16 Ağustos 2006 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26261

YÖNETMELİK

             Ulaştırma Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIMACILIK FAALİYETLERİ MESLEKİ YETERLİK EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 3/9/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine son fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alacakların asgari lise veya dengi meslek lisesi mezunu olmaları şarttır."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde  eklenmiştir.

             "MADDE 9/A – Tehlikeli madde taşımacılığı alanında sürücü olarak çalıştığını belgeleyenlerin eğitim ve sınava girmeksizin doğrudan SRC5 türü mesleki yeterlik belgelerini alabilmelerine ilişkin hükümler Bakanlıkça yayımlanacak bir genelge ile belirlenir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (a) fıkrasının (4) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere  aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

             "Bu Yönetmelik kapsamında, sadece kendi mensuplarına herhangi bir ücret almadan mesleki yeterlilik eğitimi verecek olan kamu kurum/kuruluşları, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ücretinden muaftır."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 47 – Eğitim kurum/kuruluşunun mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesi;

             a) Sahibi oldukları mesleki yeterlilik eğitimi yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca, 15 inci maddedeki şartlardan en az birini kaybetmesi,

             b) 46 ncı maddeye göre kaldırılmayan ihtarların toplam sayısının 50 adete ulaşması,

             c) Yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavlarında, katılımcılarının üst üste üç kez % 30 (yüzde otuz)’undan fazlasının başarısız olması,

             hallerinde iptal edilir.

             Mesleki yeterlilik belgeleri ise;

             a) Ölüm veya vatandaşlık kaydının silinmesi,

             b) 15 inci maddedeki şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi,

             c) Sürücüler için 63 yaşının doldurulması,

             hallerinde iptal edilir.

             Ayrıca, Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesi kapsamında yapılan denetimler ile gerektiğinde Bakanlıkça yapılan  inceleme ve soruşturma sonucunda başvuru, yenileme, değişiklik ve benzeri her türlü müracaat sırasında beyan edilen bilgiler ve belgelerden herhangi birinin, yetki belgesi/yeterlilik belgesi almaya hakkı yokken, alabilecek şekilde yanlış ve yanıltıcı olarak verildiğinin ve/veya belgelerde tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde, ilgili kişilerin yetki belgesi/yeterlilik belgeleri iptal edilir. Bu iptal işlemi; bilgi için gerekçesiyle birlikte ilgili yetki belgesi/yeterlilik belgesi sahibine, gerekli kanuni işlemin yapılması için otuz gün içinde de ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bu fıkraya göre yetki belgesi/yeterlilik belgesi iptal edilenlerin iki yıl geçmedikçe yeni yetki belgesi/yeterlilik belgesi talepleri dikkate alınmaz ve reddedilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 2 – 25/2/2006 tarihi itibariyle 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda en az beş yıl üst düzey yöneticilik yapanlara, durumlarını belgelemeleri ve 31/12/2006 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ÜDY türü mesleki yeterlik belgesi verilir.

             25/2/2006 tarihi itibariyle en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlara ÜDY ve SRC5 türü mesleki yeterlik belgeleri hariç olmak üzere durumlarını belgelemeleri ve 31/12/2006 tarihine kadar Bakanlığa müracaat etmeleri şartıyla, kendilerine doğrudan ilgili ODY veya SRC türü mesleki yeterlik belgesi verilir.

             Bu madde kapsamında mesleki yeterlilik belgesi alacaklarda bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki eğitim şartı aranmaz.

             31/12/2006 tarihine kadar müracaat etmeyenler bu haklarını kaybederler."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde geçen "31 Aralık 2005" tarihi "31/12/2006" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 5 inci maddesi  yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.