23 Temmuz 2006 Tarihli ve 26237 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Ċ ÖNCEKİ

SONRAKİ

Ĉ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2006/10731 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nipetlerinin Yeniden Belirlenmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 2003/6577 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARLARI

— Millî Savunma, Millî Eğitim ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Harran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ

— Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/9)