30 Temmuz 2006 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 26244

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenci kayıtları ile eğitim-öğretim ve sınavlarda uyulacak esasları tespit etmektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim üst kuruluşlarının çerçeve, ilke ve kararlarına göre Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesine, sınav ve değerlendirmelere, öğrenci kabulüne, diploma ve unvanlarına, devamlı ve geçici ayrılmaya, akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

             b) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

             c) Rektörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

             ç) Senato: Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunu,

             d) Üniversite Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

             e) Fakülte: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

             f) Dekan: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Dekanını,

             g) Fakülte Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Kurulunu,

             ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte Yönetim Kurulunu,

             h) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Eğitim-öğretim yılı ve süresi

             MADDE 5 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, hazırlık sınıfı hariç beş yıldır. Her bir ders yılını kapsayan beş dönem bulunur. Dönem sınıf karşılığı olarak ifade edilir.

             (2) Fakültede dönem geçme sistemi uygulanır. Bir dönemin ders ve stajlarını başaramayan öğrenci, bir sonraki döneme devam edemez.        

             (3) Fakülte öğretim programı iki kısımdan oluşur. Bunlar;

             (a) Temel Diş Hekimliği Bilimleri Düzeyi: Dönem I ve Dönem II’yi başarı ile tamamlayanların diledikleri takdirde ilgili yönetmelik hükümlerine göre önlisans diploması alabilecekleri dönemdir.

             (b) Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Düzeyi: Her biri bir eğitim-öğretim yılını kapsayan beş dönemden ibarettir. Bu öğrenim süresini başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

             Eğitim-öğretim planları, dersler ve sınavlar

             MADDE 6 – (1) Eğitim-öğretim planı; eğitim-öğretim süresince Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil zorunlu derslerine ilaveten Beden Eğitimi veya Güzel Sanat dallarından seçilecek bir ders ile Yükseköğretim Kurulunun Diş Hekimliği ve Temel Tıp Bilimlerinde lisans eğitim-öğretim programı için belirlediği eğitim-öğretim çalışmalarını içeren ve Senato tarafından kabul edilen ortak ilkeler dikkate alınarak, Fakülte Kurulu'nca kararlaştırılan ve tümüyle başarıldığında ilgili diplomaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının bütünüdür.

             (2) Eğitim-öğretim çalışmaları; ders, staj, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, seminer ve benzeri çalışmalardır. Eğitim-öğretim çalışmaları olağan olarak bir eğitim-öğretim yılı sürelidir. Bu süreler; eğitim-öğretim planında veya Senato kararlarında belirtilmek koşuluyla farklı olarak düzenlenebilir.

             (3) Bir eğitim-öğretim yılı en az otuziki ve her yarıyıl en az onbeş haftadır. Yarıyıl, yıl sonunda uygulanan dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. İki dönem arasında onbeş günlük bir ara tatil dönemi bulunmaktadır.

             (4) Ders, öğrenci grubu karşısında yapılan sürekli bilgi aktarımıdır.

             (5) Ders kurulları; birden fazla anabilim dalı, bilim dalı veya programa ait derslerin birlikte yürütüldüğü derslerdir. Ders kurulları, yarıyıl boyunca devam edebileceği gibi, yoğunlaştırılmış blok programlar şeklinde de olabilir.

             (6) Mesleki zorunlu dersler, bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir.

             (7) Eğitim komisyonu; Dekan tarafından atanan bir başkan ile dönem koordinatörleri ve koordinatör yardımcılarından oluşur.

             (8) Uyum komisyonu; eğitim komisyonu başkanı ile dönem koordinatörlerinden oluşur.

             (9) Derse bağlı olmayan çalışmalar; mesleğin ve bilim kolunun özelliklerine göre, eğitim-öğretim planında herhangi bir derse bağlı olmadan yer alan uygulama çalışmalarıdır.

             (10) Seminer; eğitim-öğretim planına ilişkin bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan ve tartışmalı olarak geliştirilen çalışmadır.

             (11) Staj; Yükseköğretim Kurulu ilkelerine uygun olarak saptanan bir süre ile anabilim dalınca ders, seminer ve uygulamalı olarak verilen çalışmalardır.

