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOǒun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

SINIR TESPİT KARARI

— Sınır Tespitine Dair Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

— Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

— Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Çankaya Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1997 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

SAYIŞTAY KARARI

— Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E. No: 2006/1, K. No: 5168/1)