10 Ekim 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26315

YÖNETMELİK

             Başbakanlıktan:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU

TARAFINDAN DESTEKLENEN VEYA YÜRÜTÜLEN BİLİM

VE TOPLUM PROJE VE ETKİNLİKLERİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bilimsel oluşum, kavram ve yeniliklerin topluma tanıtılmasını, öğretilmesini ve sevdirilmesini sağlamak, zamanla bu konuların ülke gündemine alınması ve böylelikle bilim kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla proje önerileri hazırlanmasını sağlamak, kabul edilen projeleri desteklemek ve bu amaçlarla Kurum tarafından yapılacak etkinlik ve/veya projeleri gerçekleştirmektir.

             (2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere verilecek destek ile yürütülecek etkinliklere ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci ve 4 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

             a) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

             b) Bilim Kurulu: TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

             c) Çağrı: Kurgulanan destek mekanizması kapsamında proje önerisinde bulunulmasını sağlamak üzere yerine göre yapılan proje ilanı, duyurusu veya davetini,

             ç) Daire Başkanlığı: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığını,

             d) Danışma Kurulu: Bilim ve toplum ile ilgili konularda görüşünden yararlanılmak üzere TÜBİTAK Başkanlığınca oluşturulan kurulu,

             e) Etkinlik: Bu Yönetmelikte belirlenen amaçları gerçekleştirmek için TÜBİTAK ve varsa işbirliğinde bulunulan kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen kamp, yarış, web sitesi, basılı veya görsel yayınlar, multimedya ürünleri, oyuncak/eğitim setleri gibi araç ve çalışmalara ilişkin faaliyetleri,

             f) Grup: Bilim ve Toplum Programları Grubunu,

             g) Proje: Kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş olan ve bu Yönetmelikte belirtilen amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak üzere desteklenmesine karar verilen çalışmaları,

             ğ) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

             ifade eder.

             Grup

             MADDE 4 – (1) Grup, Daire Başkanlığına bağlı olup Komite, Komite Sekreteri, Bilimsel Programlar Uzmanı ve Destek Personelinden oluşur.

             (2) Başkanlık, ihtiyaçlar doğrultusunda grup organizasyon yapısını değiştirmeye yetkilidir. Ayrıca gerekli görüldüğünde Başkanlık tarafından Danışma Kurulları ihdas edilebilir.

             (3) Komite, ilgili çalışma alanlarında yetkin kişiler arasından seçilen beş kişi ile Komite Sekreterinden oluşur. Komite üyeleri Daire Başkanının önerisi üzerine Başkan tarafından belirlenir. Başkan tarafından gerektiğinde, Komite üyelerinden bir başkan ve bir başkan vekili seçilir. Böyle bir seçim yapılmadığı takdirde komite sekreteri toplantılara da başkanlık eder. Komite üyeleri üç yıl için ve en çok iki defa seçilebilir ve seçimde izlenen usul ile görev süresi bitmeden görevden alınabilir. Komite toplantılarına üst üste üç defa katılmayan üyelerin üyeliklerine son verilmesi için Komite Sekreteri tarafından Başkana öneride bulunulur.

             (4) Komite ve Danışma Kurulu üyelerine, Grup Yürütme Komitesi üyeleri için uygulanan ödeme esaslarına göre ödeme yapılır.

             (5) Komite sekreteri, Daire Başkanının önerisi, Başkanın olumlu görüşü ve Bilim Kurulunun kararı ile atanır ve tam zamanlı olarak görev yapar. Başkanın önerisi ve Bilim Kurulunun kararı ile Daire Başkanı da Komite sekreteri olarak görevlendirilebilir.

             (6) Bu Yönetmelikte belirlenen iş ve işlemlerden; Grup, Daire Başkanlığına; Daire Başkanlığı ise Başkanlığa karşı doğrudan sorumludur.

             Bilim ve Toplum Stratejik Planı

             MADDE 5 – (1) Bilim ve Toplum Stratejik Planı; bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda, ülke öncelikleri ile öncelikli hedef kitleleri belirleyen ve sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için genel çözümleri içeren uygulamaya esas dönemsel plandır.

             (2) Bilim ve Toplum Stratejik Planı, Grup tarafından hazırlanır ve Daire Başkanlığının önerisi üzerine Başkanlık onayı ile uygulamaya girer. Bu plan, gerekli görülen hallerde aynı usulle gözden geçirilir.

