12 Ağustos 2006 Tarihli ve 26257 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

— Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi Anlaşması

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10811  Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

SINIR TESPİT KARARI

— Sınır Tespitine Dair Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

 

YÖNETMELİKLER

— Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/43)

—  308 Sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2006/41)

— İşyeri Sendika Temsilcilerinin Faaliyetleri ile Çalışmaya Devam Eden Sendika Yöneticilerine Verilecek Haftada Bir Gün İznin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

—  Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2006/30)

— 5535 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanunun 2 nci Maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 53 üncü Madde Çerçevesinde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılacak Atamalara İlişkin Tebliğ (No: 2006/2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin E: 2006/51, K: 2006/57 Sayılı Kararı (1/3/2006 tarihli 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu,Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili)