13 Eylül 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26288

YÖNETMELİK

             Türk Veteriner Hekimleri Birliğinden:

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN

YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA

YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin örgütlenmesine, hizmetlerinin yürütülmesine ve veteriner hekimlerin uyması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin organlarını ve veteriner hekimleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun 47 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

             b) Belge: Sertifika ve/veya Katılım Belgesini,

             c) Birlik: Türk Veteriner Hekimleri Birliğini (TVHB),

             ç) Delege: Büyük Kongre delegesini,

             d) Denetleme Kurulu: Kanunda geçen Murakabe Heyetini,

             e) Etik Kurul: Türk Veteriner Hekimleri Birliği Etik Kurulunu,

             f) Fakülte: Üniversitelere bağlı veteriner fakültelerini,

             g) Hasta: Veteriner hekimin müdahalede bulunduğu hayvanları,

             ğ) Hasta Sahibi: Veteriner hekime müracaat eden hayvan sahipleri ile veteriner hekimin kanunî yetkileri çerçevesindeki işlere ilişkin talepte bulunacak gerçek veya tüzel kişileri,

             h) Hastane: Bütün hayvanların hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin ayakta veya yatarak yapıldığı, içinde hastalıkların her yönden incelenmesi, tanısı ve tedavileri için gerekli bütün alet, ilaç, araç ve gereçlerle donatılmış, kendisine özgü teknik ve yardımcı personel kadroları bulunan kuruluşu,

             ı) Hükûmet Veteriner Hekimi: 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun uygulanmasında Bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekimi,

             i) Kamu Veteriner Hekimi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan veteriner hekimi,

             j) Kanun: 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunu,

             k) Klinik: Yatmış veya mevcut hastaların tanı ve tedavilerinin yapıldığı yeri,

             l) Konsultant: Konsültasyona katılan veteriner hekimleri,

             m) Konsültasyon: Ağır bir hasta hayvanın başında toplanan birden fazla veteriner hekimin birlikte verdikleri gerekçeli kararı,

             n) Laboratuvar: Gerçek veya tüzel kişilerin açacağı veteriner hekimliğiyle ilgili her türlü laboratuvar işleminin yapıldığı işyerini ve aşı, serum gibi biyolojik maddeleri üreten kuruluşları,

             o) Merkez Konseyi: Birlik Merkez Konseyini,

             ö) Oda: Veteriner Hekimler Odasını (VHO),

             p) Oda Yönetim Kurulu: Kanunda geçen Oda İdare Heyetini,

             r) Poliklinik/Muayenehane: Çeşitli hastalıkların ayakta tanı ve tedavilerinin yapıldığı iş yerini,

             s) Program Koordinatörü: Odalarda VETSEG programının koordinasyonuyla görevlendirilmiş kişiyi,

             ş) Serbest Veteriner Hekim: Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekimi,

             t) Temsilcilik: Veteriner Hekimler Odası il ve ilçe temsilciliklerini,

             u) Üye: Veteriner Hekimler Odası üyelerini,

             ü) Veteriner Hekim: Kanun uyarınca mesleğini icra eden ve Kanunun 5 inci maddesinde sayılan görev ve yetkileri kullanan kişi veya kişileri,

             v) VETSEG: Veteriner Hekimliği Sürekli Eğitimi ve Gelişimini,

             y) VETSEG Koordinatörü: VETSEG programları bünyesinde faaliyetlerin koordinasyonuyla VETSEG Yürütme Kurulu tarafından görevlendirilmiş kişiyi,

             z) VETSEG Programı: VETSEG sertifika, seminer ve kurs programlarını,

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Kuruluşu ve Amaçları

             Kuruluş

             MADDE 5 – (1) Birliğin Genel Merkezi Ankara’dadır.

             (2) Odalar, Merkez Konseyi kararıyla açılır.

             (3) Temsilcilikler, oda yönetim kurulu kararıyla açılır veya kapatılır.

             (4) Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün veteriner hekimlerin katıldığı Türk Veteriner Hekimleri Birliği; veteriner hekimler arasında meslekî deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak veya yararlarını korumak amacı ile kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslekî bir kuruluştur.

             Birliğin amaç ve görevleri

             MADDE 6 – (1) Birliğin amaç ve görevleri şunlardır:

             a) Veteriner Hekimliği mesleğinin memleket menfaatlerine en faydalı şekilde uygulanmasını sağlamak.

             b) Üyelerin maddi ve manevi hak ve menfaatlerini, hak ve memleket menfaatleriyle telif eder mahiyette korumak.

             c) Memleket hayvancılığının gelişimiyle ilgili bütün meselelerde resmî makamlarla temas ederek ilmî istişareler yapmak ve bu makamlara görüş ve önerilerini bir rapor hâlinde sunmak.

             ç) Serbest veteriner hekimlerin salgın ve paraziter hayvan hastalıkları ile mücadele işlerinde ilgili Bakanlığa yardım sağlamak.

             d) Her türlü bilimsel ve meslekî yayınlar yapmak, yaptırmak ve etkinliklerde bulunmak suretiyle meslek mensuplarını ilmî kazanımlarının ilerlemesine ve gelişmesine yardımcı olmak.

             e) Mesleğin önem ve değerini belirten yayınları düzenlemek ve dağıtmak suretiyle memleket gençliğinin veteriner hekimliği mesleğine katılımını, vatandaşın bu mesleğe karşı sevgi ve saygınlığını sağlamak.

             f) Meslek mensuplarının maddi ve manevi yardımlaşmalarını sağlayacak önlemleri almak ve gerçekleştirmek.

             g) Veteriner fakültelerinde okuyan gençlere, memlekete ve mesleğe yararlı gençler olarak yetişmelerini sağlamak düşüncesiyle, maddi ve manevi her türlü yardımda bulunmak.

             ğ) Meslek alanındaki gelişme ve yenilikleri izlemek ve yaymak, bu amaçla yurt içindeki veya yurt dışındaki meslek kuruluşları ile ilişki kurmak, ortak çalışmalar yapmak, yurt içinde ve dışında mesleği temsil etmek.

             (2) Birlik ve odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

             (3) Birlik ve odalar, protokol kurallarına göre resmî törenlere katılır, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir. Lokal, misafirhane ve benzeri sosyal amaçlı tesisler açabilir.

            

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları, Görev ve Yetkileri

             Birlik organları

             MADDE 7 – (1) Birliğin karar ve yürütme organları şunlardır:

             a) Büyük Kongre,

             b) Merkez Konseyi,

             c) Yüksek Haysiyet Divanı,

             ç) Denetleme Kurulu,

             d) Veteriner Hekim Odaları.

             Büyük Kongre

             MADDE 8 – (1) Büyük Kongre çalışma usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Büyük Kongre; veteriner hekim odalarından, elliye kadar üyesi olan odalardan iki, yüze kadar üyesi olan odalardan dört ve yüzden fazla üyesi olan odalardan da altı seçilmiş temsilci, Merkez Konseyi asıl ve yedek üyeleri, Büyük Kongrece seçilmiş Yüksek Haysiyet Divanı ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile veteriner hekim odaları başkanlarından oluşur.

             b) Büyük Kongreye katılacak temsilcilerin yolluk ve zorunlu giderleri temsil ettikleri veteriner hekim odaları veznesinden ödenir. Bu kişilere Büyük Kongrenin devamı müddetince çalıştıkları kuruluşlar tarafından gerekli iznin verilmesi zorunludur.

             c) Büyük Kongre; iki yılda bir defa Kasım ayında, üyelerinin yarıdan bir fazlasının iştiraki ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir gün sonraya bırakılır. Bu toplantıda mevcut üye ile yetinilir.

             ç) Büyük Kongrenin toplanacağı gün, saat ve yeri ile gündemi, Merkez Konseyi tarafından kongrenin toplanacağı tarihten en az onbeş gün önce Merkez Konseyi asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile bütün odaların başkanlarına tebliğ edilir. Oda başkanları da tebliğin alınmasını müteakip, üç gün içinde Büyük Kongreye iştirak edecek temsilcilere imza karşılığı veya taahhütlü mektupla bildirimde bulunur.

             d) Büyük Kongrede bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Merkez Konseyince hazırlanmış ve görevli hâkim tarafından kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanması yoluyla alınmış olan delege kartları ile resmî makamlarca verilmiş kimlik kartlarının gösterilmesi zorunludur.

             e) Odaların Yönetim, Haysiyet ve Denetleme Kurullarıyla, Temsilciliklerde görevli olup da, Büyük Kongre delegeleri arasında yer almayan üyeler, Büyük Kongreye ve görüşmelere katılırlar; ancak oy kullanamazlar.

             f) Büyük Kongre; Merkez Konseyi Başkanı, bulunmadığı takdirde ikinci Başkan, her ikisinin de bulunamamaları hâlinde Genel Sekreter tarafından açılır.

             g) Büyük Kongreyi idare etmek için Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve lüzumu kadar kâtip seçimi yapılır.

             ğ) Büyük Kongre görüşmeleri Merkez Konseyince hazırlanıp duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. Üyelerin Başkanlık Divanına yapacakları yazılı başvurusu üzerine, Büyük Kongre kararı ile gündeme madde eklenebilir, çıkarılabilir veya görüşme sırası değiştirilebilir.

             h) Büyük Kongre kararları mevcudun ekseriyeti ile verilir.

             ı) Büyük Kongrenin seçimle ilgili toplantılarına üyelerin katılmaları ve oylarını kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar Yüksek Haysiyet Divanınca cezalandırılırlar.

             i) Büyük Kongre tutanakları ve seçimlerine ait oy pusulaları ayrı zarflara konularak zarflar Kongre Divanı tarafından kapatılıp imzalandıktan sonra yeni seçilen Merkez Konseyine emanet edilir. Bu zarfların bir sonraki Büyük Kongreye kadar saklanması mecburidir.

             Seçim

             MADDE 9 – (1) Birlik ve oda organlarının seçimleri gizli oyla yapılır ve seçimlere ilişkin işlemler aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

             a) Seçim yapılacak Büyük Kongre ve Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce, seçime katılacak veteriner hekimleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hâkime tevdi edilir. Ayrıca, toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak, görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanmasını ve seçimlerin ertesi gün olan pazar günü 09:00-17:00 saatleri arasında yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

             b) Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacakları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adalet dairesi ile oda veya birlik ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir.

             c) İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Birliğe veya odaya gönderilir.

             ç) Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan veteriner hekimler arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

             d) Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

             e) Dörtyüz kişiden fazla üyesi bulunan odalarda ve Birlik seçimlerinde her dörtyüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir sandık kurulu oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz.

             f) Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

             g) Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili odaya ve Birliğe bildirir.

             ğ) Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan veteriner hekim oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin, Birlik veya resmî kuruluşlarca verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kâğıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

             h) Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya Kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya veya Birliğe bildirir.

             ı) Belirlenen günde yalnız seçim yapılır. Seçim işlemleri, Kanunun ve bu Yönetmeliğin öngördüğü hükümlere uygun olarak yürütülür. İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve diğer seçim giderleri, Birlik ve oda bütçelerinden karşılanır.

             i) Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hâkimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre Kanunda yazılı disiplin cezaları verilir.

             Olağanüstü Büyük Kongre toplantısı ve gündemi

             MADDE 10 – (1) Olağanüstü Büyük Kongre aşağıdaki durumlarda toplanır.

             a) Merkez Konseyinin lüzum görmesi durumunda.

             b) Odalardan en az yüzde yirmisinin yazılı olarak Büyük Kongrenin toplanmasını talep etmesi durumunda.

             (2) Olağanüstü Büyük Kongre Merkez Konseyinin gündemli daveti ile toplanır ve sadece gündem üzerinde görüşmeler yapılır ve karar alınır. Gündem değişikliği teklif edilemez.

             Büyük Kongrenin görevleri

             MADDE 11 – (1) Büyük Kongrenin görevleri şunlardır.

             a) Merkez Konseyinin ve Denetleme Kurulunun raporlarını ve bilançoyu incelemek, kabulleri hâlinde Merkez Konseyi ve Denetleme Kurulunu ibra etmek.

             b) Yeni yıl bütçesini incelemek ve onaylamak.

             c) Yapılan teklif ve dilekleri görüşmek.

             ç) Merkez Konseyince hazırlanan yönetmelik ve yönergeleri veya değişikliklerini görüşmek ve uygun bulduğu takdirde onaylamak.

             d) Merkez Konseyi ile Yüksek Haysiyet Divanının yedişer kişilik asıl ve yedek üyeleri ile Denetleme Kurulunun üçer kişilik asıl ve yedek üyelerini seçmek.

             e) Veteriner Hekim odalarının yıllık çalışma raporları hakkında bilgi edinmek.

             f) Birliğin görevleri ile ilişkili temel konularda değerlendirmeler yapmak ve kararlar almak.

             g) Merkez Konseyinde istihdam edilecek geçici ve sürekli personel kadrolarını inceleyip değiştirmek ya da olduğu gibi kabul etmek.

             ğ) Merkez Konseyi Genel Sekreterine ve veznedara ödenecek tazminat ile Yüksek Haysiyet Divanı üyelerine verilecek yolluk ve zaruri masraflar ile huzur haklarının miktarını belirlemek.

             h) Birliğe ait taşınmaz mal alımına ve satımına ilişkin Merkez Konseyine yetki vermek.

             ı) Birliğin bütün teşekküllerine ait lüzumlu yönetmelik, yönerge ve talimatları kabul ederek uygulamaya koymak.

             (2) Büyük Kongre, üye çoğunluğun yazılı teklifi üzerine; Merkez Konseyinin meslek mensupları arasında yardımlaşma, kooperatif gibi sosyal kurumlar kurabilmesini sağlayıcı ve kurulmuş bu gibi kurumları desteklemeye karar verebilir.

             Merkez Konseyinin görev dağılımı ve çalışma şekli

             MADDE 12 – (1) Merkez Konseyi, meslekle ilgili her türlü işleri yürütmek, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla Büyük Kongrece iki yıl için gizli oyla seçilen yedi üyeden oluşur. Merkez Konseyi, Birliği içte ve dışta temsil yetkisine sahiptir. Merkez Konseyine seçilecek üyenin Ankara'da oturması şarttır.

             (2) Merkez Konseyi asıl üyeleri ilk toplantılarında aralarından gizli oyla bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir muhasip bir de veznedar seçer. Merkez Konseyi onbeş günde en az bir defa toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste bu toplantılara üç defa gelmeyen üye istifa etmiş sayılır ve yerine yedeklerden en çok oy alan davet edilir. Üyelerin toplantı saatinden önce mazeretlerini yazılı olarak bildirmedikleri takdirde mazeretleri geçerli sayılmaz.

             (3) Merkez Konseyi, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylarda eşitlik olursa Başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır. Toplantılarda üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılımı aranır. Toplantıları Başkan, bulunmadığı durumlarda İkinci Başkan, o da bulunmadığında, hazır üyelerin o toplantı için aralarından seçecekleri bir üye yönetir. Merkez Konseyi, üyelerinin üçte ikisinin yazılı isteği ya da Merkez Konseyi Başkanının çağrısı ile olağanüstü olarak da toplanabilir.

             (4) Merkez Konseyi, bütçe imkânları içerisinde gerekli gördüğü sayı ve konumda personel istihdam edebilir ve çalışan personelin işine son verebilir. Personelin kıdem ve özelliklerine göre asgari ücretin dört katına kadar ücret ödeyebilir. Daha yüksek düzeydeki ücret ödemesi Büyük Kongre iznine bağlıdır. Personelin işe alınmaları veya çıkarılmaları, çalışma süre ve şekilleri ile verilecek ücretler Merkez Konseyinin kararına bağlıdır.

             Merkez Konseyinin görevleri

             MADDE 13 – (1) Merkez Konseyinin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Kanunun 44 üncü maddesi gereğince Birliği temsil etmekle beraber, Birliğin odalarla ilgili işlerini takip etmek ve denetlemek.

             b) Büyük Kongreyi toplantıya çağırmak.

             c) Birliğin bütün teşekküllerine ait gerekli yönetmelik ve yönergeleri hazırlayıp Büyük Kongreye sunmak.

             ç) Sosyal sigorta, yardımlaşma ve yayın işlerini idare etmek, düzenle yürütmek, Birliğin görevlerine ilişkin işleri takip etmek ve sonuçlandırmak.

             d) Büyük Kongrede alınacak kararları uygulamak ve Birlik işlerini Büyük Kongre direktifleri çerçevesinde yürütmek.

             e) Birliğin sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek.

             f) Büyük Kongre tarafından verilmiş yetki içinde borç almak ya da vermek, bunlar için teminat almak ya da göstermek.

             g) Gerekli hâllerde odaları olağanüstü toplantıya çağırmak.

             ğ) Birliğin amacına uygun her türlü yayını yapmak.

             h) Yabancı meslek kuruluşlarıyla, meslekle ilgili ilişkiler kurmak.

             ı) Birlik çalışma alanlarında ilgili danışma kurulları veya komisyonlar kurmak.

             i) Birliğin görevlerini etkin olarak yerine getirmeye ve gelir sağlamaya yönelik iktisadî işletme kurmak.

