13 Ekim 2006 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26318

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Yolsuzlukla Mücadelenin Koordinasyonu

 

GENELGE

2006/32

 

             12/1/2002 tarihli ve P.2002/3 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı’na konu “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Eylem Planı” çerçevesinde 2002/56 sayılı Genelge ve 2003/17 sayılı Genelgeler ile “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu” oluşturulmuştu.

             Saydamlığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi bağlamında görev ifa eden Komisyonun görevleri arasına yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, yapılan çalışmalara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin genel prensipleri belirlemek hususları dahil edilmiştir.

             Başbakanlık Müsteşarının Komisyon üyesi olarak görevlendirilmesi,Başbakanlık Teftiş Kurulunun da Komisyonun çalışmalarında sekreterya hizmetlerini sağlaması uygun görülmüştür.

             Ayrıca, Avrupa Birliği’nden sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili usulsüzlükler ve suistimaller konusunda yapılacak inceleme ve soruşturmalarda koordinasyonu sağlayacak muhatap kuruluş olarak Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiş ve Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi’ne (OLAF) bildirilmiştir.

             Bu itibarla, yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, yapılan çalışmalara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin genel prensipleri belirlemek üzere yapılacak çalışmalarda Komisyona; Avrupa Birliği’nden sağlanan kaynaklarla ilgili inceleme ve soruşturmalarda ise Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gerekli her türlü desteğin verilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

             31/12/2003 tarihli ve (2003/50) sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan