20 Temmuz 2006 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26234

GENELGE

             Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından:

             Konu:     2007-2009 Dönemi

                            Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

2006/2

             Vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunun artırılması temel amacı çerçevesinde, "istikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen ve AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye"  vizyonu 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı ile ortaya konulmuştur.

             Bu vizyon doğrultusunda 2007-2013 döneminde uygulanacak politikaların çerçevesini ve temel öncelikleri ortaya koyan Dokuzuncu Kalkınma Planı TBMM’de kabul edilmiş, 1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planında ortaya konulan politika ve öncelikler, 2007-2013 dönemi için hazırlanacak her türlü plan, program, yatırım programı ve strateji çalışmasında esas alınacaktır.

             Dokuzuncu Kalkınma Planı ile uyumlu bir şekilde hazırlanarak yayımlanan  Orta Vadeli Programda (2007-2009) yer alan amaç, politika ve öncelikler  ile yine aynı dönem için hazırlanan Orta Vadeli Mali Planda ortaya konulan mali çerçeve ve bütçe tahminleri; program, bütçe ve yatırım programı hazırlıklarına temel teşkil edecektir.

             Ekonomide sağlanan güven ve istikrarın  korunması,  ekonomik büyümenin kalkınma sürecinin sosyal boyutunu da dikkate alacak şekilde yüksek ve sürdürülebilir kılınması, istihdamın artırılması, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi  temel politikası doğrultusunda kamu yatırım ödeneklerinin  kullanımında  etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

             Bu hedef doğrultusunda, bir taraftan kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki öncelikli alt yapı alanlarına  yönlendirilirken, diğer taraftan kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen rasyonalizasyon çalışmalarına devam edilecektir.

             Bu çerçevede 2007-2009 dönemi yatırım programı hazırlıklarında; eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ve Bilgi Toplumu Stratejisiyle uyumlu e-devlet ve bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamu yatırımları bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak, AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır.  Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden; kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek, uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış, dış finansmanı sağlanarak onaylanmış, başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması  gereken  projelere öncelik verilecektir.

             Bütün kamu kuruluşları, 2007-2009 dönemi yatırım tekliflerini Dokuzuncu Kalkınma Planı ve  Orta Vadeli Programda (2007-2009) yer alan amaç ve öncelikler ile ilişkisini kurarak yapacaklar, ayrıca yeni yatırım tekliflerini  sağlıklı sorun analizlerini içeren sektörel ve bölgesel çalışmalar ile nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandıracaklardır.

             Kamu yatırım programında devam eden öncelikli projelerin yeterli kaynak tahsisi  ile zamanında tamamlanması hedefi doğrultusunda, acil ve zorunlu haller dışında gerçekleştirilmesi bir yıldan fazla sürecek yeni proje teklifinde bulunulmayacaktır. Kamu kaynaklarının kısıtlı olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacaktır. 

             Bütün yatırımcı kamu kuruluşlarının, yukarıda belirtilen hususları dikkate alarak,  Orta Vadeli Programın temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Planda ve "2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi" ekinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslar ile uyumlu olmak üzere, 2007-2009 dönemini kapsayan üç yıllık perspektifle hazırlayacakları yatırım tekliflerini Temmuz ayı sonuna kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermelerini önemle arz ve rica ederim.

 

                                                                                                 Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER

                                                                                       Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

 

EK: 2007-2009 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi

 

 

2007-2009 DÖNEMİ

YATIRIM PROGRAMI HAZIRLAMA  REHBERİ

I. KAPSAM

 

1. Yatırım Genelgesi ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberi,  5018 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelde belirtilen Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerini, II Sayılı Cetvelde belirtilen Özel Bütçe Kapsamındaki İdareleri, III Sayılı Cetvelde belirtilen Düzenleyici ve Denetleyici Kurumları,  IV Sayılı Cetvelde belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumları ile Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT’ler), Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşları (kamu payı yüzde 50’den fazla olanlar), Döner Sermayeli Kuruluşları, İller Bankasını, Fon İdarelerini, dış finansman ile proje yürüten Mahalli İdareleri ve diğer kamu kuruluşlarını kapsamaktadır.

 

II.GENEL ESASLAR

             

         Dokuzuncu Kalkınma Planı

 

                2. 2007-2013 Dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı  1 Temmuz 2006 tarih ve 26215 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Dokuzuncu Plan, 2007-2013 döneminde Program, Bütçe ve Yatırım Programı hazırlık ve uygulama çalışmalarının temel politika çerçevesini oluşturacaktır.

 

         Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan

 

3. Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan hedef ve politika ve önceliklerle uyumlu olmak üzere; makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri kapsayacak şekilde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanan ve 2007-2009 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program 2006/10508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı olarak 13 Haziran 2006 tarih ve 26197 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere, 2007-2009 dönemine ilişkin bütçe büyüklüklerini, genel bütçeli ve özel bütçeli kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını kapsayan ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan ise 2006/36 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak 15 Temmuz 2006 tarih ve 26229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Orta Vadeli Program ve Mali Plan kuruluşların üç yıllık perspektifle yapacakları Program, Bütçe ve Yatırım Programı hazırlıklarına esas teşkil edecektir.

     

                4. Bütün kamu kuruluşları,  Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programda yer alan amaç ve öncelikleri esas alarak, 2006 Yılı Programında yer alan tedbirlerin tamamlanma durumunu ve gerekli hallerde revize edilme ihtiyacını da göz önünde bulundurarak,  2007 Yılı Programında yer almasını öngördükleri sektörel, hukuki ve kurumsal tedbir ve faaliyet önerilerini, yatırım teklifleriyle birlikte, yatırım tekliflerinin tedbir ve önceliklerle ilişkisini kurarak göndereceklerdir.

 

5. Bütün yatırımcı kamu kuruluşları, yatırım tekliflerini  Orta Vadeli Programın (2007-2009) temel amaçları ve öncelikleri, Orta Vadeli Mali Planda ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde belirtilen yatırım teklif tavanları, öncelikler ve esaslarla uyumlu olmak üzere hazırlayacaklar ve DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

 

6. Yatırım teklif tavanları, cari fiyatlarla (yılı fiyatlarıyla) olmak üzere 2007-2009 dönemini kapsayan üç yıl için verilmektedir. Kuruluşlar yatırım proje stoklarının yürütülmesinde, ileriki yıllara ait gösterge niteliğindeki teklif tavanlarını da özellikle dikkate alacaklardır.

 

             2007-2009 Dönemi Kamu  Yatırım Politikası ve Öncelikler

 

                7. 2007-2009 döneminde, Orta Vadeli Programda yer alan politikalara uygun bir şekilde, kamu kesimi yatırımları öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapıya yönlendirilecektir.

 

                8. Kamu yatırımları bölgesel kalkınma ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasında etkili bir araç olarak kullanılacak, yatırım tahsislerinde mevcut bölgesel planlar ve programlar kapsamındaki illerin ve özellikle şehir merkezlerinin gelişmesine hız kazandırıcı ekonomik ve sosyal altyapı yatırımları ile insan kaynakları ve istihdam ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. Yerel nitelikli proje tekliflerinin  uygulanmakta olan bölgesel planlar ile AB destekli programlarla uyumlu olması gözetilecektir.

 

                9. Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılması amacıyla, kamu yatırımları ve hizmetlerinin sunumunda, ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle bu yerleşimlerin altyapıları iyileştirilecek ve kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır.

 

                10. Ülkemizin AB’ye üyeliği yönünde ortaya konulan plan ve programlarda yer alan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği yatırımlar hızlandırılacaktır.

 

                11. Kamu altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde özel sektör katılımını içeren modellerden azami oranda yararlanılacaktır.

 

                12. Kamu yatırım teklif ve kararları, sağlıklı sorun analizlerini içeren sektörel ve bölgesel çalışmalara, planlara ve nitelikli yapılabilirlik etüt ve analizlerine dayandırılacaktır.

 

                13. Sektörel Öncelikler : 2007-2009 dönemi kamu yatırım tahsislerinde eğitim, sağlık, teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ve e-Devlet yatırımlarına öncelik verilecektir.

 

                14. Bölgesel Öncelikler : Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı (GAP), Doğu Anadolu Projesi Ana Planı (DAP), Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporu (ZBK) ve Yeşilırmak Havza Geliştirme Projesi (YHGP) kapsamında söz konusu planların amaç ve öncelikleri dahilindeki yatırımlar ile AB destekli bölgesel programlar kapsamında yürütülen projelerle ilişkili yatırımlara öncelik verilecektir. Ayrıca; ülkenin orta ve doğusunda belirli nüfus büyüklüğüne ulaşmış, doğudan batıya göçü kendine yönlendirebilecek, çevre illeri sosyo-ekonomik yönden etkileme potansiyeline sahip; Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illeri ve şehir merkezlerinin sosyal ve fiziki altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

 

        15. Proje Bazında Öncelikler : 2007-2009 dönemi yatırım teklif tavanları çerçevesinde yapılacak proje bazındaki ödenek tekliflerinde  sektörel ve bölgesel önceliklerin yanı sıra devam eden projelerden;

 

-   2007 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek  projelere,

-   Uygulamasında önemli fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere,

-   Yatırım Programında yer alan ve dış finansmanı sağlanan projelerden önemli oranda fiziki gerçekleşme sağlanmış öncelikli projelere,

-   Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve tamamlanması  gereken  projelere,

-   Afetlerin önlenmesi ve afet hasarlarının  telafisine yönelik projelere,

-   AB’ye üyelik yönünde ortaya konulan politika ve önceliklerin hayata geçirilmesi için sürdürülen çalışmaların gerektirdiği projelere,

-   e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile uyumlu bilgi ve iletişim teknolojisi projelerine

 

ağırlık verilecektir.

 

     Yatırım Programında Rasyonelleştirme Esasları

 

16. Kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini hedefleyen rasyonalizasyon çalışmalarına 2007-2009 döneminde de devam edilecek, bütçe kısıtı dikkate alınarak, belirlenen öncelikler çerçevesinde kamu proje stoku gözden geçirilecek, önceliğini kaybetmiş faaliyet ve projeler tasfiye edilecektir. Yatırım programının rasyonalizasyonu çalışmaları çerçevesinde, yatırım programına her yıl azalan oranda yeni proje alınarak ve yatırımların bütçe içindeki payı artırılarak, 2006 yılında 5,5 yıl olacağı tahmin edilen stokun ortalama tamamlanma süresi 2009 yılında 5 yılın altına indirilecektir. DPT Müsteşarlığı gerekli gördüğü taktirde yatırım programında yer alan projelerin ortalama tamamlanma süresini daha fazla azaltma yönünde ihtiyaç duyulabilecek ilave tedbirleri almaya yetkilidir.

 

17. Kamu projelerinin hazırlanması, analizi, seçimi, programa alınması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci ile ilgili olarak alınacak yapısal önlemler ile proje stokunun verimli yapısının gelecekte bozulmaması yönünde bir ortam oluşturulacaktır. Bu kapsamda, uygulama aşamasında bulunan kamu projelerinin düzenli olarak izlenmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarından hareketle projelere stratejik müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için gerek DPT Müsteşarlığı düzeyinde gerekse yatırımcı kamu kuruluşları düzeyinde güncel teknolojiyle uyumlu ve il bazında izlemeyi de sağlayacak bir sistemin oluşturulması için gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

 

18. Güncelliğini yitirmiş projeler kuruluşlar tarafından revize edilecektir. Proje maliyetinde sabit fiyatlarla yüzde 30’u aşan oranda artış olması halinde DPT Müsteşarlığı tarafından güncel keşfe dayanan yeni yapılabilirlik etüdü istenecek ve proje hakkındaki nihai karar bu etüde dayandırılacaktır.

 

19. 2006 yılında önceliğini ve yapılabilirliğini yitirdiği için  ihmal edilebilir bir ödenek seviyesiyle durdurulan projelere (toplu projelerin detayındaki alt projeler ve ana projelerin kapsamındaki alt işler dahil)  yeni bir gelişme olma hali dışında 2007 yılında  da iz ödenek tahsis edilecektir.

 

20. Kuruluşlar, geçmiş yıllarda rasyonelleştirme faaliyeti kapsamında yatırım programından çıkarılan projelerin yatırım programına alınmasına yönelik taleplerde bulunmayacaklardır.

 

21. Acil ve çok zorunlu haller dışında yatırım programına çok yıllı yeni proje alınmayacaktır. Getirilen bu sınırlamaya yatırım programı uygulama sürecinde de devam edilecektir. Yıllık proje tekliflerinin yatırım programına alınmasında ise azami ölçüde seçici olunacaktır.

 

22. 2007 yılında zorunlu haller dışında, kaynağı ne olursa olsun, ambulans, itfaiye aracı gibi sağlık, savunma ve güvenlik açısından özel nitelikli taşıtlar dışında taşıt alımı yapılmayacaktır.

 

23. 2007 yılında kamu hizmet binalarına yapılacak ödenek tahsislerinde, önemli oranda fiziki gerçekleşmesi bulunan projelere öncelik verilecektir. Çok zorunlu haller dışında idari nitelikli kamu hizmet binaları ile  mevcut kamu hizmet binalarının büyük bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir.

 

24. 2007 yılında, güvenlik nedeni ve işin yürütülmesi açısından mutlak zorunluluk bulunması hali dışında lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılmayacaktır. Çok zorunlu haller dışında  mevcut tesislerin bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilmeyecektir.

 

                25. Yatırım programlarında ihaleli olarak devam eden dış kredili projeler arasından sektörel açıdan öncelikli, dış kredi kullanımları önemli bir seviyeye gelmiş, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde tamamlanabilecek nitelikte olan dış kredili projelere öncelik verilecek, bu projeler zamanında bitirilecek şekilde yeterli tahsis yapılacaktır.

 

             Alt Sektör ve Konu Bazında Öncelikler

 

26. Kuruluşlar, yatırım programı hazırlıklarında da devam ettirilecek rasyonelleştirme faaliyeti çerçevesinde yatırım programındaki proje stokunun önceliklendirilmesinde, yukarıda verilen genel sektörel, bölgesel  ve proje bazında önceliklerin yanı sıra aşağıdaki alt sektör ve konu bazındaki  kriter ve öncelikleri dikkate alacaklardır.

 

·            Tarım/Sulama sektöründe; Orta Vadeli Programda belirtildiği üzere, mevcut projeler yeniden önceliklendirilecek, öncelikli projelere yeterli kaynak tahsis edilecek, yapılabilirliğini ve önceliğini yitirmiş projelerin tasfiye edilmesi veya iz ödeneğe çekilmesi yönünde tedbirler alınarak stokun çok yüksek olan ortalama tamamlanma süresi düşürülecektir

 

DSİ  Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan Büyük Su İşi projelerinden 2007 yılında tümüyle bitirilecek, kredili yürütülen, depolaması tamamlanmış veya depolamasız tümüyle ihaleli ilerlemiş sulama projeleri, barajı 2007 yılında tamamlanacak projeler ile taşkın projeleri birinci öncelikli projeler olarak değerlendirilecek ve ödenek teklifleri bu husus göz önüne alınarak yapılacaktır.

 

         2006 Yılı Yatırım Programında  yer alan  ancak teknik ve/veya ekonomik açıdan  yapılabilirliğini yitirmiş (su kaynağı yetersizliği olan, önemli zemin problemi görülen, fizibilite etüdü yetersiz yapılmış olan, ÇED’i olumsuz çıkan vb.) büyük veya küçük su işi projeleri ile 2006 yılı sonuna kadar ihale edilmemiş Küçük Su İşleri  toplu projesi kapsamındaki işler yeniden değerlendirilerek, gerekli görülenler ayrıca listelenecek ve yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

 

         DSİ Genel Müdürlüğünce; büyük su işi projelerine dair gerçekleştirilecek yıllık fiziki hedefler (sulama, taşkın koruma, bitirilecek baraj, vb.) proje bazında; küçük su işi projelerine dair yıllık fiziki hedefler ise (taşkın, taşkın-rusubat, sulama, vb.) faaliyet bazında ve her iki fiziki hedef seti bu rehber ekinde yer alan ödenek teklif tavanları doğrultusunda belirlenerek yatırım teklifleri ile birlikte yollanacaktır.

 

         Toplulaştırılmış proje niteliğindeki “Küçük Su İşleri” projesi kapsamında yer alan, ancak daha önceki yıllarda tamamlanmış olan alt projelerin (karakteristik, proje tutarı ve kümülatif harcaması) “Küçük Su İşleri” projesi toplamından düşülerek, proje, 2006 yılı uygulama programında yer alan projelerle sınırlı olacak şekilde teklif edilecektir. Ayrıca, proje kapsamında yer alan faaliyetlerin proje adetleri, faaliyetlerin yanında belirtilecektir.

        

·            Tarım/Su Ürünleri sektöründe; DLHİ Genel Müdürlüğünün yatırım programında fiziki gerçekleşmesi yüzde 60’ın üstünde olup kısa sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılması  gerekli görülen balıkçı barınakları projelerine ödenek tekliflerinde birinci derecede öncelik verilecektir. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60’ın altında olan balıkçı barınakları projelerine ödenek teklifi yapılırken, balıkçılık sektörünün bölge ekonomisindeki yeri, projenin tamamlanma süresi ve mevcut barınaklara olan uzaklığı dikkate alınarak projeler kendi aralarında önceliklendirilecektir.

 

·            Madencilik sektöründe; enerji sektörü ve imalat sanayiine girdi temin eden üretime yönelik projelere;  petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar  ile rezervi tükenmekte olan  ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına yönelik projelere; madenlerin işlenerek ürün haline getirilmesine yönelik projeler ile üretilen cevherlerin tüketici talepleri doğrultusunda kalitesinin iyileştirilmesine yönelik projelere önem ve öncelik verilecektir.

 

·            İmalat sektörlerinde; genel olarak üretimin idamesine yönelik projelere, AB’ye uyum  ve uluslar arası yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi gerekli olan projelere ve yurtiçi hammaddenin değerlendirilmesine yönelik ekonomik olan projelere  birinci derecede öncelik verilecektir.

 

Özelleştirme kapsamındaki ve programındaki kuruluşların acil olmayan işleri ile 2006 Yılı Yatırım Programında yer alan, yapılabilirliği devam eden, ancak ihalesi yapılmamış ve özelleştirme öncesinde yapılması zorunlu olmayan yeni işler ise ikinci derecede öncelikli projeler olarak iz ödenekle yatırım programına teklif edilecektir.

 

Önceliği bulunmayan inşaat projeleri, kamunun imalat sanayiinden çekilmekte olması ve/veya  özel sektörün aynı konuda faaliyette bulunması nedeniyle önceliğini yitirmiş projeler ve yatırımcı kuruluş açısından önceliğini yitirmiş projelere yatırım programı tekliflerinde yer verilmeyecektir.

 

·             Ulaştırma/Otoyol sektöründe; mevcut otoyol sisteminin korunmasını ve etkin kullanımını sağlayacak; üstyapı iyileştirme, trafik güvenliği, köprü ve viyadüklerin onarımı, bakım hizmetleri makine ve ekipman alımı, ücret toplama ve haberleşme sisteminin iyileştirilmesi ve bağlantı yollarının tamamlanmasına yönelik projelere ve İstanbul Çevre Yolları üzerindeki viyadük ve köprülerin depreme karşı güçlendirilmesini sağlayacak projelere önem ve  öncelik verilecektir.

 

·            Ulaştırma/Karayolu sektöründe;  karayollarında trafik güvenliği ile ilgili yatırımlarla ağırlık kontrol hizmetlerinin etkinleştirilmesine yönelik teçhizat ve donanımların sağlanmasına öncelik verilecektir.

 

Devlet ve il yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, Ankara-Samsun-Sarp, Yalova-Bursa-İzmir, Sivrihisar-Afyon-İzmir, Adapazarı-Bozüyük, Afyon-Dinar-Çardak, Kınalı-Tekirdağ-İpsala  güzergahlarında yer alan bölünmüş yol projeleri ile bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK), köprü yapım-onarım projelerine öncelik verilecektir.

 

Karayolları Genel Müdürlüğünün makine parkında acil bakım ve kar mücadelesi makineleri ihtiyacı dışında genişlemeye gidilmeyecek, bakım-onarım hizmetlerinin ihaleli olarak yaptırılması benimsenecektir.

 

Ulaştırma/Demiryolu sektöründe; Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan,  Ankara merkez olmak üzere İstanbul-Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Ankara-Konya koridorlarından oluşan çekirdek ağ üzerinde hızlı tren ile yolcu taşımacılığına başlanılması  politikası çerçevesinde ödenek tekliflerinde Ankara-İstanbul, Ankara-Konya Hızlı Tren projelerine öncelik verilecektir.

 

Ayrıca, demiryolu yenilemeleri için ray temini ve yol mekanizasyon yatırımlarına ve demiryolu işletmeciliğinde maliyet düşürücü etki yapabilecek tedbirlerin gerektirdiği yatırımlara öncelik verilecektir.

 

·            Ulaştırma/Denizyolu sektöründe;  Başta İzmir Yöresi, Marmara ve Akdeniz Bölgesi olmak üzere büyük kapasiteli limanların yer tespiti, fizibilite etüdü ve uygulama projelerine ağırlık verilecektir.

 

DLH tarafından mevcut tüm limanların bakım-onarım ihtiyacı ile ilgili bir envanter çalışması yapılarak bu limanların bakım-onarım ihtiyaçlarına yönelik olarak oluşturulacak projelerden  öncelikli ve  2007 yılı içinde tamamlanabilecek olanlara yatırım tekliflerinde yer verilecektir. 

 

Denizcilik Müsteşarlığı ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü yatırım tekliflerinde deniz güvenliğini artırıcı yatırımlara ağırlık verilecektir.

 

·            Ulaştırma/Havayolu sektöründe; ulaştırma sektörü içinde diğer projelerle uyumlu ve tamamlayıcı projeler ile hava trafik kontrolü hizmetlerinin modernize edilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.

 

·            Ulaştırma/Boruhattı sektöründe;  sanayi kullanım potansiyeli yüksek, çevre sorunları bulunan ve nüfus yoğunluğu fazla yörelere erişime öncelik verilecektir. Doğal gaz iletim ve dağıtım yatırımlarının eş zamanlı olarak yürütülmesi ve planlanan sürede bitirilmesi için bu mahiyetteki projelere ödenek tahsisinde önem verilecektir. 

 

·           Ulaştırma/Haberleşme sektöründe; posta hizmetlerinde etkinliği, sürati ve güveni artırıcı otomasyon, mekanizasyon ile bilgi ve iletişim teknolojisi ağırlıklı projelere öncelik verilecektir. TRT'nin teknolojik altyapısının yenilenmesine yönelik projelere öncelik verilecek, sosyal tesis gibi yeni inşaat işleri başlatılmayacaktır.

 

·           Enerji sektöründe; enerji arz-talep analizlerine dayanan, Türkiye’nin genel enerji ihtiyaç projeksiyonuna uygun olarak hazırlanmış ve Elektrik Piyasası Kanununun ortaya koyduğu esaslara uygun, güvenilir hammadde kaynaklarına ve erken geri dönüş oranına sahip projelerle, gerçekleştirilmesi diğer projelerin hayata geçirilmesinin ön şartı niteliğinde olan veya bunların kapasite/verimini artıracak olan projelere öncelik verilecektir.

 

·           Turizm sektöründe; mevcut sistemin korunmasını ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla atıksu arıtma tesisleri, derin deniz deşarjları, katı atıkların imhası, temiz su gereksinmelerini karşılamaya yönelik yatırımların ivedilikle tamamlanmasına öncelik verilecektir.

 

·            Eğitim/ İlk, Orta ve Mesleki Eğitim sektörlerinde; yeni teklif edilecek projelerde, okul türü itibarıyla ülke genelindeki derslik başına düşen öğrenci sayısı ile okulun yapılacağı bölgedeki (il-ilçe) derslik başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınacaktır.

 

         Yatırım tekliflerinde fiziki gerçekleşmesi yüzde 75 ve daha üzerinde olan projeler ile  2007 yılında bitirilecek projelere ve deprem riski yüksek olan bölgelerden başlamak üzere okulların depreme karşı güçlendirilmesine yönelik projelere öncelik verilecektir.

 

        Daha önceki yıllarda sari ihale izni verilmiş projeler için öngörülen ödenekler yatırım tekliflerinde öncelikli olarak dikkate alınacaktır. En fazla göç alan ve Deprem Bölgesinde yer alan il ve ilçelerde fiziki gerçekleşmesi yüzde 50 ve daha üzerinde olan projelerin 2006 yılında bitirilmesine öncelik verilecektir. Bu kapsama girmeyen projelerde ödenek teklifi fiziki gerçekleşmesinin yüksekliği esas alınarak belirlenecektir. Tüm projelerin fiziki gerçekleşme seviyeleri yatırım teklifleri içinde yer alacaktır. Zorunlu haller dışında  özel projelere ve özel imalata yer verilmeyecektir. Derslik ihtiyacının acilen karşılanması amacıyla yeni proje tekliflerinde zorunlu haller dışında öğretim binaları dışında ek tesis teklif edilmeyecek, yatırım programında devam eden projelerde ise öğretim binaları dışında kalan ve eğitim ve öğretim hizmetlerini aksatmayacak ünitelerin yapımına öğretim binaları hizmete alındıktan sonra başlanacaktır. Yatırım programında yer  almakla birlikte  yapımına  ihtiyaç  kalmamış  veya gerçekleştirilmesinde  önemli zorluklarla karşılaşılan projeler yatırım programından çıkarılmak üzere teklif edilecektir.

 

         Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen “E-Yatırım Projesi” ile tespit edilen yatırım ihtiyacına göre okul yapımında öncelikli il ve ilçeler sıralanacak ve yeni proje teklifleri seçimlerine esas oluşturan kriterleri de gösterecek şekilde hazırlanacaktır.

 

·           Eğitim/ Yüksek Öğrenim sektöründe; devam eden projelerden 2007 yılında tamamlanarak hizmete alınabilecek projelere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projelere ve afet hasarlarının telafisine yönelik olarak başlatılmış projelere ödenek tekliflerinde birinci derecede öncelik verilecektir.