             (12) Ön şart; Fakültede bir dönem, bir sonraki dönemin ön şartıdır. Dönem I ve II' de Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar derslerinden başarısız olan öğrenciye bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen süre elverdiği takdirde, bu ders veya dersleri sonraki dönemlerde başarılı oluncaya kadar tekrarlama hakkı verilir. Öğrenci dersi ilk aldığında, F1 notu almamış ise bu ders veya dersleri tekrarlaması halinde devam mecburiyeti aranmadan ara sınavlara ve dönem sonu genel sınavına girer.

             (13) Kredi saat; eğitim-öğretim çalışmalarının öğretim bakımından değerlendirilmesi kredi saat esası üzerinden yapılır.

             (14) Akademik danışman; bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve öğrencinin Üniversitedeki hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır.

             (15) Akademik koordinatör; Dekan tarafından her dönem için seçilen, ders, staj, klinik, poliklinik programlarını ve sınavlarını düzenleyen öğretim üyesidir.

             (16) Bütünleme sınavı; Dönem I, II ve III’de yarıyıl, yıl sonu final sınavlarının, Dönem IV ve V’de yarıyıl, yıl sonu final sınavları ile staj sonu sınavlarının puan olarak yerlerine geçen bir sınav şekli olup bütünleme döneminde yapılır.

             (17) Bütünleme dönemi; her dönem için eğitim-öğretim yılı sonunda ve başlangıç ile bitiş tarihleri, Fakülte Kurulunca akademik takvim kapsamında belirlenen bütünleme sınavlarının yapılacağı dönemdir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri, Yatay Geçişler ve Öğrenci Statüsü

             Öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Fakültenin birinci sınıfına öğrenci kabulü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Kurulu kararları çerçevesinde,  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Fakülteye, yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından  ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her dönemin başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş ve harcını zamanında yatırmış olması şarttır. Fakültede derslere dinleyici öğrenci veya özel öğrenci kabul edilmez. Kayıtla ilgili bütün işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca yürütülür.

             İlk kayıt işlemleri

             MADDE 8 – (1) Öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlük onayı ile belirlenen günlerde, adayın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri zamanında sağlamayan öğrenciler bu haklarını kaybederler.

             (2) Fakülteye kabul edilen öğrencilerin ilk kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlar aranır:

             a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,

             b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

             c) Yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) sonucunda o öğretim yılında Üniversiteye yerleştirme sistemi ile yerleştirilmiş olmak

gerekir.

             (3) Üniversiteye kabul edilen ve yukarıdaki şartları sağlamış olanların, Öğrenci İşleri  Başkanlığınca ibraz edilmesi istenen diğer belgeleri de sağlamaları ve tespit edilen harç ve ücretleri ödemeleri üzerine kesin kayıtları yapılır. Beyanları doğru olmayanların, belgelerinde noksanlık veya tahribat olanların veya başka bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.

             (4) Fakülteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlamasından itibaren iki hafta içinde başvurdukları takdirde muafiyet istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ve ders intibakı

             MADDE 9 – (1) Yatay geçişler, 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

             (2) Birinci sınıfına kesin kaydını yaptıran öğrenciler, kaydının yapıldığı ilk hafta içerisinde başvuruda bulunmaları ve kültür derslerinden olan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Beden Eğitimi/Güzel Sanatlar hariç, daha önce okumuş ve başarmış oldukları meslek içi derslerin tümünden, öğretim programlarının uygunluğu ve eşdeğerliği konusunda uyum komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile muaf sayılabilirler.

             (3) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin uyum için başvurmaları ve daha önce başka yükseköğretim kurumlarında izlemiş oldukları programların uygun olması durumunda da yukarıdaki esaslar uygulanır.

             (4) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler sonucunda,  yeni programa intibak, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre yapılır.

             (5) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğretim sürelerinin hesabında öğrencinin gelmiş olduğu kurumda geçirmiş olduğu süreler de hesaba katılır. Toplam süre 2547 sayılı Kanun ile belirtilen süreyi aşamaz.

             Uyum ve akademik danışmanlık

             MADDE 10 – (1) Kesin kayıtları yapılan birinci sınıf öğrencilerine Üniversiteyi tanıtmak amacıyla derslerin başlamasından önce, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca müştereken uygun program düzenlenir.

             (2) Her bir öğrenciye, derslerin başlamasını takip eden en geç onbeş gün içinde bir akademik danışman tayin edilir.

