7 Ekim 2006 Tarihli ve 26312 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5544  Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu

 

TBMM KARARI

881  10/254, 258) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2006/10930  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Deniz Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

2006/10990  Türk Standardları Enstitüsü ve Tayland Endüstriyel Standardlar Enstitüsü Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

2006/11007  Astronotların Kurtarılması, Astronotların ve Uzaya Fırlatılmış Olan Araçların Geri Verilmeleri Hakkında Anlaşma’nın Beyanda Bulunulmak Suretiyle Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10996  Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

—  Maliye, Bayındırlık ve İskân ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GENELGELER

—  Ulusal Tütün Kontrol Programı ile İlgili 2006/29 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Mesleki ve Teknik Eğitim Mezunlarının İstihdamı ile İlgili 2006/30 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 12 Eylül 2006 Tarihli Kararları ile ilgili 2006/31 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Detaylı Hesap Planlarına İlişkin Genel Tebliğ (Sayı: 2006/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2002/47, K: 2006/1 Sayılı Kararı (24/11/1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2006/80, K: 2006/67 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

—   Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 42 Adet Karar