 

         Başta rektörlük binası olmak üzere idari binalarla ilgili projelerden 2007 yılında bitecek olanlar dışındaki projeler;  eğitim ve öğretim faaliyetine açılmış ancak yeterli öğrenci ve öğretim elemanı bulunmayan eğitim birimlerine ait inşaat projeleri;  kampüs ve/veya meskun alan dışında inşaatına başlanan ancak altyapı (elektrik, su, telefon, kanalizasyon, ulaşım, çevre düzenlemesi vs.) bulunmaması nedeniyle yatırım ve işletme maliyeti yüksek olacak projeler; enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ve birimleri (örneğin uygulama otelleri), kongre merkezleri, konferans salonlarına ait projelerden 2007 yılında tamamlanabilecek olanlar hariç diğer projeler; uzun vadeli ihtiyaçlara göre projelendirilmiş ancak kısmen tamamlanarak hizmete açılmış ya da tamamlanan kısmı (veya blokları)  mevcut öğrenci ve öğretim elemanları için kısa vadede  yeterli olan projeler; kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda tahsis ya da kiralama suretiyle faaliyetlerine devam eden eğitim birimlerine ait projeler ikinci derecede öncelikli projeler olarak yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir. Modüler tarzda projelendirilmemiş olan projeler, modüler tarzda inşa edilebilir hale getirilecektir.

 

·        Eğitim/ Kültür sektöründe; kültür varlıklarının korunması, restorasyonu ve bakım onarımı ile ilgili projelere öncelik verilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerin bakım-onarım, teşhir-tanzim ve güvenliğinin artırılmasına yönelik projeler desteklenecektir.

 

         Kültür ve Turizm Bakanlığının yatırım programında yer alan kültür merkezi projelerinin bir program çerçevesinde önceliklendirilerek tamamlanması sağlanacaktır. Bu amaçla, inşaatı devam eden kültür merkezi projelerinden fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olanlar “kent niteliğinde” olma, üniversiteye ve fazla nüfusa sahip olma ölçütlerine göre sınıflandırılarak ödenek tahsis edilecek, bu niteliklere sahip olmayan ve inşaatına başlanmamış projeler yatırım programında iz ödenekle yer alacaktır.

 

         Yurt içinde ve yurt dışında bulunan kültür varlıklarımızın tespiti ve envanterinin çıkarılarak, bilgisayar ortamına aktarılmasına yönelik yatırımlara öncelik verilecektir.

 

·            Eğitim/ Beden Eğitimi ve Spor sektöründe;  2007 yılında veya kısa sürede tamamlanabilecek spor altyapı tesisleri başta olmak üzere, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan, bölge, nüfus, sporcu sayısı, yaygın spor talebi, bölgedeki mevcut spor tesisleri, çok amaçlı spor tesisi olması vb. faktörleri dikkate alan projelere,  öğrenci sayısı 800’ün üzerinde olan ve aynı eğitim bölgesinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait spor salonu bulunmayan okulların spor salonlarına, Kalkınmada Öncelikli Yörelerde olup fiziki gerçekleşmesi yüzde 50’nin üzerinde olan ve kısa sürede tamamlanabilecek projelere ve ülkemizde düzenlenecek olan spor organizasyonlarında kullanılacak tesislerin onarım ve ikmalini gerektiren projelere birinci derecede öncelik verilecektir.

 

Muhtelif yıllarda yatırım programına alınmış, halen ihaleleri yapılamamış veya yeterli ödenek tahsis edilemediği için inşaatları sürdürülemeyen projeler iz ödenek ile yatırım programına teklif edilecektir. Yapılabilirliğini ve önceliğini kaybetmiş olan projeler ise teklif edilmeyecektir.

 

·           Sağlık sektöründe; fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olan projeler, fiziki gerçekleşmesi yüzde 75’in üzerinde olmamakla beraber koruyucu ve birinci basamak hizmetlerine yönelik projeler, inşaatı tamamlanan birimlerin donanım ihtiyaçları ile ilgili projeler, depreme karşı güçlendirme projeleri, bölgesel farklılıkları azaltıcı mahiyetteki projeler ve dış kredisi sağlanmış projeler öncelikli projeler olarak dikkate alınacaktır.

 

         Çok düşük kapasiteyle kullanılan ve etkinliğini kaybetmiş hastanelerin bulunduğu illerdeki henüz inşaatı başlamamış hastane projeleri, çevresinde düşük kapasiteyle kullanılan sağlık birimlerinin mevcudiyetine rağmen aynı mahalde bulunan mükerrerliğe ve israfa yol açabilecek  nitelikteki projeler teklif edilmeyecektir. İnşaat ve donanım ihtiyaçları karşılanarak faaliyete geçmiş hastanelerin ek bina, yenileme, yeni makine-teçhizat ve donanım alımına yönelik projelerine kendi öz gelirlerinden kaynak ayrılması ve bu kurumların döner sermaye gelirleri ile karşılayabilecekleri maliyetteki projeler için Genel Bütçeden ödenek talebinde bulunmamaları esastır.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Genel İdare sektöründe; idari hizmet binası projelerinde önemli oranda fiziki gerçekleşmeye sahip projelere öncelik verilecektir.

 

Sektör kapsamında yürütülen otomasyon projeleri birbirleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecek; veri tabanı, bilgisayar altyapısı ve işlev bakımından benzerlik gösteren ve ortak yönleri bulunan projelerin birbirleriyle bütünlük içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır

 

Geçmiş yatırım programlarında iz bedel ile yer alan projelere yeni bir gelişme olma hali dışında 2007 yılında da iz ödenekle yatırım programında yer verilecek, yapımına başlanamayan ve arsası temin edilememiş projeler  teklif edilmeyecektir.

 

·           Diğer Kamu Hizmetleri/ Güvenlik Hizmetleri sektöründe; vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet sunumunda sürati ve kaliteyi artıracak otomasyon projeleri ile delilden sanığa ulaşılmasını temin edecek kriminal alt yapı projelerine öncelik verilecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ İçmesuyu ve Kanalizasyon  sektörlerinde; yürütücü kuruluşu mahalli idareler olan dış kredili içmesuyu ve kanalizasyon projelerinde kredisi son üç yıl içerisinde temin edilememiş olanlar yeniden değerlendirilecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Kırsal Alan Planlaması sektöründe; iskan projelerinde yatırım programında yer alan gecikmiş projelere ve özellikle yerleri kamulaştırılanların iskanına öncelik verilecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Belediye Hizmetleri  sektöründe; İller Bankası Genel Müdürlüğünce yürütülen katı atık ve jeotermal merkezi ısıtma tesisi projeleri ile Madde 14’de belirtilen şehir merkezlerinin kentsel ve çevresel altyapı projelerine öncelik verilecektir. Belediye dış kredili yatırım projelerinde itfaiye ve acil müdahale aracı  alımı ve doğal afetlerle mücadele projeleri gibi kent esenliği ve güvenliği projelerine öncelik tanınacaktır.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Yerleşme-Şehirleşme sektöründe;  projeler, yapıldığı il genelinde Devlet kredisiyle yapılmış organize sanayi bölgesi (OSB) sayısına ve doluluk oranına, projenin uygulanacağı yerin bölgesel sanayi merkezi olmasına, 5184 ve 5350 sayılı kanunlar kapsamındaki illerde olup olmamasına ve projenin bölgesel kalkınma stratejileri çerçevesindeki önceliğine göre değerlendirilecektir.  Yatırım programında son üç yıldır yer aldığı halde yer seçimi yapılmayan OSB projelerine tekliflerde yer verilmeyecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Çevre sektöründe; 2007 yılında tamamlanacak projelere;  doğal kaynakların etkin kullanımına yönelik projelere; uluslararası taahhütler (sözleşme ve protokoller) nedeniyle devam edilen ve yönetim altyapısını oluşturmaya yönelik projelere (veri tabanı, araştırma, ölçme izleme sistemleri vb) öncelik verilecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Esnaf, Sanatkar ve Küçük Sanayi sektöründe; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) projelerine birinci derecede öncelik verilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ihalesi yapılmış ancak henüz ödenek  tahsisi yapılmamış küçük sanayi sitesi (KSS)  projeleri ile KOSGEB'in henüz ödenek tahsisi yapılmamış hizmet merkezi projelerine ikinci derecede öncelik verilerek yatırım programına iz ödenekle teklif edilecektir. Üye sayısı yetersiz veya kooperatifi dağılmış olan KSS projeleri teklif edilmeyecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri/ Teknolojik Araştırma sektöründe; geleceğe yönelik olarak nanoteknoloji, biyoteknoloji, yeni nesil nükleer teknolojiler ile hidrojen ve yakıt pili teknolojileri, sanayi politikasının öncelik vereceği sektörlerdeki araştırmalar, yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan Ar-Ge faaliyetleri, aşı ve anti-serum başta olmak üzere yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık araştırmaları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile savunma ve uzay teknolojileri öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir. Bu alanlarda araştırma altyapısı, araştırmacı insan gücü yetiştirme programları ile güdümlü teknoloji geliştirme projeleri desteklenecektir.

 

·            Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal Hizmet ve Yardımlar sektöründe; bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, yeni projelerde çocuk yuvası ve yetiştirme yurdu projelerine öncelik verilecek, devam etmekte olan projelerden de rehabilitasyon   merkezi   karakterinde   olanların   bitirilmesi   sağlanacaktır.

 

                Genel  İlkeler

 

27. Proje maliyeti  3 Milyon YTL ve üzerinde  olan yeni yatırım projesi  tekliflerinde (toplulaştırılmış projelerin ayrıntısında yer alacaklar dahil) EK-1’de yer alan format çerçevesinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal gerekçesinin, yapılabilirliğinin, önceliğinin ve çevreye etkilerinin fayda-maliyet veya maliyet etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı Fizibilite Raporunun hazırlanması zorunludur. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak ayrıntılı Fizibilite Raporu ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif edilmeyecektir.

 

28. Proje maliyeti  3 Milyon YTL’nin altında her türlü yeni yatırım projesi teklifleri ile maliyeti 3 Milyon YTL’nin üzerinde olmakla beraber; makine-teçhizat, idame-yenileme, taşıt, akaryakıt ve yağ alımı, bakım-onarım, restorasyon, hizmet binası, lojman, eğitim tesisi, ikmal inşaatı,  araştırma, yayın alımı ve basımı, arazi toplulaştırması ve  iskan projeleri ile  süre kısıtı ve aciliyeti nedeniyle ayrıntılı fizibilite etüdü yapılması mümkün olmayan (afet hasarlarının telafisine yönelik projeler) yeni yatırım projesi  teklifleri için Fizibilite Raporu yerine geçmek üzere EK-2’ de yer alan Proje Teklif  Formu doldurulacaktır.

 

29. Yeni yatırım projesi niteliğini haiz olmayan, geçmiş yıllarda tamamlanmış bazı projelerin kesin hesap farklarının ödenmesi veya özel gelirlerin yıl içinde diğer projelerle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla  teklif edilecek harcamalar (Kesin Hesap Karşılığı, Noksan Kalan İşler  vb.) için Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

 

30. DPT Müsteşarlığı, projenin özelliğini dikkate alarak maliyeti ne olursa olsun gerektiğinde  ayrıntılı  Fizibilite Raporu istemeye yetkilidir.  Proje maliyeti veya özelliği gereği ayrıntılı Fizibilite Raporu veya Proje Teklif Formu bulunmayan ve DPT Müsteşarlığı tarafından incelenerek onaylanmamış projeler yatırım programına alınmayacaktır.

 

31. Fizibilite Raporlarının, değerlendirme sürecinin alacağı süre göz  önünde bulundurularak, projenin başlatılmasının düşünüldüğü yatırım programı döneminden   en az 6 ay önce, 2 basılı nüsha halinde ve elektronik ortamda ( pydad@dpt.gov.tr )  DPT Müsteşarlığına iletilmesi gerekmektedir.  

 

                32. Kuruluşlar, Orta Vadeli Programdaki hedefler, Orta Vadeli Mali Plan ve Yatırım Genelgesinde belirtilen yatırım teklif tavanları ve proje öncelikleri çerçevesinde 2007-2009 döneminde gerçekleştirebilecekleri fiziki hedeflerin boyutunu ve maliyetini belirleyecekler ve yatırım teklifleriyle birlikte DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

 

                33. Kuruluşlar, yatırım teklif tavanı içinde kalmak kaydıyla, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesini yaptıkları projeleri ve bunlar için 2007-2009 döneminde her yıl için  tahsis edilmesi gereken asgari ödenek miktarını belirtecekler, proje bazındaki ödenek tekliflerinde ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde bu hususları dikkate alacaklardır.

 

                34. Kuruluşlar; projelerinin  yürütülmesi sırasında ortaya çıkan haberleşme, akaryakıt, malzeme alımları vb. harcamaların projeyi ilgilendiren kısmı için ödenek talebinde bulunacaklar; ancak diğer hizmetlerini ifa ederken ihtiyaç duyacakları bu tür cari nitelikteki harcamalar ile projelerin kredi anapara geri ödemeleri ve işletme dönemi faiz ödemeleri gibi yatırım tanımına uymayan harcamalara yatırım  tekliflerinde yer vermeyeceklerdir.

 

                35. Yatırımlarla bağlantılı kamulaştırma teklifleri toplam ödenek teklif tavanı içinde yer almakla birlikte yatırım ödenek tekliflerine dahil edilmeyecek, projelerle bağlantısı kurularak ayrıca verilecektir.

 

                36. İlgili kuruluşlar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62/c Maddesinin; “yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz” amir hükmünü dikkate alarak ödenek teklifinde bulunacaklardır.

 

                37. Ulusal kaynaklarla  gerçekleştirilebilecek kamu projeleri için dış finansman arayışına girilmeyecek, dış finansmana ihtiyaç duyulan zorunlu durumlarda ise nihai dış finansman kararı alternatif finansman kaynakları arasında yapılacak karşılaştırmalı değerlendirmeye dayandırılacaktır. Kamu yatırım programıyla ilişkilendirilmesi gereken bütün projelere (çeşitli yurtiçi veya yurtdışı hibe kaynakları dahil) dış finansman kaynaklarının kullandırılmasında “Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ”de yer alan hususlara uyulacaktır.  Bulunacak kredinin finansman maliyeti dikkate alınarak proje öncelikleri  açısından  DPT Müsteşarlığı görüşüne, dış finansman imkanının genel büyüklüğü konusunda ise Hazine Müsteşarlığının görüşüne başvurulacaktır. Kaynağı ne olursa olsun DPT Müsteşarlığı tarafından olumlu görüş verilmeyen ve yatırım programıyla ilişkisi kurulmayan hiçbir yatırım projesi için dış finansman arayışına başlanmayacak ve uluslar arası taahhüde girilmeyecektir.

 

        38. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar; 2007-2009 dönemi yatırım tekliflerini, özellikle yeni başlayacak projeleri ve yeni yapılacak ihaleleri dikkate alarak özelleştirme programına uygun olarak yapacaklardır. Söz konusu teklifler, özelleştirme programına uygunluk açısından yapılacak değerlendirme ile beraber Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına iletilecektir.

 

                39. Yatırımları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan kuruluşlar yatırım tekliflerini adı geçen Bakanlık görüşünü alarak DPT Müsteşarlığına ileteceklerdir.

 

                40. Valilikler, 2007 Yılı Programı ve Yatırım Programıyla ilgili gördükleri önemli hususları ve yatırım teklif özetlerini bilgi için DPT Müsteşarlığına, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini ise doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir.

 

                41. 2007-2009 dönemi yatırım tekliflerinin DPT Müsteşarlığı tarafından yapılacak ön değerlendirmesinden sonra kuruluşların yetkili üst düzey temsilcileriyle proje düzeyinde görüşmeler düzenlenecektir. Kuruluşlar devam eden önemli projelerin uygulama durumlarını, darboğazlarını, yeni yatırım projelerinin  gerekçelerini ve değerlendirmeye ışık tutacak ayrıntılı bilgileri verecek şekilde görüşmelere katılacaklardır.

 

III. HAZIRLAMA ESASLARI

 

              Genel Hususlar

 

                42. 2007-2009 dönemi yatırım  teklifleri 2007  yılı fiyatlarıyla ve Bin YTL bazında  hazırlanacaktır. 2007 yılı kur değeri, gösterge niteliğinde olmak üzere, yıllık ortalama  1 ABD Doları  = 1,47 YTL olarak kullanılacaktır.

 

                43. Bilgisayar alt yapısı imkan veren kuruluşlar yatırım tekliflerini elektronik ortamda da [disket veya e-posta ile ( pydad@dpt.gov.tr ) adresine ] ulaştıracaklardır.

 

                44. Yatırım teklifleri, "Yatırım Projeleri Listesi" (Tablo-2) ve "2006 Yılı Yatırım Programı" örnek alınarak düzenlenecektir. Proje listelerinde "Etüt-Proje İşleri", "Devam Eden Projeler" ve "Yeni Projeler" ayrımı yapılacak, ayrıca her bölüm "2007'de Bitenler" ve "2007’den Sonraya Kalanlar" olarak ayrılacaktır.     

 

                45. Tablo-1'e göre hazırlanacak "2007-2009 Dönemi Yatırım Teklifleri Özet Tablosu" tekliflerin başında yer alacaktır.                  

 

                46. Proje listelerinde, 2007-2009 dönemi yatırım ödenek teklifinin fonlardan veya diğer ek kaynaklardan karşılanması öngörülen kısmı Tablo-2'de her proje için toplam ödeneğin altında parantez içinde belirtilecektir. Bu miktarlar 2007 yılı sonrası yatırım harcamalarının tespitinde göz önüne alınacaktır.

