25 Temmuz 2006 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26239

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu:     AB Destekli Bölgesel Kalkınma

                             Programlarının Uygulanması ve İzlenmesi.

GENELGE

2006/21

                Avrupa Birliği (AB) destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının etkin ve verimli bir şekilde uygulanması ve izlenmesi suretiyle; söz konusu programlardan ekonomik ve sosyal uyum, yapısal fonlara hazırlık ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yönünde beklenen faydanın sağlanması ve böylece bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıda bulunulması önemli bir hedeftir.

             19/10/2005 tarihli ve 25971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının, "AB Bölgesel Kalkınma Programları" başlığını taşıyan 10’uncu maddesi gereğince; katılım öncesi mali yardımlar çerçevesinde uygulamaları başlatılan bazı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey II bölgelerindeki kalkınma programlarının uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinin Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının koordinasyonunda yürütülmektedir.

             Anılan Bakanlar Kurulu Kararının 10’uncu maddesinde; programların etkin bir şekilde yürütülmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerin, bölgelerde; Program/Proje Uygulama ve Koordinasyon Birimleri ve Kalkınma Birlikleri; merkezde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile yakın işbirliği içinde çalışmak ve bunun için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü kılınmıştır.

             Ayrıca, mezkûr Kararın "AB Bölgesel Kalkınma Programlarının Koordinasyonu ve İzlenmesi" başlıklı 27’nci maddesinin ikinci fıkrasında; ödemelerde yerelde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idare yetkililerince ifa edilen inceleme ve onaylara istinaden Program/Proje Uygulama ve Koordinasyon Birimlerinden (Teknik Bürolar) gelen değerlendirmelerin esas alınacağı ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılacağı vurgulanmıştır.

             Bu çerçevede, AB destekli Bölgesel Kalkınma Programlarının uygulanması ve izlenmesi konusunda ilgili kurum ve kuruluşların aşağıdaki hususlara uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

             1) Projelerin izlenmesinde görev alacak personel, valilikler tarafından kamu personelinin görevlendirilmesi, bölgedeki mahalli idare birlikleri bünyesinde geçici olarak sözleşmeli personel istihdamı veya hizmet alımı yöntemlerinden biri veya birkaçının kullanılması suretiyle temin edilecek, bu hususta ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli desteği vermekle yükümlü olacak, valilikler veya mahalli idare birlikleri ihtiyaç duyulan personelin istihdamından sorumlu olacaktır.

             Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulacak; personel ücretleri, araç ve donanım masrafları gibi bütün giderler, ilgili valiliklerce veya mahalli idare birliklerince karşılanacaktır. Bunlar için gerekli olan kaynak, bu konudaki talep üzerine, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı bütçesinden valilik veya mahalli idare birliği bütçesine aktarılacak, aktarma işlemine ilişkin usul ve esaslar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından belirlenerek idarelere duyurulacaktır.

             2) Bu personel görevini, Program/Proje Uygulama ve Koordinasyon Birimleri’nin yönlendirme ve koordinasyonunda ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nca hazırlanan proje izleme kurallarına uygun olarak yerine getirecektir.

             3) Program kapsamında görevlendirilen personel ve bunlardan sorumlu idareciler, program ve projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında; Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi ve Program/Proje Uygulama ve Koordinasyon Birimleri tarafından düzenlenecek her türlü eğitim ve faaliyete katılmakla yükümlüdür.

             4) 2006 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararının 27’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği üzere, AB destekli Bölgesel Kalkınma Programları kapsamında uygulanan projelerin izlenmesi sürecinde;

             • Söz konusu projelerin fiziksel gerçekleşmelerinin tespiti ve izlenmesinden; yerel düzeyde görevli personel ile Program/Proje Uygulama ve Koordinasyon Birimleri, merkezde ise Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı,

             • Proje sahipleri tarafından yapılan ihale ve harcamaların AB ve Türk mevzuatına uygunluğunun incelenmesinden; yerel düzeyde görevli personel, merkezde ise Merkezi Finans ve İhale Birimi,

             sorumludur.

             5) İlgili Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu programların, yerel düzeydeki idarelerle işbirliği içerisinde ve belirlenen esaslar çerçevesinde sağlıklı ve düzenli biçimde izlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almakla, taşra teşkilatlarını bu amaca uygun olarak yönlendirmekle ve illerdeki personeli bu yönde bilgilendirmekle yükümlüdürler.

             6) Söz konusu programlar kapsamındaki projelerin uygulama, izleme ve değerlendirmeye ilişkin detaylarını ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde tespit etmeye, oluşan tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                            Başbakan