             Merkez Konseyinin gelirleri

             MADDE 14 – (1) Merkez Konseyinin gelirleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Oda gelirlerinin yüzde otuzu; bu oran yüzde ondan aşağı olmamak üzere Merkez Konseyi kararı ile daha düşük değerlerde uygulanabilir.

             b) Her türlü meslekî faaliyetler ile tertip olunacak eşya piyangosu ve yayınlardan sağlanacak gelirler.

             c) Merkez Konseyine yapılacak her çeşit yardım ve bağışlar.

             ç) Kanunun 55 inci maddesi gereğince Yüksek Haysiyet Divanınca verilen para cezaları.

             d) İktisadî işletmelerden sağlanacak gelirler.

             e) İlgili Bakanlıkların bütçelerine konulan yardım ödenekleri.

             (2) Merkez Konseyi, Kanunun 48 inci maddesi gereğince sağlayacağı gelirlerden; gelirleri giderlerini karşılayamayan odalara para yardımında bulunmakla mükelleftir.

             Yüksek Haysiyet Divanı

             MADDE 15 – (1) Yüksek Haysiyet Divanı, Büyük Kongre tarafından iki yıl için seçilmiş yedi üyeden oluşur. Aynı sayıda ve aynı usulle yedek üye seçilir. Yüksek Haysiyet Divanına seçilebilmek için meslekte en az onbeş yıl çalışmış olmak ve Kanunun 41 inci maddesinde yazılı cezalardan herhangi birini almamış olmak şarttır.

             Yüksek Haysiyet Divanın görevleri

             MADDE 16 – (1) Yüksek Haysiyet Divanın görevleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Oda haysiyet divanınca verilen ve ilgililerce itiraz olunmayan kararlardan onayı gerekenleri incelemek; gerekçe göstererek uygun olanları onaylamak, olmayanları bozmak.

             b) Oda haysiyet divanı kararlarına yapılan itirazları inceleyerek, karara bağlamak.

             c) Oda disiplin kurullarının Yüksek Haysiyet Divanınca bozulan kararlarında direnmeleri durumunda, üç ay içinde son kararı vermek.

             ç) Birlik Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantılarına katılmayan delegelerin durumlarını incelemek; geçerli mazereti olmayan delegeler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

             Yüksek Haysiyet Divanının çalışma esasları

             MADDE 17 – (1) Yüksek Haysiyet Divanının çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Yüksek Haysiyet Divanı, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan, bir sekreter seçer. Divan, üyelerinden en az beşi hazır bulunursa toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik hâlinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

             b) Yüksek Haysiyet Divanı, gerek süresi içinde itiraz olunan oda haysiyet divanı kararlarını ve gerekse Kanunun 34 üncü madde hükümlerine uyulmak suretiyle, oda yönetim kurulu ve oda haysiyet divanı asıl üyelerinin cezalandırılması için Merkez Konseyi tarafından yapılan istekleri inceler ve Kanunun 41 inci maddesi hükmüne göre karara bağlar.

             c) Yüksek Haysiyet Divanının itiraz üzerine verdiği kararlara ilgili veya oda yönetim kurulu ve doğrudan doğruya verdiği kararlara karşı da Merkez Konseyi veya ilgili tarafından Danıştaya dava açılabilir.

             ç) Yüksek Haysiyet Divanı, Başkanın daveti üzerine mart ve ekim aylarında olağan olarak yılda iki defa toplanır.

             d) Merkez Konseyinin daveti üzerine Yüksek Haysiyet Divanı olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

             e) Yüksek Haysiyet Divanı üyelerine verilecek yolluk ve zaruri masraflar ile huzur hakları Büyük Kongrece belirlenen miktarlar üzerinden Merkez Konseyi bütçesinden ödenir.

             f) Yüksek Haysiyet Divanı, kendisine gönderilen konuları dosya üzerinde inceler ve üç ay içinde karara bağlar. Görüşmelere, gerektiğinde konuyla ilgili odanın temsilcisi çağrılabilir. Alınan karar en geç onbeş gün içinde gereği yapılmak üzere ilgili oda yönetim kuruluna gönderilir. Son kararlar ilgililere bildirilir ve uygulanır.

             Yüksek Haysiyet Divanı kararları

             MADDE 18 – (1) Yüksek Haysiyet Divanının aldığı kararların uygulanmasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

             a) Haklarında Yüksek Haysiyet Divanınca geçici olarak meslek icrasından men veya tatil cezası kararı verilen veteriner hekimler, hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler. Varsa muayenehane, laboratuvar veya müesseseleri kapatılır. Bu cezayı alan kişi memur ise memuriyet vazifesine halel gelmez.

             b) Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar, ilgili oda haysiyet divanına bildirilir ve keyfiyet, hakkında disiplin işlemi yapılan kimseye tebliğ edilir. Kesinleşen kararlar, Merkez Konseyi tarafından Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilgilinin bağlı olduğu odanın bulunduğu yerdeki Cumhuriyet savcısına bildirilir. Bu bildirimle birlikte Merkez Konseyi, kararı münasip yollarla ilan eder ve tatbik imkânlarını sağlar.

             c) Oda haysiyet divanlarınca haklarında meslek icrasından men kararı verilen veteriner hekimler, bu kararın Yüksek Haysiyet Divanınca tasdik edilmiş bulunmasına rağmen mesleklerini icra ederlerse haklarında oda haysiyet divanlarınca ayrıca para cezası verilir.

             ç) Giriş ve yıllık aidatı ile haysiyet divanınca verilmiş her türlü para cezalarını kendilerine yapılan yazılı tebligata rağmen, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ödemeyen oda üyeleri hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümleri tatbik olunur.

             Başkan, İkinci Başkan, muhasip üye, veznedar ve Genel Sekreterin görevleri

             MADDE 19 – (1) Başkan, Birliği idarî ve malî makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Birlik çalışmalarını kanunlara, bu Yönetmeliğe, Büyük Kongre ve Merkez Konseyi kararlarına uygun olarak yürütür. Başkan, Birlik adına demeç verir; açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

             (2) İkinci Başkan, Başkanın yokluğunda, Başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

             (3) Muhasip üye, Merkez Konseyi bütçesinin hazırlanması, uygulanması, gelir ve giderlerinin planlanması, kaynak sağlanması ile muhasebe ve malî işleri yürütür.

             (4) Veznedar, aynî ve nakdî varlıkların kullanımı, sarfı ve muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütür.

             (5) Genel Sekreter, Büyük Kongre ve Merkez Konseyi kararlarını, Birlik işlerini ve yazışmalarını yürütmekle görevli, kanunlara göre tutulması gerekli defterleri, dosya ve evrakı emrindeki geçici ya da sürekli görevliler eliyle tutmakla yükümlü ve yazışmaları imzaya yetkilidir.

             Birlik Denetleme Kurulunun kuruluş ve çalışma şekli

             MADDE 20 – (1) Birlik Denetleme Kurulu, Büyük Kongre tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Çalışma şekli yönetmelik veya yönergelerle belirlenir. Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç kez toplantıya ya da denetimlere katılmayan ya da katılamayacağını bildiren Birlik Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki ilk yedek üye geçer.

             Birlik Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 21 – (1) Birlik Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Birlik hesaplarını ve bunlara ilişkin işlemleri en az üç ayda bir denetleyip, düzenleyeceği raporun bir örneğini Merkez Konseyine vermek.

             b) Birliğin hesap işleriyle, Merkez Konseyinin hazırladığı bilanço, kesin hesaplar, yeni dönem bütçesi ve personel kadrosu hakkındaki düşüncelerini Büyük Kongreye sunmak üzere rapor hazırlamak.

             c) Gerek gördüğü durumda, Büyük Kongrenin olağanüstü toplantıya çağrılmasını Merkez Konseyinden istemek.

             ç) Merkez Konseyinin gerekli gördüğü durumlarda, oda hesaplarını incelemek.

            

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Odalar

             Veteriner hekim odalarının kurulması

             MADDE 22 – (1) Hudutları içinde en az otuz veteriner hekim bulunan her vilayet merkezinde veya mücavir vilayetler birleştirilmek suretiyle en az otuz veteriner hekim bulunan bölgelerde Merkez Konseyi kararıyla veteriner hekim odaları kurulur. Veteriner hekim odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

             (2) Yeni bir odanın açılması durumunda, bu odaya kaydolması gereken üyelerle ilgili her türlü kayıt evrakı ve belgeler, bu üyelerin daha önce kayıtlı bulunduğu oda tarafından yeni kurulan odanın yazılı isteği üzerine, bu odaya en geç bir ay içinde gönderilir.

             (3) Yeni kurulacak odanın ilk genel kurul çağrısı ve açılışı, Birlik denetiminde yapılır. Genel Kurul hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere, Merkez Konseyi tarafından beş üyeli kurucu yönetim kurulu atanır. Kuruluş genel kurulu, en geç üç ay içinde gerçekleştirilir. Oda kuruluşuyla ilgili tüm harcamalar gerektiğinde Birlik bütçesinden karşılanır. Merkez Konseyi kararıyla yeni kurulan odadan, bir yıllık süre için birlik katılım payı alınmayabilir.

             (4) Odalar, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen kurulların oluşturulmasına olanak kalmadığı ya da toplantı yeter sayısı bulunamaması nedeniyle üst üste iki genel kurul toplantısını yapmadığı ya da oda genel kurulunda alınan karara dayanarak; Merkez Konseyi önerisi ve Büyük Kongre kararı ile kapatılır veya en yakın oda ile birleştirilir.

             Oda organları

             MADDE 23 – (1) Veteriner hekim odaları; genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve haysiyet divanından teşekkül eder.

             Oda genel kurulu

             MADDE 24 – (1) Oda genel kurulu; iki yılda bir defa eylül ayında odaya kayıtlı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı bir hafta sonraya bırakılır. Bu toplantıda mevcut üye ile yetinilir.

             (2) Merkez Konseyinin yazılı talebi veya odaya kayıtlı üye tam sayısının yarısından bir fazlasının, görüşme konularını belirten, yazılı talepte bulunması hâlinde oda yönetim kurulu oda genel kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

             (3) Oda genel kurulu, genel kurul toplantısına, odaya kayıtlı her üye yazıyla çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az onbeş gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması şarttır. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır.

             (4) Oda genel kurulunun seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar.

             (5) Oda genel kurul toplantılarında gündemde mevcut maddeler müzakere edilir. Ancak, genel kurul üyelerinden birinin veya birkaçının yazılı teklifinin gündeme alınması ve müzakeresi genel kurul ekseriyetinin kararı ile mümkündür.

             (6) Oda genel kurul toplantılarını yönetim kurulu başkanı veya sekreter açar. Ekseriyet bulunduğu tespit edildikten sonra bir genel kurul başkanı, bir başkan yardımcısı ve iki katip seçimi yapılarak genel kurul divan heyeti teşekkül eder. Divan seçimleri, genel kurul çoğunluk kararıyla açık oylama yöntemiyle de yapılabilir. Kararların alınmasında çoğunluğun oyu şarttır.

             (7) Oda yönetim kurulu, haysiyet divanı ve denetleme kurulu ile Büyük Kongreye gidecek delegelerin seçimi gizli oyla yapılır.

             (8) Haysiyet divanınca haklarında meslek icrasından geçici men kararı verilip Yüksek Haysiyet Divanınca tasdik edilen, meslekî veya şahsi haysiyeti ihlal edici bir suç yüzünden mahkeme kararı ile hürriyeti sınırlama veya meslekten men olunan veteriner hekimler, giydikleri bu hükümlerin infazı bitiminden başlamak üzere bir yıl için veteriner hekim odalarında hiçbir göreve seçilemeyecekleri gibi bu süre içinde seçimlerde de oy kullanamazlar. Bu gibi cezalar, yönetim kurulu ve haysiyet divanı üyelerinin, denetleme kurulu ile Büyük Kongre temsilcilerinin her hangi birisi hakkında verilmiş iseler bunlar aynı zamanda üzerlerinde bulunan bu görevlerinden de affedilirler.

             Oda genel kurulunun görevleri

             MADDE 25 – (1) Oda genel kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Genel kurulun ve denetleme kurulunun yıllık faaliyet raporlarını incelemek.

             b) Bilançoyu incelemek ve görüşmek.

             c) Yeni yıl bütçe taslağını incelemek, görüşmek ve onaylamak.

             ç) Yönetim kurulu tarafından sunulan teklif ve konuları görüşmek.

             d) Süresi sona eren yönetim kurulunun aklanmasına karar vermek.

             e) Yeni yönetim kurulunu seçmek.

             f) Büyük Kongreye iştirak etmek üzere, elliye kadar üyesi olan odalardan iki, yüze kadar üyesi olan odalardan dört ve yüzden fazla üyesi olan odalardan da altı temsilci seçmek.

             g) İki denetleme kurulu üyesini seçmek.

             ğ) Beş asıl ve iki yedek haysiyet divanı üyelerini seçmek.

             Oda yönetim kurulu

             MADDE 26 – (1) Oda yönetim kurulu; iki yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Asıl üyelerden açılan yerlere en çok oy alan yedek üye getirilir.

             (2) Yönetim kurulu onbeş günde bir toplanır. Mazereti olmadığı hâlde üst üste üç toplantıya iştirak etmeyen üye istifa etmiş sayılır. Toplantıya katılmayan üyeler toplantı saatinden önce yazılı olarak bildirmedikleri takdirde mazeretleri geçersiz sayılır. Yönetim kurulu, mevcudunun ekseriyeti ile karar verir. Oylamada eşitlik hâlinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

             (3) Yönetim kurulu asıl üyeleri aralarında bir başkan, bir sekreter ve bir veznedar seçerek görev taksimi yapar. Yazışmalarda başkan ile sekreterin imzası asıldır. Her hangi birisinin bulunamaması hâlinde tek imza yeterlidir. Başkanın bulunamadığı toplantılarda idare heyetine sekreter başkanlık eder.

             (4) Parayla ilgili işlerde başkanla veznedarın veya sekreter ile veznedarın ortak imzaları zorunludur.

             (5) Oda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve haysiyet divanından birisine seçilmiş olanlar, Merkez Konseyi ve Birlik Denetleme Kurulu üyeliklerinden birine seçilebilirler. Ancak, oda yönetim ve haysiyet divanı üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı üyeliğine seçilemezler.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 27 – (1) Oda yönetim kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) Odanın iki yıllık faaliyetlerine ait rapor ile bilançosunu ve yeni döneme ait bütçe taslağını hazırlayıp denetleme kurulu raporları ile birlikte genel kurula sunar ve bu evrakın birer örneğini de bir ay içinde Merkez Konseyine gönderir.

             b) Mesleğin icrasıyla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasını sağlamak.

             c) İş veya hasta sahipleri ile oda üyesi arasında aracılık yapanları meslek ve sanatın icrasında gayrimeşru çıkar sağlamak gibi mevzuat ve meslek ahlakına yakışmayacak harekette bulunanları önlemek ve Kanunda ve bu Yönetmelikte yasaklanmış olan her türlü reklam ve propagandaya meydan vermemek.

             ç) Bölgelerin özelliklerine, hastalığın çeşitlerine ve meslekî faaliyetlerle ilgili asgari ücret tarifesi hazırlamak ve Merkez Konseyine onaylatmak,

             d) Üyeler veya üyeler ile iş veya hayvan sahibi arasında çıkacak ihtilafları çözmeye çalışmak ve gerektiğinde hakem usulüne başvurmak, deontolojiye ve kamu çıkarlarına aykırı harekette bulunan üyelerini haysiyet divanına vermek.

             e) Meslek mensuplarının meslekî gelişmeleri için kütüphane açmaya ve meslekî yayın yapmaya çalışmak.

             f) Üyelere meslekî uzmanlıkları dâhilinde araştırma yapmayı teşvik edici mahiyette tavsiyelerde bulunmak.

             g) Meslek haysiyetini ve meslektaşların haklarını ve çıkarlarını korumak konusunda hassasiyet göstermek.

             ğ) Bölgelerinde bulunan veteriner hekimlerin odaya kayıtlarını sağlamak.

             h) Muayenehane açan veteriner hekimler, odalarla olduğu gibi tarım il müdürlükleri ve vergi daireleriyle de işbirliği yaparlar. Bölgelerinde veteriner hekim odalarına kaydolmadan muayenehane açan veteriner hekimlere gerekli uyarı yapıldıktan sonra, Kanuna muhalefetten ötürü Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak.

             ı) Kanun gereği odalara kaydolması zorunlu olmayan kamuda çalışan veteriner hekimlerin de odalara üye olmasını sağlamak için gerekli tanıtma ve dayanışma işlerini yürütmek.

             Oda başkanının görev ve yetkileri

             MADDE 28 – (1) Başkan, odayı idarî ve adlî makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Oda çalışmalarını kanunlara, oda mevzuatına, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda amaç ve görevleri doğrultusunda, basın toplantısı, basın açıklaması, basınla görüşme gibi, kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunur. Oda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Oylarda eşitlik durumunda, başkanın katıldığı taraf çoğunluk sayılır.

