22 Temmuz 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26236

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2006/10655

             Ekli “Sağlık Tesislerinin,Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı’nın 19/4/2006 tarihli ve 2652 sayılı yazısı üzerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                           A. ŞENER                                  M. A. ŞAHİN                        B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                     M. AYDIN                                N. ÇUBUKÇU                      K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                    Devlet Bakanı                               Devlet Bakanı                       Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                          A. AKSU                                       A.AKSU                              A. ŞENER

        Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı V.                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                        F. N.ÖZAK                                   R.AKDAĞ                         B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                     Bayındırlık ve İskan Bakanı                     Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı

                            M. M. EKER                                   M. BAŞESGİOĞLU                                A. COŞKUN

                  Tarım ve Köyişleri Bakanı                   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı                 Sanayi ve Ticaret Bakanı

                            M.H.GÜLER                                             A. KOÇ                                              O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                     Çevre ve Orman Bakanı

 

 

SAĞLIK TESİSLERİNİN, KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE

TESİSLERDEKİ TIBBÎ HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET

VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA

YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

                Amaç

                MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesi uyarınca; yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek Planlama Kurulu tarafından karar verilen sağlık tesislerinin, Sağlık Bakanlığınca verilecek ön proje ve belirlenecek temel standartlar çerçevesinde, kendisine veya Hazineye ait taşınmazlar üzerinde ihale ile belirlenecek gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasına, bu amaçla Maliye Bakanlığınca Hazineye ait taşınmazlar üzerinde gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmek suretiyle bu taşınmazların devredilmesine; kira bedeli ve kiralama süresinin tespitine, sağlık tesislerindeki tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında yenilenmesine, ihale yöntemlerine, isteklilerde aranacak niteliklerin belirlenmesine, sözleşmelerin kapsamı ve diğer hususlara dair usul ve esasları belirlemektir.

                Kapsam

                MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesi çerçevesinde, Yüksek Planlama Kurulu tarafından yapılmasının gerekli olduğuna karar verilen sağlık tesisleri ile Sağlık Bakanlığınca yenilenmesine karar verilen sağlık tesislerini kapsar.

                Dayanak

                MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3359 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

                a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

                b) Diğer sözleşmeler: Sözleşme ile bağlantılı olarak yüklenici ile üçüncü şahıslar arasında imzalanan ve sözleşme hükümlerine aykırı hükümler ihtiva etmeyen sözleşmeleri,

                c) Harcama yetkilisi: 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde yetkilendirilen idare yetkilisini,             

                ç) İdare: Bakanlık merkez teşkilatının ilgili birimi ile Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını,

                d) İhale dokümanı: İhale konusu sağlık tesisinin projelendirme, yapım, bakım ve işletilmesi işlerinde; isteklilere talimatları da içeren idarî şartnameler ile yaptırılacak işin ön projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

                e) İstekli: İdare tarafından açılan ihaleye teklif veren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerini,

                f) İşletme dönemi yönetim planı: Tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların yükleniciye bırakılması durumunda bu alanların yüklenici tarafından ne şekilde işletileceği ve bu hizmetlerin verilmesi esnasında, idare ile yüklenici arasında kurulacak işletim-yönetim organizasyon modelini,

                 g) Kesin proje: Belli bir sağlık tesisinin Bakanlıkça temin edilen ön projesine göre, ihale dokümanı ve temel standartlar dokümanına bağlı kalınarak, mümkün olan arazi ve zemin araştırmaları yapılmış olan, yapı elemanlarının ölçümlendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleri ile teknik özelliklerinin belirtildiği, ihale üzerinde kalan ve sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından hazırlanan projeyi,

                ğ) Kira bedeli: Yükleniciye sözleşme çerçevesinde yaptığı yapım işleri karşılığı olarak; arsa veya arazinin Hazineye veya gerçek kişiye veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup olmadığı; yatırımın maliyeti ve kârı; tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların yükleniciye bırakılıp bırakılmamasına bağlı olarak, tıbbî hizmetler dışındaki alanlardan yüklenicinin elde edeceği getiriler ile tıbbî donanımın yüklenici tarafından sağlanıp sağlanmayacağı gibi hususlar da dikkate alınarak hesaplanan, sözleşme süresince ve sözleşmede öngörülecek dönemler çerçevesinde ödenecek tutarı,

                h) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişilerinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

                ı) Ön proje: Belli bir sağlık tesisinin kesin ihtiyaç programına göre gerekli zemin ve arazi araştırmaları yapılarak, bilgilerin hâlihazır haritalardan alındığı, varsa çevresel etki değerlendirme ve fizibilite raporları dâhil elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan, kesit, görünüş ve profillerin belirtildiği bir veya birkaç çözümü içeren, bir sağlık tesisinin konsept ve temel tasarım unsurlarını ve ihtiyaç listesi ile mahal listesini de içeren projeyi,

                i) Sağlık tesisi: Entegre sağlık kampüsü, eğitim araştırma hastanesi, devlet hastanesi, özel dal hastanesi, gün hastanesi, sağlık ocağı, klinik otel, rehabilitasyon merkezi, kanser araştırma merkezi, aşı eğitim merkezi, aşı üretim merkezi, aşı araştırma–geliştirme merkezi, ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, toplum sağlığı merkezi, organ ve doku bankası, bölgesel kan merkezi, kan ürünleri üretim tesisi, ağız ve diş sağlığı merkezi, tüm kara, hava ve deniz teçhizatları dâhil olmak üzere 112 acil servis komuta kontrol merkezi ile destek birimleri dâhil ilgili tesisin her türlü bölümleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Bakanlığın yapmak ve yaptırmakla yükümlü olduğu ek binalar dâhil sağlıkla ilgili diğer tüm tesisleri,

                j) Sözleşme: Yapım ve yenileme işlemleri ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılan, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmek suretiyle bu taşınmazların devredilmesi hâlinde, üst hakkı sözleşmesine esas teşkil eden ve onun ayrılmaz bir parçası olan sözleşme ve eklerini,

                k) Temel standartlar: Bakanlıkça belirlenecek olan, bir sağlık tesisinin projelendirilmesi, yapımı, bakımı ile tesislerdeki tıbbî alan dışındaki ticari alanlar ile hizmet alanlarının ne şekilde işletileceğine dair standartları,

