23 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26268

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     Lübnan’a Yardım Kampanyası.

GENELGE

2006/25

 

             Lübnan’da savaşın durdurulması yönünde yürütülen uluslararası çabalar sonunda, BM Güvenlik Konseyinin oybirliği ile kabul ettiği 1701 sayılı karar ile önemli bir adım atılmıştır. Bununla birlikte çatışmanın ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal yıkım, can ve mal kayıpları, büyük çaplı barınma ve açlık gibi sorunlara acil çözümler bulunması gerekmektedir.

             Türkiye, krizin başlangıcından bu yana gerek ikili gerekse çok taraflı forumlarda, çatışmaların bir an önce durdurulmasını ve ateşkes ilan edilmesini savunmuş ve bu doğrultuda büyük çaba sarf etmiştir. Ortadoğu’da kalıcı, adil ve kapsamlı bir barışın tesisi en önemli dileğimizdir. Ateşkesin sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza paralel olarak insani yardım amaçlı gayretler de kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

             Nitekim bu güne kadar 1.200.000. ABD Doları tutarında muhtelif gıda maddesinden oluşan insani yardımı bölgeye ulaştırmış bulunuyoruz. Söz konusu yardımın 750 tonu doğrudan Lübnan’a, 150 tonluk kısmı ise Suriye’de bulunan Lübnanlı mültecilere ulaştırılmıştır. Türk Kızılayı ve diğer insani yardım kuruluşlarımızın çabaları da takdirle izlenmektedir.

             Hükümetimiz, Lübnan’ın yeniden imarı ve savaşın yol açtığı insani sorunların çözülmesine, dost ve kardeş Lübnan halkının içinde bulunduğu sıkıntıların hafifletilmesine büyük önem atfetmektedir. Savaştan zarar gören Lübnan halkı için, imkânlar ölçüsünde gerekli her türlü yardım ve destek sağlanacaktır.

             Bu amaç doğrultusunda iki ay süre ile devam edecek bir yardım kampanyası açılması uygun görülmüştür. Buna ait hesap numaraları Genelge ekinde belirtilmiştir.

             Savaş mağdurlarına yardım için Hükümetimizin çabalarına ilave olarak, başkaca yardım amaçlı pek çok özel insiyatifin de ortaya çıkması beklenmektedir. Resmi kampanya açılması kadar, sivil toplumun bu doğrultudaki girişimlerine destek olunması, toplanan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılması, etkin kullanımı ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna gerektiği gibi duyurulabilmesi de önem taşımaktadır. Tüm bu çalışmaların başarı ile yürütülüp sonuçlandırılabilmesi için iyi işleyen bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulacağı açıktır.

             Belirtilen hususlarda ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü görevlendirilmiştir.

             Bu doğrultuda;

             1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ilgili Genel Müdürlüğün ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

             2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabileceklerdir.

             3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, afetzedelere ulaştırmak üzere şartlı veya şartsız bu hesaplara aktarabileceklerdir.

             4. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde ve iki ay süreyle yapılacaktır.

             Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplumun, işçi ve işveren kuruluşlarının, meslek oda ve birliklerinin, ulusal ve yerel basınımızın bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü destek ve yardımı sağlayacaklarına inancımız tamdır.

             Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan

 

 

EK-1

 

 

 

LÜBNAN İNSANİ YARDIMI MERKEZİ HESAP NUMARALARI

 

 

 

T.C. ZİRAAT BANKASI AŞAĞIAYRANCI ŞUBESİ

 

 

HESAP NO        :               555 555 55      ANA HESAP

                                                    - 5001      YTL

                                                    - 5002      DOLAR

                                                    - 5003      EURO

 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI BAKANLIKLAR ŞUBESİ

 

 

HESAP NO        :                 05000005      YTL

                                                5300003      DOLAR

                                            2 P 000023      EURO

 

 

 

VAKIFLAR BANKASI FİNANS MARKET ŞUBESİ

 

 

HESAP NO        :               205 55 55        YTL

                                            405 66 66        DOLAR

                                            405 77 77        EURO