             Oda sekreterinin görev ve yetkileri

             MADDE 29 – (1) Oda sekreteri, başkanın yokluğunda başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

             (2) Oda sekreterinin görevleri şunlardır:

             a) Oda işlemlerini ve yönetim kurulu işlemlerini yürütmek, odayla ilgili yazıları, tutulması gerekli defterleri, dosya ve evrakı, oda görevlilerine tutturmak.

             b) Genel kurula sunulacak çalışma raporunu düzenlemek, bütçe ve kadroları sayman üye ile birlikte yapmak ve bütün belgeleri hazırlayarak yönetim kuruluna getirmek.

             c) Odaya kayıtlı üyelerin meslekî çalışma sicillerini yönetim kurulunun uygun göreceği kurallara göre tutmak ve gerektiğinde bu sicillerin tamamlanmasını sağlamak.

             ç) Kadrolu işçi ve memurların atanması için yönetim kuruluna öneride bulunmak.

             Veznedar üyenin görev ve yetkileri

             MADDE 30 – (1) Veznedar üyesinin görevleri şunlardır:

             a) Oda gelirlerinin düzenli bir şekilde toplanması sağlamak.

             b) Oda harcamalarını ve muhasebe işlemlerini yönetmek ve denetlemek.

             c) Finans yönetimi konusunda planlamalar yapmak, yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

             ç) Genel kurula sunulacak bütçeyi hazırlamak.

             d) Oda demirbaş defterinin tutulmasını sağlamak.

             e) Oda yönetim kurulunun yetkilendirmesi hâlinde, il veya ilçe temsilciliklerinin malî incelemesini yapmak veya yaptırmak.

             Oda haysiyet divanı

             MADDE 31 – (1) Haysiyet divanı, iki yıl için seçilen beş üyeden oluşur. Haysiyet divanı, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır. Kararlar, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik hâlinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

             (2) Haysiyet divanı yedek üyeleri, asıl üyeliklerde eksilme oluştuğu takdirde divana, aldıkları oy sırasına göre çağrılır. Haysiyet divanı, ilk toplantısında gizli oyla aralarından bir başkan, bir sözcü ve bir sekreter seçmek suretiyle görev taksimi yapar.

             (3) Haysiyet divanına seçilebilmek için meslekte en az on sene çalışmış olmak şarttır. Odaya kayıtlı üyeler arasında bu özelliğe sahip üye bulunmadığı takdirde beş sene hizmet etmiş bulunanlar arasından seçim yapılır. Haysiyet divanı, en az yedi gün evvel başkanın yazılı daveti üzerine toplanır. İki defa mazeretsiz olarak toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

             (4) Haysiyet divanı tutanak ve kararları gizli olur. Kararlar, haysiyet divanı başkanının sorumluluğu altında emin bir yerde saklanır. Haysiyet divanının, kendisine verilen işleri yürütmek için gerekli gördüğü her türlü gider, oda tarafından ödenir.

             Oda haysiyet divanının görevleri

             MADDE 32 – (1) Oda haysiyet divanının görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Oda yönetim kurulunca, gerek başvuru üzerine gerekse doğrudan doğruya kurula yansıtılan konular hakkında karar vermek.

             b) Oda genel kurulunun seçimle ilgili toplantılarına katılmayan üye ve delegelerin durumlarını incelemek, geçerli mazereti olmayanlar hakkında gerekli işlemi yapmak.

             c) Oda haysiyet divanı kararlarından, Yüksek Haysiyet Divanı tarafından bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak.

             (2) Haysiyet divanı üyeleri;

             a) İncelenen mesele ile ilgisi bulunduğu,

             b) Hakkında inceleme yapılan kimsenin alt ve üst soy olduğu, üçüncü dereceye kadar kan, ikinci dereceye kayın hısımlığı olduğu,

             c) Evlatlık ile evlatlık edinme gibi,

             hâllerde divan toplantısına katılamazlar.

             Oda denetleme kurulu

             MADDE 33 – (1) Oda denetleme kurulu iki üyeden oluşur ve oda genel kurulu tarafından seçilir.

             Oda denetleme kurulunun görev ve yetkileri

             MADDE 34 – (1) Oda denetleme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Odaların hesaplarının ve bütün işlemlerin mevzuata uygunluğunu en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, biri dosyasında saklanmak üzere, öteki bilgi bakımından Merkez Konseyine gönderilmek üzere, iki kopya olarak oda yönetim kuruluna vermek.

             b) Odanın hesap işleri ile yönetim kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkında raporunu, oda genel kuruluna sunmak üzere hazırlamak.

             c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, oda genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını yönetim kurulundan istemek.

             Oda gelirleri

             MADDE 35 – (1) Veteriner hekim odalarının Merkez Konseyine göndereceği hisse Kanunun 21 inci maddesi gereğince, oda yıllık gelirlerinin yüzde otuzudur. Veteriner hekim odalarının gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur.

             a) Giriş aidatı,

             b) Yıllık aidat,

             c) Her türlü meslekî faaliyetler ile balo, toplu gezi, yemek ve benzeri sosyal faaliyetlerin masrafı çıktıktan sonra kalan net gelir,

             ç) Meslekle ilgili her türlü yayın gelirleri,

             d) Oda haysiyet divanları kararıyla hükmedilip tahsil edilen para cezaları,

             e) Merkez Konseyi yardımları,

             f) Basılı belgelerin satışından elde edilen net gelirler,

             g) Belge tasdiki, belge düzenlenmesi karşılığı alınan ücretler,

             ğ) Her türlü bağış ve yardımlar,

             h) Stopaj, vergi ve benzeri kanunî giderler çıktıktan sonra kalan net kira gelirleri,

             ı) Oda iktisadî işletmesinin faaliyetlerinden sağlanacak kârlardır.

             (2) Odalar, Merkez Konseyi hissesini aynı malî yıl içinde ve en çok iki taksitte öderler. Birinci taksit ocak ayı, ikinci taksit temmuz ayında gönderilir.

             (3) Yönetim kurulu, aidat vermeyecek durumda olan üyeden geçici veya sürekli olarak aidat alınmamasına karar verebilir.

             (4) Üyenin başka bir odaya nakli, giriş ve yıllık aidatların yeniden ödemesini gerektirmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üyelikle İlgili Hususlar

             Üyelik

             MADDE 36 – (1) Veteriner hekimler, Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre, veteriner hekim olarak çalışabilmek ve meslekî eğitim yaptırabilmek için bulundukları yerin odasına kaydolmak, Birlik tarafından düzenlenen veteriner hekim kimlik belgesini almak, kimlik belgesini her yıl ocak ayı içinde vize ettirmek ve vecibelerini yerine getirerek üyeliklerini sürdürmek zorundadır.

             (2) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanlar ve herhangi bir sebeple meslek ve sanatı ile uğraşmayanlardan isteyenler veteriner hekim odalarına üye olabilirler.

             (3) Silahlı kuvvetler mensupları odaya üye olamaz ve organlarında görev alamaz. Ancak, üye olamamaları, kanunlarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydı ile meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, meslekî eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslekî kural ve koşullara uyma yükümlülüklerine, haklarında haysiyet divanınca disiplin cezası uygulanmasına, kanunların öngördüğü koşullarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına resmî veya özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

             (4) Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve erbaşların üyelikleri askerlik hizmetleri süresince dondurulur. Bu durum ilgililerin kanunlardan doğan yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz.

             (5) Özel kanunlarında meslek kuruluşlarına üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlar veya üye olmak mecburiyetinde bulunmayan veteriner hekimler meslekî hak, yetki, sorumluluk ve disiplin bakımından bu Yönetmelik hükümlerine tabidirler.

             (6) Oda üyeleri, oda ile ilgili işlemler sırasında Kanun ile kendilerine verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamazlar. Resmî veya özel kurumlarda çalışanlar, bu kadro unvanı yanında meslekî unvanlarını da kullanabilirler.

             Üyelik çeşitleri

             MADDE 37 – (1) Odanın üyelik çeşitleri şunlardır;

             a) Asıl Üyelik: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan veteriner hekimler odaya asıl üye olabilirler.

             b) Onur Üyeliği: Türkiye'de veya yabancı ülkelerde, meslekî çalışmalara önemli katkısı olan, ülke tarımına ve mesleğe hizmeti genel kabul gören gerçek kişilere oda yönetim kurulu kararı ile onur üyeliği verilebilir.

             c) Öğrenci Üyeliği: Veteriner hekimliği ile ilişkili meslekî disiplinlerde öğrenim gören öğrencilere, öğrenci üyeliği verilebilir.

             (2) Onur üyeleri ve öğrenci üyeler, Büyük Kongre veya oda genel kurullarına katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

             Üyeliğe kayıt için gerekli belgeler

             MADDE 38 – (1) Üyelerin odaya kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Veteriner hekim diploması veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti,

             b) Nüfus cüzdanı sureti,

             c) İki adet renkli fotoğraf,

             ç) Kayıt başvuru formu,

             d) Bilgi formu,

             e) Kayıt ücreti,

             f) İkametgâh belgesi ve varsa iş adresini gösteren belge.

             (2) Oda tarafından üyelerine, Birlik tarafından hazırlanan fotoğraflı ve onaylı Veteriner Hekim Kimlik Belgesi verilir. Kayıt başvuru ve bilgi formları ile kartoteks ve üye kayıt defterleri Merkez Konseyince belirlenen örneğe uygun olarak düzenlenir.

             Nakil işlemleri

             MADDE 39 – (1) Odaya kayıtlı herhangi bir üyenin başka bir odaya naklini istemesi durumunda, odadaki kartoteksi ile 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerin fotokopisi gerekli açıklamalar da yapılarak bir yazı ile nakledileceği oda başkanlığına bildirilir. Ancak, kayıt belgelerinin asılları ve kartoteks dosyadan çıkarılmaz. Üyenin ayrıldığını ve naklinin yapıldığını her iki oda yetkilileri de otuz gün içinde Merkez Konseyine bildirmek zorundadırlar. Nakil isteğinde bulunan üyenin nakil işlemi, aidat dâhil olmak üzere odaya herhangi bir borcu varsa bu borç tahsil edilmeden yapılmaz.

             (2) Başka bir odaya naklini yaptırmış olan üye, yeniden eski odasına döndüğü takdirde, yine eski numarası ile yeni fiş ve kart doldurularak üye kayıt defteri üzerinde gerekli açıklamalar yapılır. Dosyasında saklanmakta olan kayıt belgeleri ve kart yenileriyle birleştirilerek şahsın dosyasına konur. Bu dosyalarda üyeye ait her türlü bilgi eksiksiz olarak bulundurulur.

             Üye başvuru ve bilgi formu

             MADDE 40 – (1) Bayan üyeler üye giriş başvuru ve bilgi formlarını doldururken soyadlarının yanına var ise eski soyadlarını yazarlar. Ayrıca, üyeler üye olduktan sonra soyadlarında oluşacak değişiklikler ile adreslerindeki değişiklikleri bağlı oldukları odaya bir ay içinde bildirmek zorundadırlar.

             Kayıtların güncelleştirilmesi

             MADDE 41 – (1) Odalar üye kayıtlarını takip etmekle yükümlüdür. Her takvim yılının son ayında kayıtlı üyelerin durumları gözden geçirilerek üyeye ait tüm bilgilerin güncel hâle getirilmesi zorunludur. Güncellenen üye bilgileri her yıl ocak ayı içinde Merkez Konseyine gönderilir.

             (2) Merkez Konseyince hazırlanan program ile üye kayıtları Birliğin merkezi üye kayıt sistemi içerisinde düzenlenir ve takip edilir. Üye kayıt listelerinin kontrolü ile odalarda mükerrer kayıtların düzeltilmesi için gerekli işlemler, Merkez Konseyince yönlendirilir ve oda yönetim kurullarınca düzeltilir.

             Üyelerin görev ve sorumlulukları

             MADDE 42 – (1) Oda üyeleri;

             a) Birlik amaçlarının gerçekleşmesi amacıyla; Kanun, ilgili yönetmelikler ve yönergeler doğrultusunda meslekî faaliyette bulunmak,

             b) Meslekî gelişmeyi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, oda yetkili kurullarınca verilen kararlara uymak,

             c) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla, meslekî bilgilerine başvurulduğunda, zorunlu nedenler dışında kabul etmek,

             ç) Meslekî konularda oda ile ilişki kurmak, odanın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmek, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumak,

             d) Veteriner hekimliği mesleğinin onurunu ve saygınlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak, meslekî rekabette bu ilkelere uygun davranmak,

             e) Meslekî gelişmeyi sağlamak ve üyelerle ilgili bilgilerin odada toplanmasına katkıda bulunmak için, her türlü meslekî çalışmalar konusunda odaya bilgi vermek ve bu doğrultudaki oda çalışmalarına katılmak,

             f) Büyük Kongre, Merkez Konseyi, oda genel kurulu ve oda yönetim kurulu tarafından alınan ve uygulanması istenilen ilke ve kararlara uygun hareket etmek,

             zorundadırlar.

             Üyelikten ayrılma

             MADDE 43 – (1) Herhangi bir nedenle meslekî etkinliği sürdürmek istemeyen, yedek subaylık, er ve erbaşlık hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan veya Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik Belgesini geri vermek ve o tarihe kadar ki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla odadan ayrılabilirler.

             (2) Kanun ve bu Yönetmelikteki istisna hükümleri saklı kalmak üzere, kaydı silinen üye yeniden üyelik niteliğini kazanıncaya kadar, mesleğini hiçbir surette yapamaz ve veteriner hekim unvanını kullanamaz.

             Yeniden üyelik başvurusu

             MADDE 44 – (1) Odadan ayrılan üyenin yeniden başvurması durumunda, odaya alınması yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Büyük Kongrece belirlenen kayıt ücreti alınır. İşlemler, eski üye numarası ile yürütülür.

             Üyelikten çıkarılma

             MADDE 45 – (1) Genel hükümlere göre medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenler üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkarılanlar, süresiz olarak; geçici olarak çıkarılanlar ise, çıkarma süresi içinde hiçbir biçimde meslekî faaliyette bulunamazlar.

             (2) Meslek uygulamasından geçici olarak yasaklananlar mesleklerini uygulamaya devam ederlerse cezaları bir kat arttırılır. Üyelikten çıkartılanlar, Merkez Konseyine bildirilir ve Merkez Konseyince derhâl ilgili yerlere bildirilir.

             Üyelerin yıllık ödenti yükümlülüğü

             MADDE 46 – (1) Yıllık ödenti, üyelerden, oda yönetim kurulunun vereceği karara göre peşin olarak ya da eşit taksitlerle alınır.

             (2) Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Her türlü ödenti ile öteki para cezalarını, yazılı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde bağlı bulundukları odaya ödemeyenler hakkında İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

             (3) Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini odalarına bildirmedikçe, eski adreslerine yapılan bildirimler üyeye iletilmiş sayılır. Üyeliği ile ilgili bilgilerdeki değişiklikleri bildirmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukukî sorumluluk üyeyi bağlar. Oda bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapamaz.

             (4) Oda yönetim kurulları, odaları bölgesinde çalışan oda üyesi tüm veteriner hekimlerden yıllık aidatlarını aynı yıl içinde toplamak zorundadırlar. Oda yönetim kurulları üyelerinden aidat toplamak üzere ücretli eleman çalıştırabilirler. Bu durumda bu elemandan hesap, yönetim kurulu veznedarınca günlük olarak alınır. Üyelerin aidatlarını aynı yıl içinde ödeyip ödemedikleri, olanağı olan odalarca bilgisayar tarafından, olanağı olmayan odalarca ise, kartoteks sistemi ile izlenir.

            

ALTINCI BÖLÜM

Temsilcilikler

             Temsilcilik açılması

             MADDE 47 – (1) Odalar bölgelerine bağlı il, ilçe ve veteriner hekimlikle ilgili birimlerinde gereksinimlerine göre, temsilcilik bölgesindeki üyelerin, oda gözetiminde yapacağı seçimle belirleyeceği bir veya birden fazla temsilci, oda yönetim kurulu tarafından temsilci olarak görevlendirilir. Temsilci adayı çıkmaması nedeniyle seçimin yapılamadığı hâllerde oda yönetim kurulu, temsilcileri atamayla belirleyebilir.

             (2) Birden fazla temsilcisi bulunan il ve ilçelerde tüm temsilcilerin katılımı ile temsilciler kurulu oluşturulur. Temsilciler kurulu ilk toplantısında kendi içinden ilçe veya il temsilcilerini seçer.

             İşleyiş

             MADDE 48 – (1) Temsilcilikler idarî ve malî yönden oda yönetim kuruluna bağlıdır.

             (2) Temsilciliklerin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

             a) Temsilciler uygun görülecek aralıklarla oda yönetim kurulu ile toplantı yapar.

             b) Bölgelerindeki veteriner hekimlerin sorunlarını ve istemlerini oda yönetimine iletirler. Faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunurlar.

             c) Temsilcilerin görev süresi oda yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Oda yönetim kurulu usulüne uygun çalışmayan temsilciyi, temsilcilik bölgesindeki üyelerin görüşlerine başvurmak kaydıyla veya onların önerisi doğrultusunda gerekçeli olarak vereceği bir kararla görevinden alabilir.