                l) Tıbbî hizmetler dışındaki alanlar: İhale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak, otopark, otel, banka şubesi, restoran, kafeterya, konferans ve kültür merkezi, internet ve iletişim merkezi, eczane, yaşlı bakım evi, kreş, personel servisi, taksi hizmetleri ve benzeri ulaştırma hizmetleri, zayıflama ve diyet merkezi gibi ön proje ile tanımlanacak olan, sağlık tesisi konsepti ile uyumlu alanları,

                m) Tıbbî hizmetler dışındaki hizmetler: Sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından üstlenilen tıbbî destek hizmetleri ile bilgi işlem, hasta danışmanlığı, sterilizasyon, çamaşırhane, temizlik, güvenlik, yemekhane, arşivleme ve benzeri hizmetleri; aydınlatma, asansör, ısıtma, soğutma, havalandırma, tıbbî gaz, su ve enerji temini, atık ve atık su uzaklaştırma hizmetleri de dâhil olmak üzere binaların tamiri, bakımı ve işletilmesi, park ve bahçe bakımı ve kara, hava, deniz ambulans hizmetleri ile morg ve gasilhane hizmetlerini,

                n) Toplam sabit yatırım tutarı: Yüklenici tarafından sözleşme hükümlerine göre yapılacak olan yapım ve yenileme işleri ve varsa arsa/arazi maliyeti ile ilgili olarak sözleşmede belirtilen toplam tutarı,

                o) Uygulama projesi: Belirli bir sağlık tesisinin Bakanlıkça onaylı kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği yüklenici tarafından hazırlanan projeyi,

                ö) Üst hakkı sözleşmesi: Sağlık tesislerinin Hazineye ait taşınmazlar üzerinde kiralama karşılığında yaptırılması hâlinde, bu taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmek suretiyle bu taşınmazların devredilmesine ilişkin olan ve (j) bendinde tanımlanan sözleşmeye dayanan, sözleşme ve eklerini,

                p) Yenileme veya yapım işleri: Mevcut sağlık tesislerinin yenilenme zaruretinin ortaya çıktığı durumlarda Bakanlıkça öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar çerçevesinde yenilenmesi veya Yüksek Planlama Kurulunca yapılmasına karar verilen sağlık tesisinin yapım işlerinin sözleşme hükümlerine göre yapımı ile söz konusu sağlık tesisinin bünyesinde yer alan malzeme, teçhizat ve varsa ihale dokümanında belirtilen tıbbî donanım da dâhil olmak üzere donanımın yüklenici tarafından temini işlerini,

                r) Yüklenici: İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan ve Bakanlık ile sözleşme imzalayan gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerini,

                ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Yapım ve Yenileme, Ön Hazırlıklar

                Temel ilkeler

                MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler gözetilir:

                a) İhalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak esastır.

                b) İhalelerde; proje bazında ve işin niteliğine göre en az maliyetle en yüksek fayda sağlayan teklif, ekonomik açıdan en avantajlı teklif kabul edilir.

                c) İhaleler, merkeze aktarılan paylar da dâhil olmak üzere döner sermaye işletmelerinin gelirleri dikkate alınarak yapılır.

                Sağlık tesislerinin yaptırılması veya yenilenmesi

                MADDE 6 – (1) Bakanlık; ön proje, fizibilite raporu, temel standartlar dokümanı ve ihale dokümanları çerçevesinde, Maliye Bakanlığınca bedelsiz olarak yükleniciye devredilecek olan arsa/arazi üzerinde veya şahsa ait arsa/arazi üzerinde inşa ettirmek suretiyle, sözleşmede belirlenecek kira bedelleri karşılığında sağlık tesisleri yaptırabilir.

                (2) Sağlık tesislerindeki tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi yükleniciye bırakılabilir. Bu durumda kira bedelinin hesabı yükleniciye bırakılan tıbbî hizmetler dışındaki alan ve hizmetler dikkate alınarak yapılır. Kira bedeli hesabında dikkate alınmak kaydıyla, yaptırılacak sağlık tesislerindeki tüm tıbbî ekipmanlar ile mefruşatın yüklenici tarafından sağlanması ihale dokümanları ve sözleşme çerçevesinde öngörülebilir.

                (3) Bakanlık mevcut sağlık tesislerinin ve eklentilerinin yenilenmesi işlerini, fizibilite raporu, yenileme projesi, ihale dokümanları ve sözleşmede belirlenecek hususlar doğrultusunda, sağlık tesislerindeki tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların yükleniciye bırakılması karşılığında yaptırabilir.

                (4) Yenileme işlerinde yükleniciye herhangi bir kira bedeli ödenmez. Yenileme projelerinde yükleniciye bırakılan hizmet alanlarının bedelleri sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet bedeli olarak yükleniciye ödenir.

                (5) İdare, sağlık tesislerinin yaptırılması veya yenilenmesi ile ilgili olarak yüklenici ile imzalanacak sözleşme süresini, hazırlanan fizibilite raporunun sonucuna göre, ihale öncesinde belirler ve sözleşme süresini ihale dokümanında isteklilere duyurur. Sözleşme süresi yapım veya yenileme süreleri de dâhil olmak üzere, kırkdokuz yılı geçemez.

                (6) Bakanlık gerek görmesi hâlinde birden fazla sağlık tesisi yapım ve yenileme işini tek bir ihale ile yaptırabilir.

                Ön hazırlıklar ve yetkilendirme

                MADDE 7 – (1) Bakanlık, yaptırılması planlanan her bir sağlık tesisi projesini Yüksek Planlama Kuruluna sunmadan önce, projenin "Ön Fizibilite Raporu"nu hazırlar veya hazırlatır.

                (2) Bakanlık, ön fizibilite raporu hazırlanırken, her bir proje için öngörülen uygun nitelikte taşınmaz bulunup bulunmadığı ve bu taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmek suretiyle bedelsiz devrin mümkün olup olmadığı konusunda Maliye Bakanlığının uygun görüşünü alır.