             Kayıt yenileme

             MADDE 11 – (1) Öğrenciler; her ders yılı başında bir önceki dönem başarı durumuna göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek, Üniversite Yönetim Kurulunun tespit ettiği esaslar çerçevesinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Yazılım yapılan eğitim-öğretim çalışmaları internet ortamında öğrencilere duyurulur. Öğrencilerin yazılım yaptığı eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin itirazlarını, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapmaları gerekmektedir. Bu süreler içerisinde başvuru yapmayan öğrencilerin interaktif yazılımları kesinlik kazanır. Mazereti Dekanlık tarafından kabul edilen öğrencinin akademik takvimde belirtilen ders ekleme süresi içerisinde kayıt yaptırması mümkündür. İki eğitim-öğretim yılı (dört yarıyıl) üst üste kaydını yenilemeyen öğrencilerin kayıtları silinerek üniversite ile ilişikleri kesilir.

             (2) Akademik danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi, öğrencilerin öğrenim durumlarının izlenebilmesi ve kontrolünün sağlanabilmesi amacıyla her bir öğrenci için ayrı ayrı ve iki nüsha halinde öğrenim durumu kütüğü tutulur. Bunlar, ilgili koordinatör ve Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı tarafından muhafaza edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar  ve Değerlendirme Esasları, Devam-Devamsızlık, Mazeretler

             Sınavlar

             MADDE 12 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, yarıyıl, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, staj sonu sınavı ve ek sınavlardır. Her sınav yazılı, sözlü ya da hem yazılı hem sözlü yapılabilir. Uygulamalı derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.

             (2) Yarıyıl, yıl sonu ve bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Dekanlık tarafından saptanan yer, gün ve saatte yapılır. Bir eğitim yılı boyunca devam eden dersler için her yarıyılda biri yazılı en az iki ara sınav yapılır. Ayrıca ders niteliğindeki ödev, laboratuvar ve klinik çalışmaların yarıyıl içindeki değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınavına geçerli bir sebep ile katılmadıkları Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılabilir.

             (3) Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere yıl sonu ve bütünleme sınavı hakkı tanınır. Yıl sonu ve bütünleme sınavları bir yılda her ders için birer kez açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz. Bir yarıyıl devam eden derslerin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı, ilgili yarıyılın bitimini takip eden onbeş gün içerisinde yapılır. Yıl sonu ve bütünleme sınavları arasında en az onbeş gün ara bırakılır.

             (4) Bütünleme sınav sonuçlarına göre bulunduğu sınıfta ilk yılını okuyan ve en çok bir dersten (F3) notunu alarak sınıfta kalan öğrenciye ek sınav hakkı verilir. Ek sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra Dekanlık tarafından belirtilen süre içerisinde yazılı dilekçelerini vererek bu haktan yararlanırlar. Bu süreler sonunda verilecek dilekçelere herhangi bir işlem yapılamaz. Öğrencinin yapılan bu sınavdan başarılı olabilmesi için en az geçer not alması gerekmektedir. Bu sınavlar Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır.  

             (5) Ortak zorunlu dersler için uygulanacak esaslar Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

             Başarısızlık

             MADDE 13 – (1) Bir dönemde başarısız olan öğrenciler, sonraki eğitim-öğretim yılında, dönemin tamamından değil başarısız olduğu dersler ve stajlardan sorumludurlar.

             Pratik uygulama ve telafi

             MADDE 14 – (1) Fakültede, her öğrencinin her yıl belirli sayıda pratik çalışmayı, verilen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve teslim  etmesi zorunludur. Telafi süresi,  ilgili anabilim dalı tarafından ya her bir pratik çalışmanın sonunda veya ders sonunda verilebilir. Anabilim dalı, telafi süresini normal süre ile bitişik olarak da verebilir. Uygulamanın ne şekilde olacağı ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.  Normal uygulama süresi ve gerekirse ek süre içinde yapmak zorunda olduğu pratik uygulamaların  %70’ini tamamlayamayan öğrenci o pratik uygulamalarından  başarısız sayılır ve bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu pratik uygulamayı tekrar eder. 

             (2) Pratik uygulamaların en az %70 ini başarı ile tamamlamayan öğrenci yıl sonu sınavına giremez. Eksik kalan pratik uygulamayı bütünleme sınavından önce anabilim dallarının önerileri ile Dekanlık  tarafından belirlenecek tarihlerde başarıyla tamamladığı takdirde bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Bu süre içinde de  belirtilen pratik uygulamaları başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim  yılında tekrar eder.

