11 Ekim 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26316

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2005/5 SAYILI

TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

 

             MADDE 1 – 17/8/2006 tarihli ve 26262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişik 3/3/2005 tarihli ve 25744 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2005/5 sayılı Tebliğ'in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

G.T.P.

Madde Adı

CIF Kıymet           (ABD Doları/Ton*)

0802.11

Kabuklu bademler

3.000

0802.12

Kabuksuz bademler

6.500

0802.31

Kabuklu cevizler

1.800

0802.32

Kabuksuz cevizler

5.400

*Ton: Brüt ağırlık

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.