28 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26303

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/10895

             12/9/1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’ın 24 üncü maddesine göre Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin 2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesinin 1/2006 sayılı Kararına ilişkin ekli “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 11/8/2006 tarihli ve 5927 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                   M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                   M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA OLUŞTURULAN

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA KARAR

 

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanması amacıyla, Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaret ile ilgili gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Karar, 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması’nın 24 üncü maddesine göre Türkiye-Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nin 2/69 sayılı Kararı uyarınca kurulan Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’nin, iki taraf arasında oluşturulan Gümrük Birliği’nin uygulanmasına ilişkin esaslara dair 1/2006 sayılı Kararı’na dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Kararda geçen;

             a) Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkeler:  Aşağıda adları belirtilen ülkeleri,

             - Almanya,

             - Avusturya,

             - Belçika,

             - Çek Cumhuriyeti,

             - Danimarka,

             - Estonya,

             - Finlandiya,

             - Fransa,

             - Hollanda,

             - İngiltere,

             - İrlanda,

             - İspanya,

             - İsveç,

             - İtalya,

             - Kıbrıs,

             - Letonya,

             - Litvanya,

             - Lüksemburg,

             - Macaristan,

             - Malta,

             - Polonya,

             - Portekiz,

             - Slovakya,

             - Slovenya,

             - Yunanistan, 

             b) Topluluk: Avrupa Topluluğu’nu,

             c) Gümrük Birliği: Türkiye ile Topluluk arasında tesis edilen Gümrük Birliği’ni,

             ç) Türkiye Gümrük Bölgesi: Türkiye Cumhuriyeti topraklarını, karasularını, iç sularını ve hava sahasını kapsayan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesini,

             d) Topluluk Gümrük Bölgesi: Topluluk Konseyi’nin Topluluk Gümrük Kodu’nu oluşturan 12/10/1992 tarihli ve 2913/92 sayılı Tüzüğü’nün 3 üncü maddesinde yer aldığı şekliyle, bu maddenin (a) bendinde belirtilen ülkelerin gümrük bölgelerinin tamamını,

             e) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi: Topluluğun Gümrük Bölgesi ile Türkiye'nin Gümrük Bölgesi’ni,

             f) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin Bir Parçası: Bir taraftan Topluluğun Gümrük Bölgesi’ni öte yandan da Türkiye'nin Gümrük Bölgesi’ni,

             g) Üçüncü Ülke: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi dışında kalan ülke veya bölgeleri,

             ğ) Serbest Dolaşımdaki Eşya: Tümüyle Türkiye veya Topluluk’ta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı,

             h) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Topluluk’ta serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

             ı) Hariçte İşleme Rejimi: Serbest dolaşımdaki eşyanın hariçte işleme faaliyetlerine tabi tutulmak üzere Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nden geçici olarak ihracı ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet tanınmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimi,

             i) Üçgen Trafik: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilmiş olup, üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girmesi usulünü,

             j) Geri Gelen Eşya: Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasında serbest dolaşımda olup, ait olduğu gümrük bölgesinden ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasına üç yıl içinde geri gelen ve serbest dolaşıma giren eşyayı,

             k) INF 2 Bilgi Formu: Hariçte işleme rejimi kapsamında üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresi tarafından düzenlenen ve Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından geçici olarak ihraç edilerek üçüncü ülkede işlem görmüş ürünlerin, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasında kısmi veya tam gümrük vergisi muafiyetiyle serbest dolaşıma girişine imkan veren belgeyi,

             l) INF 3 Bilgi Formu: İhracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelen eşyanın gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi amacıyla ihracatçının talebi üzerine ihracatçı gümrük idaresi tarafından düzenlenen belgeyi,

             m) Menşe İspat Belgesi: EUR.1 Dolaşım Belgesi veya EUR-MED Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanını;

             n) Tedarikçi: Ticarete konu olan eşyayı Türkiye veya Topluluk’ta üreten veya Türkiye ya da Topluluk’taki alıcıya tedarik eden satıcıyı;

             o) Tedarikçi Beyanı: Tedarikçi tarafından düzenlenip ihracatçının kullanımına sunulan, EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine yönelik başvuruları ya da fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılan, eşyanın Türkiye veya Topluluk’un ilgili tercihli ticaret anlaşmalarında yer alan menşe kurallarına uygun olarak tedarik edildiğini belirten yazılı menşe beyanını;

             ö) Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı: Tedarikçi tarafından menşe statüsü uzun bir süre aynı kalması beklenen eşyanın belirli bir müşteriye düzenli olarak tedarik edilmesi halinde söz konusu eşyanın müteakip sevkiyatlarını da kapsayacak şekilde hazırlanan, düzenlendiği tarihten itibaren ancak 1 yıla kadar geçerlilik taşıyabilen tek bir tedarikçi beyanını;

             p) INF 4 Bilgi Formu: Tedarikçi beyanının gerçekliğinin ve tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla menşe ispat belgesinin düzenleneceği gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgeyi;

             r) EFTA ülkeleri: Lihtenştayn dahil İsviçre, İzlanda ve Norveç’i,

             s) Akdeniz ülkeleri: Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus ve Ürdün’ü,

             ş) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye ve Topluluğun, EFTA ülkeleri, Bulgaristan ve Romanya ile aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini;

             t) Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi: Türkiye ve Topluluk, EFTA ülkeleri,  Bulgaristan ve Romanya’dan oluşan Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi’ne dahil ülkeler, Faroe Adaları ile Akdeniz ülkeleri arasında aynı menşe kuralları ile menşeli olmayan girdiler için öngörülen gümrük vergilerinin geri ödenmesi veya muafiyet getirilmesini yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları kapsamında yapılan tercihli ticarette, sisteme taraf ülkeler menşeli girdilerin diğer taraf ülkelerce serbestçe kullanılmasına ve üretilen eşyanın söz konusu ülkelerin tercihli rejiminden yararlanabilmesine ve bu şekilde mevcut üretim kaynaklarının birleştirilmesine olanak tanıyan ticaret sistemini;

             u) Sevkıyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya birlikte gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

             ü) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığı’nı,

             ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Gümrük Birliği Tarafları Arasında Eşya Ticaretinde

Uygulanacak Gümrük Hükümleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin Şekli ve Düzenleneceği Haller

             A.TR dolaşım belgesinin şekli

             MADDE 4 – (1) A.TR Dolaşım Belgeleri, bu Kısmın Yedinci Bölüm hükümleri ile 36 ncı ve 67 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, Gümrük Birliği uyarınca serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde, ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine; gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgelerdir. Bu belgenin bir örneği EK-I’de yer almaktadır.

             (2) Belge formatı, 210x297 mm. ebatlarında olmalıdır. Belgenin basımında kullanılan kağıt beyaz ve yazım boyutunda olmalı, mekanik kağıt hamuru içermemeli ve ağırlığı 25 g/m2'den az olmamalıdır. Söz konusu belge, mekanik ya da kimyasal yollarla yapılabilecek tahrifatı gözle görülür hale getiren yeşil meneviş desenli zemin üzerine basılmış olmalıdır.

             (3) Türkiye ve Topluluk üyesi ülke gümrük idareleri, sertifikaları kendileri bastırabilir ya da onaylanmış matbaacılar vasıtasıyla bastırabilirler. Belgelerin söz konusu matbaalara bastırılması halinde, hazırlanan her belgede söz konusu onay belgesine atıf yapılır. Her formda matbaanın adı ve adresi veya matbaa sahibinin kimliğini belirten bir işaret bulunur. Basım sırasında her belgeye ayrı bir seri numarası verilir.

             A.TR dolaşım belgesinin düzenleneceği haller

             MADDE 5 – (1) A.TR Dolaşım Belgesi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında doğrudan nakledilen; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nu (AKÇT) Kuran Anlaşma Kapsamı Ürünlerin Ticaretine İlişkin Türkiye ile AKÇT Arasındaki Anlaşma kapsamındaki ürünler hariç olmak üzere; işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünleri için düzenlenir.

             (2) Ancak, tek bir sevkıyat kapsamına giren eşya, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde üçüncü ülkeler üzerinden aktarılma veya geçici depolama yoluyla nakledilebilirler. Ancak bu eşya transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmalı ve boşaltma, tekrar yükleme işlemleri dışında bir işlemden ya da ürünleri iyi koşullarda saklamaya yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmalıdır.

             (3) Eşya, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin iki parçası arasında üçüncü ülkeler üzerinden boru hattıyla nakledilebilir.

             (4) Yukarıda belirtilen koşulların yerine getirildiğinin ithalatçı ülke gümrük idarelerine ispatı;

             a) Üçüncü ülke üzerinden geçişi kapsayan tek bir taşıma belgesi ya da,

             b) Üçüncü ülkenin Gümrük makamları tarafından düzenlenen ve

             1) Ürünlerin tam bir tanımını veren,

             2) Ürünlerin boşaltma ve yeniden yüklenme tarihlerini ve gerektiğinde gemilerin ya da kullanılan diğer taşıma araçlarının adlarını belirten ve,

             3) Ürünlerin üçüncü ülkede bulunduğu koşulları belirten belgelerin veya

             c) bu belgelerin ibraz edilememesi halinde kanıtlayıcı nitelikteki diğer belgelerin ibrazı suretiyle yapılır.

             A.TR dolaşım belgelerinin dağıtılması

             MADDE 6 – (1) Dolaşım belgeleri bastırıldıktan sonra Müsteşarlıkça yetki verilen kuruluşça ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. İhracatçılar dolaşım belgelerini gümrük idarelerinden veya Müsteşarlıkça yetkilendirilen kuruluşlardan alırlar.

             A.TR dolaşım belgelerinin doldurulması

             MADDE 7 – (1) İhracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri dolaşım belgelerini bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara ve Gümrük Birliği hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde doldururlar:

             a) A.TR Dolaşım Belgeleri, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuat hükümleri gereğince hazırlanır. Belgeler Türkçe hazırlandığında, aynı zamanda Topluluğun resmi dillerinden birinde de düzenlenir.

             b) Dolaşım belgeleri yazı makinesi veya el yazısı ile doldurulur. El yazısı ile doldurulduğu zaman mürekkepli kalem ve matbaa harfleri kullanılmalıdır.

             c) Belge üzerinde silinti ve ilaveler bulunmamalı, düzeltmeler yanlışların üzeri çizilmek ve gerekirse doğruları yazılmak suretiyle yapılmalıdır.