             (3) Bir öğrenci aynı anda birden fazla staj yapamaz. Stajda başarılı olamayan bir öğrencinin stajının tekrar süresi o ders yılı içindeki staj iş günü kadardır.

             (4) Gerekli olduğu durumlarda Fakülte dışında herhangi bir kurumda pratik uygulamalı ders ve staj yapılması ve yine pratik uygulamalı ders ve staj için dışarıdan öğrenci başvuruları; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca çıkarılan, 31/3/2006 tarihli ve 26125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

             (5) Diş hekimliği meslek eğitimi poliklinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından saptanır ve öğrencilere ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulur.

             Devam zorunluluğu

             MADDE 15 – (1) Pratik çalışmalardan olan laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları ve teorik derslere devam zorunludur ve yoklama yapılır. Pratik derslerin % 20'sinden fazlasına katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve (F1) notu alır.

             (2) Devamsızlık % 20'yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim dalının imkanları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği günde ve saatte telafi etmek zorundadır. Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve ( F1 ) notu alır.

             (3) Tüm yıl boyunca teorik derslerin % 30'undan, pratik derslerin % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci o derslerin hiçbirine alınmaz ve ( F1 ) notu alır.

             (4) Mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve (E) notu alır.

             Devamsızlık

             MADDE 16 – (1) Bir akademik yılda, mazeretsiz olarak aralıklı veya devamlı, toplam otuz günden fazla eğitim-öğretime katılmayan öğrenciler, o yılki sınav haklarını kaybederler ve sınavları başaramamış sayılırlar. Disiplin cezası da devamsızlıktan sayılır.

             Mazeretler

             MADDE 17 – (1) Mazeret sınavı, ara sınavlar için kullandırılır. Mazeret sınavı yapılması, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin mazeretli olarak öğrenime devam edemediği süreler öğretim süresinden sayılmaz.

             (2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını Üniversite hastanesinin (Farabi) üç doktor imzalı raporu veya diğer sağlık kurumlarınca verilen sağlık kurulu (heyet) raporu ile belgelemeleri gerekir.

             (3) Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde derslere devam edemez ve herhangi bir dersin sınavına giremez. Öğrencinin raporlu bulunduğu sürede sınavına giremediği dersler varsa kendisine mazeret sınavı hakkı verilir.

             (4) Alınan sağlık raporlarından önemli bedeni hastalıklar veya şizofreni, paranoit, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlıkları iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınıp incelenmek suretiyle öğrenimlerine devam edemeyecekleri anlaşılan ve hekimlik mesleğini icra edemeyeceğine Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             (5) Mazeretlerle ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde Dekanlığa yapılır. Daha sonra yapılan müracaatlar, geç sunulan raporlar, usulüne uygun alınmayan veya yalnız sınav tarihlerini kapsayan raporlar işleme konulmaz.

             (6) Milli takım karşılaşmalarında milli takımlarımızda, yıllık üniversiteler arası spor karşılaşmalarında ve Üniversite takımlarında yer alan öğrencilerin bu takımlarda bulunmak zorunda olmaları nedeniyle kendilerine Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile izin verilir. Öğrencilerin mazeretli izinli sayıldıkları süre içinde ara sınavına giremedikleri ders veya dersler varsa bu derslerden mazeret sınavına alınırlar. Ancak öğrenci Dönem IV, V'de ise devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde stajı tekrarlar.

             (7) Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin her türlü mazeretini, gerekçe göstererek kabul veya ret edebilir.

             Azami öğrenim süresi

             MADDE 18 – (1) Öğrencilere tanınan azami süreler sekiz eğitim-öğretim yılıdır. Öğrenciler, bu Yönetmeliğin 13 üncü ve 19 uncu maddelerindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenimlerini, azami öğrenim süreler içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süreler içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

             Azami öğrenim süresi sonundaki sınavlar

             MADDE 19 – (1) Azami kanuni süreleri kullandıkları halde başarılı olamayan son sınıf öğrencileri; mezun olabilmeleri için devam şartını yerine getirip de başarısız oldukları bütün derslerden biri bütünleme olmak üzere, iki ek sınava ve devam şartını yerine getirmedikleri derslere de, azami ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla, kayıt olarak devam etme ve sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere, devam şartını yerine getirdikleri derslerin açılan sınavlarına  üç yarıyıl süreyle girme, devam şartını yerine getirmedikleri derslere ise devam şartını yerine getirmek koşuluyla üç yarıyıl süreyle sınavlarına girme hakkı tanınır.

