4 Ekim 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26309

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ENERJİ İÇECEKLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2006/47)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ sıvı ve toz formdaki enerji içeceklerini kapsar, sporcu içeceklerini kapsamaz.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

             Enerji içeceği: Bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen fonksiyonel maddeleri, vitamin ve mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder.

             Ürün özellikleri

             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

             a) Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri 100 ml’de 45 kcal’den az olmamalıdır.

             b) Enerji içecekleri özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmez.

             c) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin kafein miktarı 150 mg/L’den fazla olmamalıdır.

             ç) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin bileşiminde;

                         -İnositol                                               100 mg/L

                         -Glukoronolakton                                  20 mg/L

                         -Taurin                                                800 mg/L

             den fazla olmamalıdır.

             d) Alkol miktarı hacmen % 0,05 den fazla olmamalıdır.

             e) Enerji değeri azaltılmış ürünlerde (a) bendinde yer alan hüküm uygulanmaz.

             Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

             MADDE 6 – (1) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Etiketleme bölümüne ilaveten;

             a) Enerji içeceklerinin etiketinde, besin öğesi tablosu yer almalıdır.

             b) Enerji içeceklerinin etiketinde kafein miktarı litrede miligram olarak yer almalıdır.

             c) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde şu ifade yer almalıdır;

             "Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez."

             ç) Bilimsel gelişmeler ışığında, yukarıda belirtilen uyarılar genişletilebilir.

             Katkı maddeleri

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği", 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği" ve 22/12/2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği"nde yer alan hükümlere uygun olmalıdır.

             Aroma maddeleri

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanılan aroma maddeleri, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin" Gıda Aroma Maddeleri bölümüne uygun olmalıdır.

             Bulaşanlar

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerdeki bulaşanların miktarları, 23/9/2002 tarihli ve 24885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda Maddelerinde Belirli Bulaşanların Maksimum Seviyelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ"e uygun olmalıdır.

             Hijyen

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünler, "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin Gıda Hijyeni Bölümünde yer alan genel kurallara uygun olarak üretilmelidir.

             Taşıma ve depolama

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin, taşınması ve depolanması sırasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin" Taşıma ve Depolama bölümündeki kurallara uyulmalıdır.

             Numune alma ve analiz metotları

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden numune alınmasında "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin" Numune Alma ve Analiz Metodları bölümündeki kurallara uyulmalıdır. Numune uluslararası kabul görmüş metotlara göre analiz edilmelidir.

             Tescil ve denetim

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5/6/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun" hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

             Denetim

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5/6/2004 tarih ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5179 sayılı "Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun"a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 15 – (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 27/1/2006 tarih ve 26062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi – Enerji İçecekleri Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.