             ç) Temsilciliğin asgari büro donanımı, demirbaş veya kira ve elektrik gibi zorunlu giderleri oda tarafından karşılanır.

             Temsilcilerin görev ve yetkileri

             MADDE 49 – (1) Temsilcilerin görev ve yetkileri şunlardır:

             a) Temsilcilikler kendi bölgelerinde, odaya mevzuatla verilen görevleri oda yönetim kurulu adına ve oda ile işbirliği içinde yaparlar.

             b) Temsilcilikler bulundukları bölgede kişi ve kuruluşlara karşı odayı temsil ederler.

             c) Temsilcilikler, biri faaliyetlerini, diğeri yazışmalarını içeren iki ayrı dosya tutarlar. Faaliyetleri hakkında oda yönetim kuruluna düzenli aralıklarla bilgi verirler.

             ç) Odadan üyelere ulaşması gereken belge, bilgi, fikir, afiş, broşür, ilan, dergi, ve benzeri yayınları ulaştırırlar.

             d) Bölgelerine gelen ve ayrılan veteriner hekimleri odaya bildiriler.

             e) Bölgelerinde odaya kayıtlı üyelerden üyelik aidatlarını toplarlar.

             f) Bölgelerinde meslekî faaliyetleri alanında yaşanan gelişmeleri odaya bildirirler.

             g) Bölgelerindeki üyelerle düzenli aralıklarla bir araya gelirler.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Odalarda Hizmetlerin Yürütülmesi

             Yönetmen ve görevi

             MADDE 50 – (1) Malî durumu uygun olan odalar, büro yönetim işlerinde deneyimli olan bir veteriner hekim, olmadığı takdirde; aynı işlerde deneyimli bir başka personelle yönetmen olarak tam gün ya da yarı gün çalışmak üzere sözleşme yapabilirler.

             (2) Yönetmen, odanın olağan bürokratik işlemlerini yürütmek, odaya başvuran iş sahiplerinin sorunlarını kaydedip çözüm önerileri getirmek ve gerekirse konuyu yönetim kuruluna sunmak görevlerini yapar.

             (3) Yönetmen, yönetim kurulunun gündemini hazırlar, yönetim kurulu toplantılarına, oy hakkı bulunmamak ancak söz hakkı bulunmak koşuluyla katılır. Her toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların yerine getirilip getirilmediği konularında bilgi verir. Merkez Konseyinden ve diğer kurum ve kişilerden gelen yazı, genelge ve diğer duyuruları iletir. Oda yönetim kurulu toplantı hazırlıklarını yapar, çalışma, teknik ve malî rapor taslaklarının hazırlanmasında yardımcı olur.

             (4) Yönetmen, yönetim kurulu kararlarının ilgililerce uygulanıp uygulanmadığını, asgari ücret tarifesini, hasta sahiplerine yönelik duyurularda ve benzeri durumlarda izler ve bu konularda yönetim kuruluna bilgi verir.

             (5) Yönetmen, tüm görevlerinden ötürü yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetmen, oda başkanı ya da sekreterince görevlendirilmedikçe basın ve yayın organlarına hiçbir bilgi, açıklama ve demeç veremez. Yönetmenin bulunmadığı veteriner hekim odalarında, bu ve ileride sayılacak işlevleri oda sekreteri yürütür.

             Yazışma kuralları

             MADDE 51 – (1) Yazışmalarda; tek tipliliği sağlamak üzere, resmî yazışma kurallarını belirleyen esaslara uyulur.

             (2) Odalar, kayıt ve yazışmaları ile ilgili olarak noterden veya Merkez Konseyinden tasdikli aşağıdaki defterleri tutarlar.

             a) Üye Kayıt Defteri

             b) Gelen- Giden Evrak Kayıt Defteri

             c) Posta Zimmet Defteri

             ç) Harici Evrak Zimmet Defteri

             d) Karar Defteri

             e) İşletme Defteri

             f) Denetleme Defteri

             g) Haysiyet Divanı Karar Defteri

             ğ) Haysiyet Divanı Evrak Kayıt Defteri

             (3) Odaya gelen ve giden tüm yazılar evrak kayıt defterine usulüne uygun olarak kaydedilir. Odadan yazılan tüm yazılar, daha fazla suret yazılması gerekmiyorsa iki suret olarak yazılır. Yazının ikinci sureti, ilgili dosyada mutlaka saklanır.

             (4) Posta ile gönderilen evraklar posta defterine usulüne göre kaydedilir. Elden dağıtılan evraklar zimmet defterine kaydedilir.

             Dosyalama

             MADDE 52 – (1) Odalar, ondalıklı sisteme göre aşağıdaki dosyaları tutarlar.

             a) Merkez Konseyi ile yazışmalar dosyası: Merkez Konseyi ile olan yazışmalar bu dosyada saklanır.

             b) Daimi ve geçici genelgeler dosyası: Merkez Konseyinden gelen genelgeler bu dosyada saklanır.

             c) Üyelerle yazışmalar dosyası: Üyelerle yapılan her türlü yazışma bu dosyada saklanır.

             ç) İl ve diğer resmî kurum ve kuruluşlarla yazışmalar dosyası.

             d) Diğer meslek kuruluşları ile yazışma dosyası: Oda bölgesindeki diğer meslekî kuruluşlarla olan yazışmalar bu dosyada saklanır.

             e) Hukuk işleri dosyası: İcra işleri ve tüm hukuksal işlerle ilgili yazılar bu dosyada saklanır.

             f) Haysiyet divanı dosyası: Haysiyet divanının görevleri ile ilgili her tür yazılar bu dosyada saklanır.

             (2) Odalar, bölgelerindeki özel konularına göre ondalık sisteme uygun olmak üzere, yeni dosyalar açabilirler.

             Komisyonların oluşumu

             MADDE 53 – (1) Oda yönetim kurulları, Kanunun 33 ve 34 üncü maddelerinde sayılan görevlerini yerine getirmek üzere, üyeleri arasında bu üyelerin eğilim ve isteklerini de göz önünde tutarak değişik komisyonlar oluşturabilir. Bu komisyonlar, kendi aralarından toplanarak yıllık çalışma programlarını düzenler ve yönetim kurulunun onayına sunarlar. Oda yönetim kurulu, onaylanan programları uygulanmakla yükümlüdür.

             (2) Komisyonlar, aşağıdaki örneklere göre oluşturulabilir.

             a) Bilimsel toplantılar düzenleme komisyonu,

             b) Yayın komisyonu,

             c) Yetiştiriciye hayvan sağlığı eğitimi ve hayvan hastalıklarından korunma bilgisi vermek için çalışma komisyonu,

             ç) Meslek hatalarını kovuşturma komisyonu,

             d) Serbest çalışan ve kamu dışında istihdam edilen veteriner hekimlerin çalışmalarını yürütmek üzere serbest çalışan ve kamu dışında istihdam komisyonu oluşturulur. Bu komisyon iki ayrı komisyon hâlinde de oluşturulabilir.

             (3) Komisyonlar, düzenleyecekleri bilimsel toplantılara, panellere, açık oturumlara, konferanslara ve seminerlere katılanların dosyalarına, katıldıkları etkinlikleri kaydederler.

             (4) Komisyonlar, oda yönetim kurulundan bir üyenin başkanlığı altında, oda yönetim kurulunca belirlenen konuyla ilgili çalışan iki kişi olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Komisyonlar, odanın belirleyeceği mekânda en geç onbeş günde bir toplanır.

             Merkez Konseyi ile yazışmalar

             MADDE 54 – (1) Odalar, Merkez Konseyi ile olan yazışmaları titizlikle izler, yanıt istenen yazılara, eğer yazıda belirli bir süre verilmemiş ise, en geç on gün içinde yanıt verir.

             (2) Odalar, Merkez Konseyi yayınlarının doğru adreslere gitmesi için üyelerinin ev adreslerini sağlıklı biçimde saptayarak, Merkez Konseyine bildirmek zorundadır.

             (3) Odalar, Merkez Konseyince belirlenen formata uygun olarak aylık faaliyetlerini ve üyelerle ilgili bilgi değişikliklerini, takip eden ayın onbeşine kadar aylık olarak Merkez Konseyine bildirir.

             Yerel basınla ilişkiler

             MADDE 55 – (1) Odalar, yerel basında meslekî çalışma alanlarıyla ilgili konularda haber ve yazı çıkması için çaba gösterir ve bölgelerindeki meslekî çalışma ve ilgi alanlarıyla ilgili olayları ve haberleri gecikmeden Merkez Konseyine bildirir.

             İl yöneticileriyle ilişkiler

             MADDE 56 – (1) Oda yönetim kurulları, valiler, ilgili bakanlık müdürleri, meslekî kurum ve kuruluşların yöneticileri, Cumhuriyet savcıları ve diğer yöneticilerle iyi ilişkiler kurmak için çaba gösterir.

             Hayvanların saygı görme hakları

             MADDE 57 – (1) Odalar, Paris UNESCO tarafından 15/10/1978 tarihinde resmen ilan edilen Hayvan Hakları Bildirgesinde bildirilen hayvanların saygı görme haklarına, hayvan onuruna aykırı davranış ve bütün hayvanların, insanlarca gözetilme, bakım ve korunma haklarıyla bağdaşmayan her türlü işkenceye karşı çıkar. Hayvanlara işkence yapanlar hakkında kanunî işlem uygulanır.

             (2) Her oda kendi bölgesinde hayvanlara işkence yapılmasına göz yuman ya da işkenceye karışan veya vasıta olan veteriner hekimleri kovuşturup haysiyet divanına gönderir. Oda haysiyet divanları bu iddiaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun, hukukun genel ilkeleri ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliğinin Meslekî Etik Kuralları ışığında özenle inceler ve gerek gördüğü işlem ve girişimleri yapar.

             Veteriner hekim odalarının denetimi

             MADDE 58 – (1) Merkez Konseyi, Kanunun 47 nci maddesinin (a) bendi gereğince odaları, odaların çalışmalarını Kanun ve yönetmeliklere uygun yürütülüp yürütülmediklerini denetler. Denetleme, Merkez Konseyi üyelerince veya Merkez Konseyinin görevlendireceği denetçiler tarafından gerçekleştirilir. Denetleyiciler, denetleme sonuçlarını, odaların tutacakları denetleme defterine yazarlar. Bu yazıların bir örneği de Merkez Konseyinde saklanır.

             (2) Denetleme raporlarının birer sureti odanın ilk olağan ya da olağanüstü kongresinde sunulacak çalışma raporunun arkasına eklenerek üyelerin tartışmasına açılır. Ayrıca, yapılan işlemlerde suç unsuru bulunduğu takdirde, idarî ve hukukî işlem uygulanması için gerekli prosedür yerine getirilir.

             Malî işlemler ve hükümler

             MADDE 59 – (1) Oda gelir ve giderleri oda ve temsilciliklerini kapsayacak şekilde hazırlanan ve genel kurulca kabul edilen bütçe ile düzenlenir. Bütçe dönemi, takvim yılıdır. Gelir ve giderler, bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir.

             (2) Bütçeye, o yıl için kullanılacak tüm oda personel kadro cetveli de eklenir. Oda yönetim kurulu, denetleme kurulu, haysiyet divanı ve komisyon üyelerine ve temsilcilere ödenecek her türlü ödeneklerin miktarı bütçede belirtilir.

             (3) Odanın her türlü malî işlemleri; Kanuna, genel muhasebe kurallarına ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

             Yolluk ödemesi

             MADDE 60 – (1) Oda organları üyeleri ve oda çalışmaları için görevlendirilen üyeler, ikamet ettikleri il sınırları dışında olan oda görevleri nedeniyle, oda yönetim kurulu tarafından belirlenen miktarda yolluk ödeneği alırlar. Büyük Kongre toplantılarına katılacak üyelerin yolluk ve benzeri giderleri, gerekli durumlarda oda bütçesinin ilgili bölümlerinden oda yönetim kurulunca belirlenen miktarlarda ödenir.

             Taşınmaz mal edinilmesi

             MADDE 61 – (1) Birliğin ve odaların edindikleri taşınmazlar kendilerine aittir ve adlarına kayıt ve tescil işlemleri yapılır. Taşınmazlar, genel kurulda yönetim kuruluna verilen yetki sonrasında Merkez Konseyinin onayı ile satın alınır veya satılır. Odalara ait taşınmaz ile ilgili evrakların bir kopyası Birliğe gönderilir ve Birlikte kayda alınarak takip edilir.

            

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Deontoloji

             Meslek yemini

             MADDE 62 – (1) Veteriner hekimler mezuniyet belgelerini veya diplomalarını almadan önce veteriner fakültelerinde düzenlenen bir törende Merkez Konseyi veya oda temsilcisinin de katılımı ile veteriner hekimliği andını topluca okuyarak Meslek Yemini ederler. Toplantıya katılmayanlara dekan veya görevlendireceği bir yetkilinin, Merkez Konseyinin veya oda temsilcisinin katılımı ile Meslek Yemini ettirilir. Veteriner hekimler, meslek yaşamları boyunca veteriner hekimliği andı, çevre ve doğa koruma bilinci ile İnsan ve Hayvan Hakları Bildirgelerini de göz önünde bulundururlar.

             Veteriner hekimlerin görevleri

             MADDE 63 – (1) Veteriner hekimlerin başta gelen görevleri; görevleri gereği ilişkili oldukları iş, meslek sahipleri ve meslektaşları ile tam bir uyum ve anlayış içerisinde çalışarak hayvan refahı kurallarına uymak ve uygulamasını temin etmek, hayvan sağlığını korumak, hayvan varlığının ve hayvansal ürünlerin arttırılmasını sağlamak, veteriner halk sağlığını ve gıda güvenliğini sağlamak, hayvan sahiplerinin duygu ve düşüncelerine saygı göstermektir.

             Meslek onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınma

             MADDE 64 – (1) Veteriner hekim, mesleğini doğrulukla icra etmek ve onu yüceltmekle yükümlü olup, meslekî faaliyetleri dışında da meslek onurunu zedeleyici davranışlardan kaçınmak zorundadır.

             Veteriner hekimin diğer meslek üyeleri ile ilişkileri

             MADDE 65 – (1) Veteriner hekim, meslektaşları, ilgili mesleklerin üyeleri, hasta sahipleri ve halkla ilişkilerinde bu Yönetmelik uyarınca hareket etmek, aynı zamanda diğer mesleklerin de kendilerine ait mevzuat hükümlerini göz önüne alarak ilişkiler kurmak zorundadır.

             İlk yardım

             MADDE 66 – (1) Veteriner hekim, görevi ve uzmanlığı ne olursa olsun, zorunlu ve acil durumlarda hayvanlar üzerinde ilk yardım yapabilir. Ancak, bir zorlama karşısında bunu ret hakkına sahiptir.

             Meslekî davranış

             MADDE 67 – (1) Veteriner hekim, hekimlik görevini yaparken herhangi bir etki altında kalmaksızın, kişisel kanı ve meslekî inancına göre hareket eder. Uygulayacağı bilimsel yöntem ve tedavinin seçiminde serbesttir.

             Meslekî sırların açıklanmaması

             MADDE 68 – (1) Veteriner hekim, meslek ve sanatını uygulaması sırasında öğrendiği sırları, kanunî zorunluluk olmadıkça açıklayamaz.

             Toplum çıkarlarını üstün tutma

             MADDE 69 – (1) Veteriner hekim, mesleğini icra ederken toplum çıkarlarını meslekî çıkarlarının önünde görmek ve üstün tutmak zorundadır.

             Meslekî nüfuzunu kullanmaması

             MADDE 70 – (1) Resmî veya özel kurumlarda ya da meslekî kuruluşlarda görev alan, serbest çalışan veya politikaya atılan veteriner hekimler, meslekî nüfuz ve imkânlarını kişisel çıkarları yolunda kullanamazlar.

             Kişisel ve ticari reklam yasağı

             MADDE 71 – (1) Yazılı basın, radyo, televizyon gibi medya organlarından yararlanma durumunda olan her veteriner hekim, meslek organları tarafından saptanmış meslek politikasına ve kanunlara uymak zorundadır. Kişisel düşüncelerini mesleğinin, kurumunun veya biriminin görüşü gibi yansıtamaz.

             Kazanılmış sıfatlar dışında unvan kullanılması

             MADDE 72 – (1) Tabelalarda, ilanlarda veya reçete kâğıtlarında kanunen kazanılmış sıfatlar dışında unvan kullanılamaz. Bunlara her ne şekilde olursa olsun, reklam anlamı taşıyan biçim ve işaretler konamaz.

             Meslekî belgelerin düzenlenmesi

             MADDE 73 – (1) Gerekli durumlarda veteriner hekimden istenecek mesleğiyle ilgili belgelerin düzenlenmesinde, veteriner hekim ancak gözlem, bulgu ve kişisel kanaatine dayanarak karar verir.

             Etik Kurulun kuruluşu

             MADDE 74 – (1) Veteriner hekim herhangi bir hayvan türü üzerinde yapacağı deneysel amaçlı uygulamalarda ulusal ve uluslararası etik kurallara uymak zorundadır. Bu kurallar, Bakanlık merkezinde oluşturulan etik kurul ile araştırma yapan kurum ve kuruluşlarda oluşturulan yerel ve etik kurullar aracılığıyla denetlenir. Bu çerçevede yapılan tüm araştırmalar için Etik Kurulun onayı aranır.