             (2) Ek sınav hakkını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere ise; devam şartını yerine getirdikleri dersler için dört yarıyıl süreyle açılacak sınavlara girme, devam şartını yerine getirmedikleri dersler için de devam ve sınavlarına girme hakkı tanınır.

             (3) Devam şartını yerine getirdikleri halde üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere, açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir. Devam şartını yerine getirmedikleri üç veya daha az dersten başarısız olan öğrencilere ise derslere devam şartını yerine getirmek kaydıyla açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı verilir. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, katkı paylarını veya öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             Puan, not, derece ve katsayılar

             MADDE 20 – (1) Fakültedeki tüm sınavların değerlendirilmesinde kullanılan puanlar, notlar, dereceler ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekildedir:

             a) Geçer notlar şunlardır:

             Puan                        Not                   Katsayı           Derecesi

             86-100                    AA                      4.00                Pekiyi

             81-85                       BA                      3.50                Pekiyi

             76-80                       BB                       3.00                  İyi

             66-75                       BC                       2.50                  İyi

             60-65                       CC                       2.00                 Orta

             G Geçer ( Kredisiz eğitim-öğretim çalışmaları için)

             b) Geçmez notlar şunlardır:

             1) F1 : Devamsız, final sınavına girme hakkı yok.

             2) F2 : Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

             3) F3 : Sınav değerlendirmesi 100 üzerinden 0-59 arasında, başarısız.

             4) F4 : Devamsızlıktan dolayı kurul sonu veya staj sonu sınavına giremez.Sıfır (0) not alır.

             5) E : Mazeretli geçemez.

             6) K : Kalır (Meslek dışı dersler için).

             Ders başarı notunun hesaplanması

             MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu; genel sınav veya bütünleme sınavı, laboratuvar, pratik ve benzeri uygulamalı çalışmalar ile ara sınav not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir.

             (2) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gereklidir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 50’si ile yıl sonu sınav notunun % 50’sinin toplanması sonucunda elde edilen nottur. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için genel veya bütünleme sınavlarından en az 50 alma zorunluluğu vardır.

             Not ortalaması

             MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hesaplanarak belirlenir.

             (2) Bir öğrencinin, bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı toplam puan, o çalışmanın kredi değeri ile aldığı dönem notu katsayısının çarpımından elde edilir.

             (3) Herhangi bir dönem not ortalamasını bulmak için o dönem, öğrencinin bütün eğitim-öğretim çalışmalarından aldığı toplam puan tutarı, alınan çalışmaların kredi değerleri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

             (4) Genel not ortalaması, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu programda geçerli olan kredili derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

             (5) Gerek dönem ve gerekse genel not ortalamasında (AA)'dan (F4)'e kadar verilen notlar esas tutulur. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

             Mezuniyet başarı derecesi

             MADDE 23 – (1) Diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin başarı derecelerini tesbit için, bütün eğitim yıllarını kapsayan akademik ortalamaları bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde gösterilen değerlere göre dereceye çevrilir. 

             Notlarda maddi hata ve itiraz

             MADDE 24 – (1) Sınavlarda bilimsel ya da maddi hata yapılmış olması halinde düzeltme işlemi;

             (a) Öğrencinin başvurusu üzerine ilgili koordinatörlükçe karara bağlanır ve durum Dekanlığa iletilir.

             (b) Bu işlemin, sınav sonuçları ilan edildikten sonra, en geç bir hafta içerisinde yapılmış olması gerekir.

             (2) Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen, dönem başarı notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme istemi, ilgili dönem koordinatörünün başvurusu üzerine Dekanlıkça karara bağlanır.

             (3) Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş olması gerekir. Bu tarihten sonraki düzeltme işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararını gerektirir.

             Onur öğrencileri

             MADDE 25 – (1) Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak kaydıyla, bir dönem sonunda bütünlemeye kalmaksızın, o dönemin not ortalaması 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51-4.00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda Rektörlükçe ilan edilir.

             Diplomalar

             MADDE 26 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir. 

             a) Temel diş hekimliği bilimleri önlisans diploması; Diş hekimliği eğitimi programına kayıtlı öğrencilerin önlisans diploması alabilmesi, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

             b) Diş hekimliği diploması; Beş yıllık diş hekimliği eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması ve diş hekimi unvanı verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devamlı ve Geçici Ayrılma

             Kayıt sildirme

             MADDE 27 – (1) Öğrenciler, Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. Kayıt sildiren öğrencilerin, yeniden kayıt olma haklarını elde etmeleri halinde, isterlerse, intibakları bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümlerine göre yapılır.

