21 Eylül 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26296

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ

GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ

 (TEBLİĞ NO: 2006/45)

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıda maddelerini tatlandırmak amacıyla kullanılan tatlandırıcıların ve tüketiciye doğrudan sunulan tatlandırıcıların gıda maddelerindeki kullanımını, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili özelliklerini belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıda maddelerini tatlandırmak amacıyla kullanılan tatlandırıcıları ve tüketiciye doğrudan sunulan tatlandırıcıları kapsar.

             Hukuki dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"ne göre hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

             a) Şeker ilavesiz: Mono veya disakkaritlerin veya diğer tatlı özelliği nedeniyle kullanılan gıda maddelerinin ilave edilmemesini,

             b) Quantum Satis/QS: Miktar sınırlaması olmadığını,

             c) Enerjisi azaltılmış: Orijinal gıdaya veya benzeri ürüne göre enerji değerinin en az % 25 azaltılmasını,

             ifade eder.

             Tatlandırıcıların kullanımı

             MADDE  5 – (1) Tatlandırıcıların kullanımı ile ilgili hükümler aşağıda verilmiştir:

             a) Bu Tebliğ tatlandırma amacıyla kullanılan gıda maddelerine uygulanmaz.

             b) Bu Tebliğ; "Türk Gıda Kodeksi – Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdalar Tebliği", "Türk Gıda Kodeksi – Bebek Formülleri Tebliği", "Türk Gıda Kodeksi – Devam Formülleri Tebliği" ve "Türk Gıda Kodeksi – Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği"nde yer alan bebek ve küçük çocuk gıdaları hariç olmak üzere "Türk Gıda Kodeksi – Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar  Tebliği" kapsamında yer alan gıdalara da uygulanır.

             c) Gıda maddelerinin üretiminde kullanılacak veya tüketiciye doğrudan sunulacak tatlandırıcılar, sadece bu Tebliğ ekinde yer alan tatlandırıcılar olmalıdır.

             ç) Gıdaların üretiminde kullanılacak olan tatlandırıcılar  sadece bu Tebliğ eklerinde belirtilen koşullar altında kullanılabilir.

             d) Bu Tebliğin ekinde yer alan quantum satis/QS, miktar sınırlaması olmadığı anlamına gelmekle birlikte   tatlandırıcılar, iyi üretim uygulamaları - GMP - ile uyumlu olarak,  kullanım amacı için gerekli miktardan fazla kullanılmamalı ve tüketici yanıltılmamalıdır.

             e) Bu Tebliğin ekinde belirtilen maksimum miktarlar, kullanım talimatlarına uygun olarak tüketime hazır hale getirilen ürünlerdeki değerlerdir.

             f) Bu Tebliğin eklerinde yer alan tatlandırıcılar, tatlandırma dışındaki başka fonksiyonları nedeniyle "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği"nin katkı maddeleri ile ilgili diğer tebliğlerinde de yer alabilirler.

             Ambalajlama, etiketleme ve işaretleme

             MADDE 6 – (1) Tatlandırıcıların etiketi üzerinde aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmez biçimde bulunmalıdır.

             a) Üretici veya ambalajlayıcı veya satıcı firmanın adı veya ticari adı ve işyeri adresi,

             b) Tatlandırıcıların adı ve EC kodu,

             c) Madde karışım halinde ise, her bir tatlandırıcının adı, EC kodu ve ağırlıkça azalan sırası,

             ç) Tatlandırıcıların; seyreltilmesini, çözünmesini, standardizasyonunu, satışını veya depolanmasını kolaylaştırmak amacı ile değişik maddeler veya gıda bileşenleri katıldı ise, kullanılan maddenin adı,  kullanım amacı ve her bir bileşenin ağırlıkça  azalan sırası,

             d) "Gıdada kullanım içindir" ifadesi veya gıdada kullanılacağını belirtir farklı bir ifade,

             e) Gerekli ise özel depolama ve kullanım şartları,

             f) Kullanım talimatı,

             g) Parti veya seri numarası,

             ğ) Net miktarı,

             h) Gıdada kullanım miktarı sınırlı olan bileşenlerin %’leri,

             ı) Üretim tarihi,

             i) Türk Gıda Kodeksi - Gıdaların Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği’ne uygun olarak son tüketim tarihi.

             (2) Yukarıdakilere ilave olarak aşağıdaki hükümler de etiket üzerinde yer almalıdır:

             a) "Doğrudan tüketim için …………….. bazlı tatlandırıcı" ifadesi, tüketiciye doğrudan sunulan tatlandırıcıların etiketinde yer almalı ve boşluk bırakılan yere ürünün bileşiminde bulunan tatlandırıcının veya tatlandırıcıların adı veya adları yazılmalıdır.

             b) Tatlandırıcı ihtiva eden gıda maddelerinin etiketlerinde, tatlandırıcı içerdiğine dair ifade ürün adıyla aynı yüzeyde farklı ve dikkat çekici renkte ve büyüklükte belirgin bir şekilde yer almalıdır.

             (3) Poliol veya şeker alkolü ve/veya aspartam ve/veya aspartam-asesülfam tuzu içeren ve tüketiciye doğrudan sunulan tatlandırıcıların etiketinde şu uyarılar yer almalıdır:

             a) Polioller: aşırı tüketimi laksatif etkiye neden olabilir.

             b) Aspartam: fenilalanin ihtiva eder.

             c) Aspartam-asesülfam tuzu: fenilalanin ihtiva eder.                                 

             Numune alma ve analiz metotları

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin "Numune Alma ve Analiz Metodları" bölümünde belirtilen kurallara uygun olarak numune alınmalı ve uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanmalıdır.

             Tescil ve denetim

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerleri; tescil ve izin, ithalat işlemleri, kontrol ve denetim sırasında bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu hükümlere uymayan işyerleri hakkında 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yasal işlem yapılır.

             Denetim

             MADDE 9 – (1) Bu Tebliğde yer alan hükümlerin uygulanması ile ilgili denetim 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilir.

             Avrupa Birliğine uyum

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ, 94/35/EC sayılı "Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılara İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi" dikkate alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğle, 25/8/2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2002/56 sayılı "Türk Gıda Kodeksi - Gıdalarda Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve yürürlükten kaldırılan 2002/56 sayılı Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri, yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

             Ekleri İçin Tıklayınız