             Reçetelerin yazılışı

             MADDE 75 – (1) Veteriner hekim yazacağı her türlü reçetede yürürlükteki mevzuata uymak zorundadır. Her ne şekilde olursa olsun, herhangi bir ilacı insanlarda kullanmak üzere yazamaz.

             Ecza dolabında bulundurulacak ilaçlar

             MADDE 76 – (1) 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu ile 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca veteriner hekimlerin açabileceği Ecza Dolabı veya muayenehanesinde bulundurabileceği insan hekimliğine ait aşı, serum, müstahzar ve biyolojik maddeyi, hayvan hastalıkları dışında kullanılmak amacı ile satamaz ve kullanamaz.

             Beşeri hekimliğe ilişkin laboratuvar açma yasağı

             MADDE 77 – (1) Sağlık Bakanlığı tarafından verilmesi gerekli izin ve belgelere sahip bulunmayan veteriner hekimler, beşeri hekimliğe hizmet veren laboratuvar ve benzeri işyeri açamaz.

             Meslekî kurallara uyma

             MADDE 78 – (1) Veteriner hekim, genel hekimlik kurallarına aykırı aldatıcı teşhis ve tedavi yapamaz, meslektaşlarını ve halkı yanıltıcı davranışlarda bulunamaz.

             Tedavi yöntemlerinin seçimi

             MADDE 79 – (1) Veteriner hekim, uygulayacağı tedavide maddi ve manevi en emin yolu seçmeli ve önceden denenmiş ve yarar sağlamayacağı anlaşılmış olan yöntemleri uygulamaktan sakınmalıdır.

             Özel muayene ve tedavi

             MADDE 80 – (1) Veteriner hekimler, Kanuna ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun işyeri açmadıkça, bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumların dışında özel muayene ve tedavi yapamazlar.

             Birden fazla muayenehane açma yasağı

             MADDE 81 – (1) Bir veteriner hekimin birden fazla muayenehane açması yasaktır. Veteriner hekim başkası adına, meslek ve uzmanlık unvanlarını kullanarak açacağı işyerinde bir ampiriğin, meslekten olmayan bir kişinin ya da veteriner hekim unvanı kazanmamış bir yardımcının kendi namına veteriner hekimliği faaliyeti göstermesine izin veremez.

             Hasta sahiplerinin dilediği veteriner hekimi veya kuruluşu seçmesi

             MADDE 82 – (1) Hayvan sahipleri, veteriner hekimliği genel mevzuatına, özel ve kamu kuruluşlarındaki yöntem ve kurallara uymak koşuluyla dilediği veteriner hekimi veya kurumu seçmekte serbesttir.

             Hasta ve hasta sahibine özen gösterme

             MADDE 83 – (1) Veteriner hekim, hasta sahibinin üzüntü ve duygusallığını anlayışla karşılamak, hasta hayvana gerekli özeni göstermek, onu tedavi etmek ve hayatını kurtarmak olasılığı bulunmadığı durumlarda bile acısını azaltmaya veya dindirmeye çalışmak zorundadır.

             Hayvan sahibinin uyarılması

             MADDE 84 – (1) Veteriner hekim, 8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunundaki ilgili hükümler saklı kalmak koşuluyla, hayvan sahibinin özel ve çevresel yaşamına karışamaz. Ancak, hayvanın kendisinin ve çevresinin sağlığı bakımından zorunlu durum varsa gerekli uyarıları ve önerileri yapar.

             Veteriner hekimin hastaya karşı sorumlulukları

             MADDE 85 – (1) Veteriner hekim, müşterisine karşı kanunların ve mesleğin kendisinden istediği tüm görevleri yapmakla yükümlüdür.

             Teşhis ve tedavinin nasıl yapılacağı

             MADDE 86 – (1) Veteriner hekim, bilimsel yöntemlere uyarak teşhis koyar ve gereken tedaviyi yapar. Hastalığın şifa ile sonuçlanmayışı veteriner hekimin başarısızlığını göstermeyeceği gibi bu nedenle veteriner hekimin kınanması da kabul edilemez.

             Konsültasyon

             MADDE 87 – (1) Veteriner hekim, hasta sahibinin konsültasyon dileğini saygıyla karşılar; ancak ret hakkı da saklıdır.

             Konsültasyon tartışması

             MADDE 88 – (1) Konsültasyon tartışması hayvan sahibinden uzakta yapılır. Yöntem, teşhis ve tedavide bir değişiklik gerekirse, sonuç konsultant veteriner hekim tarafından meslek ve meslektaşına hiçbir eleştiri getirmeyecek şekilde hayvan sahibine anlatılmalıdır.

             Konsültasyondaki görüş ayrılığı

             MADDE 89 – (1) Konsultant veteriner hekim ile hastayı önceden tedavi eden veteriner hekim arasında tedavi konusunda görüş ayrılığı doğarsa ve hayvan sahibi konsultant veteriner hekimin tedavi yöntemini tercih ederse, veteriner hekim hastayı bırakabilir.

             Konsultant veteriner hekimin tedaviyi uygun görmemesi

             MADDE 90 – (1) Konsultant veteriner hekim, tedaviyi uygun görmezse bu konudaki görünüşü tartışmaya meydan vermeden bildirir ve gerekirse konsültasyon tutanağına görüşlerini yazarak imzalar. Tedaviyi değiştirecek hiçbir girişim de bulunmaz.

             Müdahale edilen hasta hakkında bilgi alma

             MADDE 91 – (1) Veteriner hekim muayenesini yaptıktan sonra teşhise yardım olması bakımından, daha önce bir meslektaşı tarafından yapılmış bir müdahale varsa bunun hakkında bilgi alabilir. Ancak, meslektaşını eleştirmekten kaçınmak zorundadır.

             Konsultant veteriner hekimin müdahalesi

             MADDE 92 – (1) Konsultant veteriner hekim, meslektaşı olmadan olayla ilgilenmeyip meslektaşı ile baş başa yapacakları görüşme sonucunda serbestçe müdahalede bulunabilir. Kanılarını meslektaşı ile tartışmadan hasta sahibine açıklayamaz.

             İlk veteriner hekimin onayı

             MADDE 93 – (1) Konsultant veteriner hekim, hasta hayvanın veya hasta sahiplerinin, ısrarlı isteği ve hayvanı tedavi eden ilk veteriner hekimin onayı olmadıkça hastayı tedavi edemez. İlk hekim bu durumu onaylamıyorsa hastayı bırakabilir.

             Veteriner hekimin tedaviyi bırakması

             MADDE 94 – (1) Veteriner hekim, başlamış olduğu tedaviyi, sonuçlandırmadan bırakabilir. Ancak, bu gibi durumlarda başka bir veteriner hekimin tedavi ve girişimlerine olanak verecek zamanı önceden hesaplayarak hasta sahibine bildirmesi gerekir.

             (2) Hasta hayvanın bırakılması durumunda hayvanın yaşamının tehlikeye girmesi, sahibinin ekonomik yönden zarar görmesi veya hasta hayvanın çevresine zarar vermesi söz konusu ise, veteriner hekim mevzuata uygun önlemleri almadıkça hastasını bırakamaz.

             (3) Hasta hayvanı bırakan veteriner hekim, istenildiği takdirde veya gerekli olduğu durumlarda, hasta hayvana ilişkin gözlemlerini içeren bir belgeyi hasta sahibine verir.

             Ücretlerin alınmasında uyulacak kurallar

             MADDE 95 – (1) Veteriner hekimler hasta sahiplerinden alacakları ücret konusunda aşağıdaki kurallara uymak zorundadır.

             a) Veteriner hekimler, bağlı oldukları oda tarafından hazırlanan ve Merkez Konseyi tarafından onaylanan, muayene tetkik ve tedavi ücretleri ile iş sözleşmeleri için belirlenen asgari ücretlere uymak zorundadır. Veteriner hekimlerin gerekli gördükleri durumlarda hasta sahibinden muayene ve uygulayacağı tedavi için ücret almamaya hakları vardır. Ücret alınırsa, alınan ücret asgari ücretin altında olamaz.

             b) Özel hayvan hastaneleri, poliklinikler, laboratuvar ve benzeri kuruluşlarda çalışan veteriner hekimler, odaların saptadığı, Merkez Konseyinin onayladığı asgari ücretin altında bir ücretle çalışamazlar.

             c) Ücretin tespitinde veya ödenmesinde üçüncü şahısların aracılığı kabul edilmez.

             ç) Hasta hayvanın sahibine önceden bildirilmeyen veya onun onayı alınmadan çağrılan yardımcı veteriner hekim için ayrıca ücret istenemez.

             Tamamlanmadan bırakılan tedavilerin ücretleri

             MADDE 96 – (1) Maktu ücretle yapılan tedavilerde, tedavi herhangi bir nedenden dolayı tamamlanmadan bırakılmışsa, tedaviyi o zamana kadar sürdüren veteriner hekim, emeğinin ve harcamalarının karşılığı olan ücreti alır. Ücret peşin alınmışsa fazlası geri verilir.

             Veteriner hekimlerin uyacağı kurallar

             MADDE 97 – (1) Veteriner hekimler, müşterilerine yönelik duyurularında; gazete, afiş, broşür, el ilanı ve bu gibi her türlü iletişim araçlarında yapacağı duyurularında; adres, telefon numarası, muayene günü ve saatleri, sahip olduğu unvan, acil olaylar için ev adresi ile muayenehaneyi bulmada yardımcı olacak işaretler dışında reklam niteliği taşıyan frapan renkler, müşteriye maddi ve manevi avantaj sağlanacağını belirten her türlü yazılar, ifadeler, bilimsel ve eğitici nitelik taşımayan ışıklı gösteriler, süslemeler veya aracı, propagandacı gibi meslek gururunu düşürecek nitelikteki uygulamalardan kaçınmak zorundadır.

             Teşekkür ilanı verme yasağı

             MADDE 98 – (1) Hayvan sahiplerinin, veteriner hekimlere ilişkin olarak teşekkür ilanları vermesi her ne kadar doğal ise de, veteriner hekimler hiçbir suretle müşterisine yönelik teşekkür ilanı veya reklam veremezler.

             Meslektaşlar arası ilişkiler

             MADDE 99 – (1) Veteriner hekimler, kendi aralarında olumlu ve uyumlu meslektaş ilişkileri kurarlar, maddi ve manevi bakımdan birbirlerine yardımcı olurlar, meslekî düşünce ve eylemlerine uzmanlıklarına, bilimsel yetenek ve kişisel becerilerine karşılıklı saygı duyarlar. Uyuşmazlıklarında önce aralarında anlaşma yolu ararlar, bu sağlanamazsa meslek organlarının aracılığına başvurmak zorundadırlar.

             Veteriner hekimlerin karşılıklı münasebetleri

             MADDE 100 – (1) Bir veteriner hekim, meslektaşını yermez, onu küçük düşürecek söz, yazı veya hakarette bulunamaz. Meslekten olmayan bir kişinin böylesi eylemlerine karşı da meslektaşını korumak zorundadır.

             Kişisel veya meslekî bilgilerin açıklanması

             MADDE 101 – (1) Adlî ve idarî makamlar ile meslek organlarının mevzuata uygun istemleri dışında bir veteriner hekim dolaylı yolla bile olsa meslektaşı aleyhine kullanılabilecek kişisel veya meslekî her türlü bilgiyi vermekten sakınmalıdır.

             Veteriner hekimler arası müşteri ilişkileri

             MADDE 102 – (1) Veteriner hekim, meslektaşının kanunî yollardan sağladığı her türlü işi ve kazancını kendi lehine dönüştürecek bir girişim de bulunamaz.

             İşyerinin geçici olarak devri

             MADDE 103 – (1) Veteriner hekim gerektiğinde meslektaşını yardıma çağırabileceği gibi, kısa süre için iş yerinin yönetimini de devredebilir. Ancak, bir ayı aşan durumlarda bağlı oldukları odaya durumu bildirmek zorundadır.

             Meslekî toplantılar

             MADDE 104 – (1) Veteriner hekimler, meslekî toplantılara katılma konusunda azami çaba göstermelidirler. Ayrıca, görevli olduğu kurumlar ve meslek organlarınca verilen işleri büyük bir özen ve ivedilikle yapmak zorunda olduklarını bilmelidirler.

             Stajyer öğrencilerin yetiştirilmesi

             MADDE 105 – (1) Veteriner hekimler, genç meslektaşlarının ve stajyer öğrencilerin yetişmelerinde onlara bilgi ve görgülerini aktarabilecek ortamı hazırlamak, çalışmalarına katkıda bulunmak, meslekî sevgi ve saygının yerleşmesini ve olumlu yönde gelişmesini sağlayacak şekilde hareket etmek zorundadırlar.

             Yarıda bırakılan tedavinin yeniden yapılması

             MADDE 106 – (1) Veteriner hekim, meslektaşının bıraktığı bir işi, hayvan sahibini ya da olayı kabul etmeden önce meslektaşıyla görüşebilir.

             Veteriner hekimlerin idarî makamlarla ilişkileri

             MADDE 107 – (1) Veteriner hekimler, idarî makamlarla olan ilişkilerinde meslekî onurlarına dikkat etmek zorundadırlar. İşveren veya amiri meslektaşı bile olsa, veteriner hekime bilimsel inanç ve kanaatine ve mevzuata ters düşen herhangi bir meslekî baskı yapamaz.

             Meslekî gruplarla ilişkiler

             MADDE 108 – (1) Veteriner hekimler, ilgili meslek grupları ile olumlu ve sürekli ilişkiler kurmalıdır. Onların bilimsel özgürlüğüne saygı duymalı, kişiliklerine özen göstermeli, gerektiğinde onlara yardımcı olmalıdır.

             İşyerinin açılması

             MADDE 109 – (1) Muayenehane, klinik, hastane, laboratuvar açılması ve işletilmesi, 18/6/2001 tarihli ve 24436 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

             Kıyafet zorunluluğu

             MADDE 110 – (1) Veteriner hekim, muayenehanede beyaz gömlek ve işin özelliğine göre özel giysi giyer. Diğer yardımcı personele ise ayrı renkte iş ortamına uygun giysiler kullandırmak zorundadır.

             Davranış yükümlülüğü

             MADDE 111 – (1) Veteriner hekim işyerinde hekimlik görev ve onuru ile bağdaşmayan davranışlarda bulunamaz.

             Uygulama zorunluluğu

             MADDE 112 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Birlik ve organlarınca alınacak tüm kararlara, veteriner hekimler uymak zorundadırlar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Kamu Dışında İstihdam ve Serbest Çalışma

             MADDE 113 – (1) Kamu dışında çalışacak veteriner hekimler, işverenle aralarında düzenledikleri sözleşmeyi bağlı bulundukları odaya onaylatmak zorundadırlar. Oda yönetimleri veteriner hekimlerin ücret, sosyal haklar ve çalışma şartlarıyla ilgili hükümleri asgari şartları içermesi kaydıyla onaylar.

             (2) Kamu dışındaki işyerlerinde çalışan veteriner hekimlerin meslek icrası ile çalıştıkları kurumun verdiği hizmetlerde, Birlikçe belirlenen asgari ücret tarifesine uyulmasından veteriner hekim sorumludur.

             (3) Veteriner hekimler, mevzuat hükümleri çerçevesinde muayenehane, poliklinik veya hastane açmak suretiyle mesleklerini serbestçe icra ederler. Kamu ve diğer kurumlarda çalışan veteriner hekimler de ancak bu şartın yerine getirilmesi ile özel meslekî hizmet verebilirler.

             (4) Gerçek veya tüzel kişilere veyahut kurumlara süreli/sürekli meslekî hizmet verecek olan serbest çalışan veteriner hekimler bu kuruluşlarla hizmetin kapsamı, şartları ve ücretlendirilmesini içeren oda onaylı sözleşme yapmak mecburiyetindedirler.

             (5) Oda yönetim kurulları, sözleşme hükümlerinin asgari çalışma şartlarını içermesi hâlinde onbeş gün içinde onaylar. Asgari çalışma şartlarını içermeyen sözleşmeler gerekçeleri belirtilmek suretiyle yeniden düzenlenmek üzere aynı süre içinde iade edilir.

             (6) Sözleşmeleri yapılan veya yenilenen veteriner hekimler ile serbest çalışacak veteriner hekimlere, iş yerine asılmak üzere Merkez Konseyi tarafından sıra numarası verilerek düzenlenmiş, düzenlenme yılı için geçerli, fotoğraflı Veteriner Hekim Çalışma Belgesi, oda tarafından verilir. Veteriner hekim çalışma belgeleri ilk düzenlenme tarihine bakılmaksızın her yıl Ocak ayında yenilenir.

             (7) Veteriner hekimler, Kanunda belirtilen yetkilerini kullanarak görevlerini ifa ederler ve sorumluluklarını yerine getirirler. Belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görev yapmalarına ilişkin denetimler odalarca yapılır.

            

ONUNCU BÖLÜM

Disiplin Suçları ve Cezaları

             Genel Kurula katılmayanlar

             MADDE 114 – (1) Kanunun 24 üncü maddesi gereğince, oda genel kurulunun seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlara oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar.