                (3) Bu Yönetmelik kapsamında sağlık tesisi yapılmasına karar verilen yerde Hazineye ait uygun şartlarda arsa/arazi bulunamaması veya yatırım açısından şahsa ait arsa/arazilerin maliyet bakımından daha uygun olması durumunda, şahsa ait araziler değerlendirilebilir.

                (4) Bakanlık, plan, program ve politikaları çerçevesinde belirlediği ve belli kriterlere dayalı olarak seçimini yaptığı projeleri, ön fizibilite raporları ve arsa/arazi teminine yönelik çözüm önerileri ile birlikte Yüksek Planlama Kuruluna sunar. Yüksek Planlama Kurulu, Bakanlığın proje önerilerini inceler ve karara bağlar. Yenileme projeleri Yüksek Planlama Kurulunun onayına sunulmaz.

                (5) Bakanlık, Yüksek Planlama Kurulunca yapılması onaylanan her bir proje için, ihale iş ve işlemlerinde kullanmak üzere; ön proje, fizibilite raporu, temel standartlar dokümanı ile ihale dokümanı hazırlar veya hazırlatır.

                (6) Ön proje, fizibilite raporu, ihale dokümanı ve temel standartlar raporu hazırlanması veya hazırlatılmasında döner sermaye kaynakları kullanılır. Bu maddede belirtilen çalışmaların yaptırılmasında döner sermaye işletmelerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

                (7) Bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak veya hazırlatılacak tüm raporlar ve dokümanlar için döner sermaye kaynaklarının kullanımının yanı sıra bu Yönetmelikte yer alan ihale usulleri de uygulanabilir.

                (8) Bakanlık bazı sağlık tesisleri için ön proje yaptırmak üzere; mimarlık, peyzaj mimarlığı ve mühendislik projeleri ile ilgili olarak, belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ödüllü proje veya tasarım yarışması açabilir veya bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ön proje ihalesi düzenleyebilir. Yarışmayı veya ihaleyi kazanan projenin veya tasarımın telif hakları Bakanlığa geçer. Bu husus ön proje temin ve proje yarışmaları şartnamelerinde belirtilir.

                (9) Merkez teşkilatında hangi birimlerin yapım ve yenileme projelerinde yetkilendirileceği ve taşra teşkilatına yapım ve yenileme projeleri için yetki devri yapılıp yapılmayacağı hususu Bakanlık tarafından yayımlanacak bir genelge ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usul ve Esasları

                İhale ilanı

                MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde idare tarafından yaptırılmak istenen yapım veya yenileme işleri ve ön yeterlik ilanı, Resmî Gazetede, Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı iki gazetede ve internette, belirlenen ihale tarihinden en az doksan gün önce olmak üzere ve en az birer defa ilan yapılarak duyurulur.

                (2) İşin özelliğinin gerektirdiği durumlarda, yurtdışında yüksek tirajlı iki gazetede belirlenen ihale tarihinden en az doksan gün önce olmak üzere ve en az birer defa ilan yapılarak ihale duyurulur.

                (3) Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az altmış gün önce davet mektubu gönderilir.

                (4) Ön yeterlik değerlendirilmesi yapılmayacak ihalelerde bu süreler yarısına kadar azaltılabilir.

                İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

                MADDE 9 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur;

                a) İhale konusu olan işin niteliği ve yeri.

                b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla temin edileceği.

                c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

                ç) İsteklilerde aranacak yeterlik kriterleri ile istenen belgelerin neler olduğu.

                d) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar, nereye verileceği.

                e) Konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

                İsteklilerde aranılacak özellikler

                MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelere katılacak İsteklilerin veya ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her birinin sağlam bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmalarınca onaylanmış malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur. İsteklilerin sağlaması gereken referanslara, tecrübeye, malî ve teknik yeterliğe ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir ve ihale ilanında ve ihale dokümanında duyurulur.

                (2) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile meslekî ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

                a) Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

                1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

                2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

                3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.

                b) Meslekî ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

                1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

                2) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

                3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

                4) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve meslekî niteliklerini gösteren belgeler,

                5) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

                6) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

                7) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

                8) İdarenin talebi hâlinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

                (3) İhale konusu işin niteliğine göre; ikinci fıkrada belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

                (4) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

                a) İflas eden, tasfiye hâlinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

                b) İflası ilan edilen, hakkında zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olanlar.

                c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar.

                ç) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunanlar.

                d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, meslekî faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

                e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler.

                f) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından meslekî faaliyetten men edilmiş olanlar.

                g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilenler.

                ğ) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği hâlde ihaleye katılanlar.

                h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.

                İhaleye katılamayacak olanlar

                MADDE 11 – (1) İhaleyi yapan idarenin;

                a) İhale yetkilileri,

                b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli personeli,

                c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları,

                ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların, yönetim kurullarında görevli olmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim ortaklıklar hariç ortakları,

                d) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar,

                doğrudan veya dolaylı olarak veya alt yüklenici olarak ihalelere katılamazlar.

                Ortak girişimler

                MADDE 12 – (1) Ortak girişimler, birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise, hak ve sorumluluklarını ayırarak işin kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar.

                (2) İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. Ancak idareler, işin farklı uzmanlıklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak belirtilir.

                (3) İhalenin iş ortaklığı veya konsorsiyum üzerinde kalması hâlinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları, konsorsiyum anlaşma ve sözleşmesinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu sağlayacakları belirtilir.

                Alt yükleniciler

                MADDE 13 – (1) İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi hâlinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

                İhale işlem dosyası

                MADDE 14 – (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi, tahmin edilen yatırım ve ödenecek tahmini kira bedeli, bedele ilişkin hesap tutanağı, ihale dokümanı ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları ile ihale sürecine ilişkin diğer belgeler bulunur.

                (2) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğunun anlaşılması hâlinde, komisyonlar ilgili idareye şartnameleri düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve yapılacak ilana göre yürütülür.

                İhale dokümanları

                MADDE 15 – (1) İhaleye çıkılmadan önce, yapım veya yenileme işlerinin özelliklerini ve kapsamını belirleyen ihale dokümanları, isteklilere talimatlar, şartnameler ve sözleşme tasarısı Bakanlık tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Projeye bağlı olarak; Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan ön proje, fizibilite raporu, temel standartlar dokümanı ile yenileme projeleri ihale dokümanları eki olarak isteklilere verilir.