             Bu şekilde yapılan bütün düzeltmelerin belgeyi düzenleyen tarafından onaylanması ve gümrük idaresince vize edilmesi gerekir.

             d) Düzenlenen belgede belirtilen her bir maddeye sıra numarası verilir ve son kaydın hemen altına sonradan ilave yapılmamasını sağlamak üzere yatay bir çizgi çekilerek doldurulmayan kısımlar çapraz bir çizgiyle iptal edilir.

             e) Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyanın tanınmalarına olanak verecek yeterli kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta cins, nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunludur.

             Bu gereği yerine getirmeyen ihracatçıların düzenledikleri belge, gümrük idaresince vize edilmez.

             f) İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın, Gümrük Birliği’nden kaynaklanan yükümlülükleri karşıladığına ve serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri de dolaşım belgesi ile birlikte, talep üzerine herhangi bir zamanda gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkilendirilen kuruluşlara ibraz etmeye hazır olmalıdır.

             Gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkilendirilen kuruluşlarca yapılacak işlemler

             MADDE 8 – (1) İhracatçılar veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından bu Karar hükümlerine uygun olarak doldurulan ve imza edilen dolaşım belgeleri gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkilendirilen kuruluşlara verilir.

             (2) Gümrük idaresi ya da gümrük idaresince yetki verilen kuruluş bu belgelerin kurallara uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip belgede kayıtlı eşyanın, Türkiye’de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda, tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle birlikte, ihracata ait diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlarlar.

             (3) Belgelere ilişkin kontroller tamamlandıktan sonra, yeşil renkli ilk nüsha hariç diğer nüshalar sorumlu memur tarafından imza ve mühürle tasdik edilir. Biri beyaz üzerine yeşil meneviş zeminli dördü beyaz olan beş nüshalık takım halindeki dolaşım belgesinin beyaz renkli nüshalarından biri alıkonarak diğerleri, ihraç işleminin yapılacağı gümrük idaresine vize ettirilmek üzere ihracatçıya ya da yetkili kanuni temsilcisine verilir.

             (4) Yukarıdaki hükümlere halel getirilmeksizin, bu Kararın 20 nci madde hükümleri uyarınca "Basitleştirilmiş İşlem Usulleri"ne göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri, asıl nüsha ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilmek, diğer iki nüshadan birisi ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresi, diğeri de ihracatçı firma tarafından alıkonulmak üzere, üç nüshalık takım halinde düzenlenir.

             (5) Gümrük idaresi veya Müsteşarlıkça yetkilendirilen kuruluşlar, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgeleri tanzim edemezler.

 

İKİNCİ BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin Gümrük İdarelerince Vizesi

             A.TR dolaşım belgelerinin gümrük idarelerince incelenmesi

             MADDE 9 – (1) Dolaşım belgelerinin gümrük idaresince vize edilmesi bizzat ihracatçı veya onun sorumluluğu altında gümrük beyannamesini imzalamaya yetkili kanuni temsilcisi tarafından talep edilir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan vize talepleri gümrük idaresince kabul edilmez.

             (2) Belgeyi vize eden gümrük idareleri, eşyanın serbest dolaşım statüsü ve bu Karar hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli tüm önlemleri alırlar. Söz konusu gümrük idareleri, bu amaca yönelik olarak kanıt talebinde bulunabilir ve ihracatçının hesaplarının incelenmesi veya uygun görülen diğer kontrolleri gerçekleştirme hakkına sahiptir. Belgeyi vize eden gümrük idareleri, belgelerin usulüne uygun olarak doldurulmasını temin ederler. Ürünlerin tanımına ayrılan yerin sahte eklemelerde bulunulması olasılığını ortadan kaldıracak biçimde doldurulmasını sağlarlar.

             (3) Yukarıda belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi amacıyla gümrük idareleri, vize edilmek üzere ihracatçılar tarafından ibraz olunan dolaşım belgelerinin doğruluğunu kontrol eder ve gerek görürse dolaşım belgesinde kayıtlı eşyanın muayenesini yapar.

             (4) Gümrük idareleri bu kontrolleri yaparken;

             a) Dolaşım belgelerinin bu Karar hükümlerine uygun olup olmadığını incelemek,

             b) İhraç konusu eşyanın cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla dolaşım belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadığını tespit etmek,

             c) İhraç konusu eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunup bulunmadığını belirlemek,

             d) Eşyaya ait ihraç belgeleri yanında gümrük mevzuatı uyarınca nakliyeciler tarafından verilen belgeleri incelemek,

             e) İhraç konusu eşyayı, 31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’ndeki esaslara göre muayene etmek,

             suretiyle işlem ifa eder.

             Dolaşım belgelerinin vize edilmesi

             MADDE 10 – (1) Belge üzerinde gümrük vizesine ayrılmış olan bölümün doğru olarak ve eksiksiz doldurulması şarttır. Yanlış veya eksik olarak yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılar veya sonradan kontrol sebeplerinden birini teşkil eder. Gümrük idareleri vizeye ayrılmış olan bölüme gümrük beyannamesinin tarih ve sayısı ile gümrük idaresinin adını kaydederek idarenin resmi mührünü tatbik ederler. Vize işlemini yapan gümrük görevlisinin adı, soyadı, sicil numarası yazılarak tarih ve imza atmak suretiyle vize işlemi tamamlanır.

             (2) Gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen ihraç evrakından veya dolaşım belgelerinde kayıtlı bilgilerden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgelerini vize edemezler.

             (3) Gümrük idareleri, ihracatın gerçekleşmesinden sonra dolaşım belgelerinin ithalatçı gümrük idaresine ibraz edilecek yeşil renkte zemini olan ilk nüshası ile ihracatçıda kalacak beyaz nüshayı ihracatçıya verirler. Gümrük İdareleri, kalan beyaz renkli nüshalardan birini gümrük idaresinde alıkoyar ve diğer nüshayı, ihracatı takip eden ilk iş günü içinde teyit nüshası olarak alıkonulmak üzere ilgili kuruluşa gönderirler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dolaşım Belgelerinin Değiştirilmesi

             Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi işlemi

             MADDE 11 – (1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’ndeki bir gümrük idaresinin kontrolü altındaki eşyanın, tamamının ya da bir kısmının Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi içinde bir yere gönderilmesi amacıyla A.TR Dolaşım Belgesinin aslının, bir ya da bir çok A.TR Dolaşım Belgesiyle değiştirilebilmesi mümkündür:

             a) Bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesi, bir veya birçok A.TR Dolaşım Belgesiyle, bu Karar hükümleri uyarınca aşağıdaki şekilde değiştirilebilir:

             Dolaşım belgelerinin değiştirilmesi talebi belgeyi düzenleyen kuruluş ve belgeyi vize eden gümrük idaresince incelenir. Bu belgelerde cins, nevi, nitelik ve miktarı kayıtlı eşyanın ilk belgedeki eşyaya tamamen uygun bulunduğu saptandıktan sonra yeni belgenin vize işlemi yapılır.

             Gümrük idaresince iptal edilen eski belge yeni belgenin beyaz renkli nüshaları ile birlikte ilgili kuruluşa gönderilir.

             b) Bir sevkıyat kapsamı eşyanın ve bu eşyaya ait A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idarelerince eşyanın ithali sırasında belge aslı üzerinde düşüm yapılmak suretiyle bölünmesi mümkündür.

             Düşüm işlemini gerçekleştirecek gümrük idaresi, sevkıyatın her bir kısmı için orijinal A.TR Dolaşım Belgesi üzerinde düşüm işlemini yapar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin Sonradan Verilmesi

             Belgenin sonradan verilebileceği durumlar

             MADDE 12 – (1) Eşyanın ihracı sırasında unutulma, yanlışlık, ihmal gibi nedenlerle A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmemesi veya teknik nedenlerle reddi ya da özel şartlar nedeniyle, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir.

             (2) A.TR Dolaşım Belgeleri;

             a) A.TR Dolaşım Belgesinin hata, unutulma, ihmal ya da özel durumlar nedeniyle ihracat yapılırken düzenlenmemiş olması,

             b) A.TR Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatçı ülke gümrük idaresince kabul edilmemiş olduğunun ilgili yetkili kuruluş ve gümrük idarelerine ispat edilmesi,

             c) Eşyanın "Varış Ülkesi" üçüncü ülke iken Topluluk üyesi bir ülke olarak değişmesi,

             d) Topluluk üyesi bir ülkeye ihraç edilen eşyanın ihracı sırasında Topluluk üyesi başka bir ülkeye gönderilmesi halinde, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgesinde "Varış Ülkesinin" değiştirilmesinin talep edilmesi,

             durumlarında belge kapsamı eşyanın ihracından sonra istisnai olarak düzenlenebilir.

             Belgenin sonradan verilmesine ilişkin müracaat

             MADDE 13 – (1) 12 nci maddenin uygulanabilmesi amacıyla, ihracatçı;

              a) Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini, ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresinin adını, gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı talepte bulunur.

             b) Söz konusu eşya için ihraç sırasında A.TR Dolaşım Belgesi verilmediğini veya ithalatçı ülke gümrük idaresince teknik nedenlerle kabul edilmediğini sebepleri ile birlikte yazılı olarak beyan eder.

             c) Usulüne uygun olarak doldurulmuş A.TR Dolaşım Belgesini talep yazısına ekler.