 

                47. Proje tutarı 3 Milyon YTL'nin üzerinde olan devam eden projelerin uygulama durumları ile ilgili ayrıntılı bilgiler Tablo-5'te verilecektir.

 

48. 2007-2009 dönemi yatırım tekliflerinin değerlendirilmesine yardımcı olmak üzere,  2005 yılı kesin ve 2006 yılı tahmini harcama bilgileri, 2006 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler için Tablo-3'te verilecektir. Ayrıca, proje bazında fiziki gerçekleşme durumları ve gerekli görülecek diğer açıklayıcı bilgiler harcama tahminleri ile birlikte DPT Müsteşarlığına iletilecektir.                    

 

              49. Yatırım programında alt projeleri veya alt harcama kalemleri itibarıyla tadat edilmiş projelerde; her alt kalem için yer, karakteristik, başlama-bitiş tarihi, proje tutarı, 2006 yılı sonuna kadar tahmini kümülatif harcama, 2007 yılı yatırımı teklifi gibi, bağımsız bir proje için verilen tüm özellikler belirtilmiş olacaktır.

 

                50. Kuruluşlar; yatırım tekliflerini DPT Müsteşarlığına proje dökümünü belirleyerek göndereceklerdir. Program Kararnameleri gereğince detay programları, yatırım programının yayımlanmasını müteakip ilgili Bakan onayıyla veya DPT Müsteşarlığının görüşü üzerine daha sonra kesinlik kazanan projeler de dahil olmak üzere toplu projelerin ayrıntısındaki bütün projelerin dökümü yapılarak DPT Müsteşarlığına gönderilecektir.

 

                51. Kuruluşlar doğal afetlerle ilgili hazırlık, eğitim, yeniden yapım, plan hazırlığı gibi proje tekliflerini, proje adının sonuna Doğal Afet (DA) kodu yazarak, güçlendirme ile ilgili tekliflerini proje adının sonuna Doğal Afet - Güçlendirme (DA-G) kodu yazarak göndereceklerdir.

 

                52. Kuruluşlar, Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları, Erzurum-Palandöken Kış Sporları Merkezi ve Turizm Master Planı ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi kapsamındaki illerde yer alan projelerini proje adının sonuna sırasıyla (GAP), (DAP), (DOKAP), (ZBK), (EP) ve (YHGP) kısaltmalarını  ekleyerek belirteceklerdir. Yeni yatırımlar bu bölgeler için mümkün olduğu ölçüde ayrı projeler olarak teklif edilecektir (Bakınız EK-6 ve EK-7).

 

                53. Bölge istatistiklerinin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması ve bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve AB Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla, 28.08.2002 tarih ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) tanımlanmıştır (EK-7). Bu bağlamda, yatırım programında yeri birden fazla il veya “muhtelif” olarak yer alan kamu yatırımları da dahil olmak üzere, kamu yatırımlarının  Düzey 2’ye  (İBBS-2) göre dağılımının yapılması gerekmektedir. Kuruluşlar, yatırım teklifleri içinde yer alan, birden fazla ili ilgilendiren ve/veya muhtelif iller kapsamında yer alan yatırım projelerinin il bazında dağılımını Tablo-2 formatında ek olarak vereceklerdir.

 

                54. Kuruluşlar, yatırım programında yer alan veya almayan projelerinden Yap-İşlet-Devret, Yap-İşlet ve benzeri modellerle gerçekleştirmeyi düşündükleri projelerini Tablo-12 ve Tablo-13’ü doldurarak bildireceklerdir.

 

                Proje Numarası, Adı ve Karakteristiği

 

                55. Devam eden projelerin proje numaraları Resmi Gazetede yayımlanan "2006 Yılı Yatırım Projeleri" listesine ve sonradan bu listede yapılan düzeltmelere göre yazılacaktır. Yeni projelerin numaraları DPT Müsteşarlığı tarafından verilecektir.

 

                56. Yatırım listelerinde "Proje Adı" sütununa ana proje adı yazılacak; yeni proje adları belirlenirken kısa ifadeler kullanılacak, proje adlarının   birbirinden ayırt edilebilir olmasına özen gösterilecektir.

 

                57. Projenin üniteleri veya harcama kalemleri ayrıca belirtilecek, bunlara ait parasal değerler parantez içinde gösterilecek ve bu alt bölümler ana projeden ayrı bir proje numarası almayacaktır.

 

                58. Yatırım listesinin "Karakteristik" sütununda üretim konusu olan mal ve hizmetin nitelik ve nicelik olarak tanımı mümkün olduğu ölçüde standart olarak yazılacaktır. Tevsi projeleri için ise mevcut kapasite ve eklenecek yeni kapasite veya proje ile sağlanacak ek hizmet belirtilecektir. Proje karakteristiğinde verilen bilgiler projenin son durumunu yansıtacaktır.

        

              Proje Tutarı, Kümülatif Harcama ve Yatırım Ödeneği Teklifi

 

                59. Tablo-1 ve Tablo-2’de yer  alan "2006 Sonuna Kadar Tahmini Kümülatif Harcama" ve "Proje Tutarı" 2007 yılı fiyatları ile verilecektir. Bunun için geçmiş yıllara ait harcamalar Tablo-11’de verilen deflatörlerle 2007 yılı fiyatlarına dönüştürülecektir. Diğer tablolarda yer alan 2007 yılı yatırım ödeneği  teklifi ile 2007 yılından sonraki yıllara ait yatırım harcama tahminleri yine 2007 yılı fiyatları ile verilecektir. 2007 sonrası için belirlenecek yatırım harcama tahminlerinin, söz konusu yıllara ait kuruluş yatırım  tavanları ile uyumlu olmasına özen gösterilecektir. 2007 sonrası yatırım tavanları cari fiyatlarla olduğundan, Tablo-11’de yer alan deflatörlerle 2007 yılı fiyatlarına çevrilerek dikkate alınacaktır.

             

                Dış Kredi ve Hibe  ile Yürütülecek Yatırım Projeleri

 

                60. Proje listelerinde dış para kısmı ikiye ayrılarak dış kredi ve özkaynak ile karşılanacak miktarlar ayrı ayrı belirtilecektir. Tabloların "kredi" kısmında, halen işlemekte olan dış kredilerin kullanım miktarları ve yeni proje tekliflerine ait dış kredilerin muhtemel kullanım miktarları yazılacaktır. Dış kredi kullanımları yatırım tutarlarına mutlaka dahil edilecektir. Teknik işbirliği kapsamındaki yardımlar da dahil olmak üzere hibe şeklinde (AB fonlarından temin edilecek fonlar dahil) temin edilen dış finansmanla yapılacak yatırım projeleri teklifte proje ayrıntılarıyla yer alacak, hibe miktarı ödenek toplamına dahil edilmeyecek, ancak iç para gereği (KDV, Gümrük Vergisi, harçlar gibi harcamalar için) olan ödenek, toplama dahil edilmiş olarak gösterilecektir.

 

                61. Yatırım programında yer alan projelerde DPT Müsteşarlığının uygun görüşü alınmadan dış kredi işlemleri başlatılmayacaktır. Dış kredi kullanılan projelerin kredi uygulama durumu; dış kredi anlaşması yapılmış, kullanıma hazır duruma gelmiş, fakat henüz kullanımı başlamamış projeler de belirtilerek Tablo-6'da verilecektir. Bu tabloda, kredileri kullanılmış ve geri ödeme aşaması başlamış olan projeler için 2007 yılında ödenecek olan ana para ile faiz miktarları ilgili satırlarda ayrıca belirtilecektir. Dış kredi aranan projeler için ise Tablo-7 doldurulacaktır. 

 

                62. Dış kredilere ait geçmiş yıl kur farkları 2007-2009 dönemi ödenek talebi içinde yer almayacak, yatırımın tamamlanmasından sonra toplam proje tutarına eklenerek sabit kıymetlere dahil edilecektir.

 

                63. Yatırım programında yer alarak dış krediyle finansmanı düşünülen projelerin maliyet revizyonları DPT Müsteşarlığı tarafından yapılacaktır. Projelerin gerekli ödenek revizyonları ise dış kredi temin işlemlerinin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilecektir. Projelerin dış kredili olarak finansmanında 28.3.2002 tarih ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde yer alan esas ve usuller geçerli olacaktır.

 

                64. Yatırım programında yer aldığı halde yatırım tavanına dahil edilmeyen projelerin teklif ve takibi bu Genelgedeki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

              AB Fonları ile Finanse Edilecek Projeler

 

                65. 2005 ve 2006 yıllarında AB ile yürütülen mali işbirliği kapsamında karara bağlanmış olan projeler, proje sahibi kuruluşlar tarafından yatırım programıyla ilişkilendirilmek üzere, eş finansman karşılığı ödenek talepleri ile birlikte DPT Müsteşarlığına gönderilecektir.

