22 Temmuz 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26236

YÖNETMELİK

             Ulaştırma Bakanlığından:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİNİN

TARH, TAHAKKUK VE TAHSİLATINA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilatı ile ilgili usul ve esaslarını belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

             b) Bildirim: Ücretlendirme ile ilgili her türlü hususların, ilgililerin Genel Müdürlükçe bilinen adreslerine yazı ile bildirilmesini,

             c) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

             ç) Mevzuat: Belgelerle yetkilendirme işlemlerinin dayandırıldığı 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanıp yayımlanmış sivil havacılık yönetmelikleri ile diğer düzenleyici işlemleri,

             d) İşletme: Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

             e) Tahakkuk: Tarh ve bildirimi yapılan Genel Müdürlük gelirlerinin ödenmesi gereken safhaya gelmesini,

             f) Tahsilat: Genel Müdürlük gelirlerinin belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda toplanmasını,

             g) Tarh: Genel Müdürlük hizmetlerine karşılık alınacak miktarın tespit edilmesi işlemini,

             ğ)Yeterlik belgesi: Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşmaları ile diğer uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen niteliklere sahip olan ve bu kapsamda Genel Müdürlükten yeterlik belgesi alması gereken personeli

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gelirler, Tarh, Tahakkuk ve Tahsilat

             Gelirler

             MADDE 5 – (1) Genel Müdürlüğün gelirleri şunlardır:

             a) Genel Müdürlükçe; 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile yönetmelikler gereğince verilen ruhsatlar, sertifikalar, tescil belgeleri, lisanslar, her türlü izin ve diğer yetki belgeleri, bu belgelerin yenilenmesi ile tescil işlemleri karşılığında elde edilecek gelirler,

             b) Yeterlik belgesini haiz sivil havacılık personeli sınavları ve bunların denetimleri için yapılacak çalışmalar karşılığında elde edilecek gelirler,

             c) Genel Müdürlüğün görev kapsamında bulunan ve uluslararası kural ve standartlar ile kanunlar ve yönetmeliklerle belirlenmiş her türlü denetimlerden elde edilecek gelirler,

             ç) Genel Müdürlükçe verilecek kurs, toplantı, konferans, seminer ve eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

             d) Her türlü basılı evrak, form ve yayınlardan elde edilecek gelirler,

             e) Müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler,

             f) Genel Müdürlük lehine takdir edilen ve dağıtıma tabi tutulan bölüm dışında kalan vekalet ücretleri,

             g) Genel Müdürlük görev kapsamında sözleşmelerle yapılan hizmetlerden elde edilen gelirler,

             ğ) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlük arasında yapılacak protokol çerçevesinde Eurocontrol gelirlerinden alınacak pay.

             Ücret tarifesi

             MADDE 6 – (1) Ücret tarifesi, her yıl Genel Müdürlükçe belirlenir ve Bakanlıkça onaylanarak yürürlüğe konulur. Yıl içinde tarifede yapılacak değişikliklerde aynı usul uygulanır.

             Tarh

             MADDE 7 – (1) Genel Müdürlükten hizmet alanların ödemekle yükümlü oldukları ücretler, Genel Müdürlük düzenlemeleri ve ücret tarifesi esas alınarak tarh edilir.

             (2) Belgelerin ilk veriliş ücreti, Temdit/Yenileme işlemine tabi belgelerden alınacak temdit/yenileme ücreti ile diğer hizmetlere ilişkin ücretler, her yıl Genel Müdürlükçe belirlenecek miktar üzerinden tarh edilir.

             Bildirim adresi

             MADDE 8 – (1) Muhatapların Genel Müdürlüğe bildirdikleri tebligat adresleri bildirim adresi olarak kabul edilir. Adreslerinde oluşan değişiklikler, değişikliğin vuku bulduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde taahhütlü olarak Genel Müdürlüğe bildirilir. Belirtilen bildirim zorunluğuna uyulmaması halinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre bildirim yapılır.

             (2) Genel Müdürlük tarafından yapılacak bildirimler ilgililere doğrudan veya posta yolu ile iadeli taahhütlü yapılabilir.

             Tahakkuk

             MADDE 9 – (1) Tarh edilen ücretler; Genel Müdürlük tarafından ilgililere bildirim yapılarak tahakkuk ettirilir. Tarh yapılarak bildirilen ücretler, bildirim tarihinden itibaren yedi gün sonunda tahakkuk ettirilmiş sayılır.

             Tahsilat

             MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük tarafından belirlenen ücretlerin, ilgililere yapılacak bildirim çerçevesinde ilgili Banka şubelerine açılan hesaba veya Genel Müdürlük Muhasebe veznelerine doğrudan ödenmesi zorunludur. Genel Müdürlüğün gelirleri peşin olarak tahsil edilir.

             İtiraz

             MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarh ve tahakkuk miktarına yapılacak itirazlar ödemeyi durdurmaz.

             Ücret iadesi

             MADDE 12 – (1) İtirazın haklı bulunması durumunda, fazla tahsil edilen ücretin ilgiliye iadesi, tahsil edilen gelirlerden yapılır. İade edilen ücrete gecikme zammı uygulanmaz.

             Ücret tutarlarında değişiklik

             MADDE 13 – (1) Her türlü sivil havacılık hizmeti ile ilgili olarak yıl içerisinde ücretlerde azalmayı gerektirecek herhangi bir değişikliğin vuku bulması halinde her ne sebeple olursa olsun, o yıla ilişkin ücretlerle ilgili olarak Genel Müdürlükten iade talebinde bulunulamaz.

             (2) Yıl içinde ücret tarifelerinde artış meydana getiren değişikliklerde ise, değişiklik tarihinden sonraki miktarlar yılın geriye kalan süresinde uygulanır ve fark ücreti uygulanmaz.

             Hizmetin durdurulması

             MADDE 14 – (1) Bir sivil havacılık hizmetinin Genel Müdürlük veya işletmeci tarafından geçici olarak durdurulması, yetkisinin tamamen kaldırılması veya devri halinde Genel Müdürlükçe genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

             Ücretlerin ödenmemesi

             MADDE 15 – (1) İşletmeciye, işleticiye ve yetkilendirilene tahakkuk ettirilen ücret tahsilatının sağlanamaması halinde genel hükümler çerçevesinde takip ve tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Düzenleme yetkisi

             MADDE 16 – (1) Genel Müdürlük bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

             Tahakkuk işlemi gerektirmeyen gelirler

             MADDE 17 – (1) Sivil havacılık düzenlemelerine ilişkin 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve ücret tarifesinde yer alan ancak, tarh ve tahakkuk işlemi gerektirmeyen ücretler, Genel Müdürlüğün ilgili Banka şubelerinde açılan hesabına veya Muhasebe veznesine yatırılır.

             Gelirlerin geçici olarak toplanması ve mahsup

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce Genel Müdürlüğün faaliyetlerine karşılık tahsil edilerek Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına aktarılan gelirler, yıl içinde Genel Müdürlük ihtiyaçlarına harcanan kısımların mahsup işlemi yapıldıktan sonra kalan tutar, Genel Müdürlüğün özel bütçe gelirlerine aktarılarak muhasebeleştirilir.

             Yürürlük

             MADDE 18 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.