22 Temmuz 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26236

YÖNETMELİK

             Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEDEK SUBAY

ADAYLARININ SEÇİMİNE  İLİŞKİN ŞEKİL VE ESASLAR İLE CELP

USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 3/10/1984 tarihli ve 18534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

             "Askerlik şubesince test ve mülakata katılmak üzere sevk edilen yüksek öğrenim kurumu mezunu yükümlülerden test ve mülakata zamanında katılmayanlar mülakat merkezi komutanlıklarınca askerlik şubesine geri gönderilirler. Askerlik şubelerince bunlar hakkında bakaya işlemi yapılarak mahkemeye verilirler ve müteakip ilk yedek subay celbinde yeniden test ve mülakat merkezine sevk edilirler."

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.