12 Ağustos 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26257

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

308 SAYILI TOHUMLUKLARIN TESCİL, KONTROL VE SERTİFİKASYONU

 HAKKINDA KANUNA TABİ TOHUMLUK ÇEŞİTLERİ

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/41)

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ 21/8/1963 tarihli ve 308 sayılı "Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanun" ve 19/9/1997 tarihli ve 23115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik" esaslarına göre tescil edilen ve üretim izni verilen bitki tür ve çeşitlerini kapsamaktadır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tescilli çeşitler

             MADDE 3 – (1) 308 sayılı Kanun uyarınca tescil edilen tohumluk çeşitleri, bu Tebliğin ekinde verilen listenin 1 no’ lu sütununda gösterilmiştir.

             Üretim izinli çeşitler

             MADDE 4 – (1) Tescil Komitesi tarafından üretim izni verilen tohumluk çeşitleri, bu Tebliğin ekinde verilen listenin 2 no’ lu sütununda gösterilmiştir.

             Üretilecek tohumluk çeşitleri

             MADDE 5 – (1) Orijinal, anaç, sertifikalı, kontrollü ve kontrol edilmiş tohumluklar sadece bu Tebliğin ekinde yer alan listedeki tohumluk çeşitlerinden üretilebilir.

             (2) Bu maddeye göre üretilen tohumlukların Bakanlıktan olumlu rapor alınmadan satılması ve dağıtılması, 308 sayılı Kanun’un 14 üncü maddesi hükümlerine göre yasaktır.

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat

             MADDE 6 – (1) 11/8/2005 tarihli ve 25903 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/39 no’lu 308 sayılı Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanuna Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

             Ekleri İçin Tıklayınız