             Uygulama Planı

             MADDE 6 – (1) Uygulama Planı; verilecek proje destekleri ve Grup/Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinliklerin belirlendiği ve bunların taslak bütçe ile takvimlerinin yer aldığı plandır.

             (2) Uygulama Planı, Başkan veya yetki verdiği kişi tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

             Danışman ve izleyici görevlendirilmesi

             MADDE 7 – (1) Bilim ve Toplum Stratejik Planının, Uygulama Planının, çağrı dokümanlarının, proje ve etkinliklerin oluşturulmasında ve/veya değerlendirilmesinde, gerekirse danışman ve proje izleyicilerinden de yararlanılabilir. Görevlendirilen bu kişilere, panelistlere uygulanan ödeme esaslarına göre ödeme yapılır.

             Çağrı dokümanı

             MADDE 8 – (1) Onaylanan Uygulama Planı çerçevesinde proje önerilerinin alınmasını sağlamak amacıyla çağrı dokümanları oluşturulur.

             (2) Çağrı dokümanlarında;

             a) Projenin konusu, kapsamı, amacı ve şartları,

             b) Kimlerin proje önerisinde bulunabileceği,

             c) Destek miktarı,

             ç) Desteklenebilecek maliyet kalemlerinin neler olduğu,

             d) Öngörülüyorsa, proje hazırlık aşamasında verilecek TÜBİTAK danışmanlık hizmeti,

             e) Ön eleme yapılıp yapılmayacağı ile değerlendirme usul, yöntem ve kriterleri,

             f) Son başvuru tarihi ile başvuruların kime/hangi birime verileceği,

             g) Proje ve proje konusu ile ilgili açıklayıcı bilgiler,

             ğ) Gerekli görülen diğer hususlar,

             yer alır.

             Çağrı türleri

             MADDE 9 – (1) Çağrı türleri aşağıda belirtilmiştir:

             a) Periyodik Çağrı: Uygulama Planında öngörülen zamanlarda yapılan çağrılardır. Çağrılar kural olarak Uygulama Planında öngörülen zamanlarda açılır.

             b) Güncel Çağrı: Güncel gelişmelere bağlı olarak yapılan ve Uygulama Planında yer almayan çağrılardır.

             c) Açık Çağrı: Öncelikli hedef kitle tespiti yapılmaksızın tüm kişi ve kurumlara açık olan çağrılardır.

             d) Segmente Çağrı: Belirli bir hedef kitleye yapılan çağrılardır.

             e) Özel Çağrı: Belli bir kişi ya da kuruma yapılan çağrılardır.

             Çağrıya çıkılması

             MADDE 10 – (1) Çağrıya, çağrı dokümanlarının Başkanlık tarafından onaylanmasının ardından çıkılır. Bu onayda çağrının türü ve buna göre çağrının yapılmasında izlenecek yöntem de belirlenir.

             Proje başvuruları

             MADDE 11 – (1) Proje çağrısı çerçevesinde hazırlanan proje önerileri, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış olan proje öneri formu ile birlikte süresi içerisinde ve eksiksiz olarak TÜBİTAK’a sunulur.

             Ön inceleme

             MADDE 12 – (1) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından öncelikle istenilen belgelerin tam ve uygun olup olmadığı konusunda incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda varsa eksik belgelerin başvuru sahiplerince tamamlattırılmasına gayret edilir.

             Değerlendirme

                MADDE 13 – (1) Proje önerilerinin, proje konusu ve çağrı türüne has yöntemler kullanılarak değerlendirilmesi esastır. Bu kapsamda her bir çağrı için kullanılacak değerlendirme yöntemi de çağrı dokümanı ile Başkanlığın onayına sunulur.

                (2) Ön inceleme sonrasında, ön incelemeyi geçen projelerin yürütücüleri gerektiğinde görüşme ve sunuş yapmak üzere davet edilir.

                (3) Yapılan değerlendirme sonucunda projenin aynen veya revize edilerek kabulüne karar verilebilir.

             Destek kararı ve proje destekleme sözleşmesinin imzalanması

             MADDE 14 – (1) Yapılan değerlendirme sonucunda desteklenmesine karar verilen projeler Başkanlığın onayına sunulur.

             (2) Başkanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen projenin yürütücüsü, varsa projeyi gerçekleştirecek kurum veya kuruluş ile TÜBİTAK arasında proje destekleme sözleşmesi imzalanır. Bu sözleşme ve eklerinde, projenin konusu, kapsamı, bütçesi, çalışma programı, kabul edilen harcama kalemleri ile diğer idari ve mali hükümler yer alır.

             (3) Proje çağrısına özel idari ve mali hükümler belirlenmediği takdirde, 9/3/2005 tarihli ve 25750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı ve 7 nci  madde hükümlerine göre işlem yapılır.                         

             (4) TÜBİTAK tarafından hazırlanan çağrı dokümanını oluşturan belgeler ile öneri formu sözleşmenin ekidir.

             İzleme ve sonuçlandırma

             MADDE 15 – (1) Her bir proje için kullanılacak izleme ve değerlendirme yöntemi de çağrı dokümanı ile Başkanlığın onayına sunulur.

             (2) Projenin amaçlarına ve TÜBİTAK kurallarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, çağrı dokümanında belirtilen özel hükümlere; özel hükümler belirlenmemişse 9/3/2005 tarihli ve 25750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan hükümlere göre izlenir.

             (3) Yapılan izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ve mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler; proje izleyicisinin, kurumun ve/veya ilgililerin başvurusu üzerine Grup tarafından geçici olarak durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde Grup kararı ile proje kaldığı yerden yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

             (4) Durdurma işlemi sonrasında veya Grubun yaptığı değerlendirme sonucunda mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu, Başkanlık kararı ile yürürlükten kaldırılır. Karar, Grup tarafından ilgililere bildirilir. Bu durumda proje için alınan araç ve gereçle, kalan sarf malzemesinin TÜBİTAK’a iadesi istenebilir.

             (5) Durdurma işlemi sonrasında veya Grubun yaptığı değerlendirme sonucunda ilgililerin kusur veya ihmalleri sonucunda olumsuz bir duruma gelen veya yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, ilgili Grubun önerisi üzerine Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. İptal kararı, Grup tarafından ilgili kişi ve kurumlara bildirilir. Projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ile kalan tüketim malzemesinin iadesi hakkında bir usul belirlenmemişse 9/3/2005 tarihli ve 25750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükmü uygulanır. İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve araştırmacılara üç yıllık bir süre içinde TÜBİTAK ile ilgili herhangi bir işte görev veya destek verilmez.

             Etkinlikler

             MADDE 16 – (1) Uygulama Planında yer alan her bir etkinlik için ayrıntılı olarak hazırlanacak bütçe, proje planı ile uygulanacak kurallar Başkanlık tarafından belirlenir. Dönemsel ve/veya sürekli yapılan etkinlikler için Başkanlık tarafından bir Yönerge hazırlanır.

             (2) Düzenlenecek etkinliklerde gerektiğinde, Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar dahilinde sponsorluk hizmeti sağlanabilir.

             (3) Etkinlikler çerçevesinde eğitici veya bilimi sevdirici nitelikte materyaller gerektiğinde bizzat TÜBİTAK tarafından üretilmek ve/veya ürettirilmek ya da hizmet ve/veya mal alımı suretiyle temin edilip fiyatlandırılarak piyasaya sunulur veya bedelsiz olarak hedef kitleye ulaştırılır.

             Fikri ve sınai mülkiyet hakları

             MADDE 17 – (1) Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ve sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), tasarım, eser, teknik bilgi ve benzeri bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

             (2) Desteklenmesine karar verilen projelerin faaliyetleri aşamasında veya sonucunda ortaya çıkan veya ortaya çıkması muhtemel fikri ürünler üzerindeki haklar, TÜBİTAK’ın kendi faaliyetlerinde kullanım hakkı saklı kalmak kaydıyla sözleşme ile fikri ürünü geliştiren kişiye devredilebilir.

             2006 yılı proje çağrıları

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006 yılı içerisinde bu Yönetmelik kapsamında yapılacak proje çağrıları "güncel çağrı" olarak yapılır ve düzenlenecek etkinlikler Başkanlık onayı ile gerçekleştirilir.

             Grup oluşturuluncaya kadar grup görevlerinin yürütülmesi

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Grup oluşturuluncaya kadar bu Yönetmelikte Grubun yapacağı işleri Daire Başkanlığı yerine getirir.

             Yürütülmekte olan projeler

             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başlamış olan proje ve etkinlikler önceki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı yürütür.