                (2) İhale dokümanlarında sağlık tesisinin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartların yanında, genel olarak aşağıdaki hususlarında yer alması zorunludur:

                a) Yapılacak veya yenilenecek sağlık tesisinin adı, nev’i, niteliği, kapsamı ile yükleniciye bırakılacak olan tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların kapsamı.

                b) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği.

                c) İsteklilere talimatlar.

                ç) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

                d) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri.

                e) Tekliflerin geçerlilik süresi.

                f) İhaleye ortak girişimlerin teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı.

                g) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

                ğ) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

                h) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı.

                ı) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar.

                i) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

                j) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu.

                k) İhale konusu yapım ve yenileme işlerinin başlama ve bitirme tarihi, teslim şartları ve gecikme hâlinde verilecek cezalar.

                l) Kira bedellerini belirleme yöntemleri, ödeme dönemleri ve şartları.

                m) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kim tarafından ödeneceği.

                n) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

                o) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

                ö) Anlaşmazlıkların çözümü.

                p) Değerlendirme yapmak üzere isteklilerden istenecek, ihale konusu sağlık tesisi ile ilgili istekli tarafından hazırlanan fizibilite raporu, yenileme veya yapım dönemi iş programı, yenileme/yapım ve işletme dönemlerine ait finansman ve nakit akım tabloları, işletme dönemi yönetim planı ve benzeri belgeler.

                r) Sağlık tesisinin üzerinde inşa edileceği arsa veya araziye ilişkin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

                s) Projeye bağlı olarak; ön proje, temel standartlar dokümanı, fizibilite raporu, yenileme projesi.

                ş) Yenileme projelerinde yenileme işi karşılığında yükleniciye bırakılacak olan tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların neler olacağı, işletmeye bırakılma süreleri ile ödenecek hizmet bedeli hesaplama yöntemleri ve diğer hususlar.

                t) Tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında, nihaî pazarlık görüşmeleri yapmak üzere, istekliler arasında kira bedeli ve sair kriterlere göre bir sıralama yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise bu sıralamadan kaç isteklinin nihaî pazarlık görüşmelerine çağrılacağı.

                u) Tıbbî donanım dâhil projelerde donanımın özellikleri, temini, yenilenmesi, bakımı ve uygun görülen donanımın işletilmesine dair hususlar.

                ü) Kesin ve uygulama projelerinin hazırlanma ve onay usul ve esasları.

                İhale dokümanlarının verilmesi

                MADDE 16 – (1) İhale dokümanlarına ait şartnameler ve ekleri bedelsiz olarak Bakanlıkta ve idarelerde görülebileceği gibi, Bakanlık ve idare tarafından bunların maliyeti ile orantılı olarak belirlenecek bir bedel karşılığında isteklilere verilir.

                Ön yeterlik

                MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecek sağlık tesisi yapım ve yenileme ihaleleri için istekliler arasında ön yeterlik değerlendirmesi yapılması esastır.

                (2) Bakanlıkça, her ihale için bir "ön yeterlik komisyonu" kurulur. Komisyonun kuruluş ve çalışma usulleri ile isteklilerde işin gereği aranacak yeterlik kriterleri, işin niteliğine göre ve rekabeti engellemeyecek şekilde, Bakanlıkça belirlenir. Ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilmez.

                (3) Ön yeterlik ilânlarında asgarî olarak aşağıdaki hususlar belirtilir:

                a) İhalenin adı, niteliği, türü.

                b) Sağlık tesisinin yapılacağı veya yenileneceği yer.

                c) Ön yeterlik değerlendirmesi şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

                ç) Ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

                d) Ön yeterlik dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

                e) Ön yeterlik değerlendirmesi başvurusunun sunulacağı yer ile son başvuru tarihi ve saati.

                İhale komisyonu

                MADDE 18 – (1) Harcama yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, idare personelinden en az dört kişi ile muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. Komisyona yardımcı olmak üzere, İhale komisyonu kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar idarî ve teknik eleman görevlendirilebilir.

                (2) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

                (3) İhale komisyonu tüm üyelerinin katılımıyla toplanır; asıl üyelerden katılamayanların yerine yedek üyelerin katılımı sağlanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

                (4) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

                İhale usulleri

                MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sağlık tesislerinin yenileme veya yapım işlerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

                a) Açık ihale usulü.

                b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

                c) Pazarlık usulü.

                (2) Birinci fıkrada belirtilen usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik çerçevesinde, proje bazında Bakanlıkça belirlenir.

                Açık ihale usulü

                MADDE 20 – (1) Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulünde, isteklilerin, ihale konusu işi yapabilme kapasitesini belirleyen ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tespit edilen yeterlik kriterleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenerek, uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

                Belli istekliler arasında ihale usulü

                MADDE 21 – (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda Bakanlık tarafından seçilerek davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür.

                (2) İşin niteliğine göre ve rekabeti engellemeyecek şekilde, Bakanlık tarafından belirlenmiş olan ve ön yeterlik dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Belirtilen asgarî ön yeterlik şartlarını sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez. Bu madde hükümlerine göre yapılacak ihalelerde, ihaleye davet edilecek isteklilerin isimleri belirtilmek suretiyle önceden, yapım işlerinde Bakanın, yenileme işlerinde ise harcama yetkilisinin onayının alınması zorunludur. Zorunlu nedenlerle üçten az istekliden teklif alınması hâlinde veya ihaleye üç veya daha fazla istekli davet edilmesine rağmen üçten az teklif sunulması durumunda ihalenin sonuçlandırılabilmesi için bu konuda Yüksek Planlama Kurulunun onayı aranır.

                (3) Bakanlığın uygun gördüğü ihalelerde, şartları ihale ilanında ve ihale dokümanında duyurulmak kaydıyla, tekliflerin değerlendirilmesinden sonra istekliler arasında kira bedeli ya da başka bir kritere göre bir sıralama yapılarak bu sıralamadan belli sayıda istekli nihaî pazarlık görüşmelerine çağrılabilir.

