7 Ekim 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26312

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun

                            12 Eylül 2006 Tarihli Kararları

GENELGE

2006/31

             Bilim ve teknoloji alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla, 4 Ekim 1983 tarihli ve 18181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), 12 Eylül 2006 tarihinde yapılan 14. toplantısında, daha önce alınan kararlarla ilgili gelişmeleri gözden geçirmiş, bir ek karar ve dört yeni karar almıştır. Alınan kararlar ektedir.

             Kamu kurum ve kuruluşlarında Ar-Ge olgusunun içselleştirilmesi, sürekliliğin sağlanması, bu programa önerilecek projelerin yönlendirilmesi ve izlenmesi için birimlerin oluşturulması ve/veya görevlendirilmesinin ve BTYK’nın 2005/5 nolu kararı gereği kamu kurum ve kuruluşlarının kendi alanlarında hazırlamaları gereken araştırma programlarını tamamlayarak TÜBİTAK’a sunmalarının önerilmesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra, Ulusal Çevre ve Ormancılık Kamu Araştırma Programı, Ulusal Türkiye Hukuk Kamu Araştırma Programı, Ulusal Emniyet ve İç Güvenlik Kamu Araştırma Programı, Ulusal Aile ve Sosyal Araştırmalar Kamu Araştırma Programı, Ulusal Ulaştırma Kamu Araştırma Programı, Ulusal Vakıflar Kamu Araştırma Programı ve Ulusal Çalışma ve Sosyal Politikalar Kamu Araştırma Programı onaylanarak, bu programların uygulamaya geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

             Ayrıca, Kurul’da ülkemizin yenilik performansının artırılmasının, etkin bir ulusal yenilik sisteminin tanımlanması, stratejisinin belirlenmesi ve bu çerçevede şekillenecek performans odaklı bir eylem planının uygulanmasıyla mümkün olabileceği ele alınmıştır. Bu bağlamda, "Ulusal Yenilik Strateji ve Eylem Planının Hazırlanması" çalışmasının  ilgili paydaş kuruluşların katılımı ile TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılmasına ve gerekli destek mekanizmalarının geliştirilmesine karar verilmiştir.

             Diğer yandan, bilim, teknoloji ve yenilik (BTY) alanında uluslararası işbirliği kapsamında iki yeni karar alınmıştır. Bunlardan ilki, "2007-2010 Uluslararası BTY Stratejisi’nin Hazırlanması" çalışmasının ilgili kuruluşların katılımı ile TÜBİTAK koordinasyonunda başlatılması ve bir stratejik çerçeve dahilinde hazırlanacak Uygulama Planının Mart 2007’de BTYK’nın onayına sunulmasıdır. İkincisi ise, Türkiye’nin 7. Çerçeve Programı ve EURATOM’a muhtemel katılımı halinde, 6. Çerçeve Programı’nın ülkemizdeki koordinasyonunu üstlenen TÜBİTAK’ın AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu olarak görevlendirilmesi ve Ulusal İrtibat Noktaları, Program Delege ve Uzmanlarının TÜBİTAK Başkanlığı’nca görevlendirilmesidir.

             Son olarak, 2007 yılında Ar-Ge ödeneği olarak kullanılacak kamu kaynaklarının proje ve programlara dağıtılırken uyulması önerilen esaslar belirlenmiştir. Bu esaslar, 2005 ve 2006 yıllarında TÜBİTAK Ar-Ge fonlarının kullanımı amacıyla belirlenen, mevcut kapasitenin tam güçle çalışabilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan teknisyen, ikincil teçhizat gibi ilave desteklerin verilebileceğine ve Ar-Ge desteklerinde öncelik verilecek projelere ilişkin esaslar ile aynıdır. Ancak, 2007 yılında öncelikle mevcut Ar-Ge kapasitemizi tüm gücüyle harekete geçirecek projelerin yanı sıra ileri uzmanlık merkezleri de desteklenecektir.

             Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kurulmasına ilişkin 77 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Kurul’ca alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar görevlidir. Bu doğrultuda, ekteki kararlarda belirtilmiş olan sorumlu ya da ilgili bütün kuruluşlar BTYK kararlarını gerçekleştirmek üzere en üst düzeyde çaba göstereceklerdir.

             Türkiye’nin bilim ve teknoloji yeteneğini yükselterek, insanımızın refahını, üretim ve rekabet gücümüzü artırma yolunda alınan bu kararlar hususunda gereğinin yerine getirilmesini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                              RecepTayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                          Başbakan

 

Eki İçin Tıklayınız