             Teknik nedenlerle A.TR dolaşım belgesinin reddi

             MADDE 14 – (1) A.TR Dolaşım Belgeleri bu Kararda öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise "teknik nedenlerle" reddedilebilir. Aşağıda örnekleri verilen teknik nedenlerle kabul edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri sonradan düzenlenebilir:

             a) A.TR Dolaşım Belgesinin, öngörülen form dışında bir form kullanılarak düzenlenmesi (örneğin, ebat veya renk olarak örnekten önemli derecede farklı olması, seri numarası bulunmaması, resmi olarak öngörülen dillerden birinde basılmaması),

             b) A.TR Dolaşım Belgesinde doldurulması zorunlu kutulardan birinin (örneğin A.TR Dolaşım Belgesi (5) numaralı kutu) doldurulmaması,

             c) A.TR Dolaşım Belgesinin mühürlenip imzalanmaması (A.TR Dolaşım Belgesi (12) numaralı kutu),

             d) A.TR Dolaşım Belgesinin yetkili olmayan bir makam tarafından onaylanması,

             e) A.TR Dolaşım Belgesi vize edilirken kullanılan mührün, bu Kararın 37 nci maddesi hükümleri uyarınca örneği gönderilmeyen yeni bir mühür olması,

             f) İbraz edilen A.TR Dolaşım Belgesinin orijinal olmayıp fotokopi veya suret olması,

             g) A.TR Dolaşım Belgesinin (5) numaralı kutusuna Türkiye ve Topluluk ülkesi olmayan ülkelerden birinin yazılması.

             (2) Teknik nedenlerle ithalatçı ülke tarafından reddedilen A.TR Dolaşım Belgesi, hangi nedenlerle kabul edilmediği de belirtilerek sonradan düzenlenen yeni bir A.TR Dolaşım Belgesi alması için ihracatçıya iade edilir. Ancak, gümrük idareleri reddedilen A.TR Dolaşım Belgesinin bir fotokopisini saklarlar.

             Belgenin sonradan verilmesi işlemleri

             MADDE 15 – (1) 13 üncü maddede belirtilen şartları yerine getiren ihracatçının talebi ilgili kuruluş veya ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir. Söz konusu ihraç eşyasına ait gümrük beyannamesi ve ekleri diğer evrak ile varsa bu işleme dair dosyaların incelenmesi ve kontrolü sonucunda, ihracatçının beyanına tamamen uygun olduğu anlaşıldığı takdirde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve vize edilir.

             Sonradan verilmiştir meşruhatı

             MADDE 16 – (1) Sonradan düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı kutuda yer alan "Gözlemler" bölümüne;  

 

            "EXPEDIDO A POSTERIORI"

                "VYSTAVENO DODATEČNĔ"

                "UDSTEDT EFTERFØLGENDE"

                "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"

                "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

                "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"

                "ISSUED RETROSPECTIVELY"

                "DÉLIVRÉ A POSTERIORI"

                "RILASCIATO A POSTERIORI"

                "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

                "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

                "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

                "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

                "AFGEGEVEN A POSTERIORI"

                "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

                "EMITIDO A POSTERIORI"

                "IZDANO NAKNADNO"

                "VYDANÉ DODATOČNE"

                "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

                "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

             "SONRADAN VERİLMİŞTİR"

 

             ifadelerinden biri yazılır.

             (2) İhracatçı ülke gümrük idarelerince düzenlenen ve bu ibarelerden birini taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri ithalatçı ülke gümrük idarelerince kabul edilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İkinci Nüsha A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi

             İkinci nüsha dolaşım belgesi düzenlenmesinde yapılacak işlemler

             MADDE 17 – (1) A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı, yetkili idare veya kuruluşa başvurarak sertifikanın ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir.

             (2) Yetkili idare veya kuruluş, ilk belgeye uygun olarak doldurulan ikinci bir nüsha belgeyi ihracatçıya verir.

             (3) Gümrük idareleri, ihracatçı tarafından ibraz edilen ikinci nüsha belgeyi, kendilerinde bulunan ve ihraç işlemi yapılmış olan eşyaya ait dolaşım belgesiyle karşılaştırıp, ikinci nüshanın doğruluğunu saptadıktan sonra, vize işlemini yaparlar.

             (4) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin (8) numaralı "Gözlemler" bölümüne aşağıdaki ibarelerden biri ile ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası kaydedilmek suretiyle tasdik işlemi yapılır:

           

            "DUPLICADO"

                "DUPLIKÁT"

                "DUPLIKAT"

                "DUPLIKAAT"

                "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

                "DUPLICATE"

                "DUPLICATA"

                "DUPLICATO"

                "DUBLIKĀTS"

                "DUBLIKATAS"

                "MÁSODLAT"

                "DUPLICAAT"

                "SEGUNDA VIA"

                "DVOJNIK"

                "KAKSOISKAPPALE"

                “İKİNCİ NÜSHADIR”

 

 

ALTINCI BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin İbraz Süreleri

             İbraz süresi

             MADDE 18 – (1) A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekir.

             (2) "Sonradan verilmiştir" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

             (3) 20 nci madde hükümleri uyarınca "Basitleştirilmiş İşlem Usulleri"ne göre düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı tarafından dolaşım belgesinde belirtilen fiili ihraç tarihinden itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

             (4) "İkinci Nüshadır" kaydını taşıyan A.TR Dolaşım Belgesinin de, ilk A.TR Dolaşım Belgesinin ihracatçı gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren dört ay içinde ithalatçı gümrük idaresine ibrazı zorunludur.

             (5) A.TR Dolaşım Belgesinin, ithalatçı gümrük idaresine birinci fıkrada belirtilen sürenin bitiminden sonra sunulması halinde, gecikmenin olağan dışı koşullardan kaynaklanması durumunda belge gümrük idaresince kabul edilebilir.

             (6) Dolaşım Belgesinin ibrazının geciktiği diğer durumlarda, eşyanın süresi içinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olması şartıyla A.TR Dolaşım Belgesi kabul edilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Basitleştirilmiş İşlemler

             Basitleştirilmiş işlemden yararlanma izni

             MADDE 19 – (1) Bu Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Müsteşarlıkça "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilen kuruluşlar tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilir.

             (2) Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarette, "Onaylanmış İhracatçı" yetkisi;

             a) Sık sık A.TR Dolaşım Belgeleri düzenlenmesini gerektiren sevkıyat yapan,

             b) Eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde olduğunun saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idaresine veren,

             c) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 71 inci maddesine dayanılarak basitleştirilmiş usullerden yararlanmak üzere Müsteşarlıkça belirlenen genel ve özel koşulları taşıyan,

             d) Gümrük makamlarının faaliyetlerini denetlemesine imkan verecek kayıtlara sahip olan,

             gerçek ve tüzel kişilere verilebilir. Bu kişiler Basitleştirilmiş İşlemlerden yararlanır.

             Basitleştirilmiş işlem usulleri

             MADDE 20 – (1) Basitleştirilmiş İşlem usulleri, gümrük idarelerinin tercihine göre ve izin belgesinde belirtildiği üzere, aşağıdaki şekillerde uygulanır:

             a) EK-I’de bir örneği verilen A.TR Dolaşım Belgesinin "Gümrük Vizesi" sütunu gümrük idaresi tarafından idarenin damgası basılmak, imza ve kaşe konulmak suretiyle fiili ihracattan önce onaylanarak ihracatçıya verilir.

             b) EK-II’de verilen örneğe uygun olarak ihracatçılar tarafından yaptırılan ve Müsteşarlıkça verilen onaylanmış ihracatçı yetki numarasını içeren özel mühür, ihracatçı tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin "Gümrük Vizesi" sütununa basılarak vize işlemi yapılır. Onaylanmış ihracatçının özel damgasını taşıyan A.TR Dolaşım Belgeleri, Müsteşarlıkça usul ve şartları belirlenmek kaydıyla, önceden belirlenmiş matbaalara bastırılarak kullanılabilir.

             (2) Her iki şekilde de ihracat tarihi ihracatçı tarafından dolaşım belgesinin (12) numaralı "Gümrük Vizesi" sütununda belirtilir.

             Başvuru

             MADDE 21 – (1) Basitleştirilmiş işlemlerden yararlanmak isteyen ihracatçılar, müracaat formunu ve taahhütnameyi doldurarak Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğüne) başvurur.

             (2) Onaylanmış ihracatçıya verilen yetki belgesinde, yararlandırılacak basitleştirilmiş işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirtilir.

             (3) Müsteşarlık  (Gümrükler Genel Müdürlüğü) tarafından verilen yetki belgesinde;

             a) Varsa belgelerin ön tasdikinden sorumlu gümrük idaresi ,

             b) Onaylanmış ihracatçının söz konusu belgelerin kullanıldığını kanıtlama şekli,

             c) Bu Kararın 20 nci maddesinin (b) bendi hükümlerinde belirtilen durumlarda bu Karar çerçevesinde sonradan kontrol taleplerini sonuçlandıracak gümrük idaresi,

             belirtilecektir.

             Basitleştirilmiş işlem meşruhatı

             MADDE 22 – (1) Bu Kararın 20 nci maddesinin (a) bendi hükümleri çerçevesinde basitleştirilmiş işlem usullerinden yararlanan ve onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan dolaşım belgelerinin, (8) numaralı "Gözlemler" bölümünde;

 

            "Procedimiento simplificado"

                "Zjednodušený postup"

                "Forenklet fremgangsmåde"

                "Vereinfachtes Verfahren"

                "Lihtsustatud tolliprotseduur"

                "Απλουστευµένη διαδικασία"

                "Simplified procedure"

                "Procédure simplifiée"

                "Procedura semplificata"

                "Vienkaršota procedura"

                "Supaprastinta procedura"

                "Egyszerűsített eljárás"

                "Procedura simplifikata"

                "Vereenvoudigde regeling"

                "Procedura uproszczona"

                "Procedimento simplificado"

                "Poenostavljen postopek"

                "Yksinkertaistettu menettely"

                "Förenklat förfarande"

              "Basitleştirilmiş prosedür"

 

             ifadelerinden birisinin bulunması şarttır.

             (2) Yukarıda belirtilen ifadeyi taşıyan dolaşım belgeleri de dahil olmak üzere, 20 nci madde hükümlerine istinaden düzenlenen ve (13) numaralı bölümü onaylanmış ihracatçı tarafından imzalanan belge, bu Karar hükümlerine uygun olarak düzenlenen ve gümrük idaresi tarafından vize edilen A.TR Dolaşım Belgesine eşdeğer sayılır.

             Basitleştirilmiş işlem izninin iptali

             MADDE 23 – (1) Onaylanmış ihracatçıların bu Karardaki hükümlere aykırı hareket etmeleri ya da verilen yetkide öngörülen şartlara uymamaları ya da bu Karar’da belirtilen koşulların ortadan kalkması veya sonradan kaybedilmesi halinde, cezai hükümler saklı kalmak üzere verilen yetki Müsteşarlıkça (Gümrükler Genel Müdürlüğü) geçici olarak geri alınabilir veya iptal edilebilir.