                Pazarlık usulü

                MADDE 22 – (1) Açık ihale veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması veya aşağıdaki hâllerde, Bakanlık pazarlık usulü ile ihale yapabilir:

                a) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi anî ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

                b) İhale konusu sağlık tesisinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

                c) Öngörülen maliyeti beş milyon YTL’nin altında kalan yenileme veya onarım işlerinin gerçekleştirilmesi.

                (2) Birinci fıkranın (a) bendine göre yapılacak ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak bu bende göre yapılacak ihalelere en az üç isteklinin davet edilmesi şarttır.  Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen limit her yıl Bakanlıkça 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık ÜFE endeksine göre güncellenir.

                (3) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde tekliflerin yazılı olarak alınması zorunludur. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen; kira bedeli ve/veya sağlık tesislerindeki yükleniciye bırakılacak, tıbbî hizmetler dışındaki alan ve hizmetlerin bedelleri ve işletime bırakılma sürelerinin belirlenmesi esasına uygun olmak üzere değerlendirilir. Bu değerlendirmede ayrıca şartnamede yer alan diğer hususlar da dikkate alınır.

                (4) İhale pazarlık ile neticelendirilir. Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve ihalenin verildiği yüklenicinin hangi nedenlerden dolayı tercih edildiği ihale kararında gösterilir.

                Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

                MADDE 23 – (1) Teklif mektubu da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

                (2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi; teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması; üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

                (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

                (4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hâli hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

                Tekliflerin alınması ve açılması

                MADDE 24 – (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

                (2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubunun usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

                Tekliflerin değerlendirilmesi

                MADDE 25 – (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hâle getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

                (2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubunun usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması hususu görüşülür.

                (3) Belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması hâlinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

                (4) İlk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

                Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

                MADDE 26 – (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi hâlinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması hâlinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

                İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

                MADDE 27 – (1) İhale komisyonu 25 inci maddeye göre teklifleri değerlendirdikten sonra 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde gerekçeli kararını belirler ve harcama yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen kira bedeli veya işletme süresi, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

                (2) Harcama yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

                (3) İhale; kararın onaylanması hâlinde geçerli, iptal edilmesi hâlinde ise hükümsüz sayılır.

                (4) İhale kararları harcama yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin kamu ihalelerine girmekten yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

                Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

                MADDE 28 – (1) Harcama yetkilisince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.

                (2) İhale kararlarının harcama yetkilisince iptal edilmesi hâlinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmelerin Düzenlenmesi ve Sözleşmelerde

Yer alacak Hususlar

                Sözleşmenin imzalanması

                MADDE 29 – (1) Bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, idare adına harcama yetkilisi tarafından imzalanır.

                (2) Bu kapsamda imzalanacak sözleşmelerin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı, işin önem ve özelliği dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve buna ilişkin hususlar ihale dokümanında belirtilir.

                Sözleşmede yer alacak hususlar

                MADDE 30 – (1) Sözleşmede aşağıdaki hususlar yer alır.

                a) Taraflar.

                b) Sözleşmenin konusu ve süresi.

                c) Kesin projelerin ve uygulama projelerinin hazırlanma ve onay usul ve esasları.

                ç) Yapım/yenileme ve hizmetlerin standart ve kalitesi.

                d) Yapım veya yenileme işleri ile yükleniciye bırakılacak olan tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların kapsamı ve genel esasları.

                e) Yapım ve yenileme işlerine başlama ve bitirme süre ve koşulları, gecikme hâlinde uygulanacak müeyyideler.

                f) Sağlık tesisinin üzerinde inşa edileceği arsa/araziye ilişkin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

                g) Kira bedeli ödemelerine ilişkin hususlar; yenileme projelerinde yükleniciye bırakılan tıbbî alan dışı hizmetlerin hizmet bedellerinin ödenmesine ilişkin hususlar.

                ğ) Yüklenici tarafından kullanılacak tıbbî hizmetler dışındaki alanların kullanım şart ve esasları.

                h) Yüklenici tarafından yerine getirilecek olan hizmetlerin yerine getirilmesi usul ve esasları.

                ı) Yükleniciye bırakılan tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların, fiyatlandırma ölçütleri ile kira bedeli hesabında dikkate alınma usul ve esasları.

                i) Tıbbî donanım dâhil projelerde donanımın özellikleri, temini, yenilenmesi, bakımı ve uygun görülen donanımın işletilmesine dair hususlar.

                j) Sağlık tesisinin yatırım ve işletme dönemlerinin finansmanı.

                k) Sağlık tesisini işletmeye alma ve kabul usul ve esasları.

                l) Yatırım döneminde işin tamamlanmasındaki gecikme ve maliyet değişiklikleri.

                m) Kesin teminat miktarı ile iadesine ait şartlar.

                n) Aylık ve yıllık faaliyet raporları.

                o) Güvenlik, emniyet ve çevre önlemleri.

                ö) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

                p) Bakım ve onarım.

                r) Sözleşme süresi sonunda sağlık tesisinin idareye devrine ilişkin usul ve esaslar; sözleşme süresinin sona ermesinden önce sağlık tesisinin devrine ilişkin usul ve esaslar.

                s) Diğer sözleşmelere ilişkin hükümler.

                ş) Krediler.

                t) Mücbir sebepler; sorumluluklar ve tazminatlar; denetim; anlaşmazlıkların çözümü.

                u) Sözleşmenin devri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlar.

                ü) Vergi, resim ve sözleşme ile ilgili diğer masraflar.

                v) Tebligat; sözleşme dili; sözleşmedeki değişiklikler; sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile ilgili hususlar.

                y) İdarece öngörülecek diğer hususlar.

                Arsa veya arazilerin yükleniciye devri ve yer teslimi

                MADDE 31 – (1) Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca,

                a) Bakanlıkça bu Yönetmelik kapsamında üzerinde sağlık tesisleri yapılmasına karar verilen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan,

                b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup tescili mümkün olan yerlerden,

                Maliye Bakanlığınca da uygun görülenler üzerinde, yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilebilir.

                (2) Birinci fıkrada belirtilen taşınmazlar, taşınmazların ve üzerindeki tesislerin, üst hakkı sözleşmesi süresince amacı dışında kullanılamayacağı yönündeki şart ile üst hakkına ilişkin diğer şartların yer aldığı bir resmî senet düzenlenerek yükleniciye devredilir.