             (2) Seçime katılmayan üyelerin kimlikleri seçmen listesinden belirlenerek kendilerinden Kanunun 34 üncü maddesi gereğince yazılı savunmaları istenir. Otuz gün içinde cevap verilmediği takdirde, yönetim kurulu, araştırma evrakını olduğu gibi haysiyet divanına takdim eder. İlgilinin savunmasını isteyip istememek haysiyet divanının takdirine bağlıdır.

             Aidatlarını ve her türlü para cezalarını ödemeyenler

             MADDE 115 – (1) Aidatları ile haysiyet divanınca verilmiş her türlü para cezalarını kendilerine yapılan tebligata karşın, tebliğ tarihinden otuz gün içinde ödemeyen oda üyeleri hakkında, Kanunun 56 ncı maddesi gereğince İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanır. Üyelik vecibelerini yerine getirmeyenler hakkında ayrıca disiplin işlemi de yürütülür.

             Disiplin cezaları

             MADDE 116 – (1) Haysiyet divanı, odaya üye olmayan veya Kanunun kendilerine tahmil ettiği diğer vecibeleri yerine getirmeyen ve evrakı divana tevdi edilen oda üyeleri hakkında fiil ve hareketlerinin mahiyetine göre aşağıda yazılı disiplin cezaları verir.

             a) Yazılı ihtar,

             b) Kanunda belirtilen miktarlarda para cezası,

             c) Onbeş günden altı aya kadar meslek icrasından geçici olarak men kararı.

             (2) Cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak, suç sayılan davranışın nitelik ve sonuçlarına göre, bu cezalardan biri uygulanır. Oda haysiyet divanı ve Yüksek Haysiyet Divanı suçun oluşumunu dikkate alarak, gerekçesini belirtmek suretiyle bir üst ceza verebileceği gibi suçun tekrarlanması hâlinde de bir üst ceza uygulanır. Kararda, cezanın niçin verildiği gerekçesi ile birlikte açıklanır.

             (3) Hangi hâllerde ne tür disiplin cezası verileceği aşağıda belirtilmiştir.

             a) Yazılı İhtar: Veteriner hekime veya bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere mesleğini uygularken ve/veya meslektaşları ile olan ilişkilerinde daha düzenli bir tutum ve davranış içinde olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Yazılı ihtarı gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

             1) Meslektaşları, diğer meslek üyeleri, hasta sahipleri ve halkla ilişkilerinde bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak,

             2) Meslekî çalışmaları sırasında öğrendiği sırları kanunî zorunluluk olmadıkça açıklamak,

             3) Mesleğini icra ederken meslek çıkarlarını toplum çıkarlarının üstünde tutmak,

             4) Meslekî nüfuz ve imkânlarını kişisel çıkarları yolunda kullanmak,

             5) Tabela, ilan ve reçete kâğıtlarında kanunen kazanılmış sıfatlar dışında unvanlar kullanmak,

             6) Propaganda ve reklam mahiyetinde çalışma yerlerini ve ihtisaslarını bildirir ilanlar tertip etmek, tabela, ilan, reçete ve bunun gibi yerlerde reklam ve propaganda mahiyetinde biçim ve işaretler kullanmak, yazılı ve görsel yolla reklam ve propaganda yapmak,

             7) Mevzuata uygun olmayan reçete kâğıdı kullanmak,

             8) Mevzuata uygun olmayan biçim ve miktarda ilaç, aşı ve serum bulundurmak,

             9) Birden fazla yerde muayenehane, poliklinik veya hastane açmak,

             10) Meslekten olmayan bir kişinin ya da veteriner hekim unvanı kazanmamış bir yardımcının veteriner hekimliği faaliyetine izin vermek,

             11) Hastaya ilgi göstermemek veya özensiz davranmak,

             12) Başlamış olduğu tedaviyi, hasta hayvanın yaşamının tehlikeye girmesini, sahibinin ekonomik zarar görmesini veya hasta hayvanın çevresine zarar vermesini önleyici tedbirleri almadan bırakmak,

             13) Meslektaşları ile uyumsuz ve olumsuz ilişki içinde olmak, meslektaşını yermek, küçük düşürücü söz, yazı veya harekette bulunmak veya meslekten olmayan birinin meslektaşına karşı bu tür eylemlerine karşı meslektaşını korumamak,

             14) İş yerini bir ayı geçen süreden fazla geçici olarak başka meslektaşına devrettiğinde bağlı olduğu odaya bildirmemek,

             15) Meslek organlarınca düzenlenen eğitim, etkinlik ve toplantılara çağrıldığı hâlde katılmamak,

             16) Görevli olduğu kurumlar ve meslek organlarınca kendilerine verilen görevleri yapmamak, verilen göreve özen ve ivedilik göstermemek,

             17) Stajyer meslektaşlarının yetişmesinde bilgi ve görgülerini aktarabilecek ortamı hazırlamamak, meslekî sevgi ve saygının yerleşmesini, olumlu yönde gelişmesini sağlayacak şekilde hareket etmemek,

             18) Taşıdığı sıfatın gerektirdiği vakara yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,

             19) Görevine ve iş sahiplerine ilgisiz kalmak,

             20) Özel bir maksada dayalı olmaksızın yetkili olmadığı hâlde, mesleğiyle ilgili bilgi sızdırmak,

             21) Mesleği ile ilgili asılsız bilgiler yaymak,           

             22) Görev mahallinde uygulanması gereken usul ve esaslara aykırı davranmak,

             23) Hizmet içi ve dışında konumunun gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışta bulunmak,

             24) İş arkadaşlarına, hasta ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

             25) Görev yerinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak,

             26) Çıkar sağlamak amacıyla hasta ve iş sahiplerine bilerek yanlış uygulamalar yapmak,

             27) Görevin gereği hazırladığı belgelerde ilgili kanunlarca belirlenen usul ve esaslara uymamak veya bu belgelerde tahrifat yapmak,

             28) Kanun, yönetmelik, yönerge ve Birlik organlarının karar ve talimatlarına uygun hareket etmemek.

             b) Para cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

             1) Mevzuata uygun olarak muayenehane, poliklinik, hastane veya laboratuvar açmadan muayene ve tedavi yapmak,

             2) İş ve ikamet adresi değişikliklerini odaya bildirmemek,

             3) Veteriner hekimin ikametgahı dışında veya birden fazla yerde muayenehane açması,

             4) Genel hekimlik kuralarına aykırı teşhis ve tedavi yapmak,

             5) Mevzuatın gerektirdiği kayıtları tutmamak, usulüne uygun reçete ve evrak kullanmamak,

             6) Oda asgari ücret tarifesinin altında ücret almak,

             7) Kamu dışında çalışan veteriner hekimlerin iş sözleşmelerini odaya onaylatmamaları, odanın uygun görmediği ücret ve sosyal haklar ile çalışmak,

             8) Oda onaylı iş sözleşmesi olmadan gerçek veya tüzel kişi veyahut kurumlara süreli/sürekli hizmet vermek veya bu kuruluşlar adına hizmet vermek,

             9) Meslekî şeref ve haysiyet ihlal edici bir cürüm yüzünden üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkûm olmak,

             10) Kanunen kazanılmamış meslekî ve akademik unvanları kullanmak,

             11) Geçerli bir mazereti olmaksızın seçimle ilgili oda genel kurulu toplantılarına veya delege olduğu hâlde Büyük Kongreye katılmamak,

             12) Aidat ve oda yönetim kurulu tarafından belirlenen ödentileri zamanında ödemeyerek kanunî takibata sebebiyet vermek, oda üyelik görevlerini yerine getirmemek,

             13) İş yerlerinde, 28/2/2001 tarihli ve 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanununa göre, hayvan sağlığında kullanılan ilaçları bulunduran ve satan veteriner hekimlerin etiket üzeri fiyat uygulamasına uymamaları,

             14) Kanunun 55 inci maddesi gereğince haklarında meslek icrasından men kararı verilen veteriner hekimlerin, cezaları Yüksek Haysiyet Divanınca tasdik edilmiş ve tebliğ edilmiş bulunmasına rağmen mesleklerini icra etmeleri,

             15) Yürüttüğü görevle ilgili konularda yalan ve/veya yanlış beyanda bulunmak,

             16) Görevi gereği verilen belgelerde tahrifat yapmak, tahrif edilmiş belgeleri kullanmak veya başkalarına kullandırmak,

             17) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek,

             18) Mesleğini ve diplomasını başkalarının rant sağlaması amacına uygun kullanılmasına imkân vermek,

             19) Hayvan sağlığını korumada ihmalde bulunmak.

             c) Meslek icrasından geçici olarak men cezasını gerektiren fiil ve hâller şunlardır:

             1) Görev yaptığı bölgenin odasına kayıtlı olmadan veteriner hekimlik mesleğini icra etmek,

             2) Çıkar sağlamak amacıyla bilerek usule uygun olmayan tedavi yapmak veya ekonomik kayba yol açmak,

             3) Duyurulması zorunlu hayvan hastalıklarının ilgili kurumlara bildirilmesine kayıtsız kalmak,

             4) Salgın hayvan hastalıklarıyla savaşta uyulması gereken kuralları yerine getirmemek,

             5) Hayvanlara eziyet etmek,

             6) İnsan sağlığını tehdit eden hayvansal gıdaların üretimi, korunması ve tüketimi sürecinde görevini savsaklamak.

             Suç duyurusu

             MADDE 117 – (1) Bu Yönetmelikte öngörülen disiplin cezaları kesinleştiği takdirde, disiplin cezalarına temel oluşturan eylem ayrıca Türk Ceza Kanunu uyarınca da suç oluşturuyorsa, oda yönetim kurulunca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması zorunludur.

             (2) Kesinleşen her türlü disiplin cezası gerekçeleri ile birlikte Merkez Konseyi veya odanın bülten ve yayın organlarında yayınlanır.

             Soruşturmaya yetkili merciler ve soruşturmada yetki

             MADDE 118 – (1) Soruşturmaya yetkili merciler şunlardır:

             a) Oda üyesi veteriner hekimler hakkında soruşturma yapmaya Kanunun 34 üncü maddesi gereğince her odanın yönetim kurulları yetkilidir. Oda haysiyet divanlarının yetkileri bölgeleriyle sınırlıdır. Bölgeleri dışında oluşan olaylardan bilgi edinen odalar, soruşturma açılmasına ilişkin görüşlerini Merkez Konseyine ve ilgili odaya iletmekle görevlidir.

             b) Oda yönetim kurulu üyeleri ile oda haysiyet divanı üyeleri hakkında soruşturma yapmaya Kanunun 52 nci maddesi gereğince Merkez Konseyi yetkilidir.

             (2) Merkez Konseyi kendiliğinden veya kendisine ulaşan bildirim veya yakınmaları değerlendirerek, yapılacak işlemi ilgili bölgedeki oda yönetim kuruluna bildirir. İlgili oda organları Merkez Konseyinin soruşturma açılmasına ilişkin isteğini geciktirmeden gündeme alır.

             Soruşturmada genel kural

             MADDE 119 – (1) Disiplin işlemleri; soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır.

             (2) Oda yönetim kurulu tarafından disiplin kovuşturmasının açılıp açılmamasına ve haysiyet divanına sevk edilmesine karar verebilmesi için ilk inceleme veya soruşturmanın yapılmış olması gerekir.

             (3) Disiplin soruşturma ve kovuşturmalarında ilgiliye, üzerine atılı bulunan suçun açık ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için Kanunda belirtilen otuz günlük süre tanınması şarttır.

             Soruşturma

             MADDE 120 – (1) İlgili hakkında soruşturma;

             a) Bildirim veya yakınma,

             b) Merkez Konseyinden gelen bildirim,

             c) Oda yönetim kurulunca gerek duyulması,

             üzerine kendiliğinden yapılır.

             Bildirim veya yakınma

             MADDE 121 – (1) Sözlü bildirim veya yakınma, herhangi bir kişinin Merkez Konseyine veya odaya başvurması ve hakkında bildirimde bulunduğu veteriner hekimi ve bu Yönetmeliğin kapsadığı diğer kişileri belirtip iddialarını açıklamasıyla yapılmış olur.

             (2) Bildirim veya yakınmanın sözlü yapılması durumunda yakınmada bulunan kişinin açık kimliği, adresi, hakkında bildirim yapılan veya yakınılan kişinin kimliği, yakınmanın veya bildirimin konusu, maddi olaylar, bildirim günü, varsa konuyla ilgili kanıtları içeren Merkez Konseyi veya oda yönetim kurulu üyelerinden biriyle bildirim veya yakınmada bulunan kişi ve sekreter tarafından imzalanan bir tutanak tutulması zorunludur.

             (3) Yazılı bildirim veya yakınma, ilgili odaya ve Merkez Konseyine verilecek yazıyla yapılır. Bu yazı yukarıdaki hususları içermelidir. Aksi hâlde yakınmayı veya bildirimi yapan kişiden bu hususlar Merkez Konseyi veya oda yönetim kurulları tarafından sağlanmalıdır.

             (4) Kimliksiz, adressiz ve imzasız bildirim veya yakınmalar işleme konmaz.

             Kendiliğinden soruşturma

             MADDE 122 – (1) Merkez Konseyi, bildirim veya yakınma olmadan da Kanuna, bu Yönetmeliğe ve Birlik yetkili organlarınca çıkarılan deontoloji ve etik kurallara aykırı hareketlerin varlığı hâlinde, ayrıca; mesleğin, meslektaşlarının, odaların ve Birliğin onur ve itibarını sarsıcı her tür eylem, beyan ve yayında bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki kişiler hakkında ilgili odaca soruşturma açılmasını isteyebilir.

             İlk incelemeci ve soruşturmacı atanması

             MADDE 123 – (1) Bildirim ve yakınmanın konusu çok ivedi ise yönetim kurulu derhâl toplanır. İvedi olmayan durumlarda bildirim veya yakınmanın yapılmasından sonra gelen ilk yönetim kurulu toplantısında konuyu inceler. Bildirim ve yakınmayı önemsiz görürse soruşturmaya yer olmadığına dair karar alarak şikâyetçiye bildirir.

             (2) Yönetim kurulu bildirim veya yakınmayı soruşturmaya değer görürse;

             a) Bildirim veya yakınma konusunu yedi gün içinde yazılı olarak ilgiliye bildirir. Otuz gün içinde açıklamasını varsa kanıtlarını göndermesini ister. Bu süre sonunda gelen yanıt ile birlikte konuyu değerlendirerek dosyanın haysiyet divanına sevk edilip edilmemesi konusunda kararını verir.

             b) Yönetim kurulu, gerekli gördüğü durumlarda oda üyelerinden birini veya birkaçını soruşturmacı olarak atar. Soruşturmacı olarak atanan kişinin atandığına dair yönetim kurulu kararı alınması zorunludur. Soruşturmacı veya soruşturmacılar bu kararın bir örneğini, hakkında soruşturma yapılacak kişiye bildirmek zorundadır. Soruşturmacı olarak atanan oda üyesi veteriner hekim geçerli sebepleri varsa görevi kabul etmeyebilir.

             (3) Bu atamanın görüşüleceği toplantıya, eğer yakınmacı yönetim kurulu üyesi ise katılamaz.

             Soruşturmanın yapılış şekli

             MADDE 124 – (1) Atanan soruşturmacı, soruşturmaya neden olan konuyu açık ve anlaşılır bir şekilde ve yazılı olarak kovuşturulan kişiye gizli olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirir ve Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca otuz gün içinde yazılı savunmasını ister. Bu süre içinde savunmasını vermeyen kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

             (2) Soruşturmacı, soruşturmaya uğrayan kişinin leh ve aleyhindeki bütün delilleri toplar. Olayla ilgili tüm kişilerin ya da kuruluş yöneticilerinin ifadelerine başvurabilir. Soruşturmacı tüm yazışmaları gizli kaydıyla yapar. Olayla ilgili tüm tanıkların ifadelerini alır. Her ifade ayrı bir tutanakla tespit olunur. Soruşturmacı, her türlü ifade ve benzeri tutanağı kendisi yazabileceği gibi, ilgili oda yönetimince görevlendirilecek bir sekretere de yazdırabilir.

             (3) Soruşturmacı, soruşturma kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren soruşturmayı iki ay içinde tamamlar. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamazsa ilgili oda yönetiminden ek süre istenir.

             (4) Soruşturmacı, tüm tanıkların üçer nüsha ifadelerini aldıktan sonra, soruşturulan kişinin sözlü ifadesine başvurur. Bu ifade ile birlikte üç nüsha kimlik tespiti de yapılır. İsnat edilen suç belirtilir ve hakkında toplanan deliller ile tanık ifadelerine karşı görüşleri sorulur. Bu ifade tutanağı, ifadeyi veren, soruşturmacı ve sekreterce imzalanır.

