17 Temmuz 2006 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26231

YÖNETMELİK

             Karar Sayısı : 2006/10656

             Ekli, “Dernek,Vakıf, Birlik,Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması, Maliye Bakanlığının 23/6/2006 tarihli ve 11536 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                     Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

             A. GÜL                                        A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                       A.AKSU                                         A.AKSU                            A. ŞENER

        Adalet Bakanı                        Milli Savunma Bakanı V.                         İçişleri Bakanı                   Maliye Bakanı V.

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                          A. KOÇ                                          O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

DERNEK, VAKIF, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ

TEŞEKKÜLLERE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU

İDARELERİNİN BÜTÇELERİNDEN YARDIM YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden, kamu yararı gözetilerek dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardım yapılması ve bu yardımın kullanılması, izlenmesi, denetlenmesi ve kamuoyuna açıklanmasına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

             (2) Genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinden özel kanunları gereğince gerçek ya da tüzel kişilere yapılan yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) İdare: 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvelde sayılan kamu idareleri ile mahallî idareleri,

             b) Teşekkül: Yardım yapılacak dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri tüzel kişileri,

             c) Yardım: İdare bütçelerinden teşekküllere yapılacak nakdî yardımı,

             ifade eder.

             Yardım yapılabilme şartları

             MADDE 5 – (1) İdarelerce teşekküllere yardım yapılabilmesi için;

             a) İdare bütçesinde bu amaçla ödenek tefrik edilmiş olması,

             b) Yardımlarda kamu yararı gözetilmesi, yardımların öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması,

             c) Teşekkülün, yardımı yapacak idarenin görev alanına giren konularda faaliyet göstermesi,

             ç) Teşekkül ile yardım yapacak idare arasında protokol yapılması,

             d) Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması,

             e) Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması,

             f) Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması,

             gerekir.

             Yardım taleplerinin değerlendirilmesi

             MADDE 6 – (1) Yardım talepleri, ilgili idarece değerlendirilir. Yardımın miktarının belirlenmesi ve dağıtımı, bakanlıklarda bakanın, diğer idarelerde kurumun en üst yöneticisinin onayı ile yapılır.

             Yardımların kullanılması, izlenmesi ve denetlenmesi

             MADDE 7 – (1) Teşekküller, yardımları kamu yararı gözeterek veriliş amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.

             (2) Yardım alan teşekküller, yardımın amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığına ilişkin bilgi, belge ve kayıtların birer örneği ile faaliyet raporlarını, faaliyetin bitimini müteakip bir ay içinde veya devam eden faaliyetlerine ilişkin bilgi, belge ve raporlarını takip eden yılın ilk ayı içerisinde yardım yapan idareye göndermek zorundadır.

             (3) Yardım yapan idareler, yapılan yardımla sınırlı olmak üzere gerekli gördüğü her türlü inceleme, kontrol ve denetimi yapmaya yetkilidir. Denetim sırasında görevli memur tarafından istenecek bilgi, belge ve kayıtların gösterilmesi, verilmesi, sorulan soruların yazılı ve/veya sözlü olarak cevaplandırılması zorunludur.

             Yardımların kamuoyuna açıklanması

             MADDE 8 – (1) İdareler, yardım yapılan teşekküllerin isim listesini, teşekküllere ilişkin bilgileri, yardımın amacını, konusunu ve yapılan yardım tutarlarını, izleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklar.

             Yardımın geri alınması

             MADDE 9 – (1) Teşekküller; yardım konusu faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin veya yardımın amacına uygun olarak harcanmamış olmasının tespiti hâlinde, tespitin yapılmasını müteakip durumun teşekküle tebliğinden itibaren onbeş gün içinde, ilgili idareye yardım tutarını aynen iade etmek zorundadır.

             (2) Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanunî faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgili teşekkülden tahsil edilir.

             (3) Yardımı süresi içinde iade etmeyen teşekküller, bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir daha yararlandırılmaz.

             İdarelerin düzenleme yapma yetkisi

             MADDE 10 – (1) İdareler, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak koşuluyla;

             a) Yardım yapılacak teşekküllerde aranacak şartlara,

             b) Yardım talebine ilişkin başvurunun ne şekilde yapılacağına,

             c) Yardım talebinin hangi kriterlere göre değerlendirileceğine,

             ç) Ne tür faaliyetlere yardım yapılacağına,

             d) Yapılacak protokolde yer alacak hususlara,

             e) İhtiyaç duyulan diğer hususlara,

             ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

             Diğer hususlar

             MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye; ilgili idarelerin talebi üzerine, yapılması zorunlu ve özelliği olan yardımları bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden istisna tutmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.

             Yürürlük

             MADDE 12 – (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.