                (3) Yükleniciye devredilecek arsa veya arazilere ilişkin mevzuata göre alınması gereken tüm izinler ile hazırlanması gereken tüm raporların sorumluluğu Bakanlığa aittir. Bu işlemler tamamlanarak sözleşmenin imzalanmasını müteakip otuz gün içinde bu taşınmazlar, üzerinde Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine bedelsiz olarak kırkdokuz yıla kadar bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı tesis edilmek suretiyle yükleniciye devredilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığı ile Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur.

                (4) Sağlık tesisinin gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait arsa veya arazi üzerinde yapılması durumunda, yükleniciye söz konusu arsa ve arazilere ilişkin yer tesliminin, sözleşmenin imzalanmasını izleyen altmışıncı günde yapıldığı kabul edilir. Bu taşınmazların sözleşme süresince amacı dışında kullanılamayacağına, Maliye Bakanlığı ile Bakanlıktan izin alınmaksızın devredilemeyeceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur.

                Sözleşmenin süresi

                MADDE 32 – (1) Sözleşme süresi, sağlık tesisinin özelliklerine ve fizibilite raporu sonuçlarına bağlı olarak idarece belirlenir ve ihale dokümanında belirtilir.

                (2) Sözleşmede belirtilen yer teslim tarihinden başlamak üzere, projelendirme ve yapım süresi dâhil yatırım süresi ve işletme süresi, sözleşme süresidir.

                (3) Entegre sağlık kampüsleri dışındaki sağlık tesisleri için projelendirme ve yapım süresi dört yılı geçemez.

                Finansman ve garanti

                MADDE 33 – (1) Yüklenici, ihale konusu sağlık tesisinin yenileme veya yapım işlerine ait yatırım tutarı ile hizmetlerin verilmesi ile ilgili gerekli tüm finansmanı sağlamakla yükümlüdür. Yüklenicilerin bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştireceği yatırımlar için getireceği öz kaynak oranı, sözleşmede belirtilen toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinden az olamaz.

                (2) Bakanlık, döner sermaye ilgili bütçe kalemlerinde, sözleşme süresi boyunca ilgili sağlık tesisinin periyodik kira bedellerinin ödenebilmesine yönelik yeterli ödeneğin tahsisi konusunda her türlü tedbiri alır. Sözleşmelerde kira bedellerinin zamanında ve tam olarak ödenmesinin Bakanlık garantisi altında olduğu ve ödemelerdeki gecikmelere uygulanacak cezaî yaptırımlara ilişkin hükümlere de yer verilir.

                Yükleniciye yapılacak ödemelerin hesaplanması ve ödeme usulleri

                MADDE 34 – (1) Yapım işleri ile ilgili olarak, yükleniciye ödenecek kira bedelinin hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslara ihale dokümanında ve sözleşmede yer verilir. Yapım projelerinde kira bedeli hesaplanmasında, yükleniciye bırakılan tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların değerleri de dikkate alınır.

                (2) Yenileme projelerinde yükleniciye bırakılan tıbbî hizmetler dışındaki hizmetlerin bedelleri yükleniciye hizmet bedeli olarak ödenir. Yenileme projelerinde yükleniciye bırakılan tıbbî hizmetler dışındaki alanların değerleri yüklenici tarafından yapılan yenileme yatırımının karşılığının hesabında dikkate alınır. Yenileme projelerinde yenileme projesinin bedelinin hesabında yükleniciye bırakılan tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmetler ile tıbbî hizmetler dışındaki alanların yükleniciye bırakılma süreleri ana kriter olarak dikkate alınır.

                (3) Yapım işlerinde, kira bedelinin tespitinde,

                a) Arsa veya arazinin Hazineye veya şahsa ait olup olmadığı,

                b) Toplam sabit yatırım tutarı,

                c) Yüklenici tarafından sağlanan tıbbî donanım ve mefruşat,

                ç) Sözleşme süresi,

                d) Yükleniciye bırakılan tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmetler ile tıbbî hizmetler dışındaki alanlar,

                e) Yüklenicinin kârı,

                dikkate alınır.

                (4) İhale dokümanında ve sözleşmede belirtilmek üzere değişik kira dönemleri tespit edilebilir. Yapılan peşin ödemeler ile ara ödemeler, toplam kira bedeli hesaplamasında dikkate alınır.

                (5) İhale dokümanında ve sözleşmede kiralama süresi ve kira artış oranları belirtilir. Kira artış oranlarında Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen yıllık ÜFE esas alınır.

                (6) Sözleşmede tespit edilen kira dönemleri içerisinde yükleniciye kira ödemeleri, sağlık tesisinin teslim alınmasından sonra, tesisin bünyesinde döner sermaye işletmesi kurulması durumunda bu işletme bütçesinden, işletme kurulmaması veya kurulmuş olmakla birlikte malî durumunun uygun olmaması hâlinde Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarılan paydan ödenir.

                (7) Yüklenici tarafından verilen hizmetlerin karşılığı olarak yükleniciye kira bedeli içinde ödenecek bedellerin hesaplanmasına ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslara ihale dokümanında ve sözleşmede yer verilir.

                (8) Bakanlık, yüklenici tarafından işletilecek olan tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmetler ile tıbbî hizmetler dışındaki alanların değer tespitleriyle kamu maliyet analizi çalışmalarını döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere bu konularda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlara yaptırabilir. Bu maddede geçen çalışmaların yaptırılmasında döner sermaye işletmelerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.

                İşin tamamlanmasındaki gecikme ve maliyet değişiklikleri, cezalar

                MADDE 35 – (1) Yapım veya yenileme işlerinin tamamlanmasında gecikme meydana gelmesi durumunda uygulanacak müeyyideler ile maliyet değişiklikleriyle ilgili hükümler ihale dokümanları ve sözleşmede yer alır.

                (2) Bakanlık, sağlık tesisinin yapımı aşamasında veya işletilmesi sırasında yükleniciden kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek hata ve olumsuzluklara istinaden cezaî müeyyideler koyma hakkını haizdir. Bu ceza ve müeyyidelerin hangi durumlarda ve ne şekilde uygulanacağı sözleşmede belirtilir. Bakanlığın kusurundan kaynaklanan durumlarda yüklenicinin zararının ne şekilde telafi edileceği de sözleşmede öngörülür.

                Teminat

                MADDE 36 – (1) İsteklilerden teklif veya toplam sabit yatırım tutarının yüzde üçü tutarında geçici teminat alınır.

                (2) Sözleşmenin imzalanmasından önce yükleniciden toplam sabit yatırım tutarının yüzde biri tutarında kesin teminat alınır ve bu hususa ilişkin olarak ihale dokümanında gerekli açıklamalara yer verilir.

                Teminat olarak kabul edilecek değerler

                MADDE 37 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

                a) Tedavüldeki Türk parası.

                b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

                c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

                (2) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

                (3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

                (4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

                (5) Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyatî tedbir konulamaz.

                (6) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

                Denetim

                MADDE 38 – (1) Bakanlık, yüklenicinin Sözleşme kapsamına giren faaliyetlerini bütün aşamalarda denetler veya denetletir. Bakanlık performans denetimi ve yönetimine ilişkin olarak denetim ve yönetim mekanizması kurabilir. Bu hususta ihtiyaç duyması hâlinde düzenleme yapabilir.

                Mücbir sebep hâlleri

                MADDE 39 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller şunlardır:       

                a) Doğal afetler.

                b) Kanunî grev.

                c) Genel salgın hastalık.

                ç) Kısmî veya genel seferberlik ilanı.

                (2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hâllerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması; taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması; yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması; mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

                Sözleşmenin devri

                MADDE 40 – (1) Yüklenici, yatırım ve işletme dönemlerinde sözleşmeden doğan tüm hak ve vecibelerini, aynı şartlarla ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları haiz başka bir gerçek kişiye veya özel hukuk tüzel kişilerine, Bakanlığın uygun görüşü ile devredebilir. Bu hâlde üst hakkı sözleşmesi de devralan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi adına ayrıca devredilir. Sözleşmenin bu şekilde devri hâlinde diğer sözleşmeler de devralan gerçek kişiye veya özel hukuk tüzel kişilerine devredilmiş sayılır.

                (2) Bakanlık da mevzuatta açıkça öngörülmesi hâlinde koşulları da belirtilmek suretiyle sözleşmeleri devredebilir. Bakanlığın, sözleşmeyi devretmesi hâlinde, sözleşmede yer alan süre, kira bedeli, yüklenici tarafından üstlenilen hizmetlerin kapsamı ve benzeri hükümler, sözleşmenin diğer tarafı olan yüklenicinin rızası olmadan değiştirilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

                Sözleşmenin feshi

                MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, ihale dokümanları ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi hâlinde, idarenin noter aracılığı ile yapacağı yazılı ihtarla nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine belirli bir süre verilir. Bu süre, ivedi durumlar dışında, yazılı ihtarın yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere on günden aşağı olamaz. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikmeden kaynaklanan cezaî şartın uygulanmasını da engellemez.

                (2) İdare tarafından verilen süre içinde yüklenicinin, yazılı ihtardaki talimata uymaması hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare, sözleşmeyi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

                (3) Sözleşmenin feshi hâlinde yüklenicinin kesin teminatı Hazineye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat yüklenicinin borcuna mahsup edilmez; yükleniciler kesin teminat için herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunamaz.

                (4) Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle taşınmaz devredilmiş ise, üst hakkı kaldırılıp, tapudan terkin edilerek, bu taşınmaz ile üzerinde bulunan yapı ve tesisler müştemilatı ile birlikte bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. Yükleniciler tarafından, taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilata zarar verilmesi hâlinde, zarar bedeli de ayrıca alınır.

                (5) Feshedilen sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisi kesilir. Sözleşmenin feshine ait onay tarihinde işlerin mevcut durumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir. Yüklenici veya vekili hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir.

                (6) Sağlık tesisinin yapıldığı taşınmazın yükleniciye ait olduğu hâllerde sözleşmenin feshi durumunda Bakanlık; bu taşınmazı ve üzerindeki tesisleri, tesisatı, yükleniciye ait olan ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları, yüklenicinin razı olması hâlinde satın alabilir. Sıhhî tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, çamaşır yıkama ve yemek pişirme tesisatı, hastane tesisatı ve benzeri tesisata ait ihzarat, yapılabilmesi mümkün olan her türlü inceleme ve denemesi yapıldıktan sonra montajlı ve her türlü yardımcı parçaları dâhil birim fiyatından, montaj bedeli çıkarılıp kalan montajsız fiyattan yüklenici kârı ve genel giderler düşüldükten sonra bulunan bedel üzerinden alınır. Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir. Bina, baraka şantiye ve benzeri tesisler, sözleşmenin feshedildiği yılda geçerli birim fiyat ve rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden; makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden; yıpranma, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devralınır.

                Sözleşmenin tasfiyesi

                MADDE 42 – (1) Mücbir sebep hâllerinin ortaya çıkması veya yüklenici ile idarenin 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde karşılıklı anlaşması hâlinde sözleşme tasfiye edilebilir.

                (2) Tasfiye hâlinde, Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle taşınmaz devredilmiş ise, bu taşınmazın üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilatın Hazineye geçmesi gereken kısımları hakkında yüklenici herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz ve bunlar için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.

                (3) Sağlık tesisinin yapıldığı taşınmazın yükleniciye ait olduğu sözleşmenin tasfiyesi hâlinde Bakanlık; bu taşınmazı ve üzerindeki tesisleri, tesisatı, yükleniciye ait olan ihzaratı, diğer malzemeyi, makine, araç ve yedek parçaları, yüklenicinin razı olması hâlinde satın alabilir. Sıhhî tesisat, elektrik tesisatı, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri, çamaşır yıkama ve yemek pişirme tesisatı, hastane tesisatı ve benzeri tesisata ait ihzarat, yapılabilmesi mümkün olan her türlü inceleme ve denemesi yapıldıktan sonra montajlı ve her türlü yardımcı parçaları dâhil birim fiyatından, montaj bedeli çıkarılıp kalan montajsız fiyattan yüklenici kârı ve genel giderler düşüldükten sonra bulunan bedel üzerinden alınır. Ayrı bir birim fiyatı bulunmayan her türlü montaj malzemesi de piyasa rayiçleri dikkate alınarak yüklenici ile anlaşmaya varılacak fiyatlara göre değerlendirilip satın alınabilir. Bina, baraka şantiye ve benzeri tesisler, sözleşmenin tasfiye edildiği yılda geçerli birim fiyat ve rayiçler ile değerlendirilerek bulunan bedel üzerinden; makine, araç ve yedek parçalar ise benzer piyasa değerleri dikkate alınarak tespit edilecek değer üzerinden; yıpranma, amortisman, işçilik ve malzeme nitelik farkları da dikkate alınarak devralınır.

