16 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26261

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2006/10856

             Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2006 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 4/8/2006 tarihli ve 41618 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 7/8/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                 Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                  M. AYDIN                        B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.          Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                        A. AKSU                                     A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                         Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                    A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                  O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı         Çevre ve Orman Bakanı

 

7/8/2006 TARİHLİ VE 2006/10856 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – 17/10/2005 tarihli ve 2005/9619 sayılı Kararnamenin eki Kararın 3 üncü maddesinin (b) fıkrasının sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             “Bu Karar kapsamındaki kuruluşlardan 1/1/2005 ve 31/5/2006 tarihleri arasında geçici işçiler hariç daimi personel sayısında asgari 1/13 oranında azalma görülenler, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde geçici işçi statüsünde ilave istihdam yapılmasına yönelik taleplerini Hazine Müsteşarlığına bildirirler. Bu kuruluşlara, birim istihdam maliyetinin azaltılması ve verimliliğin artırılması amacıyla nitelikli ve tecrübeli personel istihdam edilmesi kaydıyla, Hazine Müsteşarlığının uygun görüşüne istinaden Devlet Personel Başkanlığınca, bir defaya mahsus olmak üzere, 2006 yılı için daha önce vize edilmiş geçici işçi adam/ay sayısının en fazla %25’ine kadar ilave geçici işçi istihdamı izni verilebilir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular kesinlikle dikkate alınmaz.”

             MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 –Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.