             Topluluk tarafından verilen basitleştirilmiş işlemden yararlanma izinlerinin kabul edilmesi

             MADDE 24 – (1) Topluluk üyesi ülkelerin yetkili gümrük idarelerince onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ihracatçılar tarafından basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri gümrük idarelerince kabul edilir.

             (2) Bulunduğu Topluluk üyesi ülke haricinde bir başka üye ülkeden sık sık ihracat gerçekleştiren ve bu kapsamdaki ihracatları için ihracatın gerçekleştirildiği üye ülke tarafından onaylanmış ihracatçı yetkisi verilen ihracatçılarca basitleştirilmiş işlem usulleri çerçevesinde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri de gümrük idarelerince kabul edilir.

             (3) İkinci fıkra hükümleri çerçevesinde düzenlenen bir A.TR Dolaşım Belgesinin 14 nolu kutusunda sonradan kontrol adresinin önceden basılı olarak bulunmaması halinde ihracatçı, dolaşım belgesinin (8) numaralı "Gözlemler" bölümünde, Müsteşarlığın (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonradan kontrol talebinde bulunabileceği, kendisine onaylanmış ihracatçı yetkisi veren üye ülkenin yetkili gümrük idaresinin adresini belirtir.   

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İthalatta İbraz Edilen Belgelere İlişkin İşlemler ve Sonradan Kontrolünün İstenmesi

             Dolaşım belgelerinin ithalatçı ülke gümrük idaresine sunulması

             MADDE 25 – (1) Dolaşım belgeleri, ithalatçı ülkenin mevzuatına uygun olarak bu ülkenin gümrük idarelerine sunulur. Gümrük idareleri, dolaşım belgesinin tercümesini talep edebilirler. Gümrük idareleri ithalatçının eşyanın serbest dolaşım koşullarını karşıladığını belirten beyanının gümrük beyannamesine eklenmesini de talep edebilirler.

             İthalatta ibraz edilen belgelere ilişkin işlemler

             MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri gümrük beyannamesinin tescilinden sonra beyanname ile birlikte ibraz edilen dolaşım belgesinin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini, ihracatçı gümrük idaresi tarafından vize edilip edilmediğini, süresi içinde gümrüğe verilip verilmediğini kontrol eder. Söz konusu dolaşım belgesindeki bilgilerin, beyannamenin tescili sırasında ibraz edilen fatura ve ithalat ile ilgili diğer belgelerdeki bilgilere uygun olup olmadığı incelenir. Fiziki muayene yapıldığı takdirde, ithal konusu eşyanın ayırt edici özelliklerinin, dolaşım belgesinde kayıtlı eşyaya uygun olup olmadığına bakılır.

             (2) Bu kontrollerin uygun sonuç vermesi halinde, dolaşım belgesinin aslı gümrük beyannamesinin birinci nüshasına eklenir. Kontrollerin olumsuz sonuç vermesi halinde ise, dolaşım belgesi bu Karar hükümleri uyarınca kontrol edilmek üzere "Kontrol İstemi" bölümü doldurulup ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderilmek üzere Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir.

             İthalat sırasında dolaşım belgelerinin ibraz edilememesi

             MADDE 27 – (1) Eşyanın tercihli rejimden yararlanmasını teminen ibrazı gereken A.TR Dolaşım Belgelerinin, bu belgeyle ilgili eşyanın fiili ithalinden evvel veya fiili ithali sırasında ibraz edilememesi ve ilgili ithalatçı tarafından eşyanın bekletilmeden ithalinin istenilmesi durumunda, tercihli rejim uygulanmaz ve kanuni vergi nispetleri üzerinden tahakkuk yapılarak vergiler kesin olarak tahsil edilir. Ancak, bu kabil eşyanın fiilen ithalini müteakip süreleri içerisinde, usulüne uygun dolaşım belgeleri işlemi yapan gümrük idaresine ibraz olunduğu takdirde,

             a) İbraz olunan dolaşım belgesi, ihracatçı ülke gümrük idarelerince fiili ihraç sırasında düzenlenip vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesi veya,

             b) İbraz olunan A.TR Dolaşım Belgesi ihracatçı üye ülkeden eşyanın fiili ihracatından sonra verilmiş ve "Sonradan Verilmiştir" kaydını taşıyan dolaşım belgelerinden ise,

             her iki halde de ibraz olunan dolaşım belgesinin ithal edilen eşyaya ait olduğunun gümrük beyannamesi ve eki belgelerle karşılaştırılarak anlaşılması ve eşyanın süresi içerisinde ilgili gümrüğe arz edilmiş olduğunun tespiti kaydıyla Gümrük Kanunu hükümleri gereğince gümrük vergisi tutarı yükümlüye iade edilir.

             Önemsiz farklılıklar ve şekli hatalar

             MADDE 28 – (1) A.TR Dolaşım Belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesinlikle ortaya konması kaydıyla, söz konusu dolaşım belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

             (2) A.TR Dolaşım Belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

             Sonradan kontrol talebi

             MADDE 29 – (1) İthalatçı ülke gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrolünü talep edebilirler.

             (2) İthalatçı ülke gümrük idaresi, ihracatçı ülke gümrük idaresince verilen A.TR Dolaşım Belgelerinin gerçekliği veya eşyaya ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeleri sonradan kontrol talebi ile 30 uncu madde hükümleri çerçevesinde vizeyi yapan ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderir.

             (3) İthalatçı ülke gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini, sunulması halinde faturayı veya örneklerini araştırmanın gerekçelerini de belirterek ihracatı gerçekleştiren devletin gümrük makamlarına geri gönderir. Dolaşım belgesinde yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgiler de kontrol talebini desteklemek üzere ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine gönderilir.

             Sonradan kontrol işlemleri

             MADDE 30 – (1) A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol talebi, bu belgelerin Müsteşarlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi suretiyle yapılır.

             (2) Müsteşarlıkça A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol talebi, belgenin (14) numaralı bölümüne; kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılıp; kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilerek mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanarak yapılır.

             (3) İthalatçı ülke gümrük idaresine ibraz edilmesinin ardından sonradan kontrol işlemine tabi tutulan A.TR Dolaşım Belgesi muhteviyatı eşyanın, ithalatçısı tarafından serbest dolaşıma konulmasının talep edilmesi halinde tercihli rejim uygulanmaz ve eşyanın gümrük işlemlerinin tamamlanması amacıyla,  ithalatçı ülke gümrük idaresince gerekli görülen bütün önlemler alınır.

             (4) Bu çerçevede,  söz konusu belge kapsamı eşyanın 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla yürürlüğe konulan İthalat Rejim Kararı ve tadillerine ek listelerde "AB" sütunu vergi oranı ile "diğer ülkeler" sütunundaki vergi oranı arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak, eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır.

             (5) Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı gümrük idaresince doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

             Sonradan kontrol talebinin incelenmesi

             MADDE 31 – (1) Sonradan kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesaplarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

             (2) İhracatçı ülke gümrük idareleri A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrol sonucunu (15) numaralı bölümü aşağıdaki şekilde doldurmak suretiyle belirtirler:

             a) Birinci veya ikinci haneden uygun olanın önüne (x) işareti konulur,

             b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır,

             c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

             Sonradan kontrol sonuçları

             MADDE 32 – (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke gümrük idaresi, kontrol sonucundan en kısa sürede haberdar edilir.

             (2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilip edilemeyeceği ve bu Kararın diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilmelidir. Topluluk ülkelerinden kontrol talebi ile gönderilen dolaşım belgelerinin sonuçları Müsteşarlık kanalıyla ithalatçı ülkeye gönderilir.

             (3) Makul şüphenin mevcudiyetinde, sonradan kontrol talebine, talep tarihinden itibaren on ay içerisinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da eşyanın serbest dolaşım statüsünün tespitine imkan verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke gümrük idareleri, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşım hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

İşleme Konulmayacak A.TR Dolaşım Belgeleri

             Geçersiz A.TR dolaşım belgeleri

             MADDE 33 – (1) Gümrük Birliği kapsamı dışında kalan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez. Bu eşya için A.TR Dolaşım Belgeleri ibraz edilse dahi gümrük idarelerince işleme konulmaz.

 

ONUNCU BÖLÜM

A.TR Dolaşım Belgelerinin Aranılmayacağı Durumlar

             Yolcu eşyası

             MADDE 34 – (1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına yolcu beraberinde getirilen eşya; ticari nitelikte olmaması,  bu Karar gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir.

             Posta gönderileri

             MADDE 35 – (1) Ambalajları veya refakat belgeleri üzerinde; eşyanın serbest dolaşım şartlarına uymadığını gösterir ihraç ülkesi yetkili makamları tarafından yapıştırılan, EK-III’te yer alan örneğe uygun sarı etiketi bulunmayan ve doğrudan doğruya posta yoluyla gönderilen posta kolileri dahil eşya, A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir.

             Menşe kümülasyon sistemi kapsamı eşya

             MADDE 36 – (1) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp, bu Karar’ın 67 inci maddesinde yer alan koşulları sağlayan eşya,  A.TR Dolaşım Belgesi aranmaksızın Gümrük Birliği çerçevesinde serbest dolaşımda kabul edilir.

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Gümrük İdareleri Arasında Karşılıklı İşbirliği

             Mühür ve adreslerin iletilmesi

             MADDE 37 – (1) Türkiye ve Topluluk gümrük idareleri, A.TR Dolaşım Belgesini vize ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskıları ile A.TR Dolaşım Belgelerinin kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin adreslerini, Avrupa Komisyonu vasıtasıyla birbirlerine ileteceklerdir.

             Karşılıklı yardım

             MADDE 38 – (1) Türkiye ve Topluluk, yetkili gümrük idareleri vasıtasıyla birbirlerine A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilikleri ve bu Kararın doğru uygulanmasını teminen bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olurlar.

             Anlaşmazlıkların çözümü

             MADDE 39 – (1) Bu Karar esasları çerçevesinde yapılacak uygulamada meydana gelecek tereddüt ve anlaşmazlıklar, bu Karara ilişkin işlemlerin yürütülmesiyle görevli kuruluşlarca Müsteşarlığa iletilir ve Müsteşarlıkça çözümlenir.

