21 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26296

TEBLİĞ

İçişleri Bakanlığından:

KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ ÜZERİNDEN ALINAN BİLGİLERİN

ÜCRETLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE

USULLER HAKKINDA TEBLİĞ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden yararlanan ücret ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerden alınacak ücrete ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve eki cetvellerde yer almayan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişileri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 ve 65 inci maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ücretlendirme ve Ödemeye İlişkin Esas ve Usuller

             Ücretlendirme esasları

             MADDE 4 – (1) Ücret ödemekle yükümlü kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin Kimlik Paylaşımı Sisteminden alacakları her türlü kayıt ücrete tabidir.

             Ücretin hesaplanması

             MADDE 5 –(1) Ücretin hesaplanmasında Kimlik Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu birim kabul edilir. Her birim sorgu 1 YKr‘tur.Bu tutar, her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca yeniden belirlenir.

             Tahakkuk

             MADDE 6 –(1) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, her ay yapılan işlemler üzerinden kurumsal bazda hazırlanan ve sorgu miktarları ile tahakkuk ettirilecek ücretleri gösteren çizelgeler, Maliye Bakanlığına (İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Müdürlüğüne) ve Kimlik Paylaşım Sisteminden yararlananlardan ücret ödeme yükümlülüğü bulunanlara bildirilir.

             Ödeme

             MADDE 7 – (1) Aylık olarak tahakkuk ettirilen ücret, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce ilgililere tebliğinden itibaren 15 gün içinde İçişleri Bakanlığı Merkez Muhasebe Müdürlüğüne ödenir. Tahsil edilen tutarlar Genel Bütçeye gelir kaydedilir. İlgililerce makbuzun bir sureti Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne 10 gün içinde teslim edilir. Süresi içinde ödeme yapmayan kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişilerin sistemle bağlantısı kesilir. Kamu alacağı ilgili mevzuat hükümlerince tahsil edilir.

             (2) Bu gelirlerden iadesi gereken tutarlar, ilgili muhasebe birimince, 810-Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hesabından usulüne uygun olarak iade edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hususlar

             Yürürlük 

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümleri İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca yürütülür.