             (5) Soruşturma sona erince, soruşturmacı tarafından bir sorgu özeti düzenlenir. Sorgu özetinde; soruşturmacı onayı, soruşturmaya başlama tarihi, şikâyetçinin ve soruşturulanın kimliği, suç konuları, soruşturma safhaları, deliller, şikâyetçi, tanık ve soruşturulanın ifadeleri özetlenir. Suçlamaya konu olay ve olaylarla ilgili lehte ve aleyhteki tüm belge ve ifadeler tartışılarak uygulanacak ceza tespit edilir. Sorgu özeti sonuna soruşturmacı kendi kişisel görüşü olarak kişinin kusurlu olup olmadığına ve verilmesini uygun gördüğü cezayı da yazar. Bu görüş, yönetim kurulunu ve haysiyet divanını bağlamaz.

             Soruşturmacıların harcamaları

             MADDE 125 – (1) Soruşturmacının soruşturma esnasında yaptığı tüm harcamalar belge ile kanıtlanmak şartıyla oda bütçesinden ödenir.

             Disiplin cezası vermeye yetkili merciler

             MADDE 126 – (1) Oda haysiyet divanları; Kanunun 41 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı cezaları vermeye divanı yetkilidir.

             (2) Yüksek Haysiyet Divanı; Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, süresi içinde itiraz olunan, oda haysiyet divanın kararlarının ve Kanunun 34 üncü maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle oda yönetim kurulu ve haysiyet divanı asıl üyelerinin cezalandırılması için, Merkez Konseyi tarafından yapılan istekleri incelemeye ve neticelendirmeye yetkilidir.

             Sorgu özeti dosyasının odalar haysiyet divanında görüşülmesi

             MADDE 127 – (1) Oda haysiyet divanları Kanunun 38 inci maddesine uygun olarak toplanır.

             (2) Oda haysiyet divanları, ilgili odalardan gelecek sorgu özetli soruşturma dosyası üzerinden görüşmeler yaparak konuyu karara bağlayabilir. Ancak, haysiyet divanları, olayla ilgili kişileri yeniden dinleme kararı da alabilir. Haysiyet divanı başkanları, gerektiğinde resmî ve özel kuruluşlardan başka bilgi ve belgeler de isteyebilir.

             Onaylama ve karar

             MADDE 128 – (1) Oda haysiyet divanı, hakkında kovuşturma yapılan veteriner hekim için Kanunun 41 inci maddesine göre uygun gördüğü ceza kararını, 35 inci maddeye göre üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylamada eşitlik hali mevcutsa başkanın verdiği oy yönünde karar alınmış sayılır.

             (2) Uygun görülen ceza, kişiye yazılı olarak ve iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Bu bildirimde, bildirilen karara Kanunun 42 nci maddesi gereğince onbeş gün içinde Yüksek Haysiyet Divanına itiraz hakkı bulunduğu da belirtilir. Verilen karara kanunî süre içinde itiraz edenlerin dosyaları doğrudan Yüksek Haysiyet Divanına sunulmak üzere Merkez Konseyine gönderilir. İtiraz edilmeyen kararlar derhâl uygulanır.

             (3) Haysiyet divanı kararı, ayrıntılı bir biçimde deliller, tanık ifadeleri ve kovuşturulan kişinin bunlara karşı görüşleri tartışılarak objektif biçimde yazılır.

             (4) Kararın yazımında somut olmayan veya sübjektif kanaat içeren ifadelere yer verilmez.

             Öngörülmemiş disiplin suçları

             MADDE 129 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen fiil ve hâllere nitelik ve ağırlık itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türde disiplin cezaları verilir.

             (2) Disiplin cezalarının verilmesinde haysiyet divanları geniş taktir hakkını kullanmakta serbesttir. Ancak, aynı tür suçun tekrarında bir üst ceza verilir.

             Yer değiştirme etkisi

             MADDE 130 – (1) Hakkında disiplin suçundan soruşturma devam ederken ilgilinin bulunduğu oda bölgesi dışına ayrılmış olması disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.

             Meslekten men olunan veteriner hekimler

             MADDE 131 – (1) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince meslekten men olunan veteriner hekimler, giydikleri bu hükümlerin infazı sonundan başlamak üzere bir yıl için veteriner hekim odalarında hiç bir organa seçilemeyecekleri gibi bu süre içinde seçimlerde de oy kullanamazlar.

             Disiplin cezalarına itiraz

             MADDE 132 – (1) Oda haysiyet divanları tarafından verilen kararlara oda yönetim kurulu veya ilgili tarafından tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Yüksek Haysiyet Divanına itiraz olunabilir. İtiraz olunmayan kararlar derhâl uygulanır. Cezalara karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde oda yönetim kurulu yoluyla Yüksek Haysiyet Divanına itiraz edilebilir. Cezaların uygulanması için kesinleşmesi şarttır. Oda yönetim kurulunun soruşturma ya da kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, ilgililer oda haysiyet divanına itirazda bulunulabilir. Oda haysiyet divanının soruşturma ya da kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı, oda yönetim kurulu veya ilgili kişi Yüksek Haysiyet Divanına itiraz edebilir.

            

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Etik Kurulla İlgili Hususlar

             Etik Kurul

             MADDE 133 – (1) Birlik bünyesinde aşağıdaki çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla Etik Kurul oluşturulur.

             a) Veteriner hekimliği alanındaki bilimsel araştırma, yayın, eğitim- öğretim ve veteriner hekimliği hizmetleri gibi etkinliklerde amaç, materyal, yöntem ve uygulamalar açısından etik yaklaşımları belirlemek ve görüş bildirmek; bunların benimsenmesine, yaygınlaştırılmasına ve uygulanmasına yönelik etkinliklerde bulunmak.

             b) Gerektiğinde, yeni etik ilkelerin oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmak.

             c) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı başvuruları etik açıdan değerlendirmek ve görüş bildirmek.

             ç) Ortak etik ilkelerin oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslararası etik kurullarla işbirliği yapmak.

             Etik Kurulunun oluşumu

             MADDE 134 – (1) Etik Kurul;

             a) Üniversitelerin deontoloji-etik birimlerinde görevli öğretim üyelerinden,

             b) Veteriner hekimliği bilimlerinde araştırma ve yayın yapan bilim insanlarından,

             c) Bunların dışında; felsefe, sosyoloji, hukuk, çevre ve benzeri alanlarda sağlık ve etik konuları üzerinde çalışanlardan,

             ç) Sağlık alanında oluşturulmuş etik kurullarından,

             d) Merkez Konseyi tarafından belirlenen üyelerden,

             oluşur.

             Üyelerin görev süresi

             MADDE 135 – (1) Etik Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren ya da mazereti sebebiyle kendiliğinden üyelikten çekilen üye yeniden seçilebilir. Bir takvim yılında üç kez toplantılara katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği düşen ya da üyelikten çekilen üyenin yerine yeni üye seçilir.

             Kurulun çalışma biçimi

             MADDE 136 – (1) Etik Kurula, Merkez Konseyi Başkanı başkanlık eder. İlk toplantısını Başkanın çağrısı üzerine yapar; bu toplantıda bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçilir.

             a) Etik Kurul aksine bir karar alınmadıkça Başkanın gündemli çağrısı ile ayda en az bir kez toplanır; kararlarda toplantıya katılanların salt çoğunluğu aranır.

             b) Toplantı ve görüşmeler kamuoyuna açık olmayıp, gizlilik ve sır saklama yükümlülüğü esastır.

             c) Etik Kurulun sekreteryası Merkez Konseyi tarafından yürütülür.

             ç) Etik Kurul amacına yönelik olarak Merkez Konseyi tarafından kendisine iletilen konuları ilk toplantısında gündemine alır; uygun bir süre içinde inceleme ve değerlendirmesini yapar, görüşünü bildirir. Gerektiğinde raportör tayin edebilir; çalışma grupları oluşturabilir; uzman kişilerden, kurum veya kuruluşlardan görüş alabilir.

             d) İnceleme, değerlendirme ve görüş bildirme aşamalarında ulusal veya uluslararası düzeyde benimsenmiş etik ilkeleri göz önünde bulundurulur, gerektiğinde yeni ilkeler oluşturulabilir.

             e) Görüş ve kararların hukukî sorumluluğu Etik Kurul üyelerine ve Merkez Konseyine aittir.

            

ONİKİNCİ BÖLÜM

Veteriner Hekimliği Sürekli Eğitim ve Gelişimi (VETSEG)

             VETSEG programları ve genel prensipler

             MADDE 137 – (1) VETSEG etkinlikleri; meslek içi eğitim semineri, kurslar, sertifika programları, konferans, panel, sempozyum, kongre, yayın aboneliği ve benzeri meslekî, bilimsel, teorik ve pratik faaliyetleri kapsar.

             VETSEG alan konularının belirlenmesi;

             MADDE 138 – (1) VETSEG Yürütme Kurulu, veteriner hekimliği uygulama alanlarına, meslekî bilimsel gelişmelere, kamuoyunun ve İstişare Kurulunun önerilerini dikkate alarak VETSEG alan konularını ve programlarını, eğitimin hangi koşullara göre belgelendirileceğini belirler.

             (2) VETSEG alan konuları her yıl en az bir kez toplanan VETSEG İstişare Kurulunda görüşülerek belirlenir. Belirlenen eğitim alan konuları VETSEG Yürütme Kuruluna öneri şeklinde sunulur. VETSEG Yürütme Kurulu, konuları değerlendirerek VETSEG programı hâline dönüştürür ve Merkez Konseyi onayına sunar. Onaylanan VETSEG programı VETSEG Yürütme Kurulu marifetiyle duyurularak uygulamaya konur.

             VETSEG programı, eğitmen ve sınav komisyonunun belirlenmesi

             MADDE 139 – (1) Veteriner hekimliği hizmetleriyle ilgili alan konularında verilecek eğitimlerde;

             a) VETSEG meslek içi eğitimleri ve sınavlar Birlik adına VETSEG Yürütme Kurulu tarafından veya kuracağı alt komisyonlarca gerçekleştirilir.

             b) VETSEG Yürütme Kurulu tarafından her alan konusuna ayrı olmak üzere VETSEG sınav programı ve takvimi hazırlanır ve Merkez Konseyi onayına sunulur.

             c) Merkez Konseyi tarafından onaylanan VETSEG sınav programları ve takvimleri Birliğin süreli yayınlarında ve internet ortamında eğitimin verileceği tarihten en geç onbeş gün önce duyurulur.

             ç) Eğitimi verecek olan eğitmenler, konu başlıklarına göre konusunda uzman kamu veya özel sektör çalışanları ile üniversite öğretim üyelerinden belirlenir.

             d) Eğitmenler ile sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti Merkez Konseyi tarafından belirlenir.

             e) Eğitim ve sınavlar, katılımcı sayısına göre Merkez Konseyinin belirleyeceği eğitim merkezlerinde yapılır.

             f) Gelecek taleplere göre eğitim değişik yerlerde de verilebilir. Yörenin ihtiyaçlarına ve gelebilecek taleplere göre meslek içi eğitim Merkez Konseyinin onayı ile odalar tarafından verilebilir.

             g) Eğitimlere devam zorunluluğu vardır.

             ğ) Her eğitim ve sınav için; katılanların adı, soyadı, oda sicil numarası, mesleği, sınav sonuçları ve belge numarasını gösterir liste oda arşivlerinde katılımcıların kişisel dosyalarında muhafaza edilir.

             VETSEG belgelendirme

             MADDE 140 – (1) VETSEG Yürütme Kurulu tarafından doğrudan ya da bu Kurulun alt komisyonu tarafından belirlenecek eğitim alan konuları ve belge alma koşullarını sağlayan veya bu koşulları yerine getirecek üyelere ilgili eğitim konusunda belge verilir.

             a) Belge alma koşulları her eğitim alan konusu için ayrı olmak üzere VETSEG Yürütme Kurulu tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda, VETSEG Yürütme Kurulu belge alma koşullarını değiştirebilir. Bu durumda, üyelerin kazanılmış hakları göz önünde bulundurulur.

             b) Belge sahibi belgenin kullanımında Birliğin alacağı kararlara uymak zorundadır.

             c) Belge ücretleri, Merkez Konseyi tarafından belirlenir.

             ç) Merkez Konseyi, belge sahibinin hakkında herhangi bir nedenle soruşturma açılması durumunda, kişinin belgesini kullanmasını, soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçici olarak durdurabilir. Belgenin sürekli iptali soruşturma sonucunda Yüksek Haysiyet Divanı Kararıyla olur.

             VETSEG programı önerilmesi

             MADDE 141 – (1) VETSEG Yürütme Kurulu tarafından açılacak sertifika, seminer veya kurs biçimindeki eğitim-öğretim programları; VETSEG Yürütme Kurulunca doğrudan veya odalar ile kamu kurumları veya özel kuruluşlar veyahut uluslararası kuruluşların talebi üzerine, VETSEG Yürütme Kurulu tarafından Merkez Konseyine önerilir.

             VETSEG sertifika, seminer ve kurs programları

             MADDE 142 – (1) Sertifika programları, konu başlığı ve amaçlarına uygun bilgi ve becerilerin kazandırılıp sınanabileceği asgari eğitim süresinde planlanan ve dönem sonunda katılımcıların başarısının değerlendirilerek Başarı Belgesi verilmesini mümkün kılan eğitim-öğretim programlarıdır.

             (2) Sertifika programlarının içeriği ve süresi öneriler dikkate alınarak VETSEG Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak Merkez Konseyine sunulur. Program Büyük Kongre kararı ile kesinleşir.

             (3) Seminer ve kurs programları, sahada çalışan konu uzmanları veya üniversite birimlerinde çalışan öğretim elemanlarının uzmanı oldukları alanlarda kamu ve özel sektörde çalışan veya serbest veteriner hekimlerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve beceri kazandırılmasına yönelik, kısa süreli, başarı sınavı gerektirmeyen ve tüm katılımcılar için Katılım Belgesi ile sonuçlanan eğitim-öğretim programlarıdır.

             (4) Seminer ve kurs programlarının içeriği ve süresi öneriler dikkate alınarak VETSEG Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak Merkez Konseyine sunulur. Merkez Konseyi kararı ile uygulanır.

             VETSEG programı öneri dosyası        

             MADDE 143 – (1) Oda/Odalar tarafından açılması öngörülen eğitim-öğretim programlarının amaçları, ders içerikleri, süresi, sıklığı, başlangıç ve bitiş tarihleri, hedef kitlesi, katılımcıların seçiminde aranacak ölçütler, varsa katılımcıların başvuru ve kabul işlemleri, programa alınacak öğrenci sayısı, programın duyuru şekli ve araçları, program gelir giderlerini özetleyen program bütçesi, dersleri verecek öğretim elemanlarının isimleri, özgeçmişleri ve yayınları, eğitim programının yapılacağı mekanın ve kullanılacak teknik donanımın özellikleri ve mevcut olup olmadığı, program ve öğretici ücreti önerileri, Başarı Belgesi verme koşulları ile programı açmak için öngörülen en az katılımcı sayısı, Eğitim-Öğretim Programı Öneri Dosyası içinde forma uygun hazırlanarak VETSEG Koordinatörüne sunulur. Koordinatör konuyu VETSEG Yürütme Kuruluna iletir.

             (2) VETSEG programı öneri sunma en son tarihleri; sonbahar döneminde (ekim-kasım-aralık) başlatılacak programlar için her yıl en geç 15 temmuz; bahar döneminde (mart-nisan-mayıs) başlatılacak programlar için her yıl en geç 15 ocak; yaz döneminde (haziran-temmuz-ağustos) başlatılacak programlar için her yıl en geç 15 nisandır.

             VETSEG programlarının ilan edilmesi

             MADDE 144 – (1) Büyük Kongre tarafından kabul edilen sertifika programları ile Merkez Konseyi tarafından kararlaştırılan seminer ve kurs programlarının ilgili çevrelere duyurulması, program önerisini hazırlayan oda/odalar/kuruluş işbirliğiyle planlanır ve Merkez Konseyi tarafından ilan edilir.

             (2) Her yıl düzenli olarak belirli aralıklarla açılması öngörülen eğitim programları Merkez Konseyi tarafından bir katalogda toplanarak yayımlanabilir.

             VETSEG programının yürütülmesi

             MADDE 145 – (1) Açılacak eğitim-öğretim programının yürütülmesinden hangi odanın sorumlu olacağı Merkez Konseyi kararı ile kesinleşir. Eğitim-öğretim programı sadece tek bir oda tarafından öneriliyorsa, programın yürütülmesinden oda sorumludur. Ancak, program önerisinin birden fazla odanın ve/veya diğer kuruluşların işbirliğiyle hazırlanmış olması veya birden fazla oda tarafından önerilen benzer eğitim programları olması hâlinde, bu programlar ve odalar arasında işbirliği, koordinasyon ve uygunluk sağlamak üzere ilgili VETSEG Yürütme Kurulunun Alt Komisyonu görevlendirilir ve bu Komisyonun yapacağı teklif Merkez Konseyi tarafından karara bağlanarak, eğitim-öğretim programının koordinasyonundan sorumlu olacak oda belirlenir. Odalar tarafından açılacak her program için bir Program Koordinatörü görevlendirilir ve Merkez Konseyine, VETSEG Yürütme Kuruluna ve VETSEG Koordinatörüne bildirilir.