 

   66. 2007 yılı ve sonraki dönemlerde Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında değerlendirilmek üzere, (IPA) Stratejik Çerçeve Belgesi önceliklerine uygun olarak geliştirilen proje fikirleri, "Proje Teklif Formu" (EK-4) doldurularak doğrudan DPT Müsteşarlığına gönderilecektir. Söz konusu proje fikirleri, IPA Stratejik Çerçeve Belgesinde ve operasyonel programlarda yer alan öncelikli alanlar ile uyumlu olup olmadıkları dikkate alınarak DPT Müsteşarlığı tarafından değerlendirilecektir. Önceliklerle uyumlu olmayan proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

   Söz konusu proje fikirleri ile ilgili olarak gerekli fizibilite, ÇED ve benzeri teknik yardım çalışmaları, ilgili kurumların talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda ve onlarla işbirliği halinde, "AB ile Entegrasyon Sürecini Güçlendirici Destek Faaliyetleri Projesi" kapsamında DPT Müsteşarlığı tarafından yaptırılacaktır.

 

                67. Kuruluşlar, AB Katılım Öncesi Fonlarından desteklenecek ve AB ile Türkiye tarafından müştereken finanse edilecek olan (EK-8)’deki Bölgesel Programlardan; 2006 yılı içerisinde teklif çağrıları yayınlanan ve 2007 yılında yürütülmeye devam edecek olan TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programı ile 2007 yılında uygulaması başlatılacak olan TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı kapsamındaki illerde program öncelikleri ile uyumlu olarak proje önerileri geliştirmeyi veya bu tip projelere destek sağlamayı planlıyorlarsa, yıllık ödenek ihtiyaç tespitlerinde projeler için sağlanması gereken yerli katkı payını (eş finansman) dikkate alacaklardır.

 

                68.  EK-8’de belirtilen ve 2007 yılı içerisinde AB Katılım Öncesi Fonlarından hibe kullanım imkanı olan Bölgesel Programlar kapsamındaki illerde, uygun görülecek küçük ölçekli altyapı ve çevre projeleri desteklenecektir. Bu tür projeler için hibe kullanım miktarı TR83, TR82, TRA1 Düzey 2 Bölgeleri ve TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Programları kapsamında her bir proje için asgari 90.000 Avro  ve azami 1.800.000 Avro şeklinde gerçekleşmiş olup, TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı kapsamında ise her bir proje için asgari 100.000  Avro ve azami 2.000.000 Avro olarak tahmin edilmekte ve uygulayıcı kuruluşun sınırlı eş finansman katkısını gerektirmektedir.

 

              Finansal Kiralama (*)

 

                69. Finansal kiralama yöntemiyle yapılan yatırımlardan finans tipi  kiralamalara yatırım programında yer verilecektir. Finans tipi (satış tipi) kiralamaya konu olan yatırım malının toplam değeri, kiralamanın başlayacağı ilk yılın yatırım programında yıl ödeneği olarak belirtilecektir. Ancak, söz konusu kiralamaya ilişkin olarak daha sonraki yıllarda herhangi bir ödenek gösterilmeyecektir. Finansal kiralamada kuruluşun yatırım bütçesinden kiralamanın başladığı yıl herhangi bir nakdi harcama yapılmamakla birlikte bu gösterimden amaç, o değerde bir yatırım malının kuruluşun sabit sermaye stokuna katılmış olduğunun görülebilmesidir. Faaliyet tipi finansal kiralama yatırımlarına yatırım programlarında yer verilmeyecektir.

               

             Kamulaştırma

 

        70.  4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda değişiklik yapan 24.4.2002 tarih ve 4650 sayılı Kanunun amir hükümlerince, yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemine başlanamayacağından, kamulaştırma ödenek teklifleri projelerin gerçek kamulaştırma  ihtiyacını yansıtacak şekilde proje bazında yapılacaktır (Tablo-10).

 

              Taşıtlar ve İş Makineleri

 

                71. Kuruluşların  taşıt alımı teklifleri ayrı ayrı projelerin içinde değil,  ayrı ve tek bir proje halinde gösterilecek, karakteristik kısmına “2007-2009 Dönemi Tahmini Taşıt Alım Bedelleri  Listesi” esas alınarak, karşılığında yer alan sıra numarası ve fiyatı yazılacaktır (Tablo-9). Ayrıca, taşıt alımı talebinde bulunan her kuruluş Tablo-8'i dolduracak, sahip olduğu araçları tip ve sayı olarak gösterecek ve talep ettiği araçları ne amaçla istediğini belirtecektir.

 

                72. İş makineleri teklifinde, mevcut araçların adet ve modellerine ilave olarak imal tarihleri ile son iki yıldaki  yıllık  ortalama  çalışma saatleri de talep ile birlikte verilecektir.

        

              İdame ve Yenileme Yatırımları

 

                73. Herhangi bir bağımsız proje ile ilgilendirilmesine imkan olmayan idame ve yenileme yatırımları Tablo-4 formunda hazırlanacaktır. İdame ve yenileme yatırımı dönem içinde aşınan, eskiyen, yıpranan veya hasar gören tesislerin korunması için üretim ve hizmet kapasitesi veya özellikleri değiştirilmeden bir yıl içinde başlanıp bitirilen yatırım niteliğindedir. Bu itibarla kuruluşlar, idame ve yenileme yatırım tekliflerini hazırlarken yukarıda belirtilen hususlara uyacaklar, idame ve yenileme niteliği taşımayan harcama kalemlerini bu kapsama dahil etmeyeceklerdir.

             

                Bilgi ve İletişim Teknolojisi  Yatırımları

        

                74. Bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması, ekonomide etkinliğin ve verimliliğin artırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere, bilgi  ve iletişim teknolojisi yatırımlarına öncelik verilecektir. Kamunun e-Devlet uygulamalarına geçişini hızlandırmak üzere hazırlayacağı bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinde temel hedef, kamunun kendi içinde bilgi paylaşımının,  birlikte çalışabilirliğin, etkinlik ve şeffaflığın sağlanması ile  vatandaşlara ve iş dünyasına elektronik ortamda sunulacak entegre edilmiş hizmetlerin yaygınlaştırılmasıdır. Hazırlanacak projelerin e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve buna bağlı Bilgi Toplumu Stratejisiyle uyumlu olması, vatandaş odaklı yaklaşımla iş süreçlerinin ve bilgi gereksinimlerinin analiz edilerek uygun bir tasarım oluşturulması ve gerçekçi ekonomik ve sosyal analizlere dayandırılması esastır.

 

                75. Bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri, http://www.bilgitoplumu.gov.tr/yatirim internet adresinde yer alan “Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu”nda belirtilen esaslara göre hazırlanarak teklif edilecektir.  Kılavuzda yer alan esaslara uygun olarak teklif edilmeyen bilgi ve iletişim teknolojisi projeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

               

                76. Bilgi ve iletişim teknolojisi projelerinden “uygulama yazılımı geliştirme” bileşeni içerenlerden toplam proje tutarı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Projeleri Hazırlama Kılavuzu’nda ifade edilen miktarı geçen projeler için belirlenen kalite standardı seviyelerine uygunluk zorunluluğu bulunmaktadır.

 

              Eğitim, Sağlık, Konut ve Sosyal Altyapı

 

                77. Eğitim, sağlık, konut ve sosyal altyapı sektörlerinde fizibilite etüdü ve/veya projesi olmayan teklifler etüt-proje olarak dikkate alınacaktır. Daha önceki yıllarda etüt-proje ödeneği almış, fizibilite etüdü  ve mimari uygulama projesi tamamlanmış olan projelerin yatırım programında inşaat ödeneği alabilmesi için arsa durumu, kamulaştırma teklifi, fizibilite etüdü ve/veya proje ve keşif özetinin yaklaşık maliyet hesabının ödenek teklifine eklenmesi gerekmektedir.

 

                78. İl bazında ilköğretim derslik ihtiyacı  bildirilirken, her ilde hangi yerleşimlere kaç birim okulun inşa edileceği ve bu okulların nitelikleri hakkında ek bilgi verilecektir.

 

                79. Zorunlu haller dışında il merkezlerindeki lise ve dengi okullar için pansiyon talebinde bulunulmayacak, ilçe merkezleri için teklif edilen pansiyonlar, ilgili ilçedeki bütün lise ve dengi okullar öğrencilerine hizmet verecek şekilde ele alınacak, her okul türü için ayrı öğrenci pansiyonu teklifi yapılmayacaktır.