             (2) Bu tereddüt ve anlaşmazlıklardan 29 ila 32 nci maddelerde belirtilen sonradan kontrol işlemlerine ilişkin olup, taraf ülkeler gümrük idarelerince kendi aralarında çözülemeyenler veya ilgili Gümrük Birliği hükümlerinin yorumlanmasında ortaya çıkan sorunlar Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’ne sunulur.

             (3) İthalatçı ile ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, ilgili ülkenin mevzuatı çerçevesinde çözüme bağlanır.

             Cezalar

             MADDE 40 – (1) Gümrük Birliği kapsamında tercihli rejimden yararlanmak amacıyla yanıltıcı mahiyette bilgiler içeren belge düzenleyen ya da düzenlenmesine neden olan kişiler, ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde cezalandırılır.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Gümrük Birliği Taraflarının Üçüncü Ülkeler Üzerinden Eşya Ticaretinde

Uygulanacak Gümrük Hükümleri

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Gümrük Kıymetine Dair Gümrük Uygulamaları

             Gümrük kıymetine dahil edilmeyecek unsurlar

             MADDE 41 – (1) Üçüncü ülke eşyasının Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’ne varışından sonra eşyanın taşınması ile ilgili nakliye, sigorta masrafları, yükleme ve elleçleme giderleri, eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırt edilebilmesi koşuluyla, gümrük kıymetine dahil edilmez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Hariçte İşleme Rejimi Çerçevesinde Üçgen Trafik İzni ve Gümrük Uygulamaları

             Üçgen trafik izni

             MADDE 42 – (1) Hak sahibinin talebi üzerine hariçte işleme rejimi çerçevesinde üçgen trafiğin kullanılmasına ihracat işleminin yapıldığı gümrük idaresi tarafından izin verilir. Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi aynı zamanda hariçte işleme rejiminin başladığı gümrük idaresidir.

             (2) Hariçte işleme rejimi üçgen trafik sistemi çerçevesinde serbest dolaşıma giren işlem görmüş eşya ya da ikame ürünün tam ya da kısmi ithalat vergisi muafiyetinden yararlanması için INF 2 Bilgi Formu kullanılır. INF 2 Bilgi Formu geçici ihraç eşyasının üçgen trafik kapsamında bulunduğunu ispatlar.

             INF 2 bilgi formu düzenlenmesi

             MADDE 43 – (1) Hariçte işleme rejimine konu olan ve işlem gördükten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin başka bir parçasına götürülmek istenen eşya ile ilgili olarak, talep halinde hariçte işleme iznini veren gümrük idaresi tarafından Ek-IV’teki örneğe uygun biri asıl olmak üzere iki nüsha INF 2 Bilgi Formu, Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde düzenlenir.

             (2) INF 2 Bilgi Formu, Hariçte İşleme Rejimine giren eşyanın miktarını gösterir. İşlem görmüş ya da ikame ürünlerin birden fazla sevkıyatı halinde farklı gümrük idarelerinde yeniden ithal edilmesi söz konusu olduğunda, izni veren gümrük idaresi, izin sahibinin talebi doğrultusunda, rejime giren eşyanın miktarı için gerekli sayıda INF 2 Bilgi Formu düzenler.

             (3) İzni veren gümrük idaresi, bilgi formunda yer alan bilgilere ek bilgi ilave edilmesi gerektiği kanaatindeyse, bu bilgileri bilgi formuna girecektir. Form üzerinde yeterli boşluk bulunmuyorsa, orijinal nüshada belirtilmek ve forma ekli olmak üzere ilave form düzenlenir

             (4) İzni veren gümrük idaresi  tarafından ilk düzenlenen bilgi formu ilave bilgi formları ile değiştirilebilir ya da tek bir formun kullanıldığı durumlarda, formun üzerine gümrük idaresi tarafından eşyanın miktarı belirtilir. Eğer form üzerinde yeterli boşluk yoksa, orijinal nüshada belirtilmek ve forma eklenmek üzere ilave form düzenlenir.

             (5) Gümrük idareleri, belli bir dönem içindeki tüm ihracat ve ithalatı kapsayacak birden fazla sayıda işleme faaliyetini içine alan üçgen trafiğe konu eşya için birleştirici bilgi formları kullanımına izin verebilirler.

             (6) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi, istisnai durumlarda geriye dönük INF 2 Bilgi Formu düzenleyebilir. Ancak, geriye dönük geçerlilik süresi, belge saklamak için gerekli olan süreyi aşamaz.

             İkinci nüsha INF 2 bilgi formu düzenlenmesi

             MADDE 44 – (1) INF 2 Bilgi Formunun çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde hariçte işleme izni belgesi sahibi bilgi formunu üçgen trafik iznini veren gümrük idaresinden belgenin ikinci bir nüshasını düzenlemesini talep edebilir. Söz konusu gümrük idaresi, ikinci nüshasının talep edildiği belge kapsamı geçici ihraç ürünlerinin yeniden ithal edilmediğinin anlaşılır olması halinde bu talebi yerine getirir.

             (2) İkinci nüsha olarak düzenlenen INF 2 Bilgi Formunun aslı ve nüshası üzerine;

 

                "DUPLICADO"

                "DUPLIKÁT"

                "DUPLIKAT"

                "DUPLIKAAT"

                "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

                "DUPLICATE"

                "DUPLICATA"

                "DUPLICATO"

                "DUBLIKĀTS"

                "DUBLIKATAS"

                "MÁSODLAT"

                "DUPLICAAT"

                "SEGUNDA VIA"

                "DVOJNIK"

                "KAKSOISKAPPALE"

                "İKİNCİ NÜSHADIR"

 

             ibarelerinden biri yazılır.

             İhracata ilişkin gümrük işlemleri

             MADDE 45 – (1) INF 2 Bilgi Formunun aslı ve bir örneği üçgen trafik kullanma izni veren gümrük idaresi tarafından formun (16) numaralı kutusu mühürlenerek onaylanır. Bu formun bir nüshası anılan idare tarafından saklanır, aslı başvuru sahibine iade edilir.

             (2) INF 2 Bilgi Formunun aslı, geçici ihraç eşyasının gümrük bölgesinden ihraç edildiği gümrük idaresine ibraz edilir. Bu gümrük idaresi, eşyanın söz konusu bölgeyi terk ettiğini belgenin aslı üzerinde formun (17) numaralı kutusu mühürlenmek suretiyle onaylar ve belgeyi ibraz eden kişiye iade eder.

             Geçici ihraç eşyasının ayırt edici özelliklerinin tespiti

             MADDE 46 – (1) Üçgen trafik kullanımına izin veren gümrük idaresinden INF 2 Bilgi Formunun onaylaması istenildiğinde, idare geçici ihraç eşyasının ayırt edici özelliklerini tespit etmek için kullanılan yöntemi (16) numaralı kutuda belirtir.

             (2) Eşyanın numunesinin alınması, tahlile tabi tutulması veya teknik dokümanlarının kullanılması halinde üçgen trafik kullanımına izin veren idare, gümrük mührünü eşyanın cinsine göre üzerine ya da ambalajın üzerine bozulmayacak biçimde yapıştırarak bu örnekleri, resimleri ya da teknik tanımları onaylar.

             (3) İdarenin mührünü ve ihracat beyannamesinin referans bilgilerini taşıyan etiket, değiştirilmelerini önleyecek biçimde söz konusu örneklere, resimlere ya da teknik tanımlara iliştirilir.

             (4) İdare tarafından onaylanan ve mühürlenen örnekler, resimler ya da teknik tanımlar işlem görmüş ya da ikame ürünün yeniden ithalinden sonra bu örnekleri, resimleri ve tanımları mühürleri bozulmaksızın sunan ihracatçıya iade edilir.

             (5) Eşyanın tahlilinin yapılması gerektiğinde ve tahlil sonuçları INF 2 Bilgi Formu gümrük idaresi tarafından onaylanana kadar belli olmadığında, tahlil sonuçlarını içeren belge mühürlü bir zarf içinde ihracatçıya verilir.

             İthalata ilişkin gümrük işlemleri

             MADDE 47 – (1) INF 2 Bilgi Formunun sağladığı haklardan bu belgeyi serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte gümrük idaresine ibraz eden beyan sahibi yararlanır.

             (2) İşlem görmüş ürüne veya ikame ürüne ait INF 2 Bilgi Formunun aslı ile numune ve belgeler serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte eşyanın serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine ibraz edilir.

             INF 2 bilgi formlarının kapatılması

             MADDE 48 – (1) İşlem görmüş veya ikame ürünlerin tek bir partide veya aynı gümrük idaresine parti parti getirilerek serbest dolaşıma sokulması halinde, gümrük idaresi, INF 2 Bilgi Formunun aslına işlem görmüş ürünlerin bünyesinde kullanılan geçici ihracat eşyasının miktarını yazar.

             (2) Bu şekilde işlemi biten INF 2 Bilgi Formu serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenir. INF 2 Bilgi Formunun işlemi tamamen bitmemiş ise, eşyanın düşümü yapılmak suretiyle belge sahibine iade edilir. Yapılan işlem serbest dolaşıma giriş beyannamesinin (44) Numaralı kutusuna yazılır.

             (3) İşlem görmüş veya ikame ürünlerin birden fazla parti halinde farklı gümrük idarelerinden serbest dolaşıma sokulması halinde ve bu Kararın 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmamış olması halinde ilk serbest dolaşıma giriş beyannamesinin ibraz edildiği gümrük idaresi, beyan sahibinin talebi üzerine orijinal INF 2 Bilgi Formunu kalan geçici ihraç eşyası miktarına göre düzenlenen yeni bir INF 2 Bilgi Formuyla değiştirir.

             (4) Gümrük idareleri, yeniden düzenlenen bilgi formuna önceki orijinal belgenin sayı ve tarihi ile verildiği gümrük idaresinin adını yazar. Orijinal INF 2 Bilgi Formuna ise, hangi miktarda geçici ihracat eşyası için hangi belgenin düzenlendiği kaydedilir. Düzenlenen her bir bilgi formu ilgili serbest dolaşıma giriş beyannamesine eklenir.

