7 Ekim 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26312

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Mesleki ve Teknik Eğitim

                            Mezunlarının İstihdamı

GENELGE

2006/30

             Ülkemiz ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüyerek rekabet gücünün artırılması temel hedeflerimizdendir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesine önemli katkı sağlayacak bilgi, beceri ve donanıma sahip insan gücünü yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemimizin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına devletin yatırım yapmasında yönlendirici ve belirleyici unsur, işverenin diplomalı ara iş gücüne olan talebidir. Bu talebin karşılanması, mesleki ve teknik eğitim alanında diploma, belge ve sertifikaya sahip olanların istihdamına ağırlık verilmesi ve ekonomimizin ihtiyaç duyduğu eğitim-insan gücü-istihdam dengesinin kurulması ile mümkündür.

             3308  sayılı  Mesleki  Eğitim  Kanunu’nun değişik 30’uncu maddesine göre; işyerlerinde herhangi bir alanda mesleki eğitim almış olanların istihdam edilmesi gerekmektedir. Mezkûr Kanuna istinaden çıkarılan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 247’nci maddesi uyarınca, halen bir işyerinde çalışmakla birlikte daha önce mesleki eğitim almamış olanların işveren tarafından çalıştıkları işe uygun mesleki ve teknik eğitim okul veya kurumlarına yönlendirilmesi gerekmektedir.

             4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre illerde oluşturulan Türkiye İş Kurumu İl İstihdam Kurulları tarafından; il bazında eğitim-insan gücü-istihdam ilişkisi çerçevesinde mesleğe yöneltme ve mesleki eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, eğitimlerini tamamlayanların "Özel İstihdam Büroları" ile işbirliği içerisinde istihdamının sağlanması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca; istihdam politikaları belirlenerek, ihtiyaç duyulan mesleklerde işgücü yetiştirme kursları ve mesleki eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre kurulan il mesleki eğitim kurulları ve Millî Eğitim Bakanlığı birimleriyle sıkı işbirliği sağlanacaktır.

             Bu itibarla;

             a) İşletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi, üretim ve hizmet kalitesinin artırılması ve ihracatın artışında sürekliliğinin sağlanması gibi amaçlar göz önünde bulundurularak tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşları tarafından mesleki ve teknik eğitim alanında diploma, işe uygun seviye ve nitelikte mesleki eğitim alındığını gösterir belge veya sertifika almış olanların istihdamına öncelik verilmesi,

             b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun değişik 18’inci maddesinin son fıkrası gereğince on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi yaptırmakla yükümlü işletmelerin eğitim birimi kurması,

             c) Ayrıca yetiştirme yurtlarından mesleki ve teknik eğitim alarak ayrılan gençlerin istihdamına özel sektörce de yeterli öncelik verilmesi,

             hususlarında gereğini önemle rica ederim.

 

 

                                                                                                                                              RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan