22 Temmuz 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26236

YÖNETMELİK

             İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KREDİLİ SİSTEM LİSANS VE

ÖNLİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 11/11/2002 tarihli ve 24933 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Derslerin kredi değerleri bölümlerin teklifi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Öğrencilerin kredi yükü, bir yarıyıl için, en az 12 kredidir. Bu kredi yüküne alınan tüm kredili dersler dahildir. Gerekli hallerde ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla kredi yükü düşürülebilir. En çok iki yarıyıl içinde mezun olabilecek öğrenciler için en az kredi yükü kuralı geçerli değildir."

             "Öğrenciler, genel not ortalamalarının fazla ders ve kredi yükü almaya izin vermesi koşuluyla, kayıtlı oldukları bölüm için belirlenmiş olan ilgili yarıyıl ders ve kredi yüküne ek olarak, 3 ders veya 9 kredi alabilirler. Fakülte yönetim kurulları, son sınıf öğrencilerinin daha fazla ders veya kredi almasına münferiden karar verebilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Haklı nedenlerin bulunması halinde, ilgili fakülte yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının olumlu görüşünü alarak, dersin sonraki bir yarıyılda alınmasına ve ders alınmışsa dersten çekilmeye izin verebilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Akademik programların son iki yarıyılında bitirme tezi veya projesi seçimlik veya zorunlu ders olarak yer alabilir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

             "a) GNO en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F) notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, bu ders için ek bir sınav hakkı verilir. GNO 2.00’ın altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere, bu dersten (D) almaları halinde GNO’nın 2.00 veya üstüne yükselmesi koşuluyla, bu dersten ek bir sınav hakkı verilir. Bu bend uyarınca yapılan ek sınavlarda öğrencilere en çok (D) notu verilir. Başarısızlık halinde ders tekrarlanır ve bu durumda bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri uygulanır. Sıfır (0) kredilik seçimlik derslerden başarısız olunması mezuniyete engel değildir."

             "c) Bu fıkra uyarınca yapılan ek sınavlarda mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Öğrenimlerini en çok sekiz yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin ikinci cümlesi ve (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Final sınavlarına ilişkin mazeret başvuruları ise, bu bendin diğer alt bentleri hükümlerine göre yapılır ve değerlendirilir."

             "(2) Mazeret başvurusu, sadece final sınavları için yapılabilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 36 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu önlisans programından mezun olabilmesi için, programını azami öğrenim süresi içinde en az 2.00 GNO ile tamamlaması zorunludur. Bu şartları gerçekleştiremeyenlerden;

             a) GNO en az 2.00 olan ve mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F) notu almış oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere, bu ders için ek bir sınav hakkı verilir. GNO 2.00’ın altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere, bu dersten (D) almaları halinde GNO’nın 2.00 veya üstüne yükselmesi koşuluyla, bu dersten ek bir sınav hakkı verilir. Bu bend uyarınca yapılan ek sınavlarda öğrencilere en çok (D) notu verilir. Başarısızlık halinde ders tekrarlanır ve bu durumda bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri uygulanır. Sıfır (0) kredilik seçimlik derslerden başarısız olunması mezuniyete engel değildir.

             b) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca GNO 2.00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri bir dersten, GNO’nı yükseltmek amacıyla bir sınav hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Bu sınav sonucunda da GNO’nı 2.00 veya üstüne yükseltemeyen öğrenciler, programlarının son iki yarıyılı içinde bulunan derslerden yeteri kadarını kanuni azami sürelerinin sonuna kadar yeniden alarak GNO’nı yükseltebilirler.

             c) Bu fıkra uyarınca yapılan ek sınavlarda mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

             (2) İstanbul Bilgi Üniversitesinde bir ön lisans programını bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlayan öğrencilere, öğrenim görmüş oldukları dalda önlisans diploması verilir. Diplomada öğrencinin hangi yüksekokul ve eğer varsa hangi programdan mezun olduğu belirtilir. Mezuniyet ortalaması hesaplanırken kredili ve notlu alınan derslerin tümü hesaba katılır.

             Üçüncü yarıyılın sonunda, programlarının toplam kredi yükünü 3.50 GNO ile tamamlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanırlar.

             Öğrenimlerini en çok dört yarıyılda, 3.50 veya daha yüksek GNO ile tamamlayanlar yüksek onur, 3.00 ile 3.49 arasında GNO ile tamamlayanlar onur listesine alınırlar. Bu durumlarını belirten özel bir belge kendilerine diplomaları ile birlikte verilir. Ancak disiplin cezası almış olan öğrenciler bu listelere alınmazlar.

             (3) Ön lisans programlarında yatay geçiş başvurusu ikinci ve üçüncü ara yıllara yapılabilir. Ara yıllara başvuru koşullarına ilişkin esaslar şunlardır:

             a) Ara yarıyıla geçiş için, başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumundaki bütün sınavlarını başarmış olması gerekir.

             b) Başvurulan yarıyıldan önceki öğretim süresindeki yarıyıla geçiş notu dahil olmak üzere, genel not ortalamasının en az %60 veya eşdeğeri olması gerekir.

             (4) Ön lisans programı öğrencilerine; bu Yönetmeliğin 27 nci, 28 inci ve 29 uncu maddeleri uygulanmaz.

             (5) Bu Yönetmelikle fakültelere verilen görev ve yetkileri ön lisans programları bakımından ilgili yüksekokul, fakülte kuruluna verilenleri ilgili yüksekokul kurulu, fakülte yönetim kuruluna verilenleri ilgili yüksekokul yönetim kurulu, fakülte dekanlarına verilenleri ise ilgili yüksekokul müdürü yerine getirir ve kullanır."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.