             Üçgen trafik konusu eşyanın vergilendirilmesi

             MADDE 49 – (1) Topluluğa üye ülkelerden üçüncü ülkelere gönderilerek işlem görmüş ürünlerin INF 2 Bilgi Formu kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi’nde serbest dolaşıma girmesi talep edildiğinde, hariçte işleme rejimi kapsamı eşyanın vergileri, yükümlünün talep etmesi ve sözkonusu eşyanın, Topluluk veya Türkiye menşeli olması veya Topluluk veya Türkiye Gümrük Bölgesi’nde sıfırdan yüksek bir gümrük vergisi oranı ile serbest dolaşıma sokulmuş üçüncü ülke menşeli olması halinde, gümrük kıymeti olarak hariçte işleme rejimi kapsamında yapılan işlemin maliyetine eşit bir tutar dikkate alınarak, işlem görmüş ürünlerin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihte, bu ürünlere uygulanacak vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden belirlenir. Eşyanın menşeinin belirlenmesinde Gümrük Kanunu’nun tercihsiz menşe hükümleri esas alınır.

             (2) Bununla birlikte, Topluluk veya Türkiye menşeli olmayıp sıfır gümrük vergisiyle serbest dolaşıma sokulan geçici ihracat eşyasının, serbest dolaşıma sokulmasının yegane amacının bu maddenin birinci fıkrası hükümlerinden yararlanmak olduğunun, işlem görmüş ürünler serbest dolaşıma girmeden önce tespit edilmesi halinde, işlem görmüş ürünlerin ithalat vergilerinin hesaplanmasında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Söz konusu eşyanın vergileri, işlem görmüş ürünlere ait ithalat vergileri tutarından, geçici ihracat eşyasına en son işleme faaliyetine tabi tutulduğu ülkeden aynı tarihte ithal edildiğinde uygulanacak olan ithalat vergileri tutarının indirilmesi suretiyle hesaplanır.

             Sonradan kontrol talebi

             MADDE 50 – (1) İşlem görmüş ürünlerin veya ikame eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu her gümrük idaresi, INF 2 Bilgi Formunu onaylayan gümrük idaresinden INF 2 Bilgi Formunun gerçekliğini belge üzerindeki bilgilerin doğruluğunu veya işlemleri sonuçlandırılan eşyaya ilişkin gerekli bulduğu diğer hususların sonradan kontrolünü talep edebilir.

             (2) Sonradan kontrol talebi talepte bulunan gümrük idaresi tarafından INF 2 Bilgi Formunun (18) numaralı kutusunun aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:

             (3) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.

             (4) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip, mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

             Sonradan kontrol sonuçları

             MADDE 51 – (1) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi istenilen bilgileri en kısa sürede talepte bulunan gümrük idaresine bildirir.

             (2) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi kontrol sonucunu INF 2 Bilgi Formunun (19) numaralı kutusu aşağıdaki şekilde doldurulmak suretiyle belirtir:

             a) Birinci veya ikinci haneden uygun olanın önüne (X) işareti konulur.

             b) Kontrolü yapan gümrük idaresinin adı ve kontrol tarihi yazılır.

             c) Okunabilir mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geri Gelen Eşyaya Uygulanacak Gümrük İşlemleri

             Geri gelen eşyaya muafiyet uygulanması

             MADDE 52 – (1) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasında serbest dolaşımda olup ihraç edildikten sonra Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin diğer parçasına üç yıl içerisinde geri gelen ve serbest dolaşıma giren eşya, beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutulur. Üç yıllık süre Gümrük Kanunu’nun 168 inci maddesine göre uzatılabilir.

             (2) Ancak, eşyanın geri gelen eşya statüsünden faydalanarak ithalat vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ihraç edildiği haliyle yeniden ithal edilmiş olması gerekir.

             Özel amaca yönelik eşyanın geri gelmesi

             MADDE 53 – (1) Geri gelen eşyanın, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nden ihraç edilmeden önce özel amaca yönelik kullanımı nedeniyle indirimli veya sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma girmiş olduğu hallerde, eşyanın aynı amaca yönelik olarak tekrar serbest dolaşıma sokulmak istenmesi durumunda, bu eşya ithalat vergilerinden muaf tutulur.

             (2) İthal amacının aynı olmaması halinde, söz konusu eşyaya uygulanacak ithalat vergileri tutarı, serbest dolaşıma ilk girişi sırasında alınmış tutar kadar indirilir. Ancak, serbest dolaşıma girişi sırasında alınmış tutarın geri gelen eşyanın yeniden serbest dolaşıma girişi sırasında alınacak tutardan daha fazla olması halinde hiçbir iade yapılmaz.

             Hariçte işleme rejimi kapsamında geri gelen eşya

             MADDE 54 – (1) Değişmemiş eşya dışında, hariçte işleme rejimi çerçevesinde Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edilen eşyaya bu Kararın 52 nci maddesinde belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet tanınmaz.

             Dahilde işleme rejimine tabi geri gelen eşya

             MADDE 55 – (1) Dahilde İşleme Rejiminin uygulanmasından sonra ihraç edilen ve daha sonra geri gelen işlem görmüş ürünlere de bu Kararın 52 nci maddesindeki hükümler uygulanır. Aynı hüküm yeniden ihraç edilen işlem görmüş ürünler için de geçerlidir.

             (2) Bu gibi hallerde işlem görmüş ürünün yeniden ihraç tarihi serbest dolaşıma giriş tarihi olarak kabul edilir ve ithalat vergileri tutarı Dahilde İşleme Rejimi hükümlerine göre belirlenir.

             İhraç edilen eşyanın geri gelen parçaları

             MADDE 56 – (1) Geri gelen eşya, daha önce Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edilen eşyanın bir kısmına ait olması durumunda da ithalat vergilerinden muaf tutulur.

             (2) Bu hüküm Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edilen makinelere, araçlara, aletlere veya diğer ürünlere ait olan parça veya aksesuarları içeren eşyaya da uygulanır.

             Bakım ve kontrole tabi tutulan eşya

             MADDE 57 – (1) 52 nci madde hükümlerine istisna olarak aşağıdaki durumlarda geri gelen eşyaya ithalat vergisi muafiyeti tanınır:

             a) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edildikten sonra eşyanın, korunma veya elleçleme dışında asli niteliklerini değiştirecek herhangi bir işleme tabi tutulmaması,

             b) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edildikten sonra eşyanın, korunma veya elleçleme dışında asli nitelikleri değişmeksizin farklı bir işleme tabi tutulması durumunda, kusurlu veya amaçlanan kullanıma uygun olmadığı saptanan eşyanın geri getirilmesi,

             1) Söz konusu işlem veya elleçlemenin eşyayı sadece iyi durumda tutmak veya tamir etmek için uygulanmış olması veya,

             2) Eşyanın amaçlanan kullanıma uygun olmadığının sadece bu tür bir işlem veya elleçleme sonucunda anlaşılmış olması,

             şartlarından birinin yerine getirilmesi halinde muafiyet tanınır.

             (2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlarda, işleme tabi tutulan eşyanın bünyesinde ve niteliğinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde Hariçte İşleme Rejimi hükümleri çerçevesinde ithalat vergileri tahsil edilir.

             (3) Ancak, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi dışında beklenmeyen bir sebepten dolayı iyi durumda tutulmak amacıyla gerekli tamir veya bakım işlemine tabi tutulmuş ve gümrük idarelerine ispat edici belgeleri ibraz edilmiş eşya ithalat vergilerinden muaf tutulur. Bu durumda, geri gelen eşyanın kıymeti bu işlem yüzünden Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edildiği tarihteki kıymetinden daha yüksek olmamalıdır.

             (4) Bu tamir ve bakım, eşyanın normal kullanımını imkansız hale getiren arızaların ya da maddi hasarın önlenmesi için zorunlu olan işlemler anlamında kullanılmaktadır. Geri gelen eşyanın kıymetinin tespiti esnasında, söz konusu tamir ve bakıma ilişkin harcamalar zorunlu harcamalar olarak kabul edildiğinden kıymet artışı olarak kabul edilmez.

             (5) Eşyayı iyi durumda tutmak için yapılması zorunlu olan bu tamir ve bakım yedek parça kullanımını gerektirdiğinde bu yedek parçaların eşyayı ihraç edildiği sıradaki durumundan daha iyi duruma getirmemiş olması gerekir.

             Ayırt edici özellikleri tespit belgesi

             MADDE 58 – (1) İhracat işlemleri sırasında gümrük idareleri ilgili kişinin talebi halinde, eşyanın Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasına geri gelmesi durumunda, eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti amacıyla gerekli bilgileri içeren bir belge verirler.

             İhraç edildikten sonra geri gelen eşya

             MADDE 59 – (1) Aşağıda yer alan eşya geri gelen eşya olarak kabul edilir:

             a) Serbest dolaşıma giriş beyannamesinin yanısıra aşağıdaki belgelerin ibraz edildiği eşya.

             İhraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanı, beyannamenin tescili, eşyanın muayenesi ve diğer gümrük işlemleri serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre yapılır. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte, eşyanın ihracatına ilişkin beyannamenin veya ihracat ülkesi makamlarınca onaylanmış örneğinin ya da EK-V’te yer alan INF 3 Bilgi Formunun verilmesi gerekir. Eşyanın yeniden ithalatının yapıldığı gümrük idaresinde bu belgelerden birinin olması halinde söz konusu belgeler istenmez.

             b) Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasında düzenlenen ATA Karnesi kapsamında gelen eşya.

             ATA Karnesi kapsamında gelen eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ATA Karnesinin süresi dolmuş olsa bile 52 nci madde hükümleri çerçevesinde aynı Karne üzerinde yapılır. Bu işlemler yapılırken, ATA Karnesinin yeniden ithalat koçanının (A)’dan (G)’ye kadar olan kutularında belirtilen bilgiler doğrulanarak yeniden ithalat yaprağının (H) kutusu ve dipkoçanı doldurulur. Yeniden ithalat koçanı arşivlenmek üzere gümrük idaresi tarafından alıkonulur.

             (2) Uluslararası anlaşma hükümlerine tabi eşya ile ambalaj malzemeleri veya taşıma araçlarına yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Serbest dolaşıma giriş beyannamesi düzenlenmeksizin, sözlü beyan veya gümrük idaresince kabul edilen herhangi bir tasarruf yoluyla rejime giriş yapıldığı durumlarda da bu hükümler uygulanmaz.