             İlişik kesme

             MADDE 28 – (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olarak Fakülteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişki kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

             İzinli ayrılma

             MADDE 29 – (1) Öğrenciler tekrar Fakülteye dönmek üzere, bölüm başkanının ve Dekanın önerisi ve Rektörlük onayı ile izinli sayılabilirler.

             (2) Öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.

             (3) İzinli geçen süreler öğrencinin eğitim süresinden sayılmaz.

             İzin süreleri

             MADDE 30 – (1) Öğrencilere, her defasında bir yıl olmak üzere en fazla iki yıl izin verilebilir. İzinli geçen süreler öğretim sürelerine katılmaz.

             İzin gerekçeleri     

             MADDE 31 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelenmek koşulu ile yıllık izin verilebilir:

             (a) Hastalık: Öğrencinin hastalığını,  Farabi Hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirmiş olması, acil hallerde ve tatillerde ise Devlet hastanelerinden alınacak raporların Farabi Hastanesi başhekimliğince onaylanması gereklidir.

             (b) Askerlik: Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedenleriyle askere alınması halinde izin verilebilir.

             (c) Doğal afet: Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olması şartı ile yangın, deprem, su baskını ve benzeri gibi afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalacağı durumlarda izin verilebilir.

             (d) Ekonomik ve ailevi: Öğrencinin ekonomik güçlükler içinde bulunması veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının ağır hastalıkları halinde bakacak başka kimselerinin olmaması veya öğrenimini engelleyecek şekilde etkileyen ölüm hallerinin olması ve belgelenmesi şartı ile izin verilebilir.

             (2) Tutuklanan, mahkum olan veya aranmakta olduğu ilgili makamlarca bildirilen öğrencilere izin verilmez. Tutukluluğu sona ermiş olan öğrenciler, geçen süre için izinli sayılabilirler.

             Müracaat şekli ve süresi

             MADDE 32 – (1) İzin istekleri, gerekçeli dilekçe ve belgelerle birlikte akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığına yapılır.

             (2) Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

             (3) Öğrencilere belgeleyecekleri önemli ve haklı sebepleri ve bulunması veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurtdışı  burs, staj, araştırma gibi imkanların doğması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile  bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izinler azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yeniletme  süresi sonuna kadar yapılması gerekir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Öğrencilerin genel görünüşü ve giyinişi

             MADDE 33 – (1) Öğrencinin genel görünüm ve giyinişi; Üniversite öğrencisine yakışır bir biçimde, Diş Hekimliği Fakültesi ile diş hekimliği mesleğinin özel şartlarına uygun olmalıdır ve bu konuda öğrenci ilgili mevzuata uymak zorundadır. Bu konuda yetkili organlarca verilen kararlara uymayanlar hakkında Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

             Eğitim komisyonunun görevleri

             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen şekilde oluşturulan Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

             a) Eğitim Komisyonu Başkanının gerekli gördüğü zamanlarda yapılan çağrı üzerine toplanmak,

             b) Fakültede tüm eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunca kararlaştırılan akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

             c) Devamsızlık ve başka nedenlerle eğitimle ilişiği kesilme durumuna gelen öğrenciler hakkında istenildiğinde Dekanlığa bilgi vermek,

             ç) Ders yılı başlamadan önce yıllık ders, seminer ve sınav programları ile ders görevlendirmelerini anabilim dalı başkanları ile koordineli olarak düzenleyerek Dekanlığa sunmak,

             d) Dekanın eğitim-öğretim ile ilgili olarak Fakülte Kurulundan istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.

             Öğrencilerin her türlü başvuruları

             MADDE 35 – (1) Öğrencilerin her türlü dilek ve şikayetlerine ilişkin başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılır.

             Tebligat ve adres bildirme

             MADDE 36 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı olarak yapılmak veya tebligatın Fakültede ilan edilmesi suretiyle tamamlanmış sayılır.

             (2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresleri değiştirdikleri halde, bu değişikliği bildirmeyen veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler.

             Alet ve malzemelerin korunması

             MADDE 37 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur. Hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde ilgili öğrenci ya da öğrencilerden tazmin edilir.

             Yürürlük

             MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.