                (4) Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde evvelce alınmış bulunan kesin teminat mektubu iade edilir ve sözleşme konusu işlerin hesabı genel hükümlere göre yapılır.

                Fesih ve tasfiye sonrası işlemler

                MADDE 43 – (1) Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi hâlinde yüklenici, idarenin iznini almaksızın sağlık tesislerindeki tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldıramaz; sağlık tesislerinde bulunan ihzarat ve diğer malzeme, araç ve makinelerinden herhangi birini başka bir yere götüremez, herhangi bir şekilde başkasına devredemez veya sağlık tesisinde değişiklik yapamaz. Yüklenicinin bu hususlardaki eylemlerini önlemek için idare, gerekli gördüğü takdirde sağlık tesisine el koyarak yükleniciyi sağlık tesisinden uzaklaştırabilir.

                Sözleşme süresi sonunda sağlık tesisinin Bakanlığa devri

                MADDE 44 – (1) Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle devredilen taşınmazlar ile üzerine inşa edilen sağlık tesisleri, üst hakkı sözleşmesi süresi sonunda her türlü takyidat, yükümlülük, şerh, borç, taahhütlerden ari olarak, normal aşınma ve yıpranma hariç olmak üzere, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. Sağlık tesisinin devir aşamasında sözleşmede yer alan şartları haiz olup olmadığı oluşturulacak bir devir-teslim komisyonunca tespit edilir. Bu komisyonun oluşturulması, çalışma usul ve esasları, komisyonca tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi ve onarımların yapılması ile ilgili hükümler sözleşmede yer alır.

                (2) Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle devredilen taşınmazlar ile ilgili üst hakkı sözleşmesinin sona ermesi hâlinde, Maliye Bakanlığınca yüklenici lehine tesis edilen üst hakkı tapudan terkin ettirilerek tapu kütüğündeki şerh, takyidat ve beyanlar kaldırılır.

                (3) Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait arsa veya arazilerin kullanılması durumunda projenin özelliğine göre arsa/arazi ile üzerindeki tüm taşınmazların devir şartları sözleşmede öngörülür.

                (4) Sağlık tesislerinin her türlü devrinde, tıbbî hizmetler dışındaki hizmet ve alanların yükleniciye bırakıldığı durumlarda devir tarihinde bu alanların da sözleşmeleri sona ermiş sayılır ve Bakanlık hüküm ve tasarrufu altına girer.

                Sözleşme süresinin sona ermesinden önceki devir

                MADDE 45 – (1) Sözleşme süresinden önce, mücbir sebep veya Bakanlığın sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi sebebiyle sağlık tesisinin ve diğer sözleşmelerin devir alınmasına ilişkin hususlara sözleşmede yer verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Sorumluluk ve tazminat

                MADDE 46 – (1) Yüklenici,

                a) Sağlık tesisinin yenileme veya yapım işleri yatırımını sözleşme hükümlerine göre ve belirlenen süre içerisinde projelendirmek, finansmanını sağlamak,

                b) Sağlık tesisini tamamlamak,

                c) Tıbbî hizmetler dışındaki hizmetleri yerine getirmek, tıbbî hizmetler dışındaki alanları işletmek,

                ç) Tüm sağlık tesisinin sözleşme hükümleri doğrultusunda ve sözleşmede öngörülen süre kadar bakım ve onarımını yapmak,

                d) Hazinece yüklenici lehine üst hakkı tesis edilmek suretiyle taşınmaz devredilmesi hâlinde, üçüncü kişiler tarafından bu taşınmazda hak iddia edilmesi durumunda, durumu derhal Bakanlığa bildirmek,

                e) Sözleşme süresi sonunda sağlık tesisini her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalışır ve kullanılabilir durumda Bakanlığa devretmek,

                ile yükümlüdür.

                (2) Yüklenici yatırım ve işletme döneminde üçüncü kişilere vereceği her türlü zarardan sorumludur.

                (3) Yüklenicinin yükümlülüğü, sorumluluğu ve zararların tazminine ilişkin hükümler ile uygulanacak cezaî müeyyideler sözleşmede yer alır.

                Anlaşmazlıkların çözümü

                MADDE 47 – (1) Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek hukukî ihtilaflar Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabi olup, ihtilafların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri görevli ve yetkilidir. Ancak, taraflar sözleşmede ihtilafların Türk hukukuna göre ve Türkiye’de, tahkim yolu ile çözümlenebileceğini kararlaştırabilirler.

                Sözleşme dili

                MADDE 48 – (1) Bakanlık ile yüklenici arasında imzalanacak sözleşme Türkçe olarak hazırlanır.

                (2) Yüklenicinin ortak girişim olması ve ortaklardan birinin yabancı uyruklu olması hâlinde sözleşme, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde hazırlanabilir. Ancak, metinler arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması hâlinde Türkçe metin esas alınır.

                Diğer sözleşmeler

                MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki yatırım ve hizmetlerin niteliğine göre yüklenici ile üçüncü şahıslar arasında akdedilmesi gereken diğer sözleşmeler sözleşmede belirtilir.

                Sözleşmenin yürürlüğe girme koşulları

                MADDE 50 – (1) Sözleşmenin yürürlüğe girme şartları sözleşmede belirtilir.

                İstisnalar

                MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak, otuz altı aylık süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek inşaat yapım ve yenileme süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, Bakanlık ile gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile düzenlenecek kağıtlar, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan damga vergisi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan müstesnadır.

                Hüküm bulunmayan hâller

                MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda ilgisine göre 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri kıyasen uygulanır.

                Yürürlük

                MADDE 53 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

                Yürütme

                MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.