             Ek bilgi ve belgelerin sunulması

             MADDE 60 – (1) Yeniden ithalatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi, beyan sahibinden geri gelen eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti için ek bilgi ve belge talep edebilir.

             INF 3 bilgi formu düzenlenmesi

             MADDE 61 – (1) Geri gelen eşya ile ilgili olarak, talep halinde ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından Ek-V’teki örneğe uygun biri asıl olmak üzere üç nüsha INF 3 Bilgi Formu Türkçe veya Topluluğun resmi dillerinden birinde düzenlenir.

             (2) INF 3 Bilgi Formu, geri gelen eşyanın ayırt edici özelliklerinin tespiti için gerekli olan her türlü bilgiyi içerir ve ihracatın yapıldığı Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından diğer parçasına geri gelmesi muhtemel olan durumlarda ihracatçının talebi üzerine, ihracat esnasında düzenlenir.

             (3) Ancak, ihraç edilen eşyaya ilişkin gerekli ayrıntıların gümrük idaresince resen tespit edilebildiği hallerde, ihracatçının talebi üzerine mevcut bilgi ve belgeler doğrultusunda ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra da INF 3 Bilgi Formu düzenlenebilir.

             (4) İhracatın yapıldığı gümrük idaresi, Gümrük Birliği Gümrük Bölgesi’nin bir parçasından ihraç edilen eşyanın, ihraç işlemi yapılan gümrük idaresi dışında Gümrük Birliği taraflarının birden fazla gümrük idaresine geri getirilmesi söz konusu olduğunda, ihracatçının talebi doğrultusunda, her bir gümrük idaresine getirilecek geri gelen eşya miktarı için toplam miktarı kapsayacak şekilde ayrı ayrı INF 3 Bilgi Formu düzenler.

             (5) Aynı şekilde, ihracatçının talebi üzerine, ihracatın yapıldığı gümrük idaresi tarafından ihracat esnasında düzenlenen orijinal INF 3 Bilgi Formu yerine bu bilgi formunda yer alan eşyanın toplam miktarını kapsayacak şekilde ayrı ayrı INF 3 Bilgi Formu düzenlenir.

             (6) İhracatçının talebi üzerine ihraç edilen eşyanın sadece bir kısmını kapsayacak INF 3 Bilgi Formu da düzenlenir.

             İhracata ilişkin gümrük işlemleri

             MADDE 62 – (1) INF 3 Bilgi Formunun aslı ve bir örneği gümrük idaresi tarafından mühürlenerek onaylanır. Bu formun bir nüshası anılan idare tarafından saklanır, aslı ve bir nüshası yeniden ithalatın yapıldığı gümrük idaresine sunulmak üzere ihracatçıya iade edilir.

             İthalata ilişkin gümrük işlemleri

             MADDE 63 – (1) Geri gelen eşyaya ait INF 3 Bilgi Formunun aslı ve nüshası serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile birlikte eşyanın serbest dolaşıma gireceği gümrük idaresine ibraz edilir.

             (2) Rejime giriş işlemini yapan gümrük idaresi formun aslına ve nüshasına gümrük vergilerinden muaf tutulan eşyanın miktarını kaydederek aslını alıkoyar,  diğer nüshayı serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tarih ve tescil numarasını taşıyacak biçimde düzenleyerek belgeyi düzenleyen gümrük idaresine gönderir.

             (3) INF 3 Bilgi Formunu düzenleyen gümrük idaresi, bu nüshayı kendilerinde bulunan nüsha ile karşılaştırarak işlemi tamamlar.

             İkinci nüsha INF 3 bilgi formu düzenlenmesi

             MADDE 64 – (1) INF 3 Bilgi Formunun çalınması, kaybedilmesi veya hasar görmesi hallerinde ihracatçı bilgi formunu düzenleyen gümrük idaresinden belgenin ikinci bir nüshasını düzenlemesini talep edebilir. Söz konusu gümrük idaresi, gerekli şartların taşınması halinde ikinci nüsha INF 3 Bilgi Formunu düzenler.

             (2) Bu şekilde düzenlenen ikinci nüsha INF 3 Bilgi Formunun üzerine;

 

                "DUPLICADO"

                "DUPLIKÁT"

                "DUPLIKAT"

                "DUPLIKAAT"

                "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

                "DUPLICATE"

                "DUPLICATA"

                "DUPLICATO"

                "DUBLIKĀTS"

                "DUBLIKATAS"

                "MÁSODLAT"

                "DUPLICAAT"

                "SEGUNDA VIA"

                "DVOJNIK"

                "KAKSOISKAPPALE"

                "İKİNCİ NÜSHADIR"

 

             ibarelerinden birisi yazılır. Ayrıca gümrük idareleri, arşivlerindeki INF 3 Bilgi Formu üzerine bunun bir suretinin düzenlendiğine dair meşruhat düşer.

             Sonradan kontrol talebi

             MADDE 65 – (1) Geri gelen eşyanın serbest dolaşıma sokulduğu her gümrük idaresi INF 3 Bilgi Formunu onaylayan gümrük idaresinden INF 3 Bilgi Formunun gerçekliğini, belge üzerindeki bilgilerin doğruluğunu veya işlemleri sonuçlandırılan eşyaya ilişkin gerekli bulduğu diğer hususların sonradan kontrolünü talep edebilir.

             (2) Sonradan kontrol talebi, talepte bulunan gümrük idaresi tarafından INF 3 Bilgi Formunun "Yeniden ithalat gümrük idaresinin talebi" kutusunun aşağıdaki şekilde doldurulması suretiyle yapılır:

             (3) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresinin adı ve açık posta adresi, yazı makinesi veya mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile yazılır.

             (4) Kontrol talebinde bulunulan yer ve tarih belirtilip, mühür, imza ve kaşe koymak suretiyle onaylanır.

             Sonradan kontrol sonuçları

             MADDE 66 – (1) Üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi istenilen bilgileri en kısa sürede talepte bulunan gümrük idaresine bildirir.

             (2) INF 3 Bilgi Formunun sonradan kontrol sonucu, üçgen trafik iznini veren gümrük idaresi tarafından formun ilgili bölümü doldurulmak suretiyle talepte bulunan gümrük idaresine iletilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Eşya

             Menşe kümülasyon sistemi kapsamı eşya

             MADDE 67 – (1) Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp, hem Topluluk’la hem de Türkiye’yle çapraz kümülasyon imkanı bulunan ülkelerden birine Topluluk’tan ihraç edildikten sonra, o ülkede hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmaması ya da yalnızca yetersiz işlem veya işçiliğe tabi tutulması nedeniyle Topluluk menşeini koruyan sanayi veya işlenmiş tarım ürünlerine, o ülkede düzenlenen menşe ispat belgeleri eşliğinde Türkiye’ye ithal edilmesi durumunda, doğrudan Topluluk’tan A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelmesi halinde tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.

             (2) Aynı şekilde Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp, hem Topluluk’la hem de Türkiye’yle çapraz kümülasyon imkanı bulunan ülkelerden birine Türkiye’den ihraç edildikten sonra, o ülkede hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmaması ya da yalnızca yetersiz işlem veya işçiliğe tabi tutulması nedeniyle Türkiye menşeini koruyan sanayi veya işlenmiş tarım ürünlerine, o ülkede düzenlenen menşe ispat belgeleri eşliğinde Topluluğa ithal edilmesi durumunda, doğrudan Türkiye’den A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelmesi halinde tabi olacağı tercihli tarife uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında

Gümrük Birliği Kapsamında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın

Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanması

             Serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli menşe statüsü

             MADDE 68 – (1) Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye ve Topluluğun aynı menşe kuralları ve gümrük vergilerinin geri ödenmesi ile bunlardan muafiyet tanınmasını yasaklayan hükümleri içeren serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi mümkündür.

             (2) Bu çerçevede Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine taraf ülkelerden biri menşeli eşya aynı halde veya işlendikten sonra sistemde yer alan diğer ülkelere ihraç edilirken EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanı düzenlenebilmesi için serbest dolaşımda bulunan eşyanın menşe statüsünün kanıtlanması gerekmektedir.

             (3) Serbest dolaşımda bulunan söz konusu eşyanın Türkiye’den Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden birine ihracatında ilgili ülkelerle ticarette geçerli menşe kurallarının sağlandığını gösteren tedarikçi beyanları ile INF 4 Bilgi Formunun düzenlenebilmesi ile Türkiye ve Topluluk gümrük idareleri arasında bu kapsamda gerekli idari işbirliğine ilişkin usul ve esaslar, bu Karar hükümleri çerçevesinde sağlanır.

             Tedarikçi beyanı

             MADDE 69 – (1) Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın tercihli menşe statüsü tedarikçi beyanı ile kanıtlanır.

             (2) Türkiye’den Topluluğa ve Topluluk’tan Türkiye’ye sevkedilen Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden biri menşeli eşyanın, aynı halde veya işlendikten sonra yine Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil ülkelerden birine ihraç edilmesi sırasında tercihli rejimden yararlanmak üzere menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunda menşei kanıtlayıcı belge olarak tedarikçi beyanı kullanılır.

             (3) Tedarikçi Beyanı ilgili ülkelerle ticarette geçerli menşe kuralları uyarınca söz konusu eşyanın menşe kurallarını sağladığı ve beyan sahibinin bu beyanı destekleyici her türlü kanıtı ibraz etmeye hazır olduğunu gösterir.

             Tedarikçi beyanının düzenlenmesi

             MADDE 70 – (1) Tedarikçi beyanı alıcının talebine istinaden, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan söz konusu eşyanın;

             (a) Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye ihracatı esnasında veya

             (b) Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye ihracatın yapılmasının ardından söz konusu eşyanın aynı halde ve işlenmesinin ardından Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil bir ülkeye yeniden ihraç edilmesi amacıyla menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebine istinaden

             tedarikçi tarafından düzenlenir ve Türkiye veya Topluluk’taki alıcısına verilir.