 

              Üniversitelerin Eğitim, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme Projeleri

 

                80. Üniversitelere ait yatırım tekliflerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalıyla DPT Müsteşarlığına ulaştırılması esastır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca üniversiteler için yapılacak olan değerlendirme sonuçlarının, bu Genelge ile istenen her türlü bilgi, belge ve formları kapsayacak şekilde DPT Müsteşarlığına iletilmesi, özellikle "Yatırım Teklifleri Özet Tablosu"nun (Tablo-1) Üniversiteler için Eğitim, Spor, Sağlık ve Araştırma-Geliştirme projeleri olarak ayrı ayrı düzenlenip gönderilmesi gerekmektedir.

        

        81. DPT Müsteşarlığı tarafından bazı kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere gönderilen proje çağrısı kapsamında yer alan proje önerileri 28 Temmuz 2006 tarihine kadar DPT Müsteşarlığına intikal  ettirilecektir. Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Yıllık Program amaç, ilke ve politikaları ile sektörel öncelikler dikkate alınarak,  projeler DPT Müsteşarlığı tarafından değerlendirilecek ve uygun görülenler desteklenecektir.

 

82. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin yukarıdaki kapsama girmeyen Ar-Ge projeleri de http://www.dpt.gov.tr/bilim/proje/oneri.asp  adresinde   yer   alan   öneri formu kullanarak hazırlanacak ve bu   Genelgenin ilgili hükümlerine göre değerlendirilecektir.

 

                83. 10 Nisan 2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi uyarınca yüksek öğretim kurumları, özel ödenekle karşılanacak yatırım nitelikli bilimsel araştırma projeleriyle ilgili tekliflerini de DPT Müsteşarlığına sunacaklardır.

 

                84.  Kamu kuruluşları ve üniversiteler tarafından 2007 yılında devam edecek her proje için   Ek-3'te   yer   alan   "Araştırma-Geliştirme   Yatırım   Talepleri   Bilgi   Formu" doldurulacaktır.

             

                Organize Sanayi Bölgeleri  ve Küçük Sanayi Siteleri

 

                85. Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) ile ilgili yatırım tekliflerinde projenin yer alacağı yörenin sanayi potansiyeli, projenin gerçekleştirileceği ilin 5084 ve 5350 sayılı kanunlar kapsamında bulunup bulunmadığı ve cazibe merkezi olup olmadığı, o yöredeki mevcut tesislerin doluluk oranı gibi yatırım kararını doğrudan etkileyebilecek bilgiler ile OSB ve KSS yatırımlarının gerçekleşme durumu ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin bilgiler DPT Müsteşarlığına iletilecektir. OSB ve KSS projelerinin ödenekleri bütçenin “Borç Verme” tertibinden karşılandığı için sermaye gideri ve transferi kapsamındaki ödenek teklif tavanlarına dahil edilmeyecektir.

 

              Döner Sermaye Gelirleri Olan Kuruluşlar ve Fonlar

 

                86. Döner sermayeden yapılacak olan yatırımlar, döner sermaye mevzuatına aykırı düşmeyecek şekilde teklif edilecektir. Döner sermaye gelirleri olan kuruluşlar, yatırım teklifleri ile birlikte 2007-2009 dönemi döner sermaye gelir ve gider tahminlerini bildireceklerdir. Buna göre, döner sermaye geliri elde eden Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile üniversite hastaneleri de bir önceki yıl döner sermaye gelir ve gideri ile bir sonraki yıl döner sermaye gelir ve harcama tahminlerini ve bunun içinden yatırımlarda kullanmayı talep edecekleri miktarları  teklif listelerinde belirteceklerdir. Çeşitli kuruluşların özkaynak gelirlerinin kullanımında da aynı esaslara uyulacaktır.

 

                87. Tasfiye edilmiş fonlardan ödenek talebinde bulunulmayacaktır. Ancak, faaliyetleri süren fonlardan yararlanan kuruluşların projeleri bu Genelgedeki  esaslar çerçevesinde DPT Müsteşarlığına gönderilmeye devam edilecektir.

 

              Sosyal Güvenlik Kurumları

 

                88. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli IV Sayılı Cetvel kapsamında yer alan sosyal güvenlik kurumları, ödenek teklif tavanlarına uygun olarak yatırım tekliflerini DPT Müsteşarlığına göndereceklerdir.

 

 

                Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar

 

                89. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi gereğince, III Sayılı Cetvel kapsamındaki düzenleyici ve denetleyici kurumlar yatırım nitelikli projelerini bilgi için yatırım programı ile ilişkilendirilmek üzere DPT Müsteşarlığına ileteceklerdir.

 

             Mahalli İdareler

 

                90. Mahalli idarelerin dış kredili projelerinin belirlenmesinde, dış borç limitleri içinde kalınması esastır. Mahalli idarelerin dış finansman (kredi ve/veya hibe) kullanımı söz konusu olan projeleri, yatırım programına bu Genelgede yer alan usul ve esaslar çerçevesinde teklif edilecektir. AB fonları dahil dış finansman kullanımı olan projeler (büyükşehir belediyeleri hariç) İller Bankası kanalı ile teklif edilecek ve DPT Müsteşarlığı tarafından uygun görülenler İller Bankası yatırım programında yer alacaktır.

 

                91. Mahalli idareler, tekliflerinde kullandıkları veya kullanacakları dış kredi tutarlarını döviz olarak da ifade edecekler ve Tablo-1, Tablo-2, Tablo-6 ve Tablo-7’yi dolduracaklardır.  Dış kredi kullanımından doğacak yükümlülükler ilgili mahalli idarelerce yerine getirilecektir.

 

                92. Kapatılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2005 Yılı Yatırım Programında bulunan ve mahalli idarelere devredilen projeler için, alt hizmet programları itibarıyla proje stoku önceliklendirilmek suretiyle, 2007-2009 döneminde ihtiyaç duyulacak ödenek teklifleri Tablo-14’teki formata uygun olarak ilgili mahalli idareler tarafından belirlenerek İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü aracılığıyla DPT Müsteşarlığına iletilecektir.

 

                2006 Yılı Köye Yönelik Altyapı yatırım ödenekleri kapsamında tahmini harcama ve fiziki gerçekleşmelere ilişkin bilgiler, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce gönderilen tablolara uygun olarak ilgili il özel idareleri tarafından alt hizmet programları itibarıyla hazırlanacak ve en geç 2006 yılı Aralık ayı içerisinde ilgili Genel Müdürlüğe ulaştırılacaktır. Genel Müdürlük, düzenleyeceği il icmal tablolarını Maliye Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığına gönderecektir.

 

                2007 Yılı Köye Yönelik Altyapı yatırım ödeneklerinin genel toplamı Ekim ayında Yüksek Planlama Kurulu tarafından belirlenecek, iller itibarıyla dağılımı ise 2006 yılı nakdi ve fiziki gerçekleşme  düzeyleri dikkate alınarak ve il bazında belirlenen kriterler çerçevesinde 2007 Yılı Yatırım Programının Resmi Gazetede yayımlanmasını takiben DPT Müsteşarlığı tarafından yapılacak ve Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanarak ilgili idarelere duyurulacaktır.

 

 

Tablolar İçin Tıklayınız

 

Ekleri İçin Tıklayınız

 (*)  Finans Tipi (Satış Tipi) Kiralama : İlgili tüm riskleri ve kazançları kiracıya devreden sözleşmelerdir. Finansal kiralama konusu malın mülkiyeti kiraya veren şirkete aittir. Ancak, taraflar sözleşmede, sözleşme süresi sonunda kiracının malın mülkiyetini satın alma hakkına sahip olacağını kararlaştırabilirler. Herhangi bir kiralamanın Finans tipi kiralama sayılabilmesi için aşağıdaki dört kriterden en az birini sağlaması gerekmektedir.

         1)   Kira anlaşması, varlık üzerindeki mülkiyet hakkının kira anlaşmasının sonunda kiracıya devrini öngörür.

         2)   Kira anlaşması, kiracıya kira süresinin sonunda varlığı o tarihte beklenen normal fiyatının oldukça altında bir fiyatla satın alma seçeneği verir.

         3)   Kira süresi, kiralanan varlığın tahmini ekonomik ömrünün yüzde 75'ini veya daha fazlasını kapsar.

         4)   Asgari kira ödemelerinin (bakım, sigorta ve emlak vergileri gibi dönem giderleri hariç) kira anlaşmasının          başlangıcındaki bugünkü değeri varlığın normal piyasa değerinin yüzde 90'ına eşit veya büyüktür.

   

 Faaliyet Tipi Kiralama (İşletme Kiralaması): Finans tipi kiralama sınıfına girmeyen her tür kiralama faaliyet tipi kiralamadır. Faaliyet tipi kiralamada, varlığın mülkiyetine sahip olmaktan dolayı ortaya çıkan bütün riskler kiraya verene aittir. Anlaşmada belirlenmiş olan kira tutarı kiracı açısından bir faaliyet gideridir.