             Program Koordinatörü ve görevleri

             MADDE 146 – (1) Program Koordinatörü, VETSEG programını yürütmekle görevlendirilen oda başkanlığınca önerilir ve Merkez Konseyinin onayı üzerine kesinleşir.

             (2) Program Koordinatörü, başlangıcından bitimine kadar programla ilgili tüm işlemleri planlar, ders ve sınavları koordine eder, katılımcıların ve öğretim elemanlarının sorunları ile ilgilenir ve VETSEG Koordinatörü ile işbirliğini sağlar.

             VETSEG programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi

             MADDE 147 – (1) Eğitim-öğretim programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi, ilgili oda yönetim kurulunun önerisi üzerine Merkez Konseyi tarafından kesinleştirilir ve ilgili üniversiteden öğretim görevlisinin görevlendirilmesi talebinde bulunulur. Gerekli hâllerde eğitim-öğretim programında çalışmak üzere ilgili sektörden öğretim elemanları da görevlendirilebilir. Merkez Konseyi gerekli görmesi hâlinde ilgili VETSEG Yürütme Kurulu Alt Komisyonu raporuna dayanarak öğretim elemanı görevlendirmelerinde değişiklik yapabilir.

             (2) Birden fazla odanın birlikte düzenleyeceği eğitim-öğretim programlarında öğretim elemanı görevlendirilmesi önerisi ise, koordinasyonu sağlayan odanın yönetim kurulu tarafından yapılır.

             VETSEG sertifika programlarında sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 148 – (1) Sertifika programlarının katılımcıları program süresince ve program sonunda yazılı ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulurlar. Sınavların sayısı, şekli ve başarı notunun nasıl hesaplanacağı program başında katılımcılara duyurulur. Gerektiğinde eğitim-öğretim programı başlamadan önce adaylar üzerinde seviye tespit sınavları yapılabilir.

             VETSEG programlarında devam koşulları

             MADDE 149 – (1) Programa devam etme zorunluluğu en az yüzde yetmiştir. İlgili odanın gerek görmesi hâlinde devam zorunluluğu bu oranın üzerine çıkabilir. Uzun süreli hastalık, kaza, aile fertlerinin birinin vefatı gibi istenmeyen durumlar nedeniyle devam oranının tamamlanamaması hâlinde, ilgili katılımcı hakkında Program Koordinatörünün raporuna dayanılarak Merkez Konseyi tarafından karar verilir.

             VETSEG Başarı Sertifikası ve Katılım Belgesi

             MADDE 150 – (1) VETSEG sertifika programlarına devam eden ve sınavların sonucunda başarılı olanlara Başarı Sertifikası, sertifika programlarına devam eden ancak sınavlarda başarısız olanlar ile seminer, kurs programlarına katılanlara Katılım Belgesi verilir.

             VETSEG sertifikası

             MADDE 151 – (1) Sertifika almak için bulunulan tarihten iki yıl geriye gidilerek kredi puanları toplanır. Sertifikaların geçerlilik süresi iki yıldır. Sertifika iki ay içinde teslim edilmek zorundadır. Sertifikaların şekli ve VETSEG Logosu, VETSEG Yürütme Kurulunun önerisi üzerine Merkez Konseyi tarafından belirlenir. Sertifikada, Birlik ve VETSEG Logosu bulunmak zorundadır. Sertifikayı, Merkez Konseyi Başkanı ve VETSEG Yürütme Kurulu Başkanı imzalar.

             VETSEG programı ücretleri

             MADDE 152 – (1) Eğitim–öğretim programına katılım için öngörülen ücretler, katılımcıların ödeme güçleri, piyasa koşulları ve öğretim elemanlarına ödenecek katkı payları ve program giderleri dikkate alınarak program önerisini hazırlayan oda/odalar tarafından önerilir. Sertifika programları için Büyük Kongre onayından sonra, seminer ve kurs programları için Merkez Konseyi onayından sonra yürürlüğe girer. Ücretler program duyurularında ilan edilen hesaba yatırılır.

             VETSEG programının iptali

             MADDE 153 – (1) Merkez Konseyi tarafından açılacağı duyurulan ve katılımcı kayıtları yapılan eğitim-öğretim programları, program duyurusunda belirtilen asgari katılımcı sayısına ulaşılamadığı takdirde Merkez Konseyi kararı ile iptal edilebilir. Programın iptal edilmesi hâlinde, daha önce yatırılmış katılımcı ücretleri iade edilir.

             Sözlü VETSEG etkinliklerinin kredilendirilmesi

             MADDE 154 – (1) Sözlü kredilendirme için aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) Kongre, sempozyum, panel, kurs, seminer, konferans, masa demonstrasyonu ve benzeri etkinlikler Sözlü VETSEG Etkinliği olarak tanımlanmıştır.

             b) Birlik ve/veya odaları, fakülteler, ihtisas dernekleri ve VETSEG etkinliği yapan diğer kuruluşlar başvurdukları takdirde yaptıkları VETSEG Etkinliği değerlendirilir, uygun görülenler kredilendirilir.

             c) Sözlü VETSEG etkinliklerinin kredilendirilmesi için başvuru formu düzenleyen kuruluş tarafından doldurularak etkinlikten en az otuz gün önce VETSEG Yürütme Kuruluna ulaştırılır.

             ç) Kredilendirilen VETSEG etkinliğine konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlar kredilendirilir.

             d) Sözlü VETSEG etkinliklerinin kredilendirilmesinde aşağıdaki yöntem uygulanır.

             1) Sözlü etkinliğe dinleyici olarak katılanlara her 15 dakikalık bölüm için 1 kredi,

             2) Sözlü etkinliğe konuşmacı olarak katılanlara her 15 dakikalık konuşma için 3 kredi, konunun hazırlanmasına yardımcı olan diğer kişilere 2 kredi,

             3) Posterlerde, poster hazırlayan tüm kişilere 2 kredi verilir.

             e) Sözlü etkinliğin kredilendirilmesi için değerlendirme formu dinleyiciler tarafından doldurularak etkinliğin VETSEG sorumlusuna teslim edilir.

             f) Konuşmacılar ve poster hazırlayıcıları VETSEG Yürütme Kuruluna belgeleri ile beraber başvurdukları takdirde kredilendirilirler.

             g) Yurt dışındaki etkinliklere katılımlarda krediler VETSEG Yürütme Kurulu kararına göre değerlendirilir.

             ğ) Etkinlik, tamamlandıktan sonraki onbeş gün içinde VETSEG Yürütme Kurulu kararına göre değerlendirilir.

             h) Etkinlik tamamlandıktan sonraki 15 gün içinde VETSEG sorumlusu tarafından düzenlenen değerlendirme formları, katılımcı listesi, kredilendirme ücreti ve etkinliğin son duyurusu VETSEG Yürütme Kuruluna gönderilir. Süresi içinde bu belgeleri göndermeyen kuruluşların bir sonraki etkinlikleri kredilendirilmez.

             Yazılı VETSEG etkinliklerinin kredilendirilmesi

             MADDE 155 – (1) Yazılı kredilendirme için aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) Yazılı sürekli eğitim etkinliklerinin kredilendirilmesi için makalenin kredilendirilmiş dergilerde yayınlanmış olması şarttır. Makaledeki birinci yazar için 10 diğer yazarlar için 5 kredi verilir. Derleme yazılarda birinci yazara 3 diğer yazarlara 1 kredi verilir.

             b) Yurtdışı dergilerde yayımlanan bilimsel yazılarda yukarıdaki krediler 2 katı olarak uygulanır.

             c) Kitap veya kitap bölümü yazanlar VETSEG Yürütme Kurulunca değerlendirilip kredilendirilir. Etkinliğin ağırlığına göre 20 ilâ 80 kredi verilir.

             ç) Yazılı VETSEG etkinliğinin kredilendirilmesi için yazının bulunduğu dergi örneği ile VETSEG Yürütme Kuruluna başvurulması gereklidir.

             Dergilerin kredilendirilmesi

             MADDE 156 – (1) Dergilerin kredilendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

             a) VETSEG etkinliklerine katkıda bulunan dergiler kredilendirilme isteği ile başvurabilir. Başvuru sırasında bir form doldurularak VETSEG Yürütme Kuruluna teslim edilir. Kredilendirilme isteği kabul edilen dergi kredilendirilmiş dergi unvanını kazanır. Kredilendirilme isteği reddedilen dergi bir yıl süreyle tekrar kredilendirilme isteği ile başvuramaz. Kredilendirilmiş dergi, her sayısının bir örneğini yayınlandıktan sonraki bir ay içinde VETSEG Yürütme Kuruluna göndermekle yükümlüdür. Kredilendirilmiş dergi kredilendirildiğini etik kurallara uygun olmak şartı ile istediği yöntemle okuyucularına duyurma hakkına sahiptir.

             b) Kredilendirilmiş veya yurt dışındaki dergilere abone olan veteriner hekimlere aboneliklerini belgeledikleri taktirde her sayı için 3 kredi verilir.

             (2) Abonelere yönelik soru formu hazırlayan dergiler bu sorulara verilen cevapların puanlandırılmış dökümünü VETSEG Yürütme Kuruluna gönderdikleri taktirde aboneler bu Kurulun belirleyeceği kredileri alırlar.

             VETSEG etkinliklerinde kredilendirme

             MADDE 157 – (1) VETSEG etkinliğine konuşmacı ve dinleyici olarak katılanlara ve yayın takip edenlere VETSEG Kredi Puanı verilebileceğinin VETSEG Yürütme Kurulu ve Merkez Konseyi tarafından onaylanması gerekir.

             VETSEG kredilendirme süresi

             MADDE 158 – (1) Veteriner hekimlere verilen kredinin geçerlilik süresi iki yıldır.

             VETSEG kredi ücret birimi

             MADDE 159 – (1) VETSEG kredi ücret birimi, VETSEG etkinliğinin kredi ücret miktarının belirlenmesinde kullanılan çarpım katsayısıdır. VETSEG Kredi Ücret Birimi VETSEG Yürütme Kurulunun önerisi ile Merkez Konseyi tarafından her yılın aralık ayında belirlenir ve bir sonraki takvim yılı için geçerli olur.

             VETSEG İstişare Kurulunun Oluşumu

             MADDE 160 – (1) İstişare Kurulu, veteriner hekimliği hizmetlerinin sürdürülmesinde eksikliği duyulan eğitim alan konularının tespit edildiği ve tartışıldığı geniş katılımlı bir Kuruldur. Merkez Konseyi ve oda başkanları, VETSEG Yürütme Kurulu üyeleri, veteriner hekimliği hizmetleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, ihtisas dernekleri, meslekî vakıf ve dernek temsilcileri, veteriner hekimliği ile ilgili eğitim kurumları ve özel sektör temsilcileri bu Kurulun doğal üyeleridir. İstişare Kurulu bir başkan, bir raportör ve üyelerden oluşur. Merkez Konseyinin çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan toplanır. Ancak, gerekli hâllerde Merkez Konseyi tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır. Merkez Konseyi Başkanı bu Kurulun doğal başkanıdır. Raportör, Kurul üyeleri arasından seçilir. İstişare Kurulunun sekreteryasını Merkez Konseyi yürütür.

             VETSEG İstişare Kurulunun görevleri

             MADDE 161 – (1) VETSEG İstişare Kurulu, veteriner hekimliği hizmetleri ile ilgili alan temsilcilerinden karşılaşılan aksaklıklar ve bunların çözümü için neler yapılması gerektiğini dinler, tartışır ve olgunlaştırarak VETSEG programlarına materyal olacak eğitim alan konularını belirler ve görüşlerini VETSEG Yürütme Kuruluna öneri şeklinde sunar.

             VETSEG Yürütme Kurulunun oluşumu

             MADDE 162 – (1) VETSEG Yürütme Kurulu; bir başkan, bir raportör ve beş üyeden oluşur. VETSEG Yürütme Kurulu; Merkez Konseyini temsilen iki, veteriner Fakültelerini temsilen iki, ihtisas derneklerini temsilen bir ve Bakanlığı temsilen iki üyeden oluşur. Kurul Başkanı, Merkez Konseyi tarafından, raportörü ise Kurul kendi üyeleri arasından seçer. Kurula aynı sayıda yedek üye seçilir. VETSEG Yürütme Kurulunun sekreteryasını Merkez Konseyi yürütür.

             VETSEG Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi

             MADDE 163 – (1) VETSEG-Yürütme Kuruluna üye gönderen kurumlar üyelerinin seçimini kendi yapılarının içinden kendi yöntemleri ile yaparlar. Üyelerin en az beş yıllık meslekî deneyime sahip olmaları gerekir.

             VETSEG Yürütme Kurulunun görev süresi

             MADDE 164 – (1) VETSEG Yürütme Kurulu üyeliğinde görev süresi üç yıldır. Aynı kişi birden fazla dönem görev yapabilir. Yedek üyeler için, üyelik süresi ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Kurumlar, dönem içinde temsilcilerini yazılı bildirimde bulunmak suretiyle değiştirebilir.

             (2) Her görev dönemi bitiminden üç ay önce ilgili kurumların VETSEG Yürütme Kurulu üyeliği için temsilci bildirmeleri Merkez Konseyi tarafından istenir.

             Toplantılara katılım

             MADDE 165 – (1) Bir görev döneminde mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya toplam altı toplantıya katılmayan üyenin yerine yedek üye alınır. Asıl üyenin istifa, ölüm ve benzeri nedenlerle yeri boşaldığında dönem sonuna dek, yedek üye, asıl üyenin görev ve yetkilerini üstlenir. VETSEG Yürütme Kurulu toplantıları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik hâlinde başkanın oy verdiği taraf yönünde karar alınmış sayılır.

             VETSEG Yürütme Kurulunun görevleri

             MADDE 166 – (1) VETSEG Yürütme Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

             a) VETSEG Etkinliği düzenleyen kurum ve kuruluşları özendirmek ve nitelikli program yapılması konusunda desteklemek.

             b) Başvuru durumunda kredilendirilecek etkinlik, kurum ve dergilerin sahip olmaları gereken koşullara uygunluğunu değerlendirerek uygun olanları kredilendirmek.

             c) Etkinlikleri kredilendirmek ve limitlerini dolduranlara sertifika dağıtılmasını sağlamak amacı ile en az üç ayda bir Değerlendirme ve Kredilendirme Toplantısı yapmak.

             ç) Her yıl Kasım ayında bir sonraki yılın kredi ücret birimini belirleyerek Merkez Konseyine önermek.

             d) Sertifikaların alınabilmesi için gerekli koşul ya da puanları belirleyerek Merkez Konseyine önermek.

             VETSEG ödenekleri

             MADDE 167 – (1) VETSEG Yürütme Kurulu Üyelerine toplantılara katıldıklarında Merkez Konseyince saptanan miktarda ödenek verilir. Kamuda ve üniversitelerde çalışan VETSEG Yürütme Kurulu üyelerine toplantılara katılmaları için ilgili kurumlarınca gerekli izin verilir.

             VETSEG etkinliklerinin izlenmesi

             MADDE 168 – (1) VETSEG Yürütme Kurulu üyeleri, kredilendirilen etkinlikleri katılım ücreti ödemeksizin izleyebilirler.

             VETSEG bütçesi

             MADDE 169 – (1) Aşağıda belirtilen gelirler VETSEG Yürütme Kurulunun etkinliklerine ait çeşitli giderleri karşılamakta kullanılır.

             a) Etkinlik düzenleyen kurumlar kredi başına 20 kredi ücret birimi öderler. 36 kredinin üzerindeki etkinlikler toplam 720, 72 kredinin üzerindeki etkinlikler toplam 960 kredi ücret birimi öderler.

             b) Dergiler kredilendirildikleri taktirde 400 kredi ücret birimi öderler.

             c) Ödemeler, Merkez Konseyi hesabına yapılır ve harcamalar Merkez Konseyi bütçesinden karşılanır.

             ç) Kredi birim ücretleri ve sertifika alabilme şartları VETSEG Yürütme Kurulunun önerisi ve Merkez Konseyi kararı ile belirlenir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Ödüllendirme

             MADDE 170 – (1) Veteriner hekimlik mesleğinin gelişmesine ve saygınlığının artmasına katkıda bulunmak ve bu çabalarda toplum yararının gözetilmesini sağlamak, veteriner hekimlik hizmet alanlarında bilimsel ve hizmet nitelikli çalışmaları desteklemek ve özendirmek amacıyla kendi üyeleri yanında gerçek ve tüzel kişilere, Merkez Konseyi ve oda yönetim kurullarınca, Merkez Konseyi tarafından hazırlanacak yönerge hükümlerine göre ödül verilebilir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

             MADDE 171 – (1) 9/7/1994 tarihli ve 21985 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekimliği Deontoloji Yönetmeliği, 13/9/1994 tarihli ve 22050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Veteriner Hekim Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik, 28/3/1997 tarihli ve 22947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği İşyeri Veteriner Hekimi Atama Yönetmeliği, 28/3/1997 tarihli ve 22947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği İşyeri Veteriner Hekimliği Sertifika Program Yönetmeliği ile 24/9/2000 tarihli ve 24180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Veteriner Hekim Odaları Soruşturma, Yargılama Yöntemleri ve Veteriner Hekimlik Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 172 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 173 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı yürütür.