             (2) Söz konusu eşyanın tedarikçisi, söz konusu eşyanın üreticisi olabileceği gibi alıcısı da olabilir. Bu durumda her tedarikçi ticarete konu olan aynı halde veya işledikten sonra Türkiye veya Topluluk’taki alıcısına ihraç edilen eşyanın tercihli menşe statüsünü beyan ederken kendi tedarikçisi veya tedarikçilerinden aldığı beyana veya beyanlara dayanabilir.

             (3) Serbest dolaşımda bulunan eşyanın Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi ve/veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemlerine dahil bir ülke veya ülkelerden ithal edilmiş olması halinde ise ithalata ilişkin EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım Belgesi ya da fatura beyanı veya EUR-MED fatura beyanına ve diğer tevsik edici belge ve bilgilere dayanılarak söz konusu eşyanın ithalatçı-tedarikçisi tarafından tedarikçi beyanı düzenlenebilir.

             Uzun dönem tedarikçi beyanı

             MADDE 71 – (1) Bir tedarikçinin belirli bir alıcıya tercihli menşe statüsü uzun dönemde aynı kalması beklenen bir eşyayı düzenli olarak tedarik etmesi halinde, bu dönem boyunca gerçekleştireceği tüm sevkiyatlarını kapsayan bir tedarikçi beyanı (Bundan sonra Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı olarak adlandırılacaktır) verebilir. Uzun dönem tedarikçi beyanı düzenlendiği tarihten itibaren en çok bir yıl için geçerlidir.

             (2) Uzun dönem tedarikçi beyanı geçmişe yönelik sevkiyatları kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Bu tür durumlarda beyanın geçerliliği, beyanın düzenlendiği tarihten itibaren geçmişe yönelik olarak bir yılı geçemez.

             (3) Tedarik edilen eşyanın tercihli menşe statüsünün, beyanın geçerlilik süresi içerisinde değişmesi halinde tedarikçi, uzun dönem tedarikçi beyanının artık geçerli olmadığını alıcıya derhal bildirmekle yükümlüdür.

             Tedarikçi beyanının şekli

             MADDE 72 – (1) Tedarikçi beyanı, 71 inci maddede belirtilen hükümler hariç olmak üzere her bir sevkiyat için ayrı ayrı düzenlenir. Beyan, tedarikçi tarafından ilgili sevkiyata ilişkin ticari fatura veya teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde yapılacaktır. Anılan belgeler, söz konusu eşyanın teşhis edilebilmesini sağlayabilecek derecede eşyayı ayrıntılı olarak tanımlayan belgeler olmalıdır.

             (2) Tedarikçi beyanı bu Karar’ın VI nolu ekinde, uzun dönem tedarikçi beyanı ise Ek-VII’de gösterildiği şekilde el yazısı ile veya daktilo ile tedarikçi tarafından hazırlanarak imzalanır. Ancak, faturanın veya tedarikçi beyanının bilgisayarla hazırlanmış olması halinde beyanın el yazısı ile imzalanması gerekmez. Bu tür durumlarda tedarikçi tarafından müşteriye yazılı bir taahhütname verilmesi ve taahhütnamede tedarikçinin, tüm beyanları el yazısıyla imzalamasında olduğu gibi doğacak bütün sorumlulukları kabul ettiğini belirtmesi gerekmektedir. 

             Tedarikçinin sorumluluğu

             MADDE 73 – (1) Tedarikçi, beyanının doğruluğunun gerektiğinde Müsteşarlıkça kontrol edilebilmesini sağlamak üzere,

             a) Beyanında belirttiği eşyanın işlenmesinde veya üretiminde kullandığı girdilerin miktarı, kıymeti ve eşya fabrika çıkış fiyatındaki yüzdeleri, tarife istatistik pozisyonları ve tanımı gibi menşe tespitinde kullanılabilecek kayıtları tutar,

             b) Eşyanın menşei hakkında şüpheye düşmesi halinde veya gerektiğinde destekleyici belge olarak kullanmak üzere kendi tedarikçisinden INF 4 Bilgi Formunu talep edebilir,

             c) Kayıt ve belgeleri, yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı olmak üzere üç yıl süreyle saklar.

             (2) Tedarikçi, yaptığı her beyanın doğruluğundan ve kanıtlanmasından sorumludur.

             Gümrük idarelerince INF 4 bilgi formu aranması

             MADDE 74 – (1) Karar’ın 68 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Türkiye ve Topluluk Gümrük idareleri, sunulan tedarikçi beyanında yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek üzere birbirlerine yardım edeceklerdir.

             (2) Gümrük idaresi, tedarikçi beyanının gerçekliğini ve beyanda yer alan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek üzere, ilgili ülkelerle ticarette geçerli menşe kuralları uyarınca bir menşe ispat belgesi düzenlenmesi talebi halinde ihracatçıdan INF 4 Bilgi formunu talep edebilir. İhracatçı, tedarik ettiği eşyanın tedarikçisinden beyanın doğruluğunu teyit ettirmek üzere INF 4 Bilgi formunu talep eder. Tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresince düzenlenmiş INF 4 Bilgi formu tedarikçi tarafından ihracatçıya verilir.

             (3) Topluluk gümrük idarelerince Topluluk mevzuatına uygun şekilde düzenlenen INF 4 Bilgi Formları kabul edilir.

             Gümrük idarelerince INF 4 bilgi formunun onaylanması

             MADDE 75 – (1) Bir tedarikçi, kendisinden INF 4 Bilgi Formu talep edilmesi halinde, örneği Ek-VIII’de gösterilen Formu ve Başvuru Formunu 76 ncı maddede belirtilen şekilde doldurarak, ilgili tedarikçinin yerleşik olduğu yerdeki veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla, ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine başvurur. Formlara, ilgili faturaların kopyaları ile birlikte, A.TR veya EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, kapasite raporları, firma kayıtlarının kopyaları veya bilgisayar çıktıları gibi menşei kanıtlayıcı diğer bilgi ve belgeler de eklenir. Gümrük İdaresi kendisine sunulan belgelerde yer alan bilgilerin tercümesini talep edebilir.

             (2) Gümrük idaresi, başvuruya ekli kanıtlayıcı belgeleri, kendi kayıtlarını ve gerektiğinde firma kayıt ve belgelerini inceler ve tedarikçi beyanının doğru olup olmadığını belirterek kontrol sonucuna göre, mühür ve imza koymak suretiyle onaylama işlemini üç ay içinde tamamlar. Üç nüsha halindeki INF 4 Bilgi Formunun aslı talep edene iletilmek, bir nüshası da kendisinde kalmak üzere tedarikçiye verilir; diğer nüsha gümrük idaresince, yürürlükteki kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak üzere, üç yıl muhafaza edilir. 

             (3) Menşe ispat belgesinin düzenlendiği gümrük idaresinin talebinden itibaren dört ay içerisinde ihracatçı tarafından INF 4 Bilgi formunun sunulamaması halinde söz konusu ürünlerin ilgili tercihli ticaret anlaşmaları uyarınca menşeli olup olmadıklarını teyit etmek üzere ilgili gümrük idaresince tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine doğrudan girişimlerde bulunulabilir.

             (4) Bu amaca yönelik olarak kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, talebini destekleyici mahiyette olmak üzere tedarikçi beyanının tam olmadığını beyan ederek tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresine, yürüttüğü soruşturmanın esas ve biçimine ilişkin sebepleriyle birlikte mevcut tüm bilgileri gönderir. Bu çerçevede yürütülen kontrol esnasında tedarikçinin yerleşik olduğu veya gerekli bilgi ve belge akışının yapılmış olması kaydıyla ihracatın gerçekleştirildiği gümrük idaresi tarafından üreticinin kayıtlarına ilişkin her türlü soruşturmayı veya gerekli gördüğü diğer tüm kontrolleri yapmak amacıyla her türlü kanıtı talep edebilir. 

             (5) Kontrol talebinde bulunan gümrük idaresi, INF 4 Bilgi Formu aracılığıyla kontrolün sonuçlarından mümkün olan en kısa zaman içerisinde haberdar edilir.

             (6) Kontrol talebinden itibaren beş ay içerisinde cevap gelmemesi veya cevabın ürünlerin gerçek menşe statüsünü kanıtlayacak derecede yeterli bilgi taşımaması halinde, menşe ispat belgesinin düzenlendiği ülkenin ilgili gümrük idaresi söz konusu belgeler çerçevesinde menşe ispat belgesinin geçersiz olduğunu bildirecektir.

             INF 4 bilgi formunun basımı ve doldurulması

             MADDE 76 – (1) INF 4 Bilgi Formu ve Başvuru Formu, Müsteşarlıkça basılır veya bastırılır.

             (2) INF 4 Bilgi Formu, Topluluk resmi dillerinden birinde veya Türkçe olarak doldurulur. Formlar, el yazısı kullanıldığında mürekkepli kalemle ve matbaa harfleri ile doldurulmalıdır. Eşyanın tanımı, bu amaçla ayrılan kutulara, boş satır bırakılmadan ve tanımın sonuna yatay bir çizgi çekilip, kalan boşluğa çapraz çizgi konulmak suretiyle yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

             Diğer hususlar

             MADDE 77 – (1) Bu Karar’da yer almayan hususlar hakkında, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği ile Karar’da adı geçen menşe ispat belgeleriyle ilgili ülkelerle ticarette geçerli mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan hükümler

             MADDE 78 – (1) 24/7/2002 tarihli ve 2002/4616 sayılı Kararnamenin eki "Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Geçici hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen tedarikçi beyanları ile uzun dönem tedarikçi beyanları geçerli olarak kabul edilecektir.

             (2) 18/9/1999 tarihli ve 23820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmeliğin I ve II nolu Eklerinde yer alan tedarikçi beyanları, bu Karar’ın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kullanılmaya devam edilebilir. Bununla birlikte, anılan Yönetmeliğin I ve II no.lu Eklerinde yer alan tedarikçi beyanları, EUR-MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesine yönelik başvurular için ya da EUR-MED fatura beyanlarını tevsik etmek üzere kanıt olarak kullanılamaz.

             Yürürlük

             MADDE 79 – (1) Bu Karar, 27/7/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 80 – (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

Ek I-II-III

Ek IV INF2

Ek IV INF2 Arka

Ek V-INF 3

Ek VI-Tedarikçi Beyanı Form

Ek VII